งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 4 วันที่ 17 ก.ย. 65)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 4 วันที่ 17 ก.ย. 65)12 ก.ย. 65, 13:34 น.2,305
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1
 • วันที่ 17 กันยายน 65
  ช่วงเวลา17.30 - 20.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 320 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 15 กันยายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  9th ASEAN Night And International Food 2022

  (Y 3 จำนวน 3 ชม. รอบที่ 4  วันที่ 17 ก.ย.65 เวลา 17.30 – 20.00 น.)

  นักศึกษาสมัครเข้าร่วมได้เพียง 1 รอบ เท่านั้น 

  และจะต้องสมัครผ่าน https://activity.psu.ac.th/ เท่านั้น ไม่รับสมัครเข้าร่วมฯ หน้างาน

  ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1

  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ นำบัตรนักศึกษาด้วยนะคะ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-282208  งานพัฒนานักศึกษา

1.
6210517081
น.ส.ชวัญดา
แดงเปีย
วิทยาการจัดการ
2.
6310410118
นายฟาดีลัน
ดือราแม
พยาบาลศาสตร์
3.
6210517044
นายพชระ
ประทีป ณ ถลาง
วิทยาการจัดการ
4.
6210517090
นายธนพนธ์
จันทวดี
วิทยาการจัดการ
5.
6310510370
น.ส.เมธิตา
พรมจันทร์
วิทยาการจัดการ
6.
6310510387
น.ส.สุภณัฐพร
จันทร์มีศรี
วิทยาการจัดการ
7.
6310510041
นายจิรายุทธ
วิวัฒน์พรหมศิริ
วิทยาการจัดการ
8.
6310510309
นายกฤษฎากรณ์
เอียดเคี้ยน
วิทยาการจัดการ
9.
6310210648
น.ส.อาจรีย์
ขำจันทร์
วิทยาศาสตร์
10.
6310510063
น.ส.ญาณิศา
ชูมาก
วิทยาการจัดการ
11.
6310510205
น.ส.รุ่งตะวัน
ตันติพลานนท์
วิทยาการจัดการ
12.
6210519034
น.ส.อรณิช
เก็บเบ็นหมาด
วิทยาการจัดการ
13.
6310510294
น.ส.อัญธิชา
เอียดเปรียว
วิทยาการจัดการ
14.
6311311037
น.ส.ธันยพร
ทิพย์ดี
นิติศาสตร์
15.
6310517044
น.ส.ปวีณ์กร
กลับคง
วิทยาการจัดการ
16.
6310210306
นายภัทรดร
ตันติพงศ์
วิทยาศาสตร์
17.
6310510057
น.ส.ชัญญ่า
วิเชียรบุตร
วิทยาการจัดการ
18.
6310210364
น.ส.วาสินี
เขาสมบูรณ์
วิทยาศาสตร์
19.
6511110123
น.ส.ศิกัญญา
พลภักดี
ศิลปศาสตร์
20.
6511110032
น.ส.ชลธิชา
เหลือรักษ์
ศิลปศาสตร์
21.
6511410198
น.ส.ศศิธร
นักฟ้อน
การแพทย์แผนไทย
22.
6310510095
นายทักษิณ
ทองบุญ
วิทยาการจัดการ
23.
6310210275
น.ส.พรศิริ
วุฒิกานนท์
วิทยาศาสตร์
24.
6310210412
น.ส.สุชาวดี
รัตนะ
วิทยาศาสตร์
25.
6310210045
น.ส.ขวัญฤดี
เพ็ชรด้วง
วิทยาศาสตร์
26.
6310210289
นายพิษณุ
พรหมชัยศรี
วิทยาศาสตร์
27.
6310210227
น.ส.บุษบา
ฉายวิริยะนนท์
วิทยาศาสตร์
28.
6411210071
น.ส.ปัณฑิตา
แซ่ลิ้ม
เศรษฐศาสตร์
29.
6310210101
น.ส.ซัลวา
ดุลย์รามาลย์
วิทยาศาสตร์
30.
6310210473
น.ส.อัฌชาวดี
บุญรัตนัง
วิทยาศาสตร์
31.
6310610098
นายวรรณพฤกษ์
จรูญจันทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
32.
6310610116
น.ส.สุชาวดี
ฉิมสังข์
ทรัพยากรธรรมชาติ
33.
6310610057
นายธัญพิสิษฐ์
นาทุ่งนุ้ย
ทรัพยากรธรรมชาติ
34.
6310410216
น.ส.อภิชญา
ศิริพันธ์
พยาบาลศาสตร์
35.
6310110323
น.ส.พิชญาภรณ์
ดุกพรหม
วิศวกรรมศาสตร์
36.
6310210072
น.ส.ฉัตรสุดา
ฟังประเสริฐสุข
วิทยาศาสตร์
37.
6310110459
นายวุฒิชัย
ด่านศรีสุข
วิศวกรรมศาสตร์
38.
6310517027
น.ส.ถิรดา
ไมเด็น
วิทยาการจัดการ
39.
6310610135
น.ส.เอื้องฟ้า
มหาชู
ทรัพยากรธรรมชาติ
40.
6310510265
น.ส.สุภากาญจน์
บัวแก่น
วิทยาการจัดการ
41.
6310110337
น.ส.เพชรลดา
ดาวหยก
วิศวกรรมศาสตร์
42.
6310517081
น.ส.ศุภศรี
โลหะประธาน
วิทยาการจัดการ
43.
6210110187
น.ส.เบญญาภา
ขวัญชุม
วิศวกรรมศาสตร์
44.
6310110364
น.ส.ภาวิณี
รัตนมณี
วิศวกรรมศาสตร์
45.
6310410083
น.ส.นุรมา
มะเต๊ะ
พยาบาลศาสตร์
46.
6310510007
น.ส.กมลทิพย์
คงแก้ว
วิทยาการจัดการ
47.
6310110725
น.ส.ชนิฏา
ทรงมณี
วิศวกรรมศาสตร์
48.
6310110025
น.ส.กัญญารัตน์
เซ่งเซี่ยง
วิศวกรรมศาสตร์
49.
6310110336
นายพีรวิชญ์
พงษ์ธนานิกร
วิศวกรรมศาสตร์
50.
6311110167
น.ส.อินทิรา
รัตนแก้ว
ศิลปศาสตร์
51.
6310210278
น.ส.พัชริดา
รักษ์แก้ว
วิทยาศาสตร์
52.
6310517083
น.ส.สโรชา
วิบุญพันธ์
วิทยาการจัดการ
53.
6310210262
น.ส.ปิยวรรณ
อารักษ์คุณากร
วิทยาศาสตร์
54.
6310410055
น.ส.ต่วนปุตรี
โกตาบารู
พยาบาลศาสตร์
55.
6310210088
น.ส.ชัญญานุช
สุวรรณมณี
วิทยาศาสตร์
56.
6310410238
นายอับดุลซาลาม
มาหะ
พยาบาลศาสตร์
57.
6310210321
น.ส.มานิตา
แก้วปิยรัตน์
วิทยาศาสตร์
58.
6310610090
นายมูฮัมมัดฟุรกอน
ตาเละ
ทรัพยากรธรรมชาติ
59.
6310610023
นายชัยธวัช
คงคากุลไกรกิติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
60.
6310110536
นายสุวิจักขณ์
ขวัญลิขิต
วิศวกรรมศาสตร์
61.
6310510194
น.ส.มัณฑิตา
เสถียรยุกต์
วิทยาการจัดการ
62.
6310210308
นายภาณุพงศ์
ช่วยอุปการ
วิทยาศาสตร์
63.
6310410166
น.ส.สุนิสา
มณีรัตน์
พยาบาลศาสตร์
64.
6310610009
น.ส.กิตติมา
แพงวงษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
65.
6310210259
น.ส.ปิยภรณ์
หงษ์ทอง
วิทยาศาสตร์
66.
6310210272
น.ส.พรพรรณ
วิไลยรัตน์
วิทยาศาสตร์
67.
6310410173
น.ส.อนัญญา
ทับจีน
พยาบาลศาสตร์
68.
6310210525
น.ส.ณัฐกมล
วรรณจันทร์
วิทยาศาสตร์
69.
6310517105
น.ส.ณฐพรรณ
แก้วเพ็ง
วิทยาการจัดการ
70.
6310110300
น.ส.พณารัตน์
พุทธมณี
วิศวกรรมศาสตร์
71.
6310110039
นายกิตติภูมิ
ยี่ภู่รัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
72.
6310110310
นายพลกฤต
รอดแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
73.
6310110557
นายอภิชาติ
บินหมาน
วิศวกรรมศาสตร์
74.
6310110108
นายชาคริต
หมาดทิ้ง
วิศวกรรมศาสตร์
75.
6310110001
MR.SIT NYI NYI SAN
วิศวกรรมศาสตร์
76.
6310110312
นายพศวัต
เขียดแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
77.
6310110570
น.ส.อังคณา
บุญญา
วิศวกรรมศาสตร์
78.
6310515056
น.ส.สายชล
เพชรจำรัส
วิทยาการจัดการ
79.
6310210441
น.ส.หทัยกาญจน์
จันทร์เม่ง
วิทยาศาสตร์
80.
6310515063
น.ส.สุรียานี
ดารามิ
วิทยาการจัดการ
81.
6310515029
น.ส.นิศารัตน์
ศิริวัฒน์
วิทยาการจัดการ
82.
6310510428
น.ส.รชิตา
หมัดสดาย
วิทยาการจัดการ
83.
6310110130
น.ส.ฑิตยา
ทองคำ
วิศวกรรมศาสตร์
84.
6411210067
น.ส.นลัทพร
เพชรคง
เศรษฐศาสตร์
85.
6310210460
นายอมรเทพ
กลันธรรม
วิทยาศาสตร์
86.
6310210022
น.ส.กัญญ์ณณัฏฐ์
ศรีวิภาค
วิทยาศาสตร์
87.
6310410244
นายกีรติ
พีรฉัตรปกรณ์
พยาบาลศาสตร์
88.
6310110208
นายธัญฤทธิ์
รังสิมันตุชาติ
วิศวกรรมศาสตร์
89.
6310515100
นายภาสวีร์
เวชกุล
วิทยาการจัดการ
90.
6310110017
นายกลวัชร
เดชารัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
91.
6310515101
นายวันฮากีม
แวโด
วิทยาการจัดการ
92.
6310210194
น.ส.นันท์นภัส
เทียนเอก
วิทยาศาสตร์
93.
6310210556
น.ส.นิลาวัลย์
ควนวิไล
วิทยาศาสตร์
94.
6310110418
น.ส.ลัดดาวรรณ
ทองด้วง
วิศวกรรมศาสตร์
95.
6310210409
น.ส.สุกฤตา
จันทร์เอียด
วิทยาศาสตร์
96.
6310110024
น.ส.กัญญ์ภัสสร
เพชรชำนาญ
วิศวกรรมศาสตร์
97.
6310410167
นายสุรยุทธ์
เจดีย์รัตน์
พยาบาลศาสตร์
98.
6311310087
น.ส.ปุณยนุช
ศิริโชติ
นิติศาสตร์
99.
6311310038
นายชัยชาญ
อักษรคง
นิติศาสตร์
100.
6310610066
นายนิติธร
อาจณรงค์
ทรัพยากรธรรมชาติ
101.
6310210269
น.ส.พรธิรา
แซ่จื้อ
วิทยาศาสตร์
102.
6310410144
น.ส.ปัญฑิตา
อุปถัมภ์
พยาบาลศาสตร์
103.
6310610205
นายกามารูซซามัน
อาลี
ทรัพยากรธรรมชาติ
104.
6310510275
นายหาญณรงค์
จันทร์สอน
วิทยาการจัดการ
105.
6310210210
น.ส.นิลนี
ประทุมวรรณ
วิทยาศาสตร์
106.
6310410228
น.ส.พุธิตา
สิทธิชัย
พยาบาลศาสตร์
107.
6310710026
นายนราวิชญ์
จิตมังกรณ์
เภสัชศาสตร์
108.
6310712051
น.ส.อุรัสยา
จันทร์ปาน
เภสัชศาสตร์
109.
6310710085
น.ส.ยศวดี
ดีเสมอ
เภสัชศาสตร์
110.
6310710077
น.ส.อาทิศยา
ทิพยเนตร
เภสัชศาสตร์
111.
6310712018
นายธนวิชญ์
ทักถาม
เภสัชศาสตร์
112.
6310710011
น.ส.ชญาภัส
คงพันธ์
เภสัชศาสตร์
113.
6310710008
น.ส.จุฑามณี
วิมลวัทน์
เภสัชศาสตร์
114.
6310410179
น.ส.อัญชสา
พรายพรรณ
พยาบาลศาสตร์
115.
6310710005
น.ส.เกณิกา
นพรัตน์
เภสัชศาสตร์
116.
6311110325
น.ส.พิมพ์วิภา
วิเชียรเกื้อ
ศิลปศาสตร์
117.
6310210502
น.ส.กาญจนา
ราโชกาญจน์
วิทยาศาสตร์
118.
6310210615
น.ส.สามีรอ
ดอเลาะ
วิทยาศาสตร์
119.
6310210191
น.ส.นัจยมา
เหย็มโน้ง
วิทยาศาสตร์
120.
6310710038
น.ส.ปาลิสา
ดอกกะถิน
เภสัชศาสตร์
121.
6310210630
น.ส.สุไอดา
ยะลา
วิทยาศาสตร์
122.
6310210379
น.ส.ศรัณย์พร
นวลนิล
วิทยาศาสตร์
123.
6311110218
น.ส.ธันสมร
ขุนทิพรักษ์
ศิลปศาสตร์
124.
6311110195
น.ส.ชนันญา
แสงอุทัย
ศิลปศาสตร์
125.
6310510153
น.ส.ปาณิสรา
ปิ่นทอง
วิทยาการจัดการ
126.
6310610103
น.ส.ศิรภัสส​ร
สุทธิ​บูลย์​
ทรัพยากรธรรมชาติ
127.
6310510066
น.ส.ฐิตาภา
เมืองใสสันต์
วิทยาการจัดการ
128.
6310110736
น.ส.เบญจมาศ
ทวีกิจ
วิศวกรรมศาสตร์
129.
6310510042
นายเจตตวัน
สมวงศ์
วิทยาการจัดการ
130.
6310210056
น.ส.จารุมน
หารเทา
วิทยาศาสตร์
131.
6311010114
น.ส.สุวิชาดา
อนันตกูล
อุตสาหกรรมเกษตร
132.
6310510113
น.ส.ธัญวรัตม์
ขวัญแดง
วิทยาการจัดการ
133.
6310410229
น.ส.ภาสินี
วกกุม
พยาบาลศาสตร์
134.
6310710001
นายกฤติพงษ์
สุคนธ์ธารากุล
เภสัชศาสตร์
135.
6310410250
น.ส.พศิตา
พรรณศักดิ์
พยาบาลศาสตร์
136.
6310110127
น.ส.ฐานิตา
แก้วแพง
วิศวกรรมศาสตร์
137.
6310110284
นายปิยะ
สุวรรณละออง
วิศวกรรมศาสตร์
138.
6310110117
น.ส.โชติกา
สุจริตภักดี
วิศวกรรมศาสตร์
139.
6310110263
น.ส.ปฐมาวดี
รักนิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
140.
6310210252
น.ส.ปาดีนี
สือแม
วิทยาศาสตร์
141.
6310210491
น.ส.อุลฮุสนา
จือนารา
วิทยาศาสตร์
142.
6310210432
น.ส.สุวนันท์
ยิ่งบุรุษ
วิทยาศาสตร์
143.
6310210511
น.ส.ซัมซียะห์
เจ๊ะหะ
วิทยาศาสตร์
144.
6310210567
น.ส.นูรีฮัน
สะแลแม
วิทยาศาสตร์
145.
6310410102
น.ส.ปาลิตา
ปานทอง
พยาบาลศาสตร์
146.
6310410103
น.ส.ปิยาพัชร
สุวรรณชาตรี
พยาบาลศาสตร์
147.
6310410104
น.ส.ผกาวรรณ
เสนทอง
พยาบาลศาสตร์
148.
6310510111
น.ส.ธัญธิตา
ผลานันตพงศ์
วิทยาการจัดการ
149.
6310410177
น.ส.อริษา
เสรีรักษ์
พยาบาลศาสตร์
150.
6410210176
น.ส.นูรอาซีกีน
ศิริเปาะจิ
วิทยาศาสตร์
151.
6410210373
น.ส.อัฟนัน
มะลี
วิทยาศาสตร์
152.
6310110719
นายอนุวัฒน์
โว้ยสิ้น
วิศวกรรมศาสตร์
153.
6311110172
น.ส.กนกทิพย์
รัตนชุม
ศิลปศาสตร์
154.
6311110332
น.ส.ศุภสุตา
หนูแจ่ม
ศิลปศาสตร์
155.
6311110060
น.ส.ธัญชนก
สินธุ์ทอง
ศิลปศาสตร์
156.
6311110130
น.ส.ลักษมน
มหาชล
ศิลปศาสตร์
157.
6310210611
น.ส.ศศิกานต์
แท่นมาก
วิทยาศาสตร์
158.
6211010088
นายอิมรอน
บือราเฮง
อุตสาหกรรมเกษตร
159.
6211010145
น.ส.ปอรรัตน์
ธรรมกุศลาภรณ์
อุตสาหกรรมเกษตร
160.
6211010158
นายสหัสวรรษ
มุสิกะ
อุตสาหกรรมเกษตร
161.
6310210462
น.ส.อรทัย
ย่องเส้ง
วิทยาศาสตร์
162.
6311010093
น.ส.โมโม
นาคดี
อุตสาหกรรมเกษตร
163.
6311010020
นายชวกร
ชนะพล
อุตสาหกรรมเกษตร
164.
6311010110
น.ส.สุทธิดา
ปาโทสิทธิ์
อุตสาหกรรมเกษตร
165.
6311010116
น.ส.อนันตญา
ชูบัวทอง
อุตสาหกรรมเกษตร
166.
6310210428
น.ส.สุภาวดี
ปานแก้ว
วิทยาศาสตร์
167.
6210519048
นายสิทธิชัย
ตั้งสกุลรุ่งโรจน์
วิทยาการจัดการ
168.
6311010132
น.ส.ธิราภรณ์
ขำกลิ่น
อุตสาหกรรมเกษตร
169.
6311010070
นายพฤฒิกร
ประกอบศิลป์
อุตสาหกรรมเกษตร
170.
6310712036
น.ส.ศศิวิมล
ทวนชีพ
เภสัชศาสตร์
171.
6310712048
น.ส.วริศรา
ช่อเชิดชูวงศ์
เภสัชศาสตร์
172.
6310712039
น.ส.สาธิตา
สีหะรัญ
เภสัชศาสตร์
173.
6210610145
นายนันทพงศ์
แซ่บ่าง
ทรัพยากรธรรมชาติ
174.
6311110041
นายณฐนล
จันทร์มั่น
ศิลปศาสตร์
175.
6310210258
น.ส.ปิ่นธิดา
ทองเสนอ
วิทยาศาสตร์
176.
6310210461
น.ส.อรณิชา
จันทร์คง
วิทยาศาสตร์
177.
6310210468
น.ส.อรุณา
เดชนวล
วิทยาศาสตร์
178.
6311010074
น.ส.พิชญ์สินี
อัยสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร
179.
6310210469
น.ส.อลิสา
เสนแก้ว
วิทยาศาสตร์
180.
6310610007
นายกิตติ
ใจเย็น
ทรัพยากรธรรมชาติ
181.
6310710030
น.ส.นิสรีน
กาหลง
เภสัชศาสตร์
182.
6310510038
น.ส.จิณณพัต
แสงศรีคำ
วิทยาการจัดการ
183.
6310712046
นายปิ่นพงศ์
โคหนองไฮ
เภสัชศาสตร์
184.
6310712061
นายหัสภูมิ
ลัคนาศิโรรัตน์
เภสัชศาสตร์
185.
6310712050
น.ส.ศิรินทร์ทิพย์
จอนนิตย์
เภสัชศาสตร์
186.
6310712060
น.ส.ณิศลักษณ์
กิจไพบูลย์ชัย
เภสัชศาสตร์
187.
6310712052
นายคมสันต์
สุรีย์แสง
เภสัชศาสตร์
188.
6310710014
นายซามิล
อับดุลวาฮับ
เภสัชศาสตร์
189.
6310510021
นายกันตภณ
เหมือนเพชร
วิทยาการจัดการ
190.
6410311031
น.ส.มีนัรณีย์
มานิ
แพทยศาสตร์
191.
6310712040
นายสุภสิทธิ์
อิสระวัฒนา
เภสัชศาสตร์
192.
6310210187
น.ส.นลิน
หมวดทองอ่อน
วิทยาศาสตร์
193.
6410311041
น.ส.อุลญา
หะยีสือแม
แพทยศาสตร์
194.
6310210245
น.ส.ปัณฑิตา
ดีพร้อม
วิทยาศาสตร์
195.
6310610146
นายธนพนธ์
จันดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
196.
6310710087
น.ส.ชนิดาภา
ชมเชี่ยวชาญ
เภสัชศาสตร์
197.
6310712055
น.ส.ปัณณพร
หงส์สิงห์
เภสัชศาสตร์
198.
6310510175
น.ส.พิมพ์ผกา
แก้วรัตนะ
วิทยาการจัดการ
199.
6311510028
น.ส.ธนมน
ชิณการณ์
เทคนิคการแพทย์
200.
6311510026
นายเดชาพล
แซ่ลิ่ม
เทคนิคการแพทย์
201.
6511510018
น.ส.นิสุริสติย่า
นิบือซา
เทคนิคการแพทย์
202.
6310515037
น.ส.พิชชาภา
ประจำค่าย
วิทยาการจัดการ
203.
6310515022
น.ส.ถิรดา
พุ่มเกื้อ
วิทยาการจัดการ
204.
6310110490
นายเศรษฐพร
พฤกษ์ฎากรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
205.
6310710070
นายดานิช
สะแม
เภสัชศาสตร์
206.
6310515104
น.ส.อิศรีญา
บรรยง
วิทยาการจัดการ
207.
6310515098
น.ส.พรรณี
สมถวิล
วิทยาการจัดการ
208.
6310515058
น.ส.สิริยากร
เขี้ยวแก้ว
วิทยาการจัดการ
209.
6310710078
น.ส.ชนกนันท์
ทัลวัลลิ์
เภสัชศาสตร์
210.
6310710075
นายสรจักร
ตั้งศรานิเชฐ
เภสัชศาสตร์
211.
6310210359
น.ส.วรวลัญช์
จีนประชา
วิทยาศาสตร์
212.
6310515040
น.ส.รัตนาวลี
สุคนธศีลกุล
วิทยาการจัดการ
213.
6310712010
นายชินาธิป
แก้วกำยาน
เภสัชศาสตร์
214.
6310210211
น.ส.นิศาชล
เพิ่มรุ่งเรือง
วิทยาศาสตร์
215.
6310110456
นายวิศววิท
จุฬาทอง
วิศวกรรมศาสตร์
216.
6310110444
นายวศิน
พานิชยายนต์
วิศวกรรมศาสตร์
217.
6410311042
น.ส.ฮาฟเสาะห์
กาหลง
แพทยศาสตร์
218.
6310210585
น.ส.พันพัสสา
หวันน่าหงู
วิทยาศาสตร์
219.
6310110246
นายน่านฟ้า
ไชยชาญยุทธ์
วิศวกรรมศาสตร์
220.
6310210730
น.ส.บาซิลีน
ม่วงงาม
วิทยาศาสตร์
221.
6311510020
น.ส.ฐิติวรดา
มากเปีย
เทคนิคการแพทย์
222.
6310210217
น.ส.นูรีนา
สรรนุ่ม
วิทยาศาสตร์
223.
6210110589
นายศุภกร
ศันสนียพฤกษ์
วิศวกรรมศาสตร์
224.
6311510069
นายเอกอัมรินทร์
เอี่ยววัฒนา
เทคนิคการแพทย์
225.
6310515092
นายสุภัทร
เส้งขาว
วิทยาการจัดการ
226.
6310515097
นายธนากร
ฤทธิเดช
วิทยาการจัดการ
227.
6310510187
นายภูมิเบศ
เมืองแก้ว
วิทยาการจัดการ
228.
6310110429
นายวรพงศ์
ศิริกุล
วิศวกรรมศาสตร์
229.
6310510059
นายชุติพนธ์
ไตรสินอนันต์
วิทยาการจัดการ
230.
6310210034
นายกิตติธัช
แก้วแกมทอง
วิทยาศาสตร์
231.
6310515051
น.ส.ศศิภา
กรกฎ
วิทยาการจัดการ
232.
6511510017
น.ส.นิชาพิชญ์
นิฮะ
เทคนิคการแพทย์
233.
6310110480
นายศิวัช
วรรณรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
234.
6310110390
นายมีร่าน
หลำเยะ
วิศวกรรมศาสตร์
235.
6410311007
น.ส.ขวัญจิรา
เจนจิรโชติ
แพทยศาสตร์
236.
6211110198
น.ส.พิมพ์ชนก
เพชรสังข์
ศิลปศาสตร์
237.
6310110652
นายภูวรินทร์
รวีสกุลวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
238.
6310515048
นายวิวรรธน์
สุขแก้ว
วิทยาการจัดการ
239.
6310110734
น.ส.บัดรียะห์
เจะ
วิศวกรรมศาสตร์
240.
6310510083
นายณัฐภาคย์
หนูแก้ว
วิทยาการจัดการ
241.
6310110759
น.ส.ฮายาตี
เยะซือแต
วิศวกรรมศาสตร์
242.
6511510067
น.ส.ยูสรีนา
มะมิง
เทคนิคการแพทย์
243.
6210110686
นายเมษา
สิทธิศักดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
244.
6310110576
นายอัฟฎ็อล
หีมเห็ม
วิศวกรรมศาสตร์
245.
6311410034
นายธนพัฒน์
ทองภู
การแพทย์แผนไทย
246.
6310110578
น.ส.อัมนี
หิมะ
วิศวกรรมศาสตร์
247.
6311410099
นายสรรธร
จุติสงขลา
การแพทย์แผนไทย
248.
6310210360
น.ส.วริศรา
เรือนก้อน
วิทยาศาสตร์
249.
6311410080
น.ส.มุตณีย์
สะอะ
การแพทย์แผนไทย
250.
6311410062
น.ส.ปัณฑิตา
กานต์ดา
การแพทย์แผนไทย
251.
6311410088
น.ส.วรรธ์ธนา
แซ่ลิ่ว
การแพทย์แผนไทย
252.
6311410105
น.ส.สุทธจิต
ทิวะศะศิธร์
การแพทย์แผนไทย
253.
6311410003
นายกิตติพัทธ์
พฤกษ์สุริยา
การแพทย์แผนไทย
254.
6311410102
น.ส.สุกฤตา
ชูจันทร์
การแพทย์แผนไทย
255.
6311410094
น.ส.วิรัลพัชร
คงสุวรรณ
การแพทย์แผนไทย
256.
6310110249
น.ส.นูรรีดา
หรงกุดัง
วิศวกรรมศาสตร์
257.
6311410106
น.ส.สุธิมา
พุทธชู
การแพทย์แผนไทย
258.
6311410060
นายปรเมศวร์
ลมพัด
การแพทย์แผนไทย
259.
6310210232
น.ส.ปฐมาวดี
จันมีศรี
วิทยาศาสตร์
260.
6310517045
น.ส.ปัณฑิตา
เพ็งสง
วิทยาการจัดการ
261.
6310110618
นายเกริกฤทธิ์
พิพัฒน์สมบัติ
วิศวกรรมศาสตร์
262.
6310110524
น.ส.สุธีธิดา
สุวรรณมณี
วิศวกรรมศาสตร์
263.
6311410076
น.ส.ภาสิตา
ปราบจิตร
การแพทย์แผนไทย
264.
6311410036
น.ส.ธัญญ์รัตน์
โกวิทกุลานุชิต
การแพทย์แผนไทย
265.
6411110272
นายวรธน
ศรีทาวงศ์
ศิลปศาสตร์
266.
6310110604
นายฮัสซัน
วาลีดง
วิศวกรรมศาสตร์
267.
6411110168
นายชัยอนันต์
โชควิวัฒนชัย
ศิลปศาสตร์
268.
6211214025
นายนนท์ธฌา
บุญแก้ว
เศรษฐศาสตร์
269.
6211214031
น.ส.วลัยลักษณ์
ไชยสิทธิ์
เศรษฐศาสตร์
270.
6310110525
นายสุนทร
รักนาย
วิศวกรรมศาสตร์
271.
6410613011
น.ส.ภัทรธิดา
ปลอดบุตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
272.
6210610100
น.ส.ดาราวัลย์
หมัดอาหลี
ทรัพยากรธรรมชาติ
273.
6310610100
น.ส.วิธัญญา
ทองคำ
ทรัพยากรธรรมชาติ
274.
6310110645
นายพลกฤษณ์
ฤทธิชัย
วิศวกรรมศาสตร์
275.
6311410018
น.ส.ซัลวา
อีแต
การแพทย์แผนไทย
276.
6311410121
น.ส.อัสมีณีย์
นิมะ
การแพทย์แผนไทย
277.
6311410020
น.ส.ซีลาล
เจะสนิ
การแพทย์แผนไทย
278.
6310110341
นายฟุรกรณ์
สาหวี
วิศวกรรมศาสตร์
279.
6311410010
นายจิรวัฒน์
พืชน์ไพฑูรย์
การแพทย์แผนไทย
280.
6310515073
นายฮาซัน
มะเซ็ง
วิทยาการจัดการ
281.
6310210337
นายรังสิมันตุ์
บรรจงช่วย
วิทยาศาสตร์
282.
6310110146
นายณัฐดนัย
ด้วงปราง
วิศวกรรมศาสตร์
283.
6310510278
น.ส.อนิสา
ยอดรักษ์
วิทยาการจัดการ
284.
6311110101
น.ส.พิชญชา
ชูแสง
ศิลปศาสตร์
285.
6310515025
นายนนทนันท์
สุขศรีราช
วิทยาการจัดการ
286.
6211610009
น.ส.นัสมี
อังคะรา
ยาลัยนานาชาติ
287.
6310515012
นายเจตษฎาภรณ์
หนูขาว
วิทยาการจัดการ
288.
6211610010
น.ส.นาดียา
สั่นสท้าน
ยาลัยนานาชาติ
289.
6311410019
น.ส.ซัลวาณี
สะมะนอ
การแพทย์แผนไทย
290.
6310610067
น.ส.นูรซาฮาดา
รัตนพงศ์ภักดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
291.
6311410086
น.ส.วรพิชชา
สุวรรณชาตรี
การแพทย์แผนไทย
292.
6310210377
น.ส.ศตนันท์
เพ็ชรสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
293.
6310210373
นายวีรภัทร
สุขใส
วิทยาศาสตร์
294.
6310410081
น.ส.นิศาชล
ชูเจริญ
พยาบาลศาสตร์
295.
6211110219
น.ส.วริศรา
ว่องวิทยา
ศิลปศาสตร์
296.
6211110207
นายภูวดล
สุทธิชาติ
ศิลปศาสตร์
297.
6310110006
น.ส.กมลรัตน์
อ่อนทอง
วิศวกรรมศาสตร์
298.
6210210504
น.ส.ยุสรอ
โดดหมาน
วิทยาศาสตร์
299.
6311410032
น.ส.ตอยยีบ๊ะห์
ยาลา
การแพทย์แผนไทย
300.
6310110630
นายธนายง
วิเศษพันธุ์ชัย
วิศวกรรมศาสตร์
301.
6310510145
นายปรัชญา
ชูชิต
วิทยาการจัดการ
302.
6310610011
นายเกียรติศักดิ์
บุญทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
303.
6310610032
นายณภัทร
อุทัยรัตน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
304.
6310610157
นายบริภัทร
เที่ยงธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
305.
6310610054
นายธนวัชร
ฟองเกิด
ทรัพยากรธรรมชาติ
306.
6210610072
น.ส.สุรดา
เหล่าเส็น
ทรัพยากรธรรมชาติ
307.
6310110027
น.ส.กัณฐิกา
แซ่เจียม
วิศวกรรมศาสตร์
308.
6211410064
น.ส.นราวรรณ
ศิริรวม
การแพทย์แผนไทย
309.
6211410111
น.ส.สุทธสิริ
สวัสดิ์ถึก
การแพทย์แผนไทย
310.
6211410110
น.ส.วิภาวี
อำลอย
การแพทย์แผนไทย
311.
6211410036
น.ส.สกุลทิพย์
มณีเศวต
การแพทย์แผนไทย
312.
6211410096
น.ส.พรปวีณ์
หิรัณย์รักษ์
การแพทย์แผนไทย
313.
6310110602
นายเอกชัย
อ้นเพ็ชร
วิศวกรรมศาสตร์
314.
6310514019
น.ส.นิสรีน
วิเศษรัตน์
วิทยาการจัดการ
315.
6310514029
น.ส.เพนกวิน
ข้ายเม่ง
วิทยาการจัดการ
316.
6310514045
นายฐิติพงศ์
ชิตพงษ์
วิทยาการจัดการ
317.
6310110041
นายกิตติศักดิ์
กายเพ็ชร์
วิศวกรรมศาสตร์
318.
6310311015
น.ส.ปนัดดา
ตลึงจิตร
แพทยศาสตร์
319.
6211410089
น.ส.นุรมา
อาบู
การแพทย์แผนไทย
320.
6210613060
น.ส.ณัฐจุฑา
เบ็ญตะหลี
ทรัพยากรธรรมชาติ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
หากต้องการชั่วโมงกิจกรรม Y3 ย้อนหลังและสมัครไปแล้ว จะได้ชั่วโมง Y3 ไหมคะ
☀️13 ก.ย. 2565 14:3410.128.101.121
  สมัคร    |  จำนวนรับ  320 320

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 320
 • เพศหญิง 213
 • เพศชาย 107
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 6
 • รหัส 64 11
 • รหัส 63 274
 • รหัส 62 29
 • รวม 14 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์55
 • วิทยาศาสตร์61
 • แพทยศาสตร์5
 • วิทยาการจัดการ59
 • ทรัพยากรธรรมชาติ23
 • เภสัชศาสตร์27
 • พยาบาลศาสตร์19
 • อุตสาหกรรมเกษตร11
 • ศิลปศาสตร์17
 • นิติศาสตร์3
 • เศรษฐศาสตร์4
 • การแพทย์แผนไทย27
 • เทคนิคการแพทย์7
 • ยาลัยนานาชาติ2