งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 1 วันที่ 17 ก.ย.65)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 1 วันที่ 17 ก.ย.65)12 ก.ย. 65, 13:19 น.2,585
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1
 • วันที่ 17 กันยายน 65
  ช่วงเวลา13.00 14.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 320 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 15 กันยายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  9th ASEAN NIGHT AND INTERNATIONAL FOOD 2022

  (Y 3 จำนวน 3 ชม. รอบที่ 1  วันที่ 17 ก.ย.65 เวลา 13.00 – 14.30 น.)

  นักศึกษาสมัครเข้าร่วมได้เพียง 1 รอบ เท่านั้น 

  และจะต้องสมัครผ่าน https://activity.psu.ac.th/ เท่านั้น ไม่รับสมัครเข้าร่วมฯ หน้างาน

  ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1

  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ นำบัตรนักศึกษาด้วยนะคะ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-282208  งานพัฒนานักศึกษา

   

   

1.
6310510116
น.ส.ธีมาพร
รอดทุกข์
วิทยาการจัดการ
2.
6311010050
น.ส.นรีรัตน์
คังคะสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร
3.
6210410128
น.ส.จิราพร
วงจันทร์
พยาบาลศาสตร์
4.
6310110713
นายวีรยุทธ์
จรุงศิลป์
วิศวกรรมศาสตร์
5.
6310110714
น.ส.แวอิรมี
แวมายิ
วิศวกรรมศาสตร์
6.
6310510195
น.ส.มินดา
มะลิพันธ์
วิทยาการจัดการ
7.
6310210035
น.ส.กุลณัฐ
เจริญจิตร์
วิทยาศาสตร์
8.
6310510295
น.ส.อัสมะ
อาแซ
วิทยาการจัดการ
9.
6310517055
นายพสธร
น้ำใจทหาร
วิทยาการจัดการ
10.
6310510147
น.ส.ปรียธิดา
เมืองทอง
วิทยาการจัดการ
11.
6310517077
นายศรัณย์
ทองอุ่น
วิทยาการจัดการ
12.
6310510099
น.ส.ธณัฏฐา
จินดาเพชร
วิทยาการจัดการ
13.
6310517116
น.ส.ยัสมีน
มะโอะ
วิทยาการจัดการ
14.
6310517071
น.ส.วราสินี
ณ ถลาง
วิทยาการจัดการ
15.
6311110340
นายอภิสิทธิ์
หลานหลงส้า
ศิลปศาสตร์
16.
6310517016
น.ส.ฐิตินันท์
อ๋องสกุล
วิทยาการจัดการ
17.
6311110137
นายวรวุฒิ
ชูขำ
ศิลปศาสตร์
18.
6311110285
น.ส.อรอนงค์
ศิลป์วิทยารักษ์
ศิลปศาสตร์
19.
6310517011
น.ส.ชณัญฎา
วุฒิกานนท์
วิทยาการจัดการ
20.
6310110290
นายพงศกร
จินดาพล
วิศวกรรมศาสตร์
21.
6310110111
นายชาญณรงค์
วาจาสัตย์
วิศวกรรมศาสตร์
22.
6310110572
นายอันวา
เปาะเต๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
23.
6311110361
นายฑาลิศร์
บุญพิทักษ์
ศิลปศาสตร์
24.
6310110414
นายรุสดี
บือราเฮง
วิศวกรรมศาสตร์
25.
6211110296
น.ส.ศิรภัสสร
ฮั่นเจริญ
ศิลปศาสตร์
26.
6310110065
นายจิรพัฒน์
คงสงค์
วิศวกรรมศาสตร์
27.
6310110010
น.ส.กรองขวัญ
เรณุมาศ
วิศวกรรมศาสตร์
28.
6310517128
น.ส.เยาวลักษณ์
ขวัญชูด
วิทยาการจัดการ
29.
6310110338
นายฟัยศอล
มะสาแม
วิศวกรรมศาสตร์
30.
6310510053
น.ส.ชนากานต์
ตรึกตรอง
วิทยาการจัดการ
31.
6310110370
นายภูมินทร์
มีบุญ
วิศวกรรมศาสตร์
32.
6310517019
นายณัฐพงศ์
ริยาพันธ์
วิทยาการจัดการ
33.
6310517004
นายกิตติ
พฤฒิวิญญู
วิทยาการจัดการ
34.
6210210292
น.ส.นารีมัน
แมหะ
วิทยาศาสตร์
35.
6310517041
น.ส.บุญญิสา
ชนะคุ้ม
วิทยาการจัดการ
36.
6310110639
นายปรวีร์
ปิติ
วิศวกรรมศาสตร์
37.
6310110706
นายพายุพัฒน์
สุภาพ
วิศวกรรมศาสตร์
38.
6310517051
นายพงศ์พิสุทธิ์
บุญสุภาพ
วิทยาการจัดการ
39.
6310110169
นายตฤณภัทร
พัฒนพรพิริยะ
วิศวกรรมศาสตร์
40.
6210110149
นายธีรยุทธ
นุชผดุง
วิศวกรรมศาสตร์
41.
6210515031
น.ส.พรสุภัค
แตงกวารัมย์
วิทยาการจัดการ
42.
6310110672
น.ส.สกาวใจ
ไหมละเอียด
วิศวกรรมศาสตร์
43.
6211110261
น.ส.ขนิษฐา
แก้วกุนนิล
ศิลปศาสตร์
44.
6310110092
น.ส.ชนิดา
เรืองจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
45.
6511311066
นายมูฮำหมัด
หมัดแล้
นิติศาสตร์
46.
6310517050
นายเผ่าเทพ
พรชัยสุรีย์
วิทยาการจัดการ
47.
6210110145
นายธีรภัทร
เปาะทองคำ
วิศวกรรมศาสตร์
48.
6310110588
น.ส.อารดา
ไชยสาลี
วิศวกรรมศาสตร์
49.
6310110307
น.ส.พรรภษา
หมัดโต๊ะฝา
วิศวกรรมศาสตร์
50.
6311110272
น.ส.สาวินี
เทพไชย
ศิลปศาสตร์
51.
6310110750
น.ส.สุนิชา
โดยเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
52.
6210110442
นายฮากีฟ
เจ๊ะหลง
วิศวกรรมศาสตร์
53.
6310510421
นายนิฟัยศอล
หะยีเจะหลง
วิทยาการจัดการ
54.
6310110250
น.ส.นูรอัยนี
อารง
วิศวกรรมศาสตร์
55.
6310110441
นายวรินทร
ทองเหมือน
วิศวกรรมศาสตร์
56.
6310510174
น.ส.กัญจิณ
คชรัตน์
วิทยาการจัดการ
57.
6310110412
นายรัฐกานต์
เส็นหีม
วิศวกรรมศาสตร์
58.
6310110216
น.ส.ธีร์นรี
ระเบียบโอษฐ์
วิศวกรรมศาสตร์
59.
6310514052
นายธรรมนิตย์
ทองฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
60.
6310110561
นายอภิสิทธิ์
วุ่นดี
วิศวกรรมศาสตร์
61.
6310510177
นายพิริยากร
แซ่วุ่น
วิทยาการจัดการ
62.
6310410087
น.ส.บงกช
รักษามั่น
พยาบาลศาสตร์
63.
6310110190
นายธนวัฒน์
ถิ่นจะนะ
วิศวกรรมศาสตร์
64.
6310510216
นายวรรธนะ
สุวรรณคม
วิทยาการจัดการ
65.
6310510092
นายตะวัน
พรหมจรรย์
วิทยาการจัดการ
66.
6310410180
น.ส.อัญณิชชา
พงศ์ดารา
พยาบาลศาสตร์
67.
6310517005
นายปัณณ์
ศรีสุขใส
วิทยาการจัดการ
68.
6310210519
น.ส.ญาณิศา
ชมชื่น
วิทยาศาสตร์
69.
6310510366
น.ส.ภูสุดา
เดชอรัญ
วิทยาการจัดการ
70.
6310210656
น.ส.กนกพิชญ์
วังสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
71.
6310110271
น.ส.ปภาสรณ์
ทรัพย์ลั่น
วิศวกรรมศาสตร์
72.
6210514009
นายชภูมิ
อัจฉริยะฉาย
วิทยาการจัดการ
73.
6310110730
นายธันยบูรณ์
ชูชะนะ
วิศวกรรมศาสตร์
74.
6310410061
น.ส.ธนพร
บุญเสน
พยาบาลศาสตร์
75.
6310210648
น.ส.อาจรีย์
ขำจันทร์
วิทยาศาสตร์
76.
6310110655
นายริสกี
ยีวา
วิศวกรรมศาสตร์
77.
6310613057
น.ส.ณัฐณิชา
ราชเรืองศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
78.
6310110431
นายวรมัน
แก้วคชชา
วิศวกรรมศาสตร์
79.
6310210635
น.ส.อนุสรา
มุสิกรังศรี
วิทยาศาสตร์
80.
6310410197
น.ส.จุฑาทิพย์
เกษมุล
พยาบาลศาสตร์
81.
6310410091
น.ส.บุรัสกร
เม่งเอียด
พยาบาลศาสตร์
82.
6311210043
น.ส.สิรินารถ
ขุนเพชร
เศรษฐศาสตร์
83.
6310613065
น.ส.ปาริฉัตร
โชติช่วง
ทรัพยากรธรรมชาติ
84.
6310514021
นายปกครอง
อุ่นดำรงค์การ
วิทยาการจัดการ
85.
6310210219
น.ส.เนยญณา
ดินลานสกูล
วิทยาศาสตร์
86.
6211110160
น.ส.ธนภรณ์
จันทนพันธ์
ศิลปศาสตร์
87.
6310613030
น.ส.พิมพ์ศิริ
อาภรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
88.
6311210033
น.ส.พิมพ์มาดา
บุญศรี
เศรษฐศาสตร์
89.
6310410086
น.ส.โนร์อาซีมะห์
มะรือสะ
พยาบาลศาสตร์
90.
6311110306
น.ส.ช่อแก้ว
วุ่นพ้วน
ศิลปศาสตร์
91.
6310110454
น.ส.วิภาวี
ชุ่มชื่น
วิศวกรรมศาสตร์
92.
6310110614
น.ส.กัลสุมา
สะอะ
วิศวกรรมศาสตร์
93.
6310517032
น.ส.ธัญญลักษณ์
กองสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
94.
6310410046
น.ส.ณัฐฐาชา
พรายพรรณ
พยาบาลศาสตร์
95.
6310210183
น.ส.นริศราพร
รัตนอุดม
วิทยาศาสตร์
96.
6311310030
น.ส.จีรภา
วัฒนาศรีโรจน์
นิติศาสตร์
97.
6310410099
นายปัณณวัฒน์
เสนีย์
พยาบาลศาสตร์
98.
6310410056
น.ส.ตัสนีม
สิยะโอ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
99.
6310410067
น.ส.นภรณ์หทัย
พิชิตลภัสนันท์
พยาบาลศาสตร์
100.
6311310086
นายปุณณวิช
ทะสะระ
นิติศาสตร์
101.
6310410022
น.ส.คีตภัทร
ใบดอเลาะ
พยาบาลศาสตร์
102.
6310410053
น.ส.ณิชา
ตุ้งแก้ว
พยาบาลศาสตร์
103.
6310410051
น.ส.ณัฐวีระยา
ศรีนุ่น
พยาบาลศาสตร์
104.
6310410057
น.ส.ถิรดา
รักษาศีล
พยาบาลศาสตร์
105.
6310410058
น.ส.ทอฝัน
วงค์ไชย
พยาบาลศาสตร์
106.
6310110171
นายติณณภพ
กะฐินทิพย์
วิศวกรรมศาสตร์
107.
6310410090
น.ส.บุปผา
ไกรนรา
พยาบาลศาสตร์
108.
6310410181
น.ส.อัฟฎา
เบ็ญจุฬามาศ
พยาบาลศาสตร์
109.
6310110378
นายภูริทัต
บริรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
110.
6311210037
นายภัคพล
แซ่โค้ว
เศรษฐศาสตร์
111.
6310410018
นายกูสมาน
ตูแวปูเตะ
พยาบาลศาสตร์
112.
6310410082
น.ส.นิสรีน
อาซามิง
พยาบาลศาสตร์
113.
6210110065
น.ส.ชลยา
ขุนสมุทร
วิศวกรรมศาสตร์
114.
6310210392
น.ส.ศิวาภรณ์
ชูเพ็ง
วิทยาศาสตร์
115.
6310410059
น.ส.ทิชาภัทร
หมะอุ
พยาบาลศาสตร์
116.
6310210064
น.ส.จุฑาภรณ์
พรหมเพชร
วิทยาศาสตร์
117.
6310410093
น.ส.เบญญาภา
แซ่ตั้ง
พยาบาลศาสตร์
118.
6310110273
นายปราชญ์
บุญชด
วิศวกรรมศาสตร์
119.
6310410010
น.ส.กัลยากร
โชติ
พยาบาลศาสตร์
120.
6310410209
นายมูฮัมหมัดฟัดรี
มะดีเยาะ
พยาบาลศาสตร์
121.
6311110018
น.ส.จิรวรรณ
กาลานุสนธิ์
ศิลปศาสตร์
122.
6310410131
น.ส.ยูสรอ
เลาะสะแต
พยาบาลศาสตร์
123.
6310410001
น.ส.กนกวรรณ
ชูปาน
พยาบาลศาสตร์
124.
6310514060
นายพชรเดช
หนูเอียด
วิทยาการจัดการ
125.
6310610101
นายวีรภัทร
สุบรรณรัตน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
126.
6310610112
นายสันติธรณ์
บกสี
ทรัพยากรธรรมชาติ
127.
6310610184
น.ส.สุทธิดา
ลบแย้ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
128.
6310110754
น.ส.อาฟาฟ
อนันทบริพงค์
วิศวกรรมศาสตร์
129.
6310410068
น.ส.นภัสสร
บูรณะ
พยาบาลศาสตร์
130.
6310610031
น.ส.ฐิติมา
มีแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
131.
6310410121
น.ส.ฟารีดา
เกษมสัน
พยาบาลศาสตร์
132.
6310110058
น.ส.จิดาภา
ตั้งกิจวรกุล
วิศวกรรมศาสตร์
133.
6310410062
น.ส.ธนภรณ์
สุขน้อย
พยาบาลศาสตร์
134.
6310610105
นายศิริเพชร
ฤทธิสุนทร
ทรัพยากรธรรมชาติ
135.
6310610187
น.ส.เสาวลักษณ์
ยุทธชัย
ทรัพยากรธรรมชาติ
136.
6310110075
น.ส.จุลภัทร
ชูปาน
วิศวกรรมศาสตร์
137.
6310110422
นายวชิรวิชญ์
แสงเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
138.
6210110194
นายปรเมศวร์
เลี่ยมนิมิตร
วิศวกรรมศาสตร์
139.
6310410237
น.ส.อัญนา
เจะเลาะ
พยาบาลศาสตร์
140.
6310110607
น.ส.ฮาซีดะ
หมัดอุสัน
วิศวกรรมศาสตร์
141.
6310613019
น.ส.นรมน
ทองเกลียว
ทรัพยากรธรรมชาติ
142.
6310410187
น.ส.อิลลีย์
บุญมาศ
พยาบาลศาสตร์
143.
6310110267
น.ส.ปณิตา
โสดเหล็น
วิศวกรรมศาสตร์
144.
6310613046
น.ส.อรนิชา
ยีดาหมิ
ทรัพยากรธรรมชาติ
145.
6310110322
น.ส.พัสตราภรณ์
เทพนวล
วิศวกรรมศาสตร์
146.
6310410142
น.ส.วิลาสินี
บัวไขย
พยาบาลศาสตร์
147.
6310410096
น.ส.ประกายกานต์
แดงนิ่ม
พยาบาลศาสตร์
148.
6310110477
น.ส.ศิริวรรณ
พงศ์สวัสดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
149.
6310410075
น.ส.นวภรณ์
เพชรยาบาล
พยาบาลศาสตร์
150.
6210110285
นายมูฮัมมะซัยลานี
ยาซูโกะ
วิศวกรรมศาสตร์
151.
6311214015
น.ส.อัญชิสา
ศิริเสถียร
เศรษฐศาสตร์
152.
6310610239
นายเฟาซี
หัสเอียด
ทรัพยากรธรรมชาติ
153.
6310410125
น.ส.ภารดี
พรหมยก
พยาบาลศาสตร์
154.
6310610086
นายภูวดล
หมาดขาว
ทรัพยากรธรรมชาติ
155.
6310410208
น.ส.ฟัดลีนา
สารีบาแต
พยาบาลศาสตร์
156.
6310610088
นายมุสตาฟา
อนุภัทรพงศา
ทรัพยากรธรรมชาติ
157.
6310517028
น.ส.ทิพชญาดา
อังคานุสรณ์
วิทยาการจัดการ
158.
6310110306
น.ส.พรรณภษา
คชสาร
วิศวกรรมศาสตร์
159.
6311110193
น.ส.จุฑามาศ
อ้อยบงค์
ศิลปศาสตร์
160.
6310110283
นายปิยะ
พารามนต์
วิศวกรรมศาสตร์
161.
6310517111
น.ส.ปพิชญ์ชญา
บุญญโส
วิทยาการจัดการ
162.
6310517115
น.ส.ภัคจีรา
มุณีสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
163.
6310110727
น.ส.ณิชกมล
อภิชาติโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
164.
6210110232
น.ส.พิชญา
กำธรสวัสดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
165.
6310110664
น.ส.ศยามล
แก้วประภาส
วิศวกรรมศาสตร์
166.
6210517084
นายณัฐพล
หนูสังข์
วิทยาการจัดการ
167.
6211010147
น.ส.พิชชาภา
ยอดหนู
อุตสาหกรรมเกษตร
168.
6310410195
น.ส.กัญญาณัฐ
พรรณราย
พยาบาลศาสตร์
169.
6310410163
น.ส.สุทัตตา
แก้วคชชา
พยาบาลศาสตร์
170.
6310410140
น.ส.วิภาวดี
ภักดีวิโรจน์
พยาบาลศาสตร์
171.
6310510191
นายมงคลกานต์
ชัยวิริยะวงศ์
วิทยาการจัดการ
172.
6310410078
น.ส.นัสรีน
อาบูว๊ะ
พยาบาลศาสตร์
173.
6310210102
น.ส.ซัลวา
หมัดอะดั้ม
วิทยาศาสตร์
174.
6310510358
น.ส.พัชริดา
พงษ์พุฒิกร
วิทยาการจัดการ
175.
6310210058
น.ส.จิตติญา
หมานสนิ
วิทยาศาสตร์
176.
6310610207
นายจักรี
ศิริสมบัติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
177.
6310210352
น.ส.ลียานา
โอะหนิ
วิทยาศาสตร์
178.
6310613001
น.ส.กนกพร
หอยมณี
ทรัพยากรธรรมชาติ
179.
6311210055
น.ส.อัญชิษฐา
จันทร์ช่วย
เศรษฐศาสตร์
180.
6310613047
น.ส.อรปรียา
นาวาล่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
181.
6310610189
น.ส.อิศริยา
จารุวัณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
182.
6310210085
น.ส.ชลธิชา
นาวาพัสดุ
วิทยาศาสตร์
183.
6310210686
น.ส.อัสมารา
นาปาเลน
วิทยาศาสตร์
184.
6310610079
น.ส.พรปวีณ์
สกุลพงศ์ชัย
ทรัพยากรธรรมชาติ
185.
6310613017
น.ส.ทิพย์ธิดา
จันทร์ทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
186.
6310210604
น.ส.ลลิตา
เซซัง
วิทยาศาสตร์
187.
6310613027
น.ส.พนัชกร
สุขโขมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
188.
6310410159
น.ส.สุกัญญา
เจริญกุล
พยาบาลศาสตร์
189.
6310210339
น.ส.รัชรินทร์
ตรีรัตนเจริญกุล
วิทยาศาสตร์
190.
6310610115
น.ส.สิริโรยา
จันทร์อ่อน
ทรัพยากรธรรมชาติ
191.
6310110502
นายสัชฌุกร
จันทร์ศรีทอง
วิศวกรรมศาสตร์
192.
6310410130
น.ส.มีสบะห์
นิมะ
พยาบาลศาสตร์
193.
6310210139
น.ส.ณิชาภัทร
โหมดแจ่ม
วิทยาศาสตร์
194.
6310110034
น.ส.กัลยรัตน์
สาโร
วิศวกรรมศาสตร์
195.
6310110638
น.ส.ปณิดา
ทองน้อย
วิศวกรรมศาสตร์
196.
6310110287
น.ส.ผกาภรณ์
รามเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
197.
6310410193
น.ส.กมลวรรณ
วิชัยดิษฐ
พยาบาลศาสตร์
198.
6311210054
น.ส.อัจลา
จันทร์คง
เศรษฐศาสตร์
199.
6310110054
นายจักรกริช
ปริสุทธิ์กุล
วิศวกรรมศาสตร์
200.
6310610095
นายวชิรวิทย์
ใจห้าว
ทรัพยากรธรรมชาติ
201.
6311110207
น.ส.ณัฐณิชา
ศรีสุข
ศิลปศาสตร์
202.
6310110106
นายชัยวัฒน์
สิทธิบุตร
วิศวกรรมศาสตร์
203.
6310110225
นายนนทพัทธ์
คงสุดรู้
วิศวกรรมศาสตร์
204.
6310110590
นายอารีซัน
รุ่งกิจประเสริฐ
วิศวกรรมศาสตร์
205.
6310210559
น.ส.นุรอาราญา
บือโต
วิทยาศาสตร์
206.
6311310169
น.ส.นุรฮานาน
มะยีแต
นิติศาสตร์
207.
6310510413
น.ส.ญานิศา
ตันตานนท์
วิทยาการจัดการ
208.
6310210138
น.ส.ณิชมน
ชูมณี
วิทยาศาสตร์
209.
6310110346
นายภัคพล
ศรีเฉลิม
วิศวกรรมศาสตร์
210.
6310210338
น.ส.รัชชุภรณ์
ทับทิมเมือง
วิทยาศาสตร์
211.
6310410240
น.ส.อามาณีย์
สะอิ
พยาบาลศาสตร์
212.
6310510096
น.ส.ทัตพิชา
รักรอด
วิทยาการจัดการ
213.
6310613031
น.ส.ภัททิรา
สมการดา
ทรัพยากรธรรมชาติ
214.
6310517070
นายวรากร
จริงจิตร
วิทยาการจัดการ
215.
6310515075
น.ส.ฮาฟีซาร์
ดอเลาะ
วิทยาการจัดการ
216.
6310613026
น.ส.ผริตา
ชุมแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
217.
6310210186
น.ส.นฤมล
บุญแก้ว
วิทยาศาสตร์
218.
6310210130
น.ส.ณัฐวรา
รักคง
วิทยาศาสตร์
219.
6311110135
น.ส.วรรณกนก
กัลยาพงศ์
ศิลปศาสตร์
220.
6310210190
น.ส.นววรรณ
วาสวิลัย
วิทยาศาสตร์
221.
6311010003
น.ส.กรณิศา
อุดมรัตน์
อุตสาหกรรมเกษตร
222.
6010110521
นายอามัร
หะยีบีดิง
วิศวกรรมศาสตร์
223.
6310110541
น.ส.หนึ่งหทัย
ลาภทวี
วิศวกรรมศาสตร์
224.
6310410005
นายกฤษฎา
แสงสุรินทร์
พยาบาลศาสตร์
225.
6311010036
น.ส.ณิชาภัทร
เพชรเรียง
อุตสาหกรรมเกษตร
226.
6310517068
น.ส.วรพรรณ
สุขมณี
วิทยาการจัดการ
227.
6310210335
น.ส.รวิวรรณ
จันทร์ภักดี
วิทยาศาสตร์
228.
6310110475
นายศิรัสพล
สิริพร
วิศวกรรมศาสตร์
229.
6310110046
นายไกรวิชญ์
เกลี้ยงแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
230.
6310110176
นายทศ
วิริยกิจโกศล
วิศวกรรมศาสตร์
231.
6310110236
นายนฤสรณ์
ตันติเมตตา
วิศวกรรมศาสตร์
232.
6210110729
น.ส.ยุราวัลย์
สุวรรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
233.
6310517001
น.ส.กมลรัตน์
ชาติขยัน
วิทยาการจัดการ
234.
6310210380
นายศรายุทธ
ติวงค์
วิทยาศาสตร์
235.
6210110528
น.ส.พรรณภัทร
ชัยชนะ
วิศวกรรมศาสตร์
236.
6310514012
น.ส.ณัฐชา
เลนุกูล
วิทยาการจัดการ
237.
6310110302
นายพรชัย
บุญราช
วิศวกรรมศาสตร์
238.
6310410028
น.ส.ชนกนันท์
บุญเดช
พยาบาลศาสตร์
239.
6310410212
น.ส.วานิษา
แซ่ด่าน
พยาบาลศาสตร์
240.
6310410060
นายธนชิต
ดาวเรือง
พยาบาลศาสตร์
241.
6310410210
นายวรวีย์
เอียดนุ้ย
พยาบาลศาสตร์
242.
6310210497
น.ส.กรกนก
จิตรวิรัตน์
วิทยาศาสตร์
243.
6310510365
นายภัคพล
จินดาวัฒน์
วิทยาการจัดการ
244.
6310410175
นายอภิสร
พฤคฌาญาณ
พยาบาลศาสตร์
245.
6311110292
นายอิรฟาน
เจ๊ะอุบง
ศิลปศาสตร์
246.
6310410201
น.ส.ฐิตาภา
ด่านประสิทธิ์
พยาบาลศาสตร์
247.
6310110519
น.ส.สุชานรี
อ่อนชาติ
วิศวกรรมศาสตร์
248.
6310510072
น.ส.ณัฏฐวรรณ
แซ่ลิ่ม
วิทยาการจัดการ
249.
6310410076
น.ส.นวิยา
นายาว
พยาบาลศาสตร์
250.
6311110230
น.ส.นูฮา
สมันเหมือน
ศิลปศาสตร์
251.
6310510204
น.ส.รัศนิมาน
ทางรัตนสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
252.
6310510090
นายดลลชา
แซ่ลิ่ม
วิทยาการจัดการ
253.
6311110215
นายธนภัทร
ตุกล่อย
ศิลปศาสตร์
254.
6310410213
น.ส.วารีรัตน์
รัตนบุรี
พยาบาลศาสตร์
255.
6310510046
นายเฉลิมพล
จารุพิสุทธิ์วงศ์
วิทยาการจัดการ
256.
6310410077
น.ส.นัฎเราะฮ์
ฮิแต
พยาบาลศาสตร์
257.
6310517117
น.ส.รวิสรา
หลี่สกุลรุ่งเรือง
วิทยาการจัดการ
258.
6310510416
น.ส.ณาดาฉัตร
มากชุมนุม
วิทยาการจัดการ
259.
6311110191
น.ส.จินุชนันท์
สงวนเขียว
ศิลปศาสตร์
260.
6310510438
น.ส.สุวิชญา
อ่ำทอง
วิทยาการจัดการ
261.
6310110149
นายณัฐพล
พัชนี
วิศวกรรมศาสตร์
262.
6310517020
น.ส.ณัฐวดี
เจริญรัตนพรชัย
วิทยาการจัดการ
263.
6310210071
น.ส.เจนนิสุตา
แรงชัย
วิทยาศาสตร์
264.
6310517003
น.ส.กัณนิสา
เงินกองแก้ว
วิทยาการจัดการ
265.
6310517057
น.ส.พิชญา
สงวนสุข
วิทยาการจัดการ
266.
6310517046
น.ส.ปาริชาติ
ป้อมเรือง
วิทยาการจัดการ
267.
6310210300
น.ส.ฟาฮาน่า
ศรีคงคา
วิทยาศาสตร์
268.
6310510327
น.ส.ญาลาละฮ์
สุมาลี
วิทยาการจัดการ
269.
6310510373
น.ส.โรสณี
อิซอ
วิทยาการจัดการ
270.
6311110022
น.ส.ฉมามิญช์
วงศ์สุวรรณ
ศิลปศาสตร์
271.
6310514028
น.ส.พิชญา
เสียงดี
วิทยาการจัดการ
272.
6310514034
นายภีมวัจน์
ตันติวิทย์
วิทยาการจัดการ
273.
6211010112
น.ส.พัชชา
เพ็ชรมุณีย์
อุตสาหกรรมเกษตร
274.
6310510234
นายศรัณย์
เจริญสุข
วิทยาการจัดการ
275.
6310410214
น.ส.ศรสวรรค์
นาแขม
พยาบาลศาสตร์
276.
6310510427
น.ส.ภาวิดา
หลักฐาน
วิทยาการจัดการ
277.
6310510140
น.ส.ปณิกาญจน์
รามรส
วิทยาการจัดการ
278.
6310613086
น.ส.สุริยาพร
หมวกทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
279.
6310510002
น.ส.กชกร
วางกลอน
วิทยาการจัดการ
280.
6310510206
น.ส.รุ่งนภา
นิ่มหนู
วิทยาการจัดการ
281.
6310510124
นายนนทวัฒน์
สุวรรณภูมิ
วิทยาการจัดการ
282.
6310514039
นายสรอรรถ
ชโลธรสุทธิ
วิทยาการจัดการ
283.
6311310026
นายจิรโชติ
คงเทพ
นิติศาสตร์
284.
6311110141
น.ส.วิลาสินี
บำรุงชาติ
ศิลปศาสตร์
285.
6310517088
น.ส.สุธาสินี
สันติวัฒนอนุชิน
วิทยาการจัดการ
286.
6310517098
น.ส.กชพร
อินจำปา
วิทยาการจัดการ
287.
6310110665
น.ส.ศรีลดา
ไชยศรี
วิศวกรรมศาสตร์
288.
6311110237
น.ส.ปุรินทรัตน์
วิไลศิริ
ศิลปศาสตร์
289.
6310515083
น.ส.นิซัลมา
กูนา
วิทยาการจัดการ
290.
6310515084
น.ส.นิอัซวาณีย์
สามะแอ
วิทยาการจัดการ
291.
6310110009
นายกรรชัย
บุญช่วย
วิศวกรรมศาสตร์
292.
6310110603
นายเอกวิทย์
หีมโตะเตะ
วิศวกรรมศาสตร์
293.
6310210124
น.ส.ณัฐพร
ประทุมวัน
วิทยาศาสตร์
294.
6310110226
นายนบิล
โต๊ะนากายอ
วิศวกรรมศาสตร์
295.
6310110462
น.ส.ศมา
รื่นรักษา
วิศวกรรมศาสตร์
296.
6311110064
นายธีรภัทร
สุขแก้ว
ศิลปศาสตร์
297.
6310210459
น.ส.อภิญญา
ลัทธิพรหม
วิทยาศาสตร์
298.
6310510395
นายอานัส
เบ็ญดูโสะ
วิทยาการจัดการ
299.
6310510239
น.ส.ศศิวิมล
ไชยคช
วิทยาการจัดการ
300.
6311010032
น.ส.ฐานิต
ทองแก้ว
อุตสาหกรรมเกษตร
301.
6210518018
น.ส.ปวริศา
มะโนโปธาร์
วิทยาการจัดการ
302.
6310210430
น.ส.สุรีรัตน์
เรืองจันทร์
วิทยาศาสตร์
303.
6310510306
น.ส.กมลลักษณ์
ด้วงพริ้ม
วิทยาการจัดการ
304.
6310110118
น.ส.ซอลีฮาน
สาแม็ง
วิศวกรรมศาสตร์
305.
6311110152
น.ส.สิรกานต์
บัวฝ้าย
ศิลปศาสตร์
306.
6311310085
น.ส.ปุณณภา
คุ้มผล
นิติศาสตร์
307.
6310210215
น.ส.นูรฮายาตี
หมัดหมาน
วิทยาศาสตร์
308.
6311310052
น.ส.ณัฐวรินทร์
พุทธนุกูล
นิติศาสตร์
309.
6311310146
น.ส.สุรัชตา
ณ ระนอง
นิติศาสตร์
310.
6310210214
น.ส.นูรไรดา
หะยีแวนิ
วิทยาศาสตร์
311.
6311110334
นายสวิช
ภัทรศานต์
ศิลปศาสตร์
312.
6210515104
น.ส.นลินรัตน์
ชูณรงค์
วิทยาการจัดการ
313.
6310110755
นายอามาน
เปาะหะ
วิศวกรรมศาสตร์
314.
6310210358
น.ส.วรรณ์รุสนา
มะลี
วิทยาศาสตร์
315.
6511311187
นายกิตติศักดิ์
แก้วกับบัว
นิติศาสตร์
316.
6511311128
นายณธีพัฒน์
นิธินัยรัตน์
นิติศาสตร์
317.
6310110369
นายภูมินทร์
บิลมะหนุด
วิศวกรรมศาสตร์
318.
6310110021
นายกษิดิศ
ขุนสาเร๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
319.
6310810046
นายเฉลิมเกียรติ
กาเผือก
ทันตแพทยศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
แต่งกายยังไงคะ
จุ๊ๆ13 ก.ย. 2565 00:08172.22.23.81
  สมัคร    |  จำนวนรับ  319 320

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 319
 • เพศหญิง 216
 • เพศชาย 103
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 3
 • รหัส 63 294
 • รหัส 62 21
 • รหัส 60 1
 • รวม 10 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์81
 • วิทยาศาสตร์35
 • วิทยาการจัดการ76
 • ทรัพยากรธรรมชาติ26
 • พยาบาลศาสตร์55
 • ทันตแพทยศาสตร์1
 • อุตสาหกรรมเกษตร6
 • ศิลปศาสตร์23
 • นิติศาสตร์10
 • เศรษฐศาสตร์6