งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 2 วันที่ 17 ก.ย.2565)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 2 วันที่ 17 ก.ย.2565)12 ก.ย. 65, 13:23 น.2,227
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1
 • วันที่ 17 กันยายน 65
  ช่วงเวลา14.30 - 16.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 320 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 15 กันยายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  9th ASEAN Night And International Food 2022

  (Y 3 จำนวน 3 ชม. รอบที่ 2  วันที่ 17 ก.ย.65 เวลา 14.30 – 16.00 น.)

  นักศึกษาสมัครเข้าร่วมได้เพียง 1 รอบ เท่านั้น 

  และจะต้องสมัครผ่าน https://activity.psu.ac.th/ เท่านั้น ไม่รับสมัครเข้าร่วมฯ หน้างาน

  ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1

  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ นำบัตรนักศึกษาด้วยนะคะ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-282208  งานพัฒนานักศึกษา

1.
6310510261
น.ส.สุชาดา
รัตนูปกรณ์
วิทยาการจัดการ
2.
6310510162
น.ส.พรรษชล
เที่ยงธรรม
วิทยาการจัดการ
3.
6211610004
น.ส.จุฬาภา
อิสสะโร
ยาลัยนานาชาติ
4.
6310517072
น.ส.วริสรา
นิชานนท์
วิทยาการจัดการ
5.
6310517043
น.ส.ปรินดา
ราวงษ์
วิทยาการจัดการ
6.
6310517012
น.ส.ชลลดา
นิลพราหมณ์
วิทยาการจัดการ
7.
6310517127
น.ส.มัธยปัทม์
สิงหา
วิทยาการจัดการ
8.
6310517075
น.ส.วัสยามน
ทองเพชร
วิทยาการจัดการ
9.
6310517095
น.ส.อำพร
จันทฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
10.
6310613015
น.ส.ดารุนี
บุญมาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
11.
6310517013
น.ส.โชติกา
ส่งแสง
วิทยาการจัดการ
12.
6310613024
น.ส.ปาณิสรา
สงเอียด
ทรัพยากรธรรมชาติ
13.
6211610012
น.ส.พลอยไพลิน
สร้อยศรี
ยาลัยนานาชาติ
14.
6310517059
น.ส.พิยดา
รักพันธ์
วิทยาการจัดการ
15.
6310517025
น.ส.ตะวัน
เดชานุกูล
วิทยาการจัดการ
16.
6310510368
น.ส.มารีน่า
บินสุอะหวา
วิทยาการจัดการ
17.
6310517002
นายกษิดิศ
นารถพจนานนท์
วิทยาการจัดการ
18.
6310510044
น.ส.เจนจิรา
เหมหมัด
วิทยาการจัดการ
19.
6310210069
น.ส.จุฬากรณ์
คงพัฒน์
วิทยาศาสตร์
20.
6310210450
น.ส.อนงค์นาถ
ทิพย์มงคล
วิทยาศาสตร์
21.
6310510431
นายศตพร
พรหมเทศ
วิทยาการจัดการ
22.
6310510172
น.ส.พิชญากรณ์
ชูหะรัญ
วิทยาการจัดการ
23.
6310510087
น.ส.ณาดาร์
สำเภารัตน์
วิทยาการจัดการ
24.
6310517024
น.ส.ตองชนก
คงจันทร์
วิทยาการจัดการ
25.
6310610005
น.ส.กันต์ฤทัย
กลับศรีอ่อน
ทรัพยากรธรรมชาติ
26.
6310613070
นายสัตยา
เรืองพูน
ทรัพยากรธรรมชาติ
27.
6310517033
น.ส.นัฏฐญา
ทองนิลภักดิ์
วิทยาการจัดการ
28.
6310610096
น.ส.วนิดา
อภิบาลแบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
29.
6310510375
น.ส.วราภรณ์
สังข์ทอง
วิทยาการจัดการ
30.
6310510300
น.ส.อาสิมา
หวาเอียด
วิทยาการจัดการ
31.
6310510203
น.ส.รัตนากร
ขุนทองเพชร
วิทยาการจัดการ
32.
6310610060
น.ส.ธันยพร
ศรแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
33.
6310517065
น.ส.รุ่งทิวา
ศิริชาติ
วิทยาการจัดการ
34.
6310110420
น.ส.ลัยล่า
เนียมนำ
วิศวกรรมศาสตร์
35.
6310517021
น.ส.ณัฐวรา
พลายแก้ว
วิทยาการจัดการ
36.
6311410030
นายณัฐนนท์
บุญรอดชู
การแพทย์แผนไทย
37.
6310517047
น.ส.ปิยฉัตร
รัตนชัย
วิทยาการจัดการ
38.
6310410029
นายชนาธิป
เพ็ญศิริ
พยาบาลศาสตร์
39.
6310610132
น.ส.อาทิยา
ตาเดอิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
40.
6311110076
น.ส.นันทณัฏฐ์
ทัพศาสตร์
ศิลปศาสตร์
41.
6310410247
น.ส.ธนัชชา
สุกคุ้ม
พยาบาลศาสตร์
42.
6311110275
น.ส.สุพิชญา
สุวรรณวงศ์
ศิลปศาสตร์
43.
6310410243
น.ส.กนกวรรณ
รัตนะ
พยาบาลศาสตร์
44.
6311110121
น.ส.รักษิตา
แซ่ลี้
ศิลปศาสตร์
45.
6311110008
น.ส.กษมา
อรุณรังษี
ศิลปศาสตร์
46.
6211010096
น.ส.จุฬารัตน์
รักแก้ว
อุตสาหกรรมเกษตร
47.
6310610097
น.ส.วนิลา
ฤทธิสาคร
ทรัพยากรธรรมชาติ
48.
6310610022
น.ส.ชมพิชาน์
สำราญสุก
ทรัพยากรธรรมชาติ
49.
6310610033
น.ส.ณัฏฐ์ชนิ
แก้วศรีขวัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
50.
6310610165
น.ส.พิชชามน
พัทยัง
ทรัพยากรธรรมชาติ
51.
6210410236
นายอภิสิทธิ์
มิตมาลา
พยาบาลศาสตร์
52.
6210410226
น.ส.มิสบะฮ์
นุ่งอาหลี
พยาบาลศาสตร์
53.
6310610037
น.ส.ณัฐนิชา
สีเป้า
ทรัพยากรธรรมชาติ
54.
6310610080
นายพัชรพล
สุวรรณแสง
ทรัพยากรธรรมชาติ
55.
6310410206
น.ส.นิอามีนา
นิกูโน
พยาบาลศาสตร์
56.
6310210350
น.ส.ลลิตา
ขาวแก้ว
วิทยาศาสตร์
57.
6310610056
นายธนากร
มณีรัตน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
58.
6310110037
นายกิจศภณ
สุทโธ
วิศวกรรมศาสตร์
59.
6310410158
น.ส.สิริลาวัลย์
จีนภูเขียว
พยาบาลศาสตร์
60.
6311110128
น.ส.ลภัสรดา
แสงพรหม
ศิลปศาสตร์
61.
6310410232
นายศิวโรฒ
สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
พยาบาลศาสตร์
62.
6310510343
น.ส.นารีกาญจน์
มณีกุล
วิทยาการจัดการ
63.
6310210111
น.ส.ณัชชา
ดลกิตติกุล
วิทยาศาสตร์
64.
6310210109
น.ส.ฐานัญญา
ไชยชมภู
วิทยาศาสตร์
65.
6210512014
น.ส.ฟาซีรา
อาลี
วิทยาการจัดการ
66.
6410110753
น.ส.ขนิษฐา
แก้วมณี
วิศวกรรมศาสตร์
67.
6310510091
น.ส.ดารารัตน์
มุขวัฒน์
วิทยาการจัดการ
68.
6310110261
นายปกรณ์
วิทยประสพชัย
วิศวกรรมศาสตร์
69.
6310510026
นายกิตติพิชญ์
ทองชล
วิทยาการจัดการ
70.
6310510220
น.ส.วลัยรัตน์
เปรมรุ่ง
วิทยาการจัดการ
71.
6310110223
นายธีรศรัณ
จันคง
วิศวกรรมศาสตร์
72.
6310610052
นายธนภัทร
ทองสาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
73.
6310510019
น.ส.กัญลดามาศ
พจน์จำเนียร
วิทยาการจัดการ
74.
6310517049
น.ส.ผกากานต์
แสงอุทัย
วิทยาการจัดการ
75.
6310110003
นายกนต์ธร
สุวรรณรักษา
วิศวกรรมศาสตร์
76.
6310510225
นายวิเชียร​
แซ่จู
วิทยาการจัดการ
77.
6310410251
น.ส.มัสลีดา
ยูโซ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
78.
6310510281
น.ส.อนุสรา
สุทธิรักษ์
วิทยาการจัดการ
79.
6310410204
น.ส.นาซาน
ชายเชื้อ
พยาบาลศาสตร์
80.
6310110255
นายบริรักษ์
ราชยอด
วิศวกรรมศาสตร์
81.
6310410004
นายกฤตนน
ศรีสุธาสินี
พยาบาลศาสตร์
82.
6310110280
น.ส.ปาริชาติ
ศิริมุสิกะ
วิศวกรรมศาสตร์
83.
6210210367
น.ส.ศุภิสรา
สวัสดิ์พูน
วิทยาศาสตร์
84.
6310110221
นายธีรยุทธ
สังข์หิรัญ
วิศวกรรมศาสตร์
85.
6310110082
นายชญานิน
บัวผุด
วิศวกรรมศาสตร์
86.
6310110152
นายณัฐภัทร
คงสวัสดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
87.
6310110018
น.ส.กวินยา
มานิช
วิศวกรรมศาสตร์
88.
6310110089
นายชนันท์ชัย
จงไกรจักร
วิศวกรรมศาสตร์
89.
6310510372
นายรุสกี
แวบูละ
วิทยาการจัดการ
90.
6310510170
น.ส.พันธกานต์
ศรีสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
91.
6310410137
นายวรวัชร
พุ่มพะยอม
พยาบาลศาสตร์
92.
6310510360
นายพิจักษณ์
สกุลชัยแก้ว
วิทยาการจัดการ
93.
6310110136
น.ส.ณภัสสรณ์
เกกินะ
วิศวกรรมศาสตร์
94.
6311110036
น.ส.ซาจิโกะ
ทากากิ
ศิลปศาสตร์
95.
6310510139
น.ส.ปฐมาภรณ์
โอสถ
วิทยาการจัดการ
96.
6310510027
นายกิตติภูมิ
มีแสง
วิทยาการจัดการ
97.
6310410036
น.ส.ซารีน
ปาธาน
พยาบาลศาสตร์
98.
6310510173
นายพิชากร
เพราะปลูก
วิทยาการจัดการ
99.
6310610035
นายณัฐชนน
คีรีโชติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
100.
6310610070
นายปฏิพล
สมศักดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
101.
6310610042
น.ส.ณัฐวดี
บุบผาถา
ทรัพยากรธรรมชาติ
102.
6310210079
น.ส.ชนิกานต์
วีระกิติกุล
วิทยาศาสตร์
103.
6310610220
นายไตรรัตน
ศิริมงคล
ทรัพยากรธรรมชาติ
104.
6310613079
น.ส.ณัฏฐณิชา
บุตรพิษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
105.
6310610258
นายสุทธิราช
เหมนแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
106.
6310210033
นายกิตติธัช
กาญจนถาวร
วิทยาศาสตร์
107.
6310210654
น.ส.ฮาบีบ๊ะห์
แยนา
วิทยาศาสตร์
108.
6311010129
น.ส.ณัฐธิกา
ศรีสังข์
อุตสาหกรรมเกษตร
109.
6311010128
น.ส.ชนนิกานต์
สุทธิมากร
อุตสาหกรรมเกษตร
110.
6310610240
น.ส.ภัสสรรังสิมันตุ์
มหาศาลเลิศพิพัฒน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
111.
6310610225
นายธนภัทร์
จิตรหลัง
ทรัพยากรธรรมชาติ
112.
6210110387
นายสุฟยาน
อาเล็ม
วิศวกรรมศาสตร์
113.
6210110507
นายนันทวัฒน์
มรรคาเขต
วิศวกรรมศาสตร์
114.
6310613051
น.ส.อารดา
หะยีปีเย๊าะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
115.
6311110295
น.ส.กฤตพร
ศรีแสงแก้ว
ศิลปศาสตร์
116.
6310410205
น.ส.นาวาล
โต๊ะเด็ง
พยาบาลศาสตร์
117.
6311110154
น.ส.สุทธิดา
จะวะนะ
ศิลปศาสตร์
118.
6310410217
น.ส.อัศมาวาตี
มอลอ
พยาบาลศาสตร์
119.
6310613055
น.ส.เกวลี
แซ่ภู่
ทรัพยากรธรรมชาติ
120.
6310210224
นายบิสรณ
จินดาภักดี
วิทยาศาสตร์
121.
6310210449
นายอธิวงศวัชร์
สงสุวรรณ์
วิทยาศาสตร์
122.
6310510371
น.ส.ยาวาตี
รักดี
วิทยาการจัดการ
123.
6310613032
น.ส.ภัทราภรณ์
แซ่เจง
ทรัพยากรธรรมชาติ
124.
6310410202
น.ส.ณัฐณิชา
บางใหญ่
พยาบาลศาสตร์
125.
6310510344
น.ส.นารีรัตน์
เจะแล
วิทยาการจัดการ
126.
6310210136
น.ส.ณิชกมล
ท้วมเพิ่มทรัพย์
วิทยาศาสตร์
127.
6210410134
น.ส.ซุลฟา
แตเปาะ
พยาบาลศาสตร์
128.
6310613085
นายสรัล
บุณยกาญจนากร
ทรัพยากรธรรมชาติ
129.
6310610163
น.ส.ปิยาพัชร
หนูทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
130.
6310410241
น.ส.อุษณิษา
งะสยัง
พยาบาลศาสตร์
131.
6310110354
น.ส.ภัทราพร
ทองฤทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
132.
6310210002
น.ส.กชภัส
ศรธรรมกุล
วิทยาศาสตร์
133.
6310510320
น.ส.ชญานิษฐ์
ศรีสว่าง
วิทยาการจัดการ
134.
6310613078
นายณภัทร
เจริญรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
135.
6310110365
นายภาษร
บุญเลิศ
วิศวกรรมศาสตร์
136.
6310610017
น.ส.เจนจิรา
เพ็งทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
137.
6311110116
นายมังคเลศ
ยอดไชย
ศิลปศาสตร์
138.
6310110012
นายกฤตเมธ
แก้วสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
139.
6310110558
นายอภิมุข
สุวรรณรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
140.
6310110673
น.ส.สณฑกานต์
แก้วทิพย์
วิศวกรรมศาสตร์
141.
6311210073
นายนนท์ปวิช
แก้วโชติ
เศรษฐศาสตร์
142.
6310410133
น.ส.รังสิมา
สีมาวงษ์
พยาบาลศาสตร์
143.
6310710048
น.ส.พิชญธิดา
สุขานนท์
เภสัชศาสตร์
144.
6311110102
น.ส.พิชญา
บุญพรัด
ศิลปศาสตร์
145.
6310710043
น.ส.พรชิตา
สังข์สวัสดิ์
เภสัชศาสตร์
146.
6311110049
น.ส.ณิชาภรณ์
ไชยสงค์
ศิลปศาสตร์
147.
6310710019
น.ส.ดารารัตน์
ราชสีห์
เภสัชศาสตร์
148.
6311110344
น.ส.อัญจิดา
รัตนพันธ์
ศิลปศาสตร์
149.
6310712014
น.ส.ณัฏฐฑิฎา
สาระมาศ
เภสัชศาสตร์
150.
6310410089
น.ส.บุญญาลักษ์
ตั้งหลัก
พยาบาลศาสตร์
151.
6310710020
นายเตมีย์
ชูช่วย
เภสัชศาสตร์
152.
6311110216
น.ส.ธมนวรรณ
วงศ์วโรทัย
ศิลปศาสตร์
153.
6310710039
น.ส.ปุญญพัฒน์
มีบัว
เภสัชศาสตร์
154.
6311210057
น.ส.อารียา
แก้วเขียว
เศรษฐศาสตร์
155.
6311210018
นายณัฐภัทร
ชุมรักษา
เศรษฐศาสตร์
156.
6310710071
น.ส.นภาวรรณ
คันโทแก้ว
เภสัชศาสตร์
157.
6310410152
น.ส.โศภิตา
บุญญา
พยาบาลศาสตร์
158.
6311210070
นายหริรักษ์
หริพ่าย
เศรษฐศาสตร์
159.
6310710068
น.ส.อริสา
พรหมเทพ
เภสัชศาสตร์
160.
6310510060
นายซอรีฟฮาดี้
สันเจริญ
วิทยาการจัดการ
161.
6310510133
น.ส.นิรัชพร
เพชรสีช่วง
วิทยาการจัดการ
162.
6310510047
น.ส.โฉมสุดา
ชัยวิเศษ
วิทยาการจัดการ
163.
6310610251
น.ส.วิภาวดี
เหมทิพย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
164.
6310710082
น.ส.นวพร
โชติพินทุ
เภสัชศาสตร์
165.
6310710061
น.ส.วิชญาดา
ทองจารุแข
เภสัชศาสตร์
166.
6310710047
น.ส.พิจิตรา
โสทรอดิศัย
เภสัชศาสตร์
167.
6310110565
นายอลงกรณ์
เพอรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
168.
6310710062
น.ส.ศศิกานต์
พรมสิทธิ์
เภสัชศาสตร์
169.
6310712028
น.ส.พรวลัย
เต็มเมธาวิทยาเลิศ
เภสัชศาสตร์
170.
6310710060
นายวรเมธ
มิตรช่วยรอด
เภสัชศาสตร์
171.
6310110014
นายกฤติน
เหล่าอรรถปรีชา
วิศวกรรมศาสตร์
172.
6310710007
นายจิรพัส
ใจสุข
เภสัชศาสตร์
173.
6310510256
นายสิทธิกร
สุวรรณโรจน์
วิทยาการจัดการ
174.
6310410145
น.ส.ศศิญากานต์
ห่อทอง
พยาบาลศาสตร์
175.
6310710009
นายเจษฎากร
จันทร์ดา
เภสัชศาสตร์
176.
6311210038
น.ส.ภิรามล
ศรีสว่าง
เศรษฐศาสตร์
177.
6310710012
น.ส.ชนัญชิดา
สร้อยสนธิ์
เภสัชศาสตร์
178.
6311210019
น.ส.ณิชนันทน์
จรจิต
เศรษฐศาสตร์
179.
6311210031
น.ส.พัชนิดา
แสนเสนา
เศรษฐศาสตร์
180.
6310710054
นายภูมิพัฒน์
นวลเทศ
เภสัชศาสตร์
181.
6310110455
น.ส.วิลาสินี
ถาวรจิตร
วิศวกรรมศาสตร์
182.
6310110669
นายศิวกร
กรรมแต่ง
วิศวกรรมศาสตร์
183.
6310510361
น.ส.กฐชะพรรณษ์
สุวรรณยศ
วิทยาการจัดการ
184.
6310712042
น.ส.อชิรญา
ทวีชัย
เภสัชศาสตร์
185.
6310710033
น.ส.ปณิญชญาณ์
สามารถ
เภสัชศาสตร์
186.
6310710022
น.ส.ธนพร
ถนัดอักษร
เภสัชศาสตร์
187.
6310517034
น.ส.นัฐนรี
ทองเต็ม
วิทยาการจัดการ
188.
6310710017
น.ส.ณัชชา
สายอ๋อง
เภสัชศาสตร์
189.
6310712032
นายวรกานต์
ปัตตะพัฒน์
เภสัชศาสตร์
190.
6310710056
น.ส.ภูษิตา
ช่วยชูฤทธิ์
เภสัชศาสตร์
191.
6310710055
นายภูวิชญ์
ศรีทวี
เภสัชศาสตร์
192.
6310710042
น.ส.พณิชา
สังข์สวัสดิ์
เภสัชศาสตร์
193.
6310710025
นายธีรดล
โดมมงคล
เภสัชศาสตร์
194.
6310710052
น.ส.พิมลพรรณ
คงนคร
เภสัชศาสตร์
195.
6310710059
น.ส.ฤทัยรัตน์
ด่อล๊ะ
เภสัชศาสตร์
196.
6310517018
น.ส.ณัฐนิชา
ส้มแป้น
วิทยาการจัดการ
197.
6310110313
นายพสธร
กลิ่นดี
วิศวกรรมศาสตร์
198.
6310610029
น.ส.ญาณิศา
ทองเครือ
ทรัพยากรธรรมชาติ
199.
6310710063
น.ส.ศิรดา
สองเมือง
เภสัชศาสตร์
200.
6310510186
นายภูชิศฐ์
ศรีสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
201.
6311210047
น.ส.สุรางค์พิมล
เฮง
เศรษฐศาสตร์
202.
6310710065
น.ส.สรัญญา
เจริญอิ่ม
เภสัชศาสตร์
203.
6310110613
นายกรวิชญ์
เจริญกิจ
วิศวกรรมศาสตร์
204.
6311210008
นายจักรพรรดิ์
พัฒนศิริ
เศรษฐศาสตร์
205.
6210110476
นายไซฟูล
สาเม๊าะ
วิศวกรรมศาสตร์
206.
6311210032
นายพัทธพล
แซ่เฮง
เศรษฐศาสตร์
207.
6310710021
นายธนกร
วะโรรส
เภสัชศาสตร์
208.
6310210388
น.ส.ศิริพร
จันทเลิศ
วิทยาศาสตร์
209.
6310510012
นายกฤติกร
เติบโตฐากุล
วิทยาการจัดการ
210.
6310510050
นายชนกันต์
ชนกน้อย
วิทยาการจัดการ
211.
6310210324
นายมิณทดา
สวัสดี
วิทยาศาสตร์
212.
6310210425
น.ส.สุภัสสร
เกิดสุข
วิทยาศาสตร์
213.
6310210292
น.ส.เพชรไพรินทร์
สยมพร
วิทยาศาสตร์
214.
6310210023
น.ส.กัญญ์วรา
บุญรักษ์
วิทยาศาสตร์
215.
6310210244
น.ส.ปัณฑารีย์
ศรีสงค์
วิทยาศาสตร์
216.
6310110202
นายธราดล
บุญมา
วิศวกรรมศาสตร์
217.
6310710083
น.ส.ปภัสสร
อุทัยแสง
เภสัชศาสตร์
218.
6311210017
น.ส.ณัจสรณ์
เฉลิมศิลป์กิจ
เศรษฐศาสตร์
219.
6310210396
น.ส.ศุภิสรา
เสียงหวาน
วิทยาศาสตร์
220.
6210110690
นายแวรอฮีม
บินแวมุสตอปา
วิศวกรรมศาสตร์
221.
6210110421
นายอับดุลฮากีม
สะมะแอ
วิศวกรรมศาสตร์
222.
6310510084
น.ส.ณัฐวรรณ
ลมุล
วิทยาการจัดการ
223.
6310510115
น.ส.ธารารัตน์
สังข์ปลอด
วิทยาการจัดการ
224.
6310210590
น.ส.ภรินทร์ทิพย์
จันวดี
วิทยาศาสตร์
225.
6311010018
น.ส.ชมพูนุช
ระวังสุข
อุตสาหกรรมเกษตร
226.
6311210039
นายรัตนากร
เชิดปรุ
เศรษฐศาสตร์
227.
6210515038
นายภาณุพงศ์
ทองคุปต์
วิทยาการจัดการ
228.
6310510065
น.ส.ญาดา
ชาญเชิงพานิช
วิทยาการจัดการ
229.
6210515046
นายสรวิศ
สุวรรณวงศ์
วิทยาการจัดการ
230.
6311110187
น.ส.ขนิษฐาเทพ
เกาศิลา
ศิลปศาสตร์
231.
6310510086
นายณัฐวุฒิ
ไทยทัน
วิทยาการจัดการ
232.
6311010001
น.ส.กนกพร
เชื้อจีน
อุตสาหกรรมเกษตร
233.
6310510418
น.ส.นัทรียา
สนตอน
วิทยาการจัดการ
234.
6310210427
น.ส.สุภัสสรา
สงพะโยม
วิทยาศาสตร์
235.
6311210050
นายอภิเชษฐ
จันสีนาค
เศรษฐศาสตร์
236.
6311210067
น.ส.แพรเพชร
มั่งมี
เศรษฐศาสตร์
237.
6311110239
น.ส.พรรณชนก
ไกรวงษ์
ศิลปศาสตร์
238.
6310210472
น.ส.อัจฉริยา
หิรัญชัยพิพัฒน์
วิทยาศาสตร์
239.
6310110128
นายฐิติพงศ์
เตชะศรี
วิศวกรรมศาสตร์
240.
6210110666
นายนันทวัฒน์
ยอดแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
241.
6310510029
น.ส.กีน่า
หวันประรัตน์
วิทยาการจัดการ
242.
6310510045
น.ส.เจนนิตตา
ชาติรัญ
วิทยาการจัดการ
243.
6511110040
น.ส.ณัฏฐณิชา
ปานหวาน
ศิลปศาสตร์
244.
6310610109
นายสงกรานต์
ว่องเจริญชัย
ทรัพยากรธรรมชาติ
245.
6310710049
น.ส.พิมพ์สุภา
พุทธรอด
เภสัชศาสตร์
246.
6310510131
น.ส.นัตฐอรณ์
ขุนรัง
วิทยาการจัดการ
247.
6311110030
น.ส.ช่อธิดา
จิตรอักษร
ศิลปศาสตร์
248.
6310712005
น.ส.กุลิสรา
คล้ายดอกจันทร์
เภสัชศาสตร์
249.
6311010035
น.ส.ณิชาภัทร
นุ่นด้วง
อุตสาหกรรมเกษตร
250.
6310710036
น.ส.ประกายดาว
ด้วงยาง
เภสัชศาสตร์
251.
6311010017
น.ส.ชมพูนิกข์
ทองคำ
อุตสาหกรรมเกษตร
252.
6310712006
น.ส.เกศกนก
ปรีชา
เภสัชศาสตร์
253.
6211610002
นายกิตติพศ
โมราศิลป์
ยาลัยนานาชาติ
254.
6310210065
น.ส.จุฑามาศ
แก้วสุวรรณ์
วิทยาศาสตร์
255.
6310712002
น.ส.กรกนก
หนูตะพง
เภสัชศาสตร์
256.
6310712065
น.ส.พชรพร
อนันตสุข
เภสัชศาสตร์
257.
6210410170
น.ส.มนัญชยา
ศักดิ์ศิริ
พยาบาลศาสตร์
258.
6210410147
น.ส.นาอีมมะฮ์
เจะนะ
พยาบาลศาสตร์
259.
6310110211
น.ส.ธารารัตน์
สมพงค์
วิศวกรรมศาสตร์
260.
6310110606
น.ส.ฮาซีซ๊ะ
มะสะ
วิศวกรรมศาสตร์
261.
6210410121
น.ส.กัญญาวีร์
เม๊าะสนิ
พยาบาลศาสตร์
262.
6210410104
น.ส.นูรมี
นากอ
พยาบาลศาสตร์
263.
6310110402
น.ส.โยษิตา
อ่วมเรืองศรี
วิศวกรรมศาสตร์
264.
6310710003
นายกอบพงศ์
ขวัญเกื้อ
เภสัชศาสตร์
265.
6310515014
นายชนาธิป
ชูไชย
วิทยาการจัดการ
266.
6310515033
นายปิยทัศน์
นาคช่วย
วิทยาการจัดการ
267.
6210110643
นายจิรายุส
สุวรรณสังข์
วิศวกรรมศาสตร์
268.
6310110113
น.ส.ชาลิณี
สืบกระพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
269.
6310110102
นายชัชนันท์
ทองหนัน
วิศวกรรมศาสตร์
270.
6310110222
นายธีรวัฒน์
ช่วยเรือง
วิศวกรรมศาสตร์
271.
6211210084
นายมนัสวี
อัมพรวิวัฒน์
เศรษฐศาสตร์
272.
6310110659
น.ส.วรนุช
สุขจุล
วิศวกรรมศาสตร์
273.
6310712054
น.ส.บุษบง
เกสรินทร์
เภสัชศาสตร์
274.
6310110471
นายศหฤงคาร
สุขสบาย
วิศวกรรมศาสตร์
275.
6310514051
น.ส.จินดารัตน์
เทพรัตน์
วิทยาการจัดการ
276.
6310110563
นายอรรถนนท์
ชูพูล
วิศวกรรมศาสตร์
277.
6310110640
น.ส.ปาริฉัตร
อับดุลหละ
วิศวกรรมศาสตร์
278.
6211610001
นายกษมะ
เจริญพานิช
ยาลัยนานาชาติ
279.
6310514066
น.ส.อลินธิชา
พุทธทวี
วิทยาการจัดการ
280.
6310514033
น.ส.ภิรญา
กันตังกุล
วิทยาการจัดการ
281.
6010110385
นายอดินันท์
พัดลม
วิศวกรรมศาสตร์
282.
6310514044
น.ส.จีรนันท์
กาญจนมิ่ง
วิทยาการจัดการ
283.
6310110646
นายพิทยุตม์
จิตภักดี
วิศวกรรมศาสตร์
284.
6310110704
น.ส.นิฟาเดีย
ลิลละฮ์กุล
วิศวกรรมศาสตร์
285.
6310110107
นายชาคริต
ภูวมุกดา
วิศวกรรมศาสตร์
286.
6310110301
น.ส.พรชนก
สระแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
287.
6310514009
นายชินต้าร์
ชุง
วิทยาการจัดการ
288.
6310514020
น.ส.บุญยดา
บุญทอง
วิทยาการจัดการ
289.
6310110575
นายอับดุลฮาลิม
อับดุลสามะ
วิศวกรรมศาสตร์
290.
6310514036
นายมูฮัมหมัดอามีน
แวยูโซะ
วิทยาการจัดการ
291.
6311110302
น.ส.จิรภิญญา
จันทน์เอียด
ศิลปศาสตร์
292.
6211810012
นายพลศักดิ์
ฉัตรวิไลรัตน์
ยาลัยนานาชาติ
293.
6310210077
น.ส.ชนากานต์
ปะระวรรณ
วิทยาศาสตร์
294.
6210410176
นายยศพัทธ์
คงปลอด
พยาบาลศาสตร์
295.
6211110216
น.ส.วรัชยา
สุรภักดี
ศิลปศาสตร์
296.
6310210538
นายธนวินท์
จิตรเสนา
วิทยาศาสตร์
297.
6311810011
นายวัศพล
ดำชุม
ยาลัยนานาชาติ
298.
6310210428
น.ส.สุภาวดี
ปานแก้ว
วิทยาศาสตร์
299.
6310110410
นายรัชชานนท์
ลักขณาพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
300.
6310310007
นายกัญจ์ตวิชญ์
โส้สมัน
แพทยศาสตร์
301.
6210410195
น.ส.อัสรียา
อุมา
พยาบาลศาสตร์
302.
6310510129
น.ส.นวลอนงค์
ชูรอด
วิทยาการจัดการ
303.
6310110097
น.ส.ชลธิชา
สมศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
304.
6211110198
น.ส.พิมพ์ชนก
เพชรสังข์
ศิลปศาสตร์
305.
6310514038
นายสรรพัชญ์
ประสมสุข
วิทยาการจัดการ
306.
6210518063
น.ส.อารียา
เฉตาไพ
วิทยาการจัดการ
307.
6510110663
นายพันกร
พันมา
วิศวกรรมศาสตร์
308.
6311410092
น.ส.วิชนาถ
ประทักษากุล
การแพทย์แผนไทย
309.
6311410162
น.ส.นุรซีต้าร์
หมานเรือง
การแพทย์แผนไทย
310.
6510110537
นายอัซรอฟ
อาแว
วิศวกรรมศาสตร์
311.
6510110242
นายนาวาวี
สาและ
วิศวกรรมศาสตร์
312.
6511410135
น.ส.ฮูสนี
เตะ
การแพทย์แผนไทย
313.
6511410040
น.ส.นากีบะห์
ปุโรง
การแพทย์แผนไทย
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
สามารถเพิ่มจำนวนรับสมัครได้ไหมคะ
นักศึกษาปี 313 ก.ย. 2565 10:3510.148.32.194
  สมัคร    |  จำนวนรับ  313 320

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 313
 • เพศหญิง 206
 • เพศชาย 107
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 6
 • รหัส 64 1
 • รหัส 63 275
 • รหัส 62 30
 • รหัส 60 1
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์55
 • วิทยาศาสตร์27
 • แพทยศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ75
 • ทรัพยากรธรรมชาติ33
 • เภสัชศาสตร์41
 • พยาบาลศาสตร์28
 • อุตสาหกรรมเกษตร7
 • ศิลปศาสตร์20
 • เศรษฐศาสตร์15
 • การแพทย์แผนไทย5
 • ยาลัยนานาชาติ6