งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ วัดควนลัง
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ วัดควนลัง16 มิ.ย. 65, 09:43 น.877
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดวัดควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • วันที่ 22 มิถุนายน 65
  ช่วงเวลา07.30 - 13.00
 • จำนวนรับสมัคร 40 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 19 มิถุนายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ วัดควนลัง

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ตอน Our Soul is for the Benefit of Mankind

  ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 07.30 – 13.00 น.

  พื้นที่ทำกิจกรรม วัดควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  กิจกรรมที่ทำ  กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด

  หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม  ทม.ควนลัง 

  ***รับสมัครจำนวน 40 คน

  เวลา 07.30 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  **เดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย

  การแต่งกาย: นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อสีบูล รองเท้าผ้าใบ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา 074-282208

1.
6511610007
นายธีรภัทร์
ทิพย์สงคราม
ยาลัยนานาชาติ
2.
6511610024
นายธิติพงศ์
ธรรมเพชร
ยาลัยนานาชาติ
3.
6511610022
นายกิตติศักดิ์
สุวรรณเด่นพงษ์
ยาลัยนานาชาติ
4.
6510110269
นายปวณนนท์
พานิช
วิศวกรรมศาสตร์
5.
6511610001
นายกรณาธิป
อินทรเทศ
ยาลัยนานาชาติ
6.
6511310164
น.ส.ปฤณชญา
วิทิตพันธ์
นิติศาสตร์
7.
6510110504
นายสุรบุญ
สุวรรณเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
8.
6511110177
น.ส.ปาลิตา
กรเพชร
ศิลปศาสตร์
9.
6511610013
น.ส.ปณิตา
หวันหมาน
ยาลัยนานาชาติ
10.
6510710054
นายจิรัฏฐ์
เอกอริยาพงศ์
เภสัชศาสตร์
11.
6511110225
น.ส.ทิตยา
วงศ์สุวรรณ
ศิลปศาสตร์
12.
6510110704
น.ส.สุภานันท์
ศรีธรรมโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
13.
6511010043
น.ส.ภัณฑิรา
จริตงาม
อุตสาหกรรมเกษตร
14.
6510410160
น.ส.ชนิดา
ทองโรย
พยาบาลศาสตร์
15.
6510210021
น.ส.กัณฑิมา
แสงอาทิตย์
วิทยาศาสตร์
16.
6510712019
นายยุฟรี
เปาะแต
เภสัชศาสตร์
17.
6511210040
นายพีรพล
สมศรี
เศรษฐศาสตร์
18.
6511510023
น.ส.ปานธิชา
อยู่ดวง
เทคนิคการแพทย์
19.
6511210072
น.ส.นราธิดี
แก้วรักษ์
เศรษฐศาสตร์
20.
6510210497
นายนนทพัทธ์
สุวรรณมณี
วิทยาศาสตร์
21.
6511210062
น.ส.อัญชนา
พึ่งเดช
เศรษฐศาสตร์
22.
6511110241
นายพีณพัฒน์
กุลนี
ศิลปศาสตร์
23.
6510110579
น.ส.อิสริยา
ศิลาไศลโศภิษฐ์
วิศวกรรมศาสตร์
24.
6510515057
นายวสุพล
ขุนทองจันทร์
วิทยาการจัดการ
25.
6510515021
น.ส.ทิพวรรณ
นวลดุก
วิทยาการจัดการ
26.
6510110226
น.ส.นภสร
อินสะโร
วิศวกรรมศาสตร์
27.
6510615074
น.ส.ศิริลักษณ์
โพธิ์คัง
ทรัพยากรธรรมชาติ
28.
6510110484
น.ส.สรารัตน์
รัตนี
วิศวกรรมศาสตร์
29.
6511110145
น.ส.อารดา
ไชยมุด
ศิลปศาสตร์
30.
6510311506
น.ส.นวภา
ด้วงเสน
แพทยศาสตร์
31.
6510210460
น.ส.ฐิตาภรณ์
วรรณพงค์
วิทยาศาสตร์
32.
6510210027
น.ส.กัลยรัตน์
แซ่ผ้าน
วิทยาศาสตร์
33.
6511214005
นายเจษฎา
กลิ่นจันทร์
เศรษฐศาสตร์
34.
6510210311
น.ส.ศศิวรรณ
ระบำดี
วิทยาศาสตร์
35.
6510110196
นายธนัช
ชาติบริบูรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
36.
6511214008
น.ส.ธนพรรณ
ศรีสัมพันธ์
เศรษฐศาสตร์
37.
6510210366
น.ส.อรนลิน
ผอบศิลป์
วิทยาศาสตร์
38.
6510210342
น.ส.สุนิสา
สีอ่อน
วิทยาศาสตร์
39.
6510410153
นายจิง ซิน
ชิน
พยาบาลศาสตร์
40.
6510515017
น.ส.ณัฐธิญา
ชัยชนะสงคราม
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  40 40

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 40
 • เพศหญิง 25
 • เพศชาย 15
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 40
 • รวม 13 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์7
 • วิทยาศาสตร์7
 • แพทยศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ3
 • ทรัพยากรธรรมชาติ1
 • เภสัชศาสตร์2
 • พยาบาลศาสตร์2
 • อุตสาหกรรมเกษตร1
 • ศิลปศาสตร์4
 • นิติศาสตร์1
 • เศรษฐศาสตร์5
 • เทคนิคการแพทย์1
 • ยาลัยนานาชาติ5