งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 1 วันที่ 18 ก.ย.2565)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 1 วันที่ 18 ก.ย.2565)12 ก.ย. 65, 13:38 น.1,878
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1
 • วันที่ 18 กันยายน 65
  ช่วงเวลา13.00 - 14.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 320 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 15 กันยายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  9th ASEAN Night And International Food 2022

  (Y 3 จำนวน 3 ชม. รอบที่ 1  วันที่ 18 ก.ย.65 เวลา 13.00 – 14.30 น.)

  นักศึกษาสมัครเข้าร่วมได้เพียง 1 รอบ เท่านั้น 

  และจะต้องสมัครผ่าน https://activity.psu.ac.th/ เท่านั้น ไม่รับสมัครเข้าร่วมฯ หน้างาน

  ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1

  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ นำบัตรนักศึกษาด้วยนะคะ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-282208  งานพัฒนานักศึกษา

1.
6311610011
น.ส.สุภัสสร
สินธุ์จำปาศักดิ์
ยาลัยนานาชาติ
2.
6310110243
น.ส.นันทินี
กิษฎารัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
3.
6310410191
น.ส.ฮูซัญฟะห์
มะอิง
พยาบาลศาสตร์
4.
6311610008
นายศิริวัฒน์
จันทร์แก้ว
ยาลัยนานาชาติ
5.
6310210288
น.ส.พิมพ์ชนก
หนุดทอง
วิทยาศาสตร์
6.
6311610002
น.ส.จุฬาลักษณ์
ลิ่มทองพันธุ์
ยาลัยนานาชาติ
7.
6311610003
นายณัฏฐ์
พัฒนวิทย์
ยาลัยนานาชาติ
8.
6310510155
น.ส.ปิยธิดา
บุญญามณี
วิทยาการจัดการ
9.
6310510238
น.ส.ศศิธร
ประดงจงเนตร
วิทยาการจัดการ
10.
6310210264
น.ส.ปุณณภา
ทองสี
วิทยาศาสตร์
11.
6211710022
นายปฏิภาณ
ท่าพริก
สัตวแพทยศาสตร์
12.
6311610007
นายศิริเทพ
อุ่นเสียม
ยาลัยนานาชาติ
13.
6311710032
นายอาฟฮัม
ยะโก๊ะ
สัตวแพทยศาสตร์
14.
6310110212
น.ส.ธิดารัตน์
เรืองศรี
วิศวกรรมศาสตร์
15.
6310210474
น.ส.อัญชิสา
จันทรทิพย์
วิทยาศาสตร์
16.
6310510221
น.ส.วศินี
นามสุข
วิทยาการจัดการ
17.
6310210422
น.ส.สุภนิดา
พรหมสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
18.
6310110133
นายณชภัทร
ใจเพชร
วิศวกรรมศาสตร์
19.
6310110217
นายธีรพล
พรหมเดชะ
วิศวกรรมศาสตร์
20.
6310410032
น.ส.ชิดชนก
การประกอบ
พยาบาลศาสตร์
21.
6310210522
น.ส.ฐิติญาดา
ทองอนันต์
วิทยาศาสตร์
22.
6310110173
นายถนัดกิจ
เพชรขวัญ
วิศวกรรมศาสตร์
23.
6310410033
น.ส.ชื่นหทัย
เกลี้ยงประไพ
พยาบาลศาสตร์
24.
6311310166
น.ส.ธนวรรณ
สุขเกื้อ
นิติศาสตร์
25.
6310110517
น.ส.สุกัญญา
เพ็งสกุล
วิศวกรรมศาสตร์
26.
6310110060
น.ส.จินต์จุฑา
ชูศรีสุข
วิศวกรรมศาสตร์
27.
6310110086
น.ส.ชนกานต์
หนูสนิท
วิศวกรรมศาสตร์
28.
6310510318
น.ส.จุฬาลักษณ์
เถาถวิล
วิทยาการจัดการ
29.
6310510356
น.ส.พนิดา
ฮ้อยคำ
วิทยาการจัดการ
30.
6210110695
น.ส.ศุภาพิชญ์
จรูญศักดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
31.
6310110112
น.ส.ชาตา
นนทสุวรรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
32.
6210110362
น.ส.สะอาดะห์
ดายันตา
วิศวกรรมศาสตร์
33.
6310610126
น.ส.อนัญพร
ฤทธีอิทธิพัทธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
34.
6310210307
น.ส.ภัศรา
รัตนพิบูรณ์
วิทยาศาสตร์
35.
6310610081
น.ส.พิชามญช์
มานะจิต
ทรัพยากรธรรมชาติ
36.
6310510078
น.ส.ณัฐธยาน์
บุญช่วย
วิทยาการจัดการ
37.
6310510214
น.ส.วรรณวษา
ทองใบ
วิทยาการจัดการ
38.
6310410034
น.ส.ชุติมา
เพชรชาบาล
พยาบาลศาสตร์
39.
6310110397
น.ส.ยศวดี
สิงหบำรุง
วิศวกรรมศาสตร์
40.
6310110405
น.ส.รวิสรา
รัตนะ
วิศวกรรมศาสตร์
41.
6311610004
นายธนกฤต
วรรณิกร
ยาลัยนานาชาติ
42.
6310110295
นายพงศ์สธร
ประสิทธิมาตา
วิศวกรรมศาสตร์
43.
6310610128
น.ส.อรปรียา
ทองนุ้ย
ทรัพยากรธรรมชาติ
44.
6310610124
น.ส.เสาวลักษณ์
แก้วขุนทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
45.
6310610020
น.ส.ชญานนท์
พวงแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
46.
6310510266
น.ส.สุภาวดี
จำเริญนุสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
47.
6310110294
นายพงศกร
หัวเขา
วิศวกรรมศาสตร์
48.
6310110069
น.ส.จิราวรรณ
หนูเซ่ง
วิศวกรรมศาสตร์
49.
6310110717
น.ส.อธิฐาน
เขียวเด็ด
วิศวกรรมศาสตร์
50.
6310110544
น.ส.อคิราภ์
พงศ์เวช
วิศวกรรมศาสตร์
51.
6310110296
นายพงษ์เดช
พันธ์คีรี
วิศวกรรมศาสตร์
52.
6310110416
น.ส.ลวัณกร
บิหลาย
วิศวกรรมศาสตร์
53.
6211010097
น.ส.ชิตชนก
ทองโรย
อุตสาหกรรมเกษตร
54.
6310110055
นายจักรกฤษ
เกิดไก่แก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
55.
6310510242
น.ส.ศิลาภรณ์
พัฒนพงค์
วิทยาการจัดการ
56.
6310610108
น.ส.ศุภานัน
สมเปลี่ยน
ทรัพยากรธรรมชาติ
57.
6310510030
น.ส.กุลปรียา
จิ้วผกานนท์
วิทยาการจัดการ
58.
6310510108
น.ส.ธรญาดา
คงเอียง
วิทยาการจัดการ
59.
6310110084
น.ส.ชนกพร
อุทัยทัศน์
วิศวกรรมศาสตร์
60.
6310110036
น.ส.กานต์พิชชา
ไชยทอง
วิศวกรรมศาสตร์
61.
6310110292
นายพงศกร
บุญมี
วิศวกรรมศาสตร์
62.
6310110154
นายณัฐภัทร
ไชยเสน
วิศวกรรมศาสตร์
63.
6310210577
น.ส.ปรียานุช
คงผอม
วิทยาศาสตร์
64.
6311110192
น.ส.จิระประภา
หนูขำ
ศิลปศาสตร์
65.
6310110237
น.ส.นลินีย์
ชูเกิด
วิศวกรรมศาสตร์
66.
6310210286
น.ส.พิชชาพร
มีบุญญา
วิทยาศาสตร์
67.
6310110653
นายมานพ
มัดต่อเห็ด
วิศวกรรมศาสตร์
68.
6310510298
น.ส.อารีณีย์
พุทธชาติ
วิทยาการจัดการ
69.
6310110746
นายศรัณย์
สนธิกุล
วิศวกรรมศาสตร์
70.
6310510146
น.ส.ปรางค์วลัย
พรมทอง
วิทยาการจัดการ
71.
6310110325
นายพิเชษฐ์
ปาลรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
72.
6310110433
น.ส.วรรษชล
มาศเมฆ
วิศวกรรมศาสตร์
73.
6310110203
นายธวัชชัย
ชินทัตโต
วิศวกรรมศาสตร์
74.
6311110017
น.ส.จิรกานต์
ยกย่องพาณิชกุล
ศิลปศาสตร์
75.
6310110061
น.ส.จินต์ศุจี
อุ่นเรือน
วิศวกรรมศาสตร์
76.
6310210335
น.ส.รวิวรรณ
จันทร์ภักดี
วิทยาศาสตร์
77.
6310517052
นายพชรพล
โกยแก้ว
วิทยาการจัดการ
78.
6310510136
น.ส.นูรีนา
หมัดเจริญ
วิทยาการจัดการ
79.
6310110285
นายปิยะวัฒน์
แซ่ลิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
80.
6310110179
นายทินกร
วรพัฒนกุล
วิศวกรรมศาสตร์
81.
6310110406
น.ส.ระพีวรรณ์
คชาชน
วิศวกรรมศาสตร์
82.
6310210582
น.ส.ปุณญาฉัตร
ภูมิรักษ์
วิทยาศาสตร์
83.
6311110397
น.ส.สิริวิมล
จันทร์หนู
ศิลปศาสตร์
84.
6310510185
น.ส.ภุธิตา
โอปลอด
วิทยาการจัดการ
85.
6310110100
น.ส.ชลิดา
ปานแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
86.
6310510296
น.ส.อารดา
สุขอนันต์
วิทยาการจัดการ
87.
6310510219
น.ส.วริศรา
ศรีประสงค์
วิทยาการจัดการ
88.
6310210530
น.ส.ณัฐวรรณ
มัชฌิมาภิโร
วิทยาศาสตร์
89.
6310410128
น.ส.มณีรินทร์
เรืองพุฒ
พยาบาลศาสตร์
90.
6310710058
น.ส.มนัญชา
แสงสมนึก
เภสัชศาสตร์
91.
6311310115
น.ส.รัชนีกร
โชติธรรม
นิติศาสตร์
92.
6310710092
น.ส.ปิยวรรณ
อินทะจันทร์
เภสัชศาสตร์
93.
6310710088
น.ส.ฐิติกานต์
จงคงคา
เภสัชศาสตร์
94.
6310712011
น.ส.ญาณิศา
กอเจริญรัตน์
เภสัชศาสตร์
95.
6310210371
น.ส.วิวรรธณี
ประเพณี
วิทยาศาสตร์
96.
6311311082
นายหิรัณย์
ทองศรี
นิติศาสตร์
97.
6310210198
น.ส.นัสรินทร์
เจะเฮง
วิทยาศาสตร์
98.
6310210121
น.ส.ณัฐฐินันท์
วิจิตรจินดา
วิทยาศาสตร์
99.
6310210236
น.ส.ปรมัย
วงษ์บุญธรรม
วิทยาศาสตร์
100.
6311311146
น.ส.อภิสรา
วังสกุล
นิติศาสตร์
101.
6311311108
น.ส.ปฐิตา
แก้วสุวรรณ์
นิติศาสตร์
102.
6310110387
นายมัรอีมูฮำหมัด
นูรซัม
วิศวกรรมศาสตร์
103.
6310210626
น.ส.สุมารี
บุญพลู
วิทยาศาสตร์
104.
6211110063
น.ส.ศุจินธร
จรเจริญ
ศิลปศาสตร์
105.
6311010026
น.ส.โชติกา
ไชยเมฆ์
อุตสาหกรรมเกษตร
106.
6310210677
นายมนัสชนันท์
สายแวว
วิทยาศาสตร์
107.
6311010076
น.ส.พิมพ์มาดา
ณ พัทลุง
อุตสาหกรรมเกษตร
108.
6310210477
น.ส.อัลวาณี
หามะ
วิทยาศาสตร์
109.
6311010092
น.ส.มูนา
เส็นธนู
อุตสาหกรรมเกษตร
110.
6311010115
น.ส.อนัญญา
ชูประดิษฐ์
อุตสาหกรรมเกษตร
111.
6311010077
น.ส.พิมพ์มาดา
ยืดยาว
อุตสาหกรรมเกษตร
112.
6311110068
นายนราวิชญ์
แก้วพิทักษ์
ศิลปศาสตร์
113.
6311010007
น.ส.กัญญารัตน์
ธุระวงค์
อุตสาหกรรมเกษตร
114.
6310410009
น.ส.กันตนัทธ์
สถิรวณิชย์
พยาบาลศาสตร์
115.
6310410188
น.ส.อิลฮัม
สะกะแย
พยาบาลศาสตร์
116.
6310210640
น.ส.อรอุมา
สระประทุม
วิทยาศาสตร์
117.
6311010056
น.ส.นูรุลอัย
บือราเฮง
อุตสาหกรรมเกษตร
118.
6310210490
น.ส.อุรัสยา
จันทนเสถียร
วิทยาศาสตร์
119.
6310110434
นายวรวุฒิ
พืชเส็น
วิศวกรรมศาสตร์
120.
6310712053
น.ส.ชนากานต์
ลีตะวัฒนกุล
เภสัชศาสตร์
121.
6310510032
น.ส.เกวลี
ปรัชญาประทีป
วิทยาการจัดการ
122.
6310110752
นายอัสรี
เล๊าะปาแต
วิศวกรรมศาสตร์
123.
6311010094
นายไมเคิล บี
มีเดช
อุตสาหกรรมเกษตร
124.
6310710029
น.ส.ภัสร์สุชา
ฤทธิ์เทวา
เภสัชศาสตร์
125.
6310110244
นายนัสรุดดีน
สาวี
วิศวกรรมศาสตร์
126.
6311010113
น.ส.สุรีย์นิภา
ส่งเมือง
อุตสาหกรรมเกษตร
127.
6311010004
น.ส.กรปภา
เกตุงาม
อุตสาหกรรมเกษตร
128.
6210511012
นายบัญญวัต
นิแว
วิทยาการจัดการ
129.
6311010082
น.ส.ภัคจิรา
แก้วคง
อุตสาหกรรมเกษตร
130.
6310515080
น.ส.ญาราภรณ์
เจริญลาภ
วิทยาการจัดการ
131.
6311010095
น.ส.รดายุ
โชติช่วง
อุตสาหกรรมเกษตร
132.
6311110178
นายกฤติมา
จันทรักษ์
ศิลปศาสตร์
133.
6311010037
น.ส.ตรีชดา
บุตรคง
อุตสาหกรรมเกษตร
134.
6310110496
น.ส.สรวีย์
ทิ้งเหม
วิศวกรรมศาสตร์
135.
6311010028
น.ส.ซัลบียะฮ์
หวังนุรักษ์
อุตสาหกรรมเกษตร
136.
6311010136
น.ส.นูรุลฮูดา
ยะนาบาเน็ง
อุตสาหกรรมเกษตร
137.
6310510085
นายณัฐวุฒิ
คีรีแสนสุข
วิทยาการจัดการ
138.
6311310162
น.ส.ณัฏฐ์นรี
นวลวิลัย
นิติศาสตร์
139.
6310110675
นายสัณหณัฐ
สีลาย
วิศวกรรมศาสตร์
140.
6310410146
น.ส.ศศิธร
คำเลิศ
พยาบาลศาสตร์
141.
6310110068
น.ส.จิราพัชร
สะมะบุบ
วิศวกรรมศาสตร์
142.
6310110611
น.ส.ฮุษณา
โต๊ะหัด
วิศวกรรมศาสตร์
143.
6311010090
นายมิ่งเมือง
พรหมเพชร
อุตสาหกรรมเกษตร
144.
6311010006
นายกัญจพัฒน์
ปรีชาวีรกุล
อุตสาหกรรมเกษตร
145.
6310712003
น.ส.กวิสรา
สุวรรณวิจิตร
เภสัชศาสตร์
146.
6310710093
น.ส.ศิญาภรณ์
สีปวน
เภสัชศาสตร์
147.
6311311002
น.ส.กฤติยาณี
ทองคำ
นิติศาสตร์
148.
6310110666
น.ส.ศศินิภา
สุดศรี
วิศวกรรมศาสตร์
149.
6310210336
น.ส.รอหานี
หนูสงวน
วิทยาศาสตร์
150.
6311010038
นายตีรพุทธิ์
ปรีชาติวงศ์
อุตสาหกรรมเกษตร
151.
6310712030
น.ส.รวยดา
ฮะยีเจะเลาะ
เภสัชศาสตร์
152.
6310710031
น.ส.นูรซาฟาวาตี
อาแว
เภสัชศาสตร์
153.
6310110432
น.ส.วรรณิภา
จินดามณี
วิศวกรรมศาสตร์
154.
6311010042
นายธราดล
บุญวรรณโณ
อุตสาหกรรมเกษตร
155.
6310110396
นายยศภัทร
เศษพลอย
วิศวกรรมศาสตร์
156.
6310610271
น.ส.ณัฐณิชา
ภีสระ
ทรัพยากรธรรมชาติ
157.
6310610167
น.ส.ภานุมาศ
นกมั่น
ทรัพยากรธรรมชาติ
158.
6311710003
น.ส.เขมรินทร์
แก้วกอง
สัตวแพทยศาสตร์
159.
6310610047
น.ส.ดวงฤทัย
ศรีช่วย
ทรัพยากรธรรมชาติ
160.
6310610232
น.ส.นิฐาพร
ขวัญดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
161.
6310110279
น.ส.ปัตมา
แวแฮ
วิศวกรรมศาสตร์
162.
6310712021
น.ส.นอีมะห์
เจ๊ะโก๊ะ
เภสัชศาสตร์
163.
6310610177
น.ส.รุสณี
มาลินี
ทรัพยากรธรรมชาติ
164.
6310610193
น.ส.โซเฟีย
ใจมันดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
165.
6310610200
นายอาบีดิง
สาเมาะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
166.
6310610046
น.ส.ดวงฤทัย
ไม่คด
ทรัพยากรธรรมชาติ
167.
6311010059
น.ส.บุชรอ
สนิสุริวงษ์
อุตสาหกรรมเกษตร
168.
6310710081
นายซูกิฟลี
มะแซ
เภสัชศาสตร์
169.
6311010109
น.ส.สุณัฐนันท์
ถิรเศรษฐ์
อุตสาหกรรมเกษตร
170.
6311010081
น.ส.ฟาฮานา
เจ๊ะแล๊ะ
อุตสาหกรรมเกษตร
171.
6310712063
น.ส.อัยชะห์
ยะโกะ
เภสัชศาสตร์
172.
6310410007
น.ส.กษมน
สินฉิม
พยาบาลศาสตร์
173.
6310110500
น.ส.สโรชา
แก้วประดับ
วิศวกรรมศาสตร์
174.
6310110353
น.ส.ภัทรา
สาริปา
วิศวกรรมศาสตร์
175.
6310410192
น.ส.กมลชนก
อรุณศรี
พยาบาลศาสตร์
176.
6310712027
น.ส.พรพิริยา
พูลสิน
เภสัชศาสตร์
177.
6310710076
น.ส.สุธาทิพย์
สุขเกษม
เภสัชศาสตร์
178.
6310710074
น.ส.พิมพ์ชนก
ไข่ทองแก้ว
เภสัชศาสตร์
179.
6310517084
น.ส.สวลักษณ์
บุญรัตน์
วิทยาการจัดการ
180.
6310110648
นายพีรธัช
เชวงกิจวรกุล
วิศวกรรมศาสตร์
181.
6311310047
น.ส.ณัฏฐณิชา
อ่อนแก้ว
นิติศาสตร์
182.
6310110564
น.ส.อริสรา
นิยมเดชา
วิศวกรรมศาสตร์
183.
6310210679
น.ส.มุมีนะห์
ขะเด
วิทยาศาสตร์
184.
6310514003
น.ส.จิราวดี
นิลหัสรังษี
วิทยาการจัดการ
185.
6310710018
น.ส.ณัฐสิกร
ถิระวุฒิ
เภสัชศาสตร์
186.
6310710016
น.ส.ณภัทรชา
ปังหลีเส็น
เภสัชศาสตร์
187.
6310712038
น.ส.สราลี
แพร่นาม
เภสัชศาสตร์
188.
6310710067
น.ส.อรวดี
สิริบูรณการ
เภสัชศาสตร์
189.
6310514031
น.ส.ภณิดา
จันทรศิริพุทธ
วิทยาการจัดการ
190.
6310514035
นายมัณโซอร์อาลี
เพชรสจันทร์
วิทยาการจัดการ
191.
6310514002
นายจิรากร
รักขา
วิทยาการจัดการ
192.
6311010008
น.ส.กัลยรัตน์
สุดรัก
อุตสาหกรรมเกษตร
193.
6310515004
น.ส.กัญญานัฐ
หลีหาด
วิทยาการจัดการ
194.
6310515042
น.ส.วชิราภรณ์
จงเพิ่มชัยชนะ
วิทยาการจัดการ
195.
6310410008
น.ส.กัญญารัตน์
ดำขุน
พยาบาลศาสตร์
196.
6310110401
นายโยธิน
สุขช่วย
วิศวกรรมศาสตร์
197.
6310110350
นายภัทรภณ
สมสมัย
วิศวกรรมศาสตร์
198.
6310110214
นายธีรกมล
ลิขิตปัญญโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
199.
6310613016
นายทัพไท
ชุมเรียง
ทรัพยากรธรรมชาติ
200.
6310110743
นายมนตรี
บิลก่อเด็ม
วิศวกรรมศาสตร์
201.
6310110393
นายมุสลิม
ตาผา
วิศวกรรมศาสตร์
202.
6310110087
นายชนะสิทธิ์
ขุ้ยยิ้ม
วิศวกรรมศาสตร์
203.
6310110381
นายภูวนัตถ์
สโมทานทวี
วิศวกรรมศาสตร์
204.
6311010147
น.ส.อัฟสมาวาตี
แลแงแน
อุตสาหกรรมเกษตร
205.
6310110002
น.ส.กนกพร
เพ็ชรทอง
วิศวกรรมศาสตร์
206.
6310110542
น.ส.หฤทัย
นิลธนาเกียรติ์
วิศวกรรมศาสตร์
207.
6310110053
นายจอมเทพ
เพ็งกลัด
วิศวกรรมศาสตร์
208.
6310110407
นายรัชชานนท์
คำสุข
วิศวกรรมศาสตร์
209.
6310110497
นายสรสิทธิ์
เนินพรหม
วิศวกรรมศาสตร์
210.
6310610199
นายภูมิภัทร
เสวกพรหม
ทรัพยากรธรรมชาติ
211.
6310110377
นายภูริณัฐ
ทองเทพ
วิศวกรรมศาสตร์
212.
6310110382
นายมณฑล
เกิดสมบูรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
213.
6310110238
น.ส.นัฐกาน
ยานพะโยม
วิศวกรรมศาสตร์
214.
6311010029
น.ส.ซารีน่า
หลีหมัด
อุตสาหกรรมเกษตร
215.
6310110248
นายนิวาริด
จาราแว
วิศวกรรมศาสตร์
216.
6310110685
นายอัฟฟาน
ยีเฮง
วิศวกรรมศาสตร์
217.
6310110512
น.ส.สิพันมัย
ชีวพงศ์พันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
218.
6310110530
น.ส.สุมิตรา
ดำแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
219.
6311010005
น.ส.กวิตา
โต๊ะแรด
อุตสาหกรรมเกษตร
220.
6311010047
นายธีรภัทร
เครือทอง
อุตสาหกรรมเกษตร
221.
6311110199
นายชูเกียรติ
ผมงาม
ศิลปศาสตร์
222.
6310210466
น.ส.อริศรา
ฐิตะฐาน
วิทยาศาสตร์
223.
6310110579
น.ส.อัสมา
โต๊ะยูนุ๊
วิศวกรรมศาสตร์
224.
6510517054
น.ส.วณิดา
อินทรนิมิตร
วิทยาการจัดการ
225.
6310110185
นายธนธรณ์
บูเอียด
วิศวกรรมศาสตร์
226.
6310510241
น.ส.ศิรภัสสร
บุญประเสริฐ
วิทยาการจัดการ
227.
6410210725
น.ส.กัลยา
กาญจนสำราญวงศ์
วิทยาศาสตร์
228.
6410210164
น.ส.นัสรีน
ราชแก้ว
วิทยาศาสตร์
229.
6310510341
น.ส.นันท์นภัส
ยิ้มวัน
วิทยาการจัดการ
230.
6310517123
น.ส.ปนัดดา
กาญจนปกรณ์
วิทยาการจัดการ
231.
6310517078
น.ส.ศรินธร
ชูแก้ว
วิทยาการจัดการ
232.
6310517103
น.ส.โซเฟีย
กีละ
วิทยาการจัดการ
233.
6310517109
น.ส.นัจมีย์
เบ็ญจลักษณ์
วิทยาการจัดการ
234.
6310517069
น.ส.วรรณิดา
ศรีวิมล
วิทยาการจัดการ
235.
6310517085
น.ส.สวิตตา
ภรนนทรัตน์
วิทยาการจัดการ
236.
6310210174
นายนคเดช
ชูสว่าง
วิทยาศาสตร์
237.
6310517121
นายณนาวี
สังขมรรทร
วิทยาการจัดการ
238.
6311410041
น.ส.นะดา
และตี
การแพทย์แผนไทย
239.
6311410039
น.ส.นริณี
กรมเมือง
การแพทย์แผนไทย
240.
6310517006
น.ส.เกศดี
จันทศรี
วิทยาการจัดการ
241.
6310517125
น.ส.พิมพ์ลภัส
มาศพฤกษ์
วิทยาการจัดการ
242.
6310517076
น.ส.วิชุนันท์
รุ่งเรือง
วิทยาการจัดการ
243.
6310517089
น.ส.หนึ่งสวรรค์
กิจวิจิตร
วิทยาการจัดการ
244.
6310210481
น.ส.อัสมา
มานิ
วิทยาศาสตร์
245.
6310210471
น.ส.อ้อมใจ
ยอดสร้อย
วิทยาศาสตร์
246.
6310210320
น.ส.มาติกา
ยอดวิจารณ์
วิทยาศาสตร์
247.
6210613026
น.ส.บุษราภรณ์
ศิวิไล
ทรัพยากรธรรมชาติ
248.
6210613069
น.ส.ชลธิชา
ศรีสุข
ทรัพยากรธรรมชาติ
249.
6510410103
นายวิรัตน์
หลงหัน
พยาบาลศาสตร์
250.
6310712009
นายชัยทัต
ด้วงเขียว
เภสัชศาสตร์
251.
6210613051
น.ส.ศศิกาญจน์
จันทร์ทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
252.
6510410255
น.ส.ฮินดา
เหย็มโหน้ง
พยาบาลศาสตร์
253.
6510410069
น.ส.ปารีนี
หลังนุ้ย
พยาบาลศาสตร์
254.
6311810006
น.ส.นูรูลฮูดา
เมซา
ยาลัยนานาชาติ
255.
6211010012
น.ส.จินตพร
พุทธิกฤตยากานต์
อุตสาหกรรมเกษตร
256.
6310210465
น.ส.อรอุมา
ศรีสงคราม
วิทยาศาสตร์
257.
6310712012
นายณภัทร
นภาพงศ์
เภสัชศาสตร์
258.
6310210205
น.ส.นิฟิรดาว
ปายา
วิทยาศาสตร์
259.
6310110538
นายเสนกะ
เสนาะกรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
260.
6310210659
นายชูอัยบ์
มะเต็ง
วิทยาศาสตร์
261.
6310610176
นายรัฐกร
เก้าเอี้ยน
ทรัพยากรธรรมชาติ
262.
6211010172
น.ส.อัสวาณีย์
นิแม
อุตสาหกรรมเกษตร
263.
6310712008
น.ส.ชนิดาภา
แบ่งส่วน
เภสัชศาสตร์
264.
6311010071
น.ส.พฤติพร
ฮังกะสี
อุตสาหกรรมเกษตร
265.
6311810015
น.ส.เสาวลักษณ์
โนวัฒน์
ยาลัยนานาชาติ
266.
6311210016
นายซาบิล
อับดุลวาฮับ
เศรษฐศาสตร์
267.
6310210534
น.ส.ตัสนิม
มูซอ
วิทยาศาสตร์
268.
6310311005
น.ส.ปานิดา
เพ็ชรัตน์
แพทยศาสตร์
269.
6310712029
น.ส.มัสติรัญน์
คงชุ่ม
เภสัชศาสตร์
270.
6311410112
น.ส.สุวิชาดา
เจริญฤทธิ์
การแพทย์แผนไทย
271.
6311410114
น.ส.อนิสา
ตำบัน
การแพทย์แผนไทย
272.
6311410124
น.ส.อาภัสรา
สารศรี
การแพทย์แผนไทย
273.
6211110188
น.ส.พจนีย์
วิระศรี
ศิลปศาสตร์
274.
6310210682
น.ส.ศิริวิภารัตน์
เพียแก้ว
วิทยาศาสตร์
275.
6311410130
น.ส.อินทนิล
จิตพรหม
การแพทย์แผนไทย
276.
6310210301
น.ส.ฟิรดาว
แวหะมะ
วิทยาศาสตร์
277.
6311410029
น.ส.ณัฐธิดา
สำเภาแก้ว
การแพทย์แผนไทย
278.
6111210037
นายศักดิ์กมล
สุวรรณวงศ์
เศรษฐศาสตร์
279.
6310110286
นายปุณณกันต์
ชัยนุมาศ
วิศวกรรมศาสตร์
280.
6310515103
น.ส.อมรา
เจริญขวัญ
วิทยาการจัดการ
281.
6311210060
นายจิรายุทธ
จันทเวช
เศรษฐศาสตร์
282.
6310210094
นายชินดนัย
หงษ์อนุรักษ์
วิทยาศาสตร์
283.
6311010124
น.ส.อาอีเซาะห์
เจ๊ะแต
อุตสาหกรรมเกษตร
284.
6311810014
น.ส.สิริภัสส์
ทองชะอม
ยาลัยนานาชาติ
285.
6311810010
น.ส.มนสิริ
สุจินโณ
ยาลัยนานาชาติ
286.
6310210074
นายชนน
พงศ์เวทย์พาณิชย์
วิทยาศาสตร์
287.
6310515018
น.ส.ชริยา
หลีกันชะ
วิทยาการจัดการ
288.
6310510330
น.ส.ณัฏฐณิชา
สว่างวงค์
วิทยาการจัดการ
289.
6310510251
นายสมยศ
วงค์ศิริกาลกุล
วิทยาการจัดการ
290.
6311410015
น.ส.ชุติกาญจน์
อุนตรีจันทร์
การแพทย์แผนไทย
291.
6510410031
น.ส.ณัฏฐณิชา
แท่นมาก
พยาบาลศาสตร์
292.
6510410015
น.ส.จุฑามาศ
ฮ้อเถี้ยน
พยาบาลศาสตร์
293.
6311410014
น.ส.ชุติกาญจน์
พรหมมนตรี
การแพทย์แผนไทย
294.
6311410113
น.ส.อธิชา
แซ่หลี
การแพทย์แผนไทย
295.
6510510040
น.ส.ชนัญญา
ชลหาญ
วิทยาการจัดการ
296.
6310610142
น.ส.จิณห์นิภา
ดวงสุวรรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
297.
6311410035
น.ส.ธัชมนตร์
บุญทัน
การแพทย์แผนไทย
298.
6211610015
นายสุภทัต
เหมพัฒน์
ยาลัยนานาชาติ
299.
6211610016
นายโอปอล
โอวาทฬารพร
ยาลัยนานาชาติ
300.
6310110341
นายฟุรกรณ์
สาหวี
วิศวกรรมศาสตร์
301.
6410613058
นายวิภาค
เกษศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
302.
6310514015
น.ส.ธวัลพร
เขียวแต้ม
วิทยาการจัดการ
303.
6311010048
นายธีรศักดิ์
มรกต
อุตสาหกรรมเกษตร
304.
6310514047
นายบารมี
พิบูลย์
วิทยาการจัดการ
305.
6310514017
น.ส.ธันย์ชนก
จันทรัตน์
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  305 320

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 305
 • เพศหญิง 221
 • เพศชาย 84
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 7
 • รหัส 64 3
 • รหัส 63 280
 • รหัส 62 14
 • รหัส 61 1
 • รวม 14 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์76
 • วิทยาศาสตร์37
 • แพทยศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ51
 • ทรัพยากรธรรมชาติ22
 • เภสัชศาสตร์24
 • พยาบาลศาสตร์16
 • อุตสาหกรรมเกษตร33
 • ศิลปศาสตร์8
 • นิติศาสตร์8
 • เศรษฐศาสตร์3
 • การแพทย์แผนไทย11
 • สัตวแพทยศาสตร์3
 • ยาลัยนานาชาติ12