งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
PSU Heart Skills
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » PSU Heart Skills 22 ส.ค. 65, 14:54 น.1,498
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุม 210 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
 • วันที่ 3 กันยายน 65
  ช่วงเวลา08.30 - 12.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 60 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 31 สิงหาคม 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  1
  สติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  1
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  1
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “PSU Heart Skills เติมทักษะใจให้ฉันคนใหม่”

  ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  โดยมีกำหนดการ ดังนี้

  08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน      

  09.00 - 10.30 น.         แนะนำตัว ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

                                    1. กิจกรรม “สเตตัสที่แท้จริง”

                                        - สำรวจตัวเองในทุกมิติของชีวิต

                                        - รู้จักตัวเองทั้ง หัว-ใจ-กาย

                                    2. กิจกรรม “ฟื้นใจให้ล้มแล้วลุก”

                                        - เข้าใจพื้นฐานของการฟื้นคืน (resilience)

                                        - Heal ใจได้ด้วย Self-compassion

  10.30 – 10.45 น.        รับประทานอาหารว่าง

  10.45 – 12.00 น.        3. กิจกรรม “ก้าวข้ามปัญหาด้วย Heart Skills”

                                        - ฝึกความยืดหยุ่นทางความคิด

                                         - สำรวจสุขภาพความสัมพันธ์

                                      4. กิจกรรม “ฟังใจเพื่อเยียวยา”

                                        - ฟังอย่างไรให้ดูแลใจเพื่อนได้ดี 

                                        - วิธีการดูแลสุขภาพใจในชีวิตนักศึกษา 

                                   สรุปการเรียนรู้ Heart skills และทำแบบประเมิน

  12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. เป็นต้นไป       เสร็จสิ้นกิจกรรม

  หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยนักศึกษาสามารถแต่งกายชุดสุภาพในการเข้าร่วมกิจกรรม

1.
6511110123
น.ส.ศิกัญญา
พลภักดี
ศิลปศาสตร์
2.
6511110032
น.ส.ชลธิชา
เหลือรักษ์
ศิลปศาสตร์
3.
6511810004
น.ส.ชุติกาญจน์
เพ็ชรเจริญ
ยาลัยนานาชาติ
4.
6511110060
น.ส.นัจณ์มี
อาแว
ศิลปศาสตร์
5.
6310210301
น.ส.ฟิรดาว
แวหะมะ
วิทยาศาสตร์
6.
6411110130
น.ส.อรสา
เกิดไทย
ศิลปศาสตร์
7.
6411110123
น.ส.สุภาวดี
จวนอ่อน
ศิลปศาสตร์
8.
6310515051
น.ส.ศศิภา
กรกฎ
วิทยาการจัดการ
9.
6310210201
น.ส.นาดา
อาลี
วิทยาศาสตร์
10.
6310210119
น.ส.ณัฐชา
อารีชล
วิทยาศาสตร์
11.
6211110065
น.ส.สุดารัตน์
ศิริรัตน์
ศิลปศาสตร์
12.
6210110054
น.ส.ชนษร
แสงเจริญกฤต
วิศวกรรมศาสตร์
13.
6211110311
น.ส.กุลภัสส์
ขินจากพรรดิ์
ศิลปศาสตร์
14.
6211110044
น.ส.พิชชญากานต์
รอดรักษ์
ศิลปศาสตร์
15.
6310210667
น.ส.นิสรีน
ดือราแม
วิทยาศาสตร์
16.
6310210511
น.ส.ซัมซียะห์
เจ๊ะหะ
วิทยาศาสตร์
17.
6111610017
น.ส.สิรัณญา
ไมตรี
ยาลัยนานาชาติ
18.
6510210261
น.ส.มารีน่า
หวังจิตร
วิทยาศาสตร์
19.
6310210480
น.ส.อัสมะ
มะเก็ง
วิทยาศาสตร์
20.
6211110063
น.ส.ศุจินธร
จรเจริญ
ศิลปศาสตร์
21.
6310210491
น.ส.อุลฮุสนา
จือนารา
วิทยาศาสตร์
22.
6310210562
น.ส.นูรอัยนา
โสดสลาม
วิทยาศาสตร์
23.
6310410131
น.ส.ยูสรอ
เลาะสะแต
พยาบาลศาสตร์
24.
6310410121
น.ส.ฟารีดา
เกษมสัน
พยาบาลศาสตร์
25.
6510510253
น.ส.สาวิณี
วิริยะเวช
วิทยาการจัดการ
26.
6411110198
น.ส.ธนัชพร
ชุติโย
ศิลปศาสตร์
27.
6211311106
นายตรัยรัตน์
จันทรัตนะ
นิติศาสตร์
28.
6511410092
น.ส.วนิดา
หะยีดาราแม
การแพทย์แผนไทย
29.
6510210540
น.ส.ฟาเดีย
ตะระเวลา
วิทยาศาสตร์
30.
6511214030
น.ส.ซูวัยบ๊ะห์
หมันหลี
เศรษฐศาสตร์
31.
6511410050
น.ส.นูรอามานี
สาแล
การแพทย์แผนไทย
32.
6511410111
น.ส.อันฟาล
อูมูดี
การแพทย์แผนไทย
33.
6511410022
น.ส.เซาดา
หะยีดอเลาะ
การแพทย์แผนไทย
34.
6511410015
น.ส.ซัมซียะห์
มะเยง
การแพทย์แผนไทย
35.
6310310056
นายณัฐพงค์
สุวรรณโณ
แพทยศาสตร์
36.
6510410083
น.ส.ฟาตินี
โดยสมาน
พยาบาลศาสตร์
37.
6510410224
น.ส.วิภาวี
ดีเลิศ
พยาบาลศาสตร์
38.
6310210223
น.ส.บัวบูชา
พรมสะอาด
วิทยาศาสตร์
39.
6510210577
น.ส.วิชญาพร
สุวรรณพฤกษ์
วิทยาศาสตร์
40.
6511410177
น.ส.ปาลิตา
พืชพันธุ์
การแพทย์แผนไทย
41.
6511410135
น.ส.ฮูสนี
เตะ
การแพทย์แผนไทย
42.
6511410040
น.ส.นากีบะห์
ปุโรง
การแพทย์แผนไทย
43.
6510210106
น.ส.ตัสนีม
ดือเระ
วิทยาศาสตร์
44.
6511410123
น.ส.อานีส
ยูโซะ
การแพทย์แผนไทย
45.
6511410054
น.ส.นูรฮารีสา
ดือเระ
การแพทย์แผนไทย
46.
6310515094
น.ส.จิณณพัต
หมาดหลี
วิทยาการจัดการ
47.
6510410238
น.ส.สูไรดา
แวกือจิ
พยาบาลศาสตร์
48.
6310515103
น.ส.อมรา
เจริญขวัญ
วิทยาการจัดการ
49.
6311110016
น.ส.จิดาภา
ธิติธรรมรงค์
ศิลปศาสตร์
50.
6511410014
น.ส.ซอฟาอ์
อาบูซาแล
การแพทย์แผนไทย
51.
6510410165
น.ส.ซอลีฮ๊ะ
อีซอ
พยาบาลศาสตร์
52.
6511410071
น.ส.พิกุลวรรณ
สัจจาผล
การแพทย์แผนไทย
53.
6511410184
น.ส.ฟาฏิมะฮ์
เจะแม
การแพทย์แผนไทย
54.
6511410057
น.ส.นูรุลฮูดา
สะนิ
การแพทย์แผนไทย
55.
6511410170
น.ส.นุดฮาตี
แลหมัน
การแพทย์แผนไทย
56.
6410110282
น.ส.เนาว์วาล
มะ
วิศวกรรมศาสตร์
57.
6410110289
นายบูรฮันนูรดิน
สะอง
วิศวกรรมศาสตร์
58.
6510210545
นายฟุรกอน
ดิเลาะ
วิทยาศาสตร์
59.
6510517046
น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์
พรหมพันธุ์
วิทยาการจัดการ
60.
6210210248
น.ส.ซัยนุง
กาเซ็ง
วิทยาศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
วันที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่งกายด้วยชุดอะไรหรอคะ
CHUTY23 ส.ค. 2565 10:23172.22.123.234
 • Wongsakorn.s แต่งกายชุดสุภาพได้คัรบ
  23 ส.ค. 2565 14:17192.168.66.18
  สมัคร    |  จำนวนรับ  60 60

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 60
 • เพศหญิง 56
 • เพศชาย 4
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 31
 • รหัส 64 5
 • รหัส 63 16
 • รหัส 62 7
 • รหัส 61 1
 • รวม 10 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์3
 • วิทยาศาสตร์15
 • แพทยศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ5
 • พยาบาลศาสตร์6
 • ศิลปศาสตร์11
 • นิติศาสตร์1
 • เศรษฐศาสตร์1
 • การแพทย์แผนไทย15
 • ยาลัยนานาชาติ2