งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
PSU ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ SEASON 3 ตอน "เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน"
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » PSU ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ SEASON 3 ตอน "เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน"18 ส.ค. 65, 17:18 น.1,666
 • ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้อง REG401 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วันที่ 28 สิงหาคม 65
  ช่วงเวลา12.00-17.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 200 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 23 สิงหาคม 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  สติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  1
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  กิจกรรม PSU ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ SEASON 3 ตอน "เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน"

  กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 – 17.00 น.   
  ณ ห้อง REG401 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  รูปแบบกิจกรรม เป็นกิจกรรมด้านสุขภาวะ ที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพจิต ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางจิตใจที่วัยรุ่นพบเจอ เช่น ปัญหาจิตใจในวัยรุ่นจากเรื่องต่าง ๆ ที่พบเจอ และปัญหาจากความคาดหวังของสังคมต่อวัยรุ่นเอง ซึ่งเป็นชื่อตามชื่อตอนที่ว่า "เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน" และในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์ ภาควิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปะศาสตร์ ในการมาบรรยายกิจกรรมครั้งนี้

1.
6211214004
น.ส.ซูเฟิร์น
แสงสุวรรณ
เศรษฐศาสตร์
2.
6511110239
น.ส.พรมพร
แสงศรี
ศิลปศาสตร์
3.
6211110322
น.ส.พรพรรณ
คงมัยลิก
ศิลปศาสตร์
4.
6510410015
น.ส.จุฑามาศ
ฮ้อเถี้ยน
พยาบาลศาสตร์
5.
6510410031
น.ส.ณัฏฐณิชา
แท่นมาก
พยาบาลศาสตร์
6.
6310210201
น.ส.นาดา
อาลี
วิทยาศาสตร์
7.
6511410135
น.ส.ฮูสนี
เตะ
การแพทย์แผนไทย
8.
6411110170
น.ส.ซีตีราชิด๊ะห์
บินตีโมหะหมัดรีด้วน
ศิลปศาสตร์
9.
6511110245
น.ส.มนัสนันท์
รามวงษ์
ศิลปศาสตร์
10.
6411110130
น.ส.อรสา
เกิดไทย
ศิลปศาสตร์
11.
6311410067
น.ส.พลอยพรรณ
ไชยยาว
การแพทย์แผนไทย
12.
6410517053
น.ส.บาราณีย์
พันธ์สีทอง
วิทยาการจัดการ
13.
6511410054
น.ส.นูรฮารีสา
ดือเระ
การแพทย์แผนไทย
14.
6511410177
น.ส.ปาลิตา
พืชพันธุ์
การแพทย์แผนไทย
15.
6511410021
น.ส.ซูลฟาร์
หะยีอับดุลรอแม
การแพทย์แผนไทย
16.
6510515085
น.ส.กฤตพร
หอมหวล
วิทยาการจัดการ
17.
6510410224
น.ส.วิภาวี
ดีเลิศ
พยาบาลศาสตร์
18.
6511410140
น.ส.กานต์ธิดา
พรหมเทพ
การแพทย์แผนไทย
19.
6510410141
น.ส.ฮาซือนะ
แวหะยี
พยาบาลศาสตร์
20.
6311311023
น.ส.ซัลซาบีลลา
สะมะแอ
นิติศาสตร์
21.
6511110213
น.ส.กรกช
การกิจดี
ศิลปศาสตร์
22.
6511410085
น.ส.รักษิณา
สุวรรณมาลา
การแพทย์แผนไทย
23.
6410510260
น.ส.อชิรญา
นาคแก้ว
วิทยาการจัดการ
24.
6511410101
นายสิรธีร์
กลับทับลัง
การแพทย์แผนไทย
25.
6310110029
นายกันตพงศ์
สนองคุณวรกุล
วิศวกรรมศาสตร์
26.
6510410230
น.ส.ศิริมณี
ภู่ระหงส์
พยาบาลศาสตร์
27.
6411110350
น.ส.ฟีรุญ
บาราเฮาะ
ศิลปศาสตร์
28.
6411110023
น.ส.ซูไรฟะห์
กาซอ
ศิลปศาสตร์
29.
6510712059
นายมูฮัมหมัดรอมฎอน
หะยีเยะ
เภสัชศาสตร์
30.
6411110191
น.ส.ตัสนีม
ยามิน
ศิลปศาสตร์
31.
6311110016
น.ส.จิดาภา
ธิติธรรมรงค์
ศิลปศาสตร์
32.
6510210593
น.ส.สุกัญญา
ประกอบกิจ
วิทยาศาสตร์
33.
6510110251
น.ส.นูรฮุซนา
ตรีมีน
วิศวกรรมศาสตร์
34.
6510610049
น.ส.ฮุดา
นิยมเดชา
ทรัพยากรธรรมชาติ
35.
6510110594
น.ส.ฮุสนา
นิยมเดชา
วิศวกรรมศาสตร์
36.
6510110631
น.ส.ณัฐธิดา
สุวรรณขำ
วิศวกรรมศาสตร์
37.
6510712060
นายสิรภพ
เกตณรายณ์
เภสัชศาสตร์
38.
6411110020
น.ส.ชลิตา
เร๊ะมา
ศิลปศาสตร์
39.
6510110711
น.ส.อาภัสรา
สอนสัญ
วิศวกรรมศาสตร์
40.
6510110558
นายอาฟีฟีย์
รอดประดิษฐ์
วิศวกรรมศาสตร์
41.
6510110545
นายอัฟฟาน
เหย็บหมัด
วิศวกรรมศาสตร์
42.
6411510049
นายนัฐวุฒิ
บุญนุ้ย
เทคนิคการแพทย์
43.
6510110116
น.ส.ซิลมีย์
ปะหนัน
วิศวกรรมศาสตร์
44.
6510110402
น.ส.ริฟฮาน
แวดาโอะ
วิศวกรรมศาสตร์
45.
6410510172
นายภูสิทธิ
ทองเสมอ
วิทยาการจัดการ
46.
6510110561
น.ส.อารยา
อับดลเลาะอาหลี
วิศวกรรมศาสตร์
47.
6511510024
น.ส.ปิยธิดา
ทัพพะ
เทคนิคการแพทย์
48.
6510410019
น.ส.เจนจุฬา
แจวอาภาชล
พยาบาลศาสตร์
49.
6510110499
น.ส.สุกานดา
อาเก๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
50.
6410510056
นายโชคอนันต์
แซ่ว่อง
วิทยาการจัดการ
51.
6410510429
นายวริศ
ละอองจิตร
วิทยาการจัดการ
52.
6511510020
นายปกรณ์
ผ่องสุวรรณ
เทคนิคการแพทย์
53.
6511510061
น.ส.พรไพลิน
หิรัญเพิ่มพูน
เทคนิคการแพทย์
54.
6510110546
นายอัฟฮัม
กูแบรีมา
วิศวกรรมศาสตร์
55.
6511410040
น.ส.นากีบะห์
ปุโรง
การแพทย์แผนไทย
56.
6511510021
นายปณิธิ
นาคช่วย
เทคนิคการแพทย์
57.
6511510054
น.ส.นันท์นภัส
สัตย์ซื่อ
เทคนิคการแพทย์
58.
6510810002
นายชยพล
แว่นนุ้ย
ทันตแพทยศาสตร์
59.
6211110065
น.ส.สุดารัตน์
ศิริรัตน์
ศิลปศาสตร์
60.
6510410054
น.ส.นูรมี
อาแว
พยาบาลศาสตร์
61.
6211110044
น.ส.พิชชญากานต์
รอดรักษ์
ศิลปศาสตร์
62.
6210110054
น.ส.ชนษร
แสงเจริญกฤต
วิศวกรรมศาสตร์
63.
6510410005
น.ส.กอนีตะห์
ยาบุง
พยาบาลศาสตร์
64.
6511410123
น.ส.อานีส
ยูโซะ
การแพทย์แผนไทย
65.
6510210106
น.ส.ตัสนีม
ดือเระ
วิทยาศาสตร์
66.
6411110204
น.ส.ธัญญารัตน์
ช่วงวงศ์ไพศาล
ศิลปศาสตร์
67.
6411510005
น.ส.ชนินาถ
จิตรานนท์
เทคนิคการแพทย์
68.
6411110055
น.ส.นันท์ชญา
เทพเจริญ
ศิลปศาสตร์
69.
6411510042
น.ส.ณิชากร
เชื้อปราณีประนอม
เทคนิคการแพทย์
70.
6411110249
นายพิพรรธน์ภูมิ
ทองขจร
ศิลปศาสตร์
71.
6411110197
นายธนวิชญ์
วิเศษสินธุ์
ศิลปศาสตร์
72.
6411110348
นายฟาอีส
รักหมาน
ศิลปศาสตร์
73.
6411110272
นายวรธน
ศรีทาวงศ์
ศิลปศาสตร์
74.
6510410148
น.ส.กิตติมา
จันทร์อุ่น
พยาบาลศาสตร์
75.
6210210543
น.ส.สุทธิดา
แก้วประกาศ
วิทยาศาสตร์
76.
6510210200
นายปิยะชัย
ณรงค์ทรัพย์
วิทยาศาสตร์
77.
6210210565
น.ส.อารยา
นพภาพันธ์
วิทยาศาสตร์
78.
6510210189
นายปวริศ
แจ่มจันทา
วิทยาศาสตร์
79.
6510110318
นายพิทักษ์
จันดำ
วิศวกรรมศาสตร์
80.
6210210247
น.ส.ชิดชนา
เขียวแก้ว
วิทยาศาสตร์
81.
6510517030
น.ส.ปฐมาวดี
สุวรรณสิงห์
วิทยาการจัดการ
82.
6411310123
นายธนกฤต
ไชยฤกษ์
นิติศาสตร์
83.
6211110100
น.ส.พรทิตา
พรหมจินดา
ศิลปศาสตร์
84.
6211110076
นายอานนท์
ศักดิ์สองเมือง
ศิลปศาสตร์
85.
6211110084
น.ส.ชนิตกาญน์
ผลทวี
ศิลปศาสตร์
86.
6211110083
นายชนกันต์
ปานงาม
ศิลปศาสตร์
87.
6211110046
นายพิชเญศ
หนักแน่น
ศิลปศาสตร์
88.
6211110116
น.ส.อริสรา
อากะโรภาษ
ศิลปศาสตร์
89.
6511410071
น.ส.พิกุลวรรณ
สัจจาผล
การแพทย์แผนไทย
90.
6511410072
น.ส.พิชชาภา
แซ่ตัน
การแพทย์แผนไทย
91.
6510210029
น.ส.กัสมีณี
อูมา
วิทยาศาสตร์
92.
6510510016
น.ส.เกยูร
ยอดนวล
วิทยาการจัดการ
93.
6510410029
น.ส.ณหทัย
กาลานุสนธิ์
พยาบาลศาสตร์
94.
6510410003
น.ส.กรกนก
กานต์ดา
พยาบาลศาสตร์
95.
6311410091
นายวันมูฮำหมัดอิซฮัม
วันดาฆัง
การแพทย์แผนไทย
96.
6511210069
นายธัญวัฒน์
โสตถิอนันตกุล
เศรษฐศาสตร์
97.
6311410116
นายอภิวัฒน์
อาจแก้ว
การแพทย์แผนไทย
98.
6411510030
น.ส.คัมภีรดา
ฤทธิ์เสนี
เทคนิคการแพทย์
99.
6311110042
น.ส.ณัชชา
แซ่หลี
ศิลปศาสตร์
100.
6410517152
นายภาสกร
หมาดสะ
วิทยาการจัดการ
101.
6410510092
นายธนินท์
วงศ์วิวัฒน์
วิทยาการจัดการ
102.
6510210261
น.ส.มารีน่า
หวังจิตร
วิทยาศาสตร์
103.
6511210035
นายพชร
เตียว
เศรษฐศาสตร์
104.
6510210207
นายเปศล
ชุ่มจำรัส
วิทยาศาสตร์
105.
6510210138
น.ส.นภัสสรณ์
อักษรถึง
วิทยาศาสตร์
106.
6310613055
น.ส.เกวลี
แซ่ภู่
ทรัพยากรธรรมชาติ
107.
6310613062
น.ส.ธัญพิชชา
เดือนแจ้ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
108.
6310613079
น.ส.ณัฏฐณิชา
บุตรพิษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
109.
6310110617
นายเก่งกล้า
ไก่แก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
110.
6310613060
น.ส.ณิชาภัทร
บุญต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
111.
6310613051
น.ส.อารดา
หะยีปีเย๊าะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
112.
6511510036
น.ส.กชกร
มุ่งดี
เทคนิคการแพทย์
113.
6310613032
น.ส.ภัทราภรณ์
แซ่เจง
ทรัพยากรธรรมชาติ
114.
6411110021
นายชัยสิทธิ์
ทองประจุแก้ว
ศิลปศาสตร์
115.
6411110089
น.ส.เพชรลดา
จันทรสอน
ศิลปศาสตร์
116.
6210110270
นายภูมนัทธ์
เด่นบุรณะ
วิศวกรรมศาสตร์
117.
6310210667
น.ส.นิสรีน
ดือราแม
วิทยาศาสตร์
118.
6411110283
นายสาธิต
เพ็ชรสง
ศิลปศาสตร์
119.
6310210511
น.ส.ซัมซียะห์
เจ๊ะหะ
วิทยาศาสตร์
120.
6511210028
น.ส.ปฐมวดี
วสุลิปิกร
เศรษฐศาสตร์
121.
6310110147
นายณัฐพงศ์
แท่นมาก
วิศวกรรมศาสตร์
122.
6511210033
นายปัณณวิชญ์
หมาดรา
เศรษฐศาสตร์
123.
6310110157
น.ส.ณัฐริกา
รัตนภูมิ
วิศวกรรมศาสตร์
124.
6511210041
น.ส.เพ็ญนภา
แก้วสวัสดิ์
เศรษฐศาสตร์
125.
6511210059
น.ส.โสภิดา
สุขเอียด
เศรษฐศาสตร์
126.
6511210081
น.ส.ฐานิตา
ศรีสุข
เศรษฐศาสตร์
127.
6510210634
น.ส.จิรัญญา
ดินเตบ
วิทยาศาสตร์
128.
6510210120
น.ส.ธนัญญา
ชูช่วย
วิทยาศาสตร์
129.
6510210088
น.ส.ณัฐกมล
บาวแช่มช้อย
วิทยาศาสตร์
130.
6511010004
น.ส.กมลพรรณ
เขียวเหลือ
อุตสาหกรรมเกษตร
131.
6410210217
น.ส.พัณณิตา
บุญสว่าง
วิทยาศาสตร์
132.
6411110054
นายนวพล
ขุนทอง
ศิลปศาสตร์
133.
6411110075
น.ส.พรหมพร
โรจน์เรืองนนท์
ศิลปศาสตร์
134.
6511410184
น.ส.ฟาฏิมะฮ์
เจะแม
การแพทย์แผนไทย
135.
6310515051
น.ส.ศศิภา
กรกฎ
วิทยาการจัดการ
136.
6510110379
น.ส.มัยซูน
เก็นตาสา
วิศวกรรมศาสตร์
137.
6510410138
น.ส.อาอีซะห์
เจะหามะ
พยาบาลศาสตร์
138.
6310210532
น.ส.ณิชารีย์
พุ่มพวง
วิทยาศาสตร์
139.
6410517112
น.ส.อามีนา
หวังอิสลาม
วิทยาการจัดการ
140.
6510410241
น.ส.อรจิรา
เลี้ยงพงษ์
พยาบาลศาสตร์
141.
6510410242
น.ส.อรทัย
วิไลวัฒนากร
พยาบาลศาสตร์
142.
6510810025
นายองอาจ
ทองดีนุ้ย
ทันตแพทยศาสตร์
143.
6510810018
น.ส.ฟาติน
มีสา
ทันตแพทยศาสตร์
144.
6510810019
น.ส.วชิรญาณ์
โตขาว
ทันตแพทยศาสตร์
145.
6411110253
น.ส.ฟาร์ติน
อาลี
ศิลปศาสตร์
146.
6511410015
น.ส.ซัมซียะห์
มะเยง
การแพทย์แผนไทย
147.
6511410022
น.ส.เซาดา
หะยีดอเลาะ
การแพทย์แผนไทย
148.
6411110198
น.ส.ธนัชพร
ชุติโย
ศิลปศาสตร์
149.
6511410052
น.ส.นูรฮานัน
สาแม
การแพทย์แผนไทย
150.
6511410092
น.ส.วนิดา
หะยีดาราแม
การแพทย์แผนไทย
151.
6411110123
น.ส.สุภาวดี
จวนอ่อน
ศิลปศาสตร์
152.
6511410111
น.ส.อันฟาล
อูมูดี
การแพทย์แผนไทย
153.
6511410050
น.ส.นูรอามานี
สาแล
การแพทย์แผนไทย
154.
6510410254
น.ส.ฮัซวาณี
อารง
พยาบาลศาสตร์
155.
6510410083
น.ส.ฟาตินี
โดยสมาน
พยาบาลศาสตร์
156.
6510410244
น.ส.อัสรีซา
มะยูโซ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
157.
6310210301
น.ส.ฟิรดาว
แวหะมะ
วิทยาศาสตร์
158.
6511410006
น.ส.ไครอตฟาตีมัฮ
บาดา
การแพทย์แผนไทย
159.
6310210119
น.ส.ณัฐชา
อารีชล
วิทยาศาสตร์
160.
6511410014
น.ส.ซอฟาอ์
อาบูซาแล
การแพทย์แผนไทย
161.
6510410165
น.ส.ซอลีฮ๊ะ
อีซอ
พยาบาลศาสตร์
162.
6311310169
น.ส.นุรฮานาน
มะยีแต
นิติศาสตร์
163.
6510410238
น.ส.สูไรดา
แวกือจิ
พยาบาลศาสตร์
164.
6511410045
น.ส.นินาฟีซัน
บองออาแซ
การแพทย์แผนไทย
165.
6510310131
น.ส.อิสริยา
สงนุ้ย
แพทยศาสตร์
166.
6511010006
นายกิตติกร
สงให้
อุตสาหกรรมเกษตร
167.
6210110707
นายจักรรินทร์
เพ็ชรคง
วิศวกรรมศาสตร์
168.
6311110167
น.ส.อินทิรา
รัตนแก้ว
ศิลปศาสตร์
169.
6510410047
น.ส.นัจมี
กาเจ
พยาบาลศาสตร์
170.
6510410038
น.ส.ดัลยา
พงค์ษา
พยาบาลศาสตร์
171.
6410510380
น.ส.พานี
แก้วสีขวัญ
วิทยาการจัดการ
172.
6511410058
น.ส.โนรกัสมีนี
มิงยีนา
การแพทย์แผนไทย
173.
6511410100
น.ส.สร้อยทิพย์
และตี
การแพทย์แผนไทย
174.
6511210075
นายวรพล
วัชฤทธิ์
เศรษฐศาสตร์
175.
6510210540
น.ส.ฟาเดีย
ตะระเวลา
วิทยาศาสตร์
176.
6511214030
น.ส.ซูวัยบ๊ะห์
หมันหลี
เศรษฐศาสตร์
177.
6310210302
น.ส.ฟิรดาว
อุเซ็ง
วิทยาศาสตร์
178.
6310610112
นายสันติธรณ์
บกสี
ทรัพยากรธรรมชาติ
179.
6510110016
น.ส.กฤษรีณา
หมัดสมัน
วิศวกรรมศาสตร์
180.
6510510015
น.ส.กุลชา
สายช่วย
วิทยาการจัดการ
181.
6511210074
น.ส.พัทธ์จรรย์ธร
รักจิตต์
เศรษฐศาสตร์
182.
6510410133
น.ส.อาบีดาห์
โตะแว
พยาบาลศาสตร์
183.
6510410086
น.ส.ฟารีดา
ยะฝา
พยาบาลศาสตร์
184.
6510410246
นายอานัส
บากา
พยาบาลศาสตร์
185.
6310110711
น.ส.มาเหรียม
หมัดอาดั้ม
วิศวกรรมศาสตร์
186.
6510110663
นายพันกร
พันมา
วิศวกรรมศาสตร์
187.
6311110009
นายกัญจน์
คุณชู
ศิลปศาสตร์
188.
6511110155
น.ส.จัสมีน
แตอาลี
ศิลปศาสตร์
189.
6511110029
น.ส.จุไวรียะฮ์
รอดเข็ม
ศิลปศาสตร์
190.
6511310102
น.ส.มาริสา
กระนิล
นิติศาสตร์
191.
6310515075
น.ส.ฮาฟีซาร์
ดอเลาะ
วิทยาการจัดการ
192.
6510410113
น.ส.สุชานาถ
สุวลักษณ์
พยาบาลศาสตร์
193.
6511110103
น.ส.ภารวี
สร้อยสีมาก
ศิลปศาสตร์
194.
6311410048
น.ส.นิสรีน
กะสิรักษ์
การแพทย์แผนไทย
195.
6410210174
น.ส.นุสรา
หมันโส๊ะ
วิทยาศาสตร์
196.
6410210486
นายณัฐวุฒิ
สังข์สกุล
วิทยาศาสตร์
197.
6410210082
น.ส.ซานิยาฮ์
นวลน้อย
วิทยาศาสตร์
198.
6410210753
น.ส.เพ็ญพิสุทธ์
พาหนะ
วิทยาศาสตร์
199.
6410210484
น.ส.ณัฐริกา
เมืองแก้ว
วิทยาศาสตร์
200.
6210110156
นายนรธีร์
ศรเรือง
วิศวกรรมศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
สามารถสละสิทธิกิจกรรมได้ไหมคะ หากติดธุระอื่นๆกระทันหัน
นางสาวนุรฮานาน มะยีแต24 ส.ค. 2565 15:0427.130.9.110
2
ขออนุญาตสอบถามค่ะ ไม่ทราบว่าแต่งกายชุดอะไรค่ะ ????
ฟีรุญ บาราเฮาะ 641111035027 ส.ค. 2565 10:4627.55.91.129
  สมัคร    |  จำนวนรับ  200 200

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 200
 • เพศหญิง 151
 • เพศชาย 49
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 112
 • รหัส 64 40
 • รหัส 63 31
 • รหัส 62 17
 • รวม 14 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์24
 • วิทยาศาสตร์28
 • แพทยศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ15
 • ทรัพยากรธรรมชาติ8
 • เภสัชศาสตร์2
 • พยาบาลศาสตร์25
 • ทันตแพทยศาสตร์4
 • อุตสาหกรรมเกษตร2
 • ศิลปศาสตร์39
 • นิติศาสตร์4
 • เศรษฐศาสตร์11
 • การแพทย์แผนไทย27
 • เทคนิคการแพทย์10