งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 3 วันที่ 17 ก.ย.2565)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 3 วันที่ 17 ก.ย.2565)12 ก.ย. 65, 13:27 น.2,555
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1
 • วันที่ 17 กันยายน 65
  ช่วงเวลา16.00 - 17.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 320 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 15 กันยายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  9th ASEAN Night And International Food 2022

  (Y 3 จำนวน 3 ชม. รอบที่ 3  วันที่ 17 ก.ย.65 เวลา 16.00 – 17.30 น.)

  นักศึกษาสมัครเข้าร่วมได้เพียง 1 รอบ เท่านั้น 

  และจะต้องสมัครผ่าน https://activity.psu.ac.th/ เท่านั้น ไม่รับสมัครเข้าร่วมฯ หน้างาน

  ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1

  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ นำบัตรนักศึกษาด้วยนะคะ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-282208  งานพัฒนานักศึกษา

1.
6310410248
น.ส.ธัญชนก
นิลเพชร์
พยาบาลศาสตร์
2.
6310410174
นายอภิเชษฐ์
กาละสังข์
พยาบาลศาสตร์
3.
6310410072
น.ส.นริศรา
ละไบโดย
พยาบาลศาสตร์
4.
6310110609
นายฮาฟีดี
ดีซีกอ
วิศวกรรมศาสตร์
5.
6310410048
น.ส.ณัฐติภรณ์
ช่วยขำ
พยาบาลศาสตร์
6.
6311110031
น.ส.ชัญญานุช
มณีโชติ
ศิลปศาสตร์
7.
6310110465
น.ส.ศรัณย์พร
ผิวดี
วิศวกรรมศาสตร์
8.
6311310153
นายอดิสรณ์
มุนีรังสี
นิติศาสตร์
9.
6310110445
นายวัชรพงค์
ดาราพงค์
วิศวกรรมศาสตร์
10.
6310110315
น.ส.พัชนีย์
อับดุลละ
วิศวกรรมศาสตร์
11.
6310110057
น.ส.จารุมา
แซ่ลิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
12.
6310110210
น.ส.ธันยเรศ
ทับวิเชียร
วิศวกรรมศาสตร์
13.
6310110305
นายพรพิสิษฐ์
ป้อมสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
14.
6310110709
นายภูริณัฐ
ยอดประดิษฐ์
วิศวกรรมศาสตร์
15.
6310110467
น.ส.ศริญญา
เส็นธนู
วิศวกรรมศาสตร์
16.
6310110281
น.ส.ปิยมาศ
นิลอนันต์
วิศวกรรมศาสตร์
17.
6310610166
น.ส.แพรววนิต
นิลพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
18.
6310110594
น.ส.อารียา
เหรียญนุ้ย
วิศวกรรมศาสตร์
19.
6310110662
น.ส.วิภาพร
อิมรอซิม
วิศวกรรมศาสตร์
20.
6310110308
นายพริษฐ์
เศรษฐประเสริฐ
วิศวกรรมศาสตร์
21.
6310610114
น.ส.สารีฮ๊ะ
หะรงค์
ทรัพยากรธรรมชาติ
22.
6311311018
น.ส.ชมขวัญ
มาลีวงษ์
นิติศาสตร์
23.
6310110352
น.ส.ภัทรา
คงจินดามุณี
วิศวกรรมศาสตร์
24.
6310110201
นายธรรมศักดิ์
อิสโร
วิศวกรรมศาสตร์
25.
6310410006
น.ส.กวินทรา
เจิมประยงค์
พยาบาลศาสตร์
26.
6310515064
น.ส.อฐิตญา
แท่นนิล
วิทยาการจัดการ
27.
6310610118
น.ส.สุตาภัทร
บุตรชำลิ
ทรัพยากรธรรมชาติ
28.
6310410138
น.ส.วันรายา
อินทรดิษฐ
พยาบาลศาสตร์
29.
6310110510
นายสิทธิชัย
ห้ากุน
วิศวกรรมศาสตร์
30.
6310110269
น.ส.ปนิตา
รัตนพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
31.
6310110672
น.ส.สกาวใจ
ไหมละเอียด
วิศวกรรมศาสตร์
32.
6310110526
น.ส.สุนิษา
ตะบูนเพชร
วิศวกรรมศาสตร์
33.
6310110451
นายวิทยา
ทวีแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
34.
6310210370
น.ส.วิลาวัณย์
จันทร์ด้วง
วิทยาศาสตร์
35.
6310410120
นายฟาริซ
บินกาเซ็ม
พยาบาลศาสตร์
36.
6310510112
น.ส.ธัญลักษณ์
รามมาก
วิทยาการจัดการ
37.
6211010021
น.ส.ณภัชชา
สุทธิพันธุ์
อุตสาหกรรมเกษตร
38.
6310110520
น.ส.สุชาลิสา
ชูเกียรติเถกิง
วิศวกรรมศาสตร์
39.
6310610104
น.ส.ศิรินภา
ทองรุด
ทรัพยากรธรรมชาติ
40.
6310410253
น.ส.รัตนาวดี
ชัยวิญญ์
พยาบาลศาสตร์
41.
6211010011
น.ส.จารุวรรณ
คงเรือง
อุตสาหกรรมเกษตร
42.
6010110565
น.ส.นูรี
เจะอาแว
วิศวกรรมศาสตร์
43.
6310410114
น.ส.พิมพ์ลภัส
สีทัด
พยาบาลศาสตร์
44.
6310410234
น.ส.พิมพ์รดา
อัครกรณ์กุล
พยาบาลศาสตร์
45.
6310110647
น.ส.พิมลรัตน์
คงแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
46.
6310110499
นายสรายุทธ์
จันทร์ส่องภพ
วิศวกรรมศาสตร์
47.
6310510081
นายณัฐภัทร
ศุภกิจธนวัฒน์
วิทยาการจัดการ
48.
6310410100
น.ส.ปานตะวัน
บุญกำเนิด
พยาบาลศาสตร์
49.
6311311136
นายเจนเดช
สังข์น้อย
นิติศาสตร์
50.
6310515053
น.ส.ศิรดา
หนูรุ่น
วิทยาการจัดการ
51.
6310410219
น.ส.ชญาณี
ขุนฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์
52.
6310110289
นายพงศกร
จันทสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
53.
6310515086
น.ส.พชรพร
ชูเกาะทวด
วิทยาการจัดการ
54.
6310410186
น.ส.อินทร์มณี
อินทร์จันทร์
พยาบาลศาสตร์
55.
6310410226
น.ส.ธันยชนก
เงินสยาม
พยาบาลศาสตร์
56.
6310515059
น.ส.สุชารัตน์
วงค์สุวรรณ
วิทยาการจัดการ
57.
6310410117
น.ส.เพ็ญพัฒน์
จะเชนรัมย์
พยาบาลศาสตร์
58.
6310110235
น.ส.นฤมล
คงสิน
วิศวกรรมศาสตร์
59.
6310515026
น.ส.นวรัตน์
เสนีย์
วิทยาการจัดการ
60.
6310515105
น.ส.สุพิชชา
จีรัฐติกุล
วิทยาการจัดการ
61.
6310110379
น.ส.ภูริษา
ตั้งจิต
วิศวกรรมศาสตร์
62.
6210516032
นายรวิดนัย
เปียกลับ
วิทยาการจัดการ
63.
6310410124
น.ส.ภัทรวดี
จันทร์สองแก้ว
พยาบาลศาสตร์
64.
6310410255
นายอามีน
เฮมเบีย
พยาบาลศาสตร์
65.
6310515082
นายนรากร
เมฆาวรรณ์
วิทยาการจัดการ
66.
6310517113
นายพันธนนท์
มากวิสิฐธนธร
วิทยาการจัดการ
67.
6310110066
นายจิรวัฒน์
จิตทรัพย์
วิศวกรรมศาสตร์
68.
6310515032
นายปริเยศ
ไอยศูรย์
วิทยาการจัดการ
69.
6310517010
น.ส.จิราพร
ลากวงค์
วิทยาการจัดการ
70.
6310410027
น.ส.ชญานิษฐ์
หิริ
พยาบาลศาสตร์
71.
6310410254
น.ส.ศิริยากร
ข้องจิตร์
พยาบาลศาสตร์
72.
6310515024
น.ส.ธารทิพย์
ชูสงค์
วิทยาการจัดการ
73.
6310210650
น.ส.อานีซะห์
แวอุเซ็ง
วิทยาศาสตร์
74.
6310515030
น.ส.เบญญาภา
มณีสะอาด
วิทยาการจัดการ
75.
6310410118
นายฟาดีลัน
ดือราแม
พยาบาลศาสตร์
76.
6310517037
น.ส.นางฟ้า
วิทยาการจัดการ
77.
6310110115
น.ส.ชุติรัตน์
คงสา
วิศวกรรมศาสตร์
78.
6310517102
น.ส.ชุติกาญจน์
กังงา
วิทยาการจัดการ
79.
6310515034
น.ส.ปิยะรัตน์
โดะแอ
วิทยาการจัดการ
80.
6310410122
น.ส.ภัคจิรา
เหล็กกล้า
พยาบาลศาสตร์
81.
6310515078
น.ส.ชญานี
สานใจวงศ์
วิทยาการจัดการ
82.
6310110415
นายฤทธิไกร
ฮั่นสกุล
วิศวกรรมศาสตร์
83.
6310510148
น.ส.ปวีณา
พรหมสกุล
วิทยาการจัดการ
84.
6310110421
นายเลอราษฎร์
ช่วยบำรุง
วิศวกรรมศาสตร์
85.
6310410123
น.ส.ภัทรมน
เหลืองสกุล
พยาบาลศาสตร์
86.
6310110044
นายกมนทัต
คงแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
87.
6310110035
น.ส.กัสมาห์
หลวงหนิ
วิศวกรรมศาสตร์
88.
6310410135
น.ส.วนัสนันท์
จันทรวดี
พยาบาลศาสตร์
89.
6310110560
น.ส.อภิษฎา
ทองกระจ่าง
วิศวกรรมศาสตร์
90.
6310517035
น.ส.นันท์นภัส
อนันต์ถาวร
วิทยาการจัดการ
91.
6310110163
น.ส.ดวงกมล
กิ้มถ่อง
วิศวกรรมศาสตร์
92.
6310110423
น.ส.วชิราภรณ์
นิ่มกาญจนา
วิศวกรรมศาสตร์
93.
6310410221
น.ส.ชวัลลักษณ์
ทองเขียว
พยาบาลศาสตร์
94.
6310110324
นายพิชเยศ
ลีละวัฒน์วัฒนา
วิศวกรรมศาสตร์
95.
6310110232
น.ส.นรินทร์ทิพย์
นวลแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
96.
6310110491
นายสณธิ
เพ็งสกุล
วิศวกรรมศาสตร์
97.
6310110303
น.ส.พรนภา
นุตบุตร
วิศวกรรมศาสตร์
98.
6310110589
น.ส.อาริษา
พรหมใหม่
วิศวกรรมศาสตร์
99.
6310110094
น.ส.ชนิสรา
แสงจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
100.
6310210209
น.ส.นิรุสลีนา
หะมุ
วิทยาศาสตร์
101.
6310517015
น.ส.ฐิติกานต์
โกศล
วิทยาการจัดการ
102.
6311110341
น.ส.อมรสิริ
หอยมณี
ศิลปศาสตร์
103.
6310110048
น.ส.ขวัญชนก
มุ่งวัฒนา
วิศวกรรมศาสตร์
104.
6310410218
น.ส.กนกวรรณ
นักร้อง
พยาบาลศาสตร์
105.
6310110474
นายศิรัตน์
โกศลศักดิ์สกุล
วิศวกรรมศาสตร์
106.
6310410092
น.ส.เบญจวรรณ
ชุมรัตน์
พยาบาลศาสตร์
107.
6310517060
น.ส.ภัทรวรรณ
จันเมฑา
วิทยาการจัดการ
108.
6310515043
นายวนาลิวัน
หนูกลับ
วิทยาการจัดการ
109.
6310210319
น.ส.มัลลิษา
สุรัตนพราหมณ์
วิทยาศาสตร์
110.
6310210291
น.ส.พีระวดี
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
วิทยาศาสตร์
111.
6311110352
น.ส.กูฟาระห์
สะมารอเม๊าะ
ศิลปศาสตร์
112.
6310410224
น.ส.ณัฐชา
เต็กสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์
113.
6310110400
นายยูนัยดี
สะระดล
วิศวกรรมศาสตร์
114.
6310110165
นายดวุธ
หมัดเหล็ม
วิศวกรรมศาสตร์
115.
6310510328
น.ส.ฐิติรัตน์
ล้ำเลิศ
วิทยาการจัดการ
116.
6310410132
น.ส.รวีวรรณ
ชุมรัตน์
พยาบาลศาสตร์
117.
6310410147
น.ส.ศศิธร
ชูโชติ
พยาบาลศาสตร์
118.
6310510031
น.ส.เก็จมณี
รังษีโกศัย
วิทยาการจัดการ
119.
6310110553
นายอนุชิต
เตเหิง
วิศวกรรมศาสตร์
120.
6310510323
นายชีวาวิชญ์
ขุนเพ็ชร
วิทยาการจัดการ
121.
6310510071
น.ส.ณัชชา
พัฒนะบุษย์
วิทยาการจัดการ
122.
6310110159
นายณัฐวัฒน์
ศิริแสง
วิศวกรรมศาสตร์
123.
6310510073
น.ส.ณัฏฐา
พัฒนะบุษย์
วิทยาการจัดการ
124.
6310410017
น.ส.กูรสสณี
สตอหลง
พยาบาลศาสตร์
125.
6310110079
น.ส.ฉัตรชฎา
อุตมัง
วิศวกรรมศาสตร์
126.
6310110527
น.ส.สุพัตรา
ศิริวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
127.
6310110224
นายนครินทร์
ย่องเส้ง
วิศวกรรมศาสตร์
128.
6310110051
นายคุณากร
สุขศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
129.
6310510351
น.ส.ปภาวรินท์
บาโง้ย
วิทยาการจัดการ
130.
6310510028
น.ส.กิตติยา
พูนเพิ่ม
วิทยาการจัดการ
131.
6310510141
น.ส.ปณิดา
ชัยศิริ
วิทยาการจัดการ
132.
6310110631
นายธรณ์เทพ
วิไลรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
133.
6310410050
น.ส.ณัฐมน
ทองหวั่น
พยาบาลศาสตร์
134.
6310210623
น.ส.สุนารี
สลีมิน
วิทยาศาสตร์
135.
6311210042
นายศิรินทร์
โกศลศักดิ์สกุล
เศรษฐศาสตร์
136.
6310210366
น.ส.วิมพ์วิภา
เกือแก้ว
วิทยาศาสตร์
137.
6310110485
นายศุภณัฐ
คงสำเร็จ
วิศวกรรมศาสตร์
138.
6310410020
น.ส.เกษราภรณ์
มณีโชติ
พยาบาลศาสตร์
139.
6310510431
นายศตพร
พรหมเทศ
วิทยาการจัดการ
140.
6310515001
นายกรษณ
ดิษฐ์อำไพ
วิทยาการจัดการ
141.
6310110212
น.ส.ธิดารัตน์
เรืองศรี
วิศวกรรมศาสตร์
142.
6310110385
นายมนัญชัย
ศรีสุขแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
143.
6310410220
น.ส.ชนาภัทร
สีดี
พยาบาลศาสตร์
144.
6310110288
น.ส.ผกายวรรณ์
นวลจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
145.
6310110513
น.ส.สิริขวัญ
กิ้มด้วง
วิศวกรรมศาสตร์
146.
6310210649
น.ส.อาทิตยา
พรมเรืองโชติ
วิทยาศาสตร์
147.
6310110556
นายอนุศิษฏ์
คงชูช่วย
วิศวกรรมศาสตร์
148.
6310110468
น.ส.ศรีกัลยา
ไทรจำเนียร
วิศวกรรมศาสตร์
149.
6310410169
น.ส.สุวิมล
แซ่ต๋อง
พยาบาลศาสตร์
150.
6310110568
นายอัครเดช
แซ่เตียว
วิศวกรรมศาสตร์
151.
6310110366
นายภาสพงศ์
จันทร์นพรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
152.
6310510076
น.ส.ณัฐชญา
รักเล่ง
วิทยาการจัดการ
153.
6310410170
น.ส.เสาวลักษณ์
บุญส่ง
พยาบาลศาสตร์
154.
6310510302
น.ส.อุษมา
เทพรินทร์
วิทยาการจัดการ
155.
6310110437
น.ส.วรัญญา
พันธุ์ทอง
วิศวกรรมศาสตร์
156.
6310510377
น.ส.ศิรินทรา
สุทธา
วิทยาการจัดการ
157.
6310510258
น.ส.สุกฤตา
หลาหวัน
วิทยาการจัดการ
158.
6310510381
นายสรกฤษ
สีตะพงค์
วิทยาการจัดการ
159.
6310510075
นายณัฐกฤต
นิทัศน์อมร
วิทยาการจัดการ
160.
6310210452
น.ส.อนัญพร
ศรีชาย
วิทยาศาสตร์
161.
6310510378
น.ส.ศุจินธรา
ชะนะ
วิทยาการจัดการ
162.
6310210246
นายปัณณทัต
เจนจารุพงศ์
วิทยาศาสตร์
163.
6310510130
น.ส.นัฏฐนิชา
จินดาพงศ์
วิทยาการจัดการ
164.
6310110348
น.ส.ภัทรนันท์
ลุ้งบ้าน
วิศวกรรมศาสตร์
165.
6310110155
นายณัฐภัทร์
วาดเขียน
วิศวกรรมศาสตร์
166.
6310510304
นายโอมาน
โสมเบ็ณหมาน
วิทยาการจัดการ
167.
6210210485
น.ส.ปริญญารักษ์
เสืออินโท
วิทยาศาสตร์
168.
6310110732
น.ส.นาเดียร์
ดอเต๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
169.
6310610129
นายอรรถพร
แสะอาหลี
ทรัพยากรธรรมชาติ
170.
6310210381
น.ส.ศศิกานต์
บุญสนอง
วิทยาศาสตร์
171.
6310610162
น.ส.ปาลิดา
สุขจันทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
172.
6310110695
นายกษิดินทร์
เหมือนพะวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
173.
6310510329
น.ส.ณัฎฐริกา
สุวรรณรัตน์
วิทยาการจัดการ
174.
6310515071
นายอามีรุล
อันทานุวงศ์
วิทยาการจัดการ
175.
6310510231
น.ส.วีระวรรณ
นวลแก้ว
วิทยาการจัดการ
176.
6310410168
น.ส.สุรัยดา
บือราเฮง
พยาบาลศาสตร์
177.
6310110167
น.ส.ดาราภรณ์
อัตเส็น
วิศวกรรมศาสตร์
178.
6310410165
น.ส.สุนิสา
ทุนเกิด
พยาบาลศาสตร์
179.
6310110738
น.ส.ปาริษา
อาจหาญ
วิศวกรรมศาสตร์
180.
6210610204
น.ส.ธัญญารินทร์
หมอเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
181.
6310110460
นายวุฒิพร
ธิจันเปียง
วิศวกรรมศาสตร์
182.
6310110332
นายพิสิฐสรรค์
เพ็ชรบุรี
วิศวกรรมศาสตร์
183.
6310110050
น.ส.คีตภัทร์
หมิดทองคำ
วิศวกรรมศาสตร์
184.
6310210487
น.ส.อิลฮัม
จะปะกิยา
วิทยาศาสตร์
185.
6310110470
น.ส.ศศิวิมล
สกุลพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
186.
6310110601
น.ส.อุมาพร
ชัยมล
วิศวกรรมศาสตร์
187.
6310110020
น.ส.กวิสรา
มุสิกะศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
188.
6310510282
นายอภิชิต
แซ่ลุก
วิทยาการจัดการ
189.
6310210361
น.ส.วริศรา
เหมอารัญ
วิทยาศาสตร์
190.
6410510449
น.ส.พลอยงาม
ทองเทียบ
วิทยาการจัดการ
191.
6310410016
น.ส.กูซัลวานีย์
ยูโซะ
พยาบาลศาสตร์
192.
6310110581
น.ส.อัสวา
โต๊ะหงอ
วิศวกรรมศาสตร์
193.
6310210591
น.ส.ภัทราภรณ์
หยงสตาร์
วิทยาศาสตร์
194.
6310410038
น.ส.ซูไฮลา
ฮาบา
พยาบาลศาสตร์
195.
6310110430
นายวรพงศ์
เสริมศักดิ์วรกุล
วิศวกรรมศาสตร์
196.
6310110454
น.ส.วิภาวี
ชุ่มชื่น
วิศวกรรมศาสตร์
197.
6310210584
น.ส.พนิตนันท์
จอมสุริยะ
วิทยาศาสตร์
198.
6311110338
น.ส.สุรีนา
คาร์เดร์
ศิลปศาสตร์
199.
6310110187
น.ส.ธนพร
คงรักษา
วิศวกรรมศาสตร์
200.
6310110156
นายณัฐยศ
เรืองทวีป
วิศวกรรมศาสตร์
201.
6310210586
น.ส.แพรพลอย
สุระคำแหง
วิทยาศาสตร์
202.
6310510422
นายนภัทร
นาวิกมูล
วิทยาการจัดการ
203.
6310410119
น.ส.ฟาเดีย
อาลีน๊ะ
พยาบาลศาสตร์
204.
6311110344
น.ส.อัญจิดา
รัตนพันธ์
ศิลปศาสตร์
205.
6310110616
น.ส.กุลิสรา
ทิชากร
วิศวกรรมศาสตร์
206.
6310110097
น.ส.ชลธิชา
สมศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
207.
6310410013
น.ส.กุลนาร์
กาซอ
พยาบาลศาสตร์
208.
6310410126
น.ส.ภารตี
สุหรรษา
พยาบาลศาสตร์
209.
6310110251
น.ส.นูรไอดา
เปาะวี
วิศวกรรมศาสตร์
210.
6310110059
น.ส.จิตติมา
กันตนานุวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
211.
6310610181
น.ส.วิชิตตา
ครุฑจ้อน
ทรัพยากรธรรมชาติ
212.
6310110376
นายภูริณัฐ
จันทร์แดง
วิศวกรรมศาสตร์
213.
6310410196
น.ส.จิตติมา
จิระโชโต
พยาบาลศาสตร์
214.
6310210221
น.ส.โนรฟาซียัม
ดือราซอ
วิทยาศาสตร์
215.
6311110216
น.ส.ธมนวรรณ
วงศ์วโรทัย
ศิลปศาสตร์
216.
6310410161
น.ส.สุดารัตน์
สินปรุ
พยาบาลศาสตร์
217.
6310410039
น.ส.ณฐ
พงศ์คุณ
พยาบาลศาสตร์
218.
6310410178
น.ส.อัจจิมา
คุ้มไพรันต์
พยาบาลศาสตร์
219.
6310110486
นายศุภณัฐ
ลีลาธีรวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
220.
6310110711
น.ส.มาเหรียม
หมัดอาดั้ม
วิศวกรรมศาสตร์
221.
6310610106
น.ส.ศิริภัสสร
ชัยสวัสดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
222.
6310110239
นายนัฐพล
แก้วประถม
วิศวกรรมศาสตร์
223.
6310510314
นายคมกฤต
กรุณา
วิทยาการจัดการ
224.
6310110633
นายธีระธาดา
หัสนีย์
วิศวกรรมศาสตร์
225.
6310110675
นายสัณหณัฐ
สีลาย
วิศวกรรมศาสตร์
226.
6310110521
น.ส.สุดารัตน์
แก้วประดับ
วิศวกรรมศาสตร์
227.
6310110062
นายจิรกฤต
ทองคำชุม
วิศวกรรมศาสตร์
228.
6310410164
น.ส.สุนิตา
โส๊ะหน่าย
พยาบาลศาสตร์
229.
6310210114
น.ส.ณัฎฐณิชา
ชัยชนะ
วิทยาศาสตร์
230.
6310110229
น.ส.นภัสสร
ทองสุข
วิศวกรรมศาสตร์
231.
6310610250
น.ส.วิชุตา
นิลวิสุทธิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
232.
6310110205
นายธัญกร
เพชรโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
233.
6310110193
นายธนวัฒน์
สังข์ทอง
วิศวกรรมศาสตร์
234.
6310210003
น.ส.กนกกาญจน์
ผลกล่ำ
วิทยาศาสตร์
235.
6310510397
น.ส.อิงอร
พัสระ
วิทยาการจัดการ
236.
6310410089
น.ส.บุญญาลักษ์
ตั้งหลัก
พยาบาลศาสตร์
237.
6311110097
น.ส.พรทิพา
แซ่พั่ง
ศิลปศาสตร์
238.
6310210451
น.ส.อนัญญา
วรานุเศรษฐ์
วิทยาศาสตร์
239.
6310110265
น.ส.ปณิดา
อุยตระกูล
วิศวกรรมศาสตร์
240.
6310110552
นายอนิรุทธิ์
มาลีกามัน
วิศวกรรมศาสตร์
241.
6310110161
นายณัฐวุฒิ
แก้วกระจ่าง
วิศวกรรมศาสตร์
242.
6310610150
นายนภสร
คงจังหวัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
243.
6310410071
น.ส.นริศรา
เฉตาไพย
พยาบาลศาสตร์
244.
6310410097
น.ส.ปรีชญา
คงขวัญ
พยาบาลศาสตร์
245.
6310410194
น.ส.กฤติยา
เหล่หวี
พยาบาลศาสตร์
246.
6310410190
น.ส.ฮานีซา
โสดาหวัน
พยาบาลศาสตร์
247.
6310410182
น.ส.อัยมี่
อาบู
พยาบาลศาสตร์
248.
6311110056
น.ส.ทิวาพร
อินทเรือง
ศิลปศาสตร์
249.
6310210636
นายอมรินทร์
สาและ
วิทยาศาสตร์
250.
6310510228
นายวิษณุสรร
สุวรรโณ
วิทยาการจัดการ
251.
6310410162
น.ส.สุดารัตน์
เหล่าตระกูลงาม
พยาบาลศาสตร์
252.
6310210558
น.ส.นิฮาฟีณีย์
กาซอ
วิทยาศาสตร์
253.
6310515028
น.ส.นัสรี
ยาลาแน
วิทยาการจัดการ
254.
6310110368
นายภูมิธเนศ
หนูแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
255.
6310210026
น.ส.กัญญารัตน์
บุญฤทธิ์
วิทยาศาสตร์
256.
6310110164
น.ส.ดวงใจ
เพ็ชรหลำ
วิศวกรรมศาสตร์
257.
6310410199
น.ส.ซุลฟา
มะแซ
พยาบาลศาสตร์
258.
6310110142
นายณัฐกมล
สังขวิเชียร
วิศวกรรมศาสตร์
259.
6310110260
นายปกรณ์
ทองเหลือง
วิศวกรรมศาสตร์
260.
6310210267
น.ส.ผกามาศ
เดชสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
261.
6310110098
นายชลภัทร
รอดเกลี้ยง
วิศวกรรมศาสตร์
262.
6310110319
น.ส.พันพัสสา
แก้วชูทอง
วิศวกรรมศาสตร์
263.
6310110077
นายเจษฎากร
แซ่โค้ว
วิศวกรรมศาสตร์
264.
6310110357
นายภาณุพงศ์
สมจิตร
วิศวกรรมศาสตร์
265.
6310510176
น.ส.พิมพ์พลอย
แก้วสองศรี
วิทยาการจัดการ
266.
6210110287
นายมูฮัมหมัดอาฟานดี
บากา
วิศวกรรมศาสตร์
267.
6310410185
น.ส.อาภัสร
มณีโชติ
พยาบาลศาสตร์
268.
6310510415
นายณัฐกิต
แซ่หว่อง
วิทยาการจัดการ
269.
6310110096
น.ส.ชลดา
พัฒนะ
วิศวกรรมศาสตร์
270.
6310610113
นายสันติภาพ
นวลมูสิก
ทรัพยากรธรรมชาติ
271.
6210110435
น.ส.อารีนา
พันชั่ง
วิศวกรรมศาสตร์
272.
6310110608
น.ส.ฮานีฟะห์
ลาเต๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
273.
6310110015
น.ส.กฤติมา
พุ่มแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
274.
6510110384
นายมูฮัมหมัดรีดูวัน
ลาเต๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
275.
6210110278
นายมัจดี
มูเซะ
วิศวกรรมศาสตร์
276.
6310110686
นายอัมรินทร์
สุวรรณรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
277.
6310110440
น.ส.วรารัตน์
เพชรานันท์
วิศวกรรมศาสตร์
278.
6210110475
นายซาฟีอี
ยารง
วิศวกรรมศาสตร์
279.
6310110569
น.ส.ชวิศา
แก้วน้อย
วิศวกรรมศาสตร์
280.
6310410024
น.ส.จัสมิน
บุญล่วน
พยาบาลศาสตร์
281.
6310510284
น.ส.อรกมล
จันทรมาส
วิทยาการจัดการ
282.
6310110391
น.ส.มุทิตา
จันทร์แก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
283.
6310110534
นายสุริยาวุธ
คงดี
วิศวกรรมศาสตร์
284.
6310410207
น.ส.ปัถยา
ประทุมวัน
พยาบาลศาสตร์
285.
6210110693
น.ส.ศศิธร
โฉมอุไพ
วิศวกรรมศาสตร์
286.
6310210235
น.ส.ปภัสรา
ยิ่งกันทา
วิทยาศาสตร์
287.
6310110206
น.ส.ธัญญารัตน์
มณีมัย
วิศวกรรมศาสตร์
288.
6310110147
นายณัฐพงศ์
แท่นมาก
วิศวกรรมศาสตร์
289.
6311110336
นายสุทธิเกียรติ
พรหมมา
ศิลปศาสตร์
290.
6310210475
น.ส.อัญชิสา
ศรีชาเยศ
วิทยาศาสตร์
291.
6310110373
นายภูมิเพชร
เพชรเมือง
วิศวกรรมศาสตร์
292.
6310517112
น.ส.พรรณวรท
มาศโอสถ
วิทยาการจัดการ
293.
6310210625
น.ส.สุภานัน
คงมี
วิทยาศาสตร์
294.
6310210528
น.ส.ณัฐธิชา
บำรุงศรี
วิทยาศาสตร์
295.
6310110747
นายศุภโชติ
ทวีรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
296.
6310510233
น.ส.ศยามล
สมัครแก้ว
วิทยาการจัดการ
297.
6310110435
น.ส.วรัชยา
แกร้วทนง
วิศวกรรมศาสตร์
298.
6311110092
น.ส.ปารณีย์
แสนทวี
ศิลปศาสตร์
299.
6310210633
น.ส.หัทยา
เบ็ญตะเหล็บ
วิทยาศาสตร์
300.
6310110056
นายจาตุรนต์
แสงทอง
วิศวกรรมศาสตร์
301.
6310510016
นายก้อง
ทับเที่ยง
วิทยาการจัดการ
302.
6310110700
น.ส.ติชิลา
กูมุดา
วิศวกรรมศาสตร์
303.
6310110395
นายยศนนท์
พลมาศ
วิศวกรรมศาสตร์
304.
6310110219
นายธีรภัทร
คงชู
วิศวกรรมศาสตร์
305.
6210110559
นายรพีพัฒน์
ผลิผล
วิศวกรรมศาสตร์
306.
6210514040
นายศรันภัทร
เปี่ยมชล
วิทยาการจัดการ
307.
6210514031
น.ส.เมฆขลา
ชูช่วย
วิทยาการจัดการ
308.
6210514049
น.ส.อามีนา
โรมินทร์
วิทยาการจัดการ
309.
6210514070
น.ส.มาห์ณี
สิทธิมนต์
วิทยาการจัดการ
310.
6310110707
นายพีรพัฒน์
พูลสง
วิศวกรรมศาสตร์
311.
6310710051
น.ส.พิมมาดา
เชิญวัฒนชัย
เภสัชศาสตร์
312.
6310710004
นายกีรติ
ธัญญรัตน์
เภสัชศาสตร์
313.
6310710050
น.ส.พิมภิศา
ดำชู
เภสัชศาสตร์
314.
6310710045
น.ส.พวงแก้ว
นวนทอง
เภสัชศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ขออนุญาตยกเลิกได้ไหมคะ เนื่องจากดูวันที่ผิดค่ะ
ชิตชนก ทองโรย12 ก.ย. 2565 14:0010.148.8.84
  สมัคร    |  จำนวนรับ  314 320

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 314
 • เพศหญิง 215
 • เพศชาย 99
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 1
 • รหัส 64 1
 • รหัส 63 296
 • รหัส 62 15
 • รหัส 60 1
 • รวม 10 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์131
 • วิทยาศาสตร์30
 • วิทยาการจัดการ63
 • ทรัพยากรธรรมชาติ12
 • เภสัชศาสตร์4
 • พยาบาลศาสตร์58
 • อุตสาหกรรมเกษตร2
 • ศิลปศาสตร์10
 • นิติศาสตร์3
 • เศรษฐศาสตร์1