งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 3 วันที่ 18 ก.ย. 2565)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 3 วันที่ 18 ก.ย. 2565)12 ก.ย. 65, 13:44 น.2,018
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1
 • วันที่ 18 กันยายน 65
  ช่วงเวลา16.00 - 17.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 320 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 15 กันยายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  9th ASEAN Night And International Food 2022

  (Y 3 จำนวน 3 ชม. รอบที่ 3  วันที่ 18 ก.ย.65 เวลา 16.00 – 17.30 น.)

  นักศึกษาสมัครเข้าร่วมได้เพียง 1 รอบ เท่านั้น 

  และจะต้องสมัครผ่าน https://activity.psu.ac.th/ เท่านั้น ไม่รับสมัครเข้าร่วมฯ หน้างาน

  ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1

  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ นำบัตรนักศึกษาด้วยนะคะ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-282208  งานพัฒนานักศึกษา

1.
6310110619
นายคณวัตน์
ซุ้นสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
2.
6310210415
นายสุทธิเกียรติ
สิงหาด
วิทยาศาสตร์
3.
6310110275
นายปวเรศ
นุตภูติพงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
4.
6310517056
น.ส.พัณณ์ชิตา
ศิลป์สาย
วิทยาการจัดการ
5.
6310110523
นายสุทธิพงษ์
มากชูชิต
วิศวกรรมศาสตร์
6.
6311310129
นายศราวุธ
ขวัญสุด
นิติศาสตร์
7.
6310110091
น.ส.ชนาภา
ประดับ
วิศวกรรมศาสตร์
8.
6311210025
น.ส.นฤมล
สุตราม
เศรษฐศาสตร์
9.
6310110428
น.ส.วรนุช
ฉิมเรือง
วิศวกรรมศาสตร์
10.
6310517031
น.ส.ธมลวรรณ
ทองเพชร
วิทยาการจัดการ
11.
6311110079
น.ส.นิธิวรา
ชดช้อย
ศิลปศาสตร์
12.
6310610044
น.ส.ณัทริการ์
บุญแนบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
13.
6310110628
นายทวีศักดิ์
มีศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
14.
6310110539
น.ส.เสาวลักษณ์
ชีวพัฒนานุกูล
วิศวกรรมศาสตร์
15.
6310110683
นายอัซฟาน
ศุภศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
16.
6311110078
น.ส.นิซูไรณี
หะยีอาซา
ศิลปศาสตร์
17.
6311210024
น.ส.ธนพร
ฤทธิ์เดช
เศรษฐศาสตร์
18.
6310110453
น.ส.วิภาดา
แก้วเพชร
วิศวกรรมศาสตร์
19.
6310210041
น.ส.เกษิณี
ชุมภูทอง
วิทยาศาสตร์
20.
6310210256
น.ส.ปาริชาด
สิงหา
วิทยาศาสตร์
21.
6310210080
นายชนิดล
ไชยสนิท
วิทยาศาสตร์
22.
6110110250
นายนิรุสลัน
สหะวัน
วิศวกรรมศาสตร์
23.
6310517094
น.ส.อาทิตธิยา
ช่วยกลับ
วิทยาการจัดการ
24.
6311110118
น.ส.ยุวธิดา
จอมประพันธ์
ศิลปศาสตร์
25.
6310517092
น.ส.อัญมณี
แก้วภราดัย
วิทยาการจัดการ
26.
6310210617
น.ส.สิราวรรณ
ทรัพย์สง
วิทยาศาสตร์
27.
6310110073
น.ส.จุฑารัตน์
คงทอง
วิศวกรรมศาสตร์
28.
6310517108
น.ส.นฐมล
รัตนะ
วิทยาการจัดการ
29.
6310210222
น.ส.บัณฑิตา
มหันตพันธ์
วิทยาศาสตร์
30.
6310210355
น.ส.วรกานต์
พันคนิช
วิทยาศาสตร์
31.
6311310005
นายกฤตพล
จินดาย้อย
นิติศาสตร์
32.
6310110383
นายมณีโชติ
ปานสัง
วิศวกรรมศาสตร์
33.
6310610238
นายพีระพรรณ
เรือนทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
34.
6311110406
น.ส.อัฐภิญญา
แกล้วกล้า
ศิลปศาสตร์
35.
6311310159
นายคณิศร
จินดากูล
นิติศาสตร์
36.
6310610246
นายรีฟฮาน
อะลีดิมัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
37.
6310110599
นายอิหซาน
หมัดอาดั้ม
วิศวกรรมศาสตร์
38.
6310510223
นายวัชร์นล
ภู่เมธากุล
วิทยาการจัดการ
39.
6310410223
น.ส.โซเฟีย
อาลี
พยาบาลศาสตร์
40.
6310110712
น.ส.รัตนากร
กัจฉุวิโร
วิศวกรรมศาสตร์
41.
6310110386
น.ส.มนัสนันท์
ฟองสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
42.
6310610185
น.ส.สุพิชชา
เทพศิริ
ทรัพยากรธรรมชาติ
43.
6310410153
น.ส.สไบทิพย์
รัตนแก้ว
พยาบาลศาสตร์
44.
6310510074
นายณัฐกมล
วาณิชภัทรกุล
วิทยาการจัดการ
45.
6310510022
น.ส.กันติชา
สุวรรณรัตน์
วิทยาการจัดการ
46.
6310110252
น.ส.นูรีฮัน
สาแมหาดี
วิศวกรรมศาสตร์
47.
6211010132
น.ส.ชไมพร
ไชยยศ
อุตสาหกรรมเกษตร
48.
6310210275
น.ส.พรศิริ
วุฒิกานนท์
วิทยาศาสตร์
49.
6310110701
นายติณณภพ
มหัทธโน
วิศวกรรมศาสตร์
50.
6310510407
น.ส.เกณิกา
เพียงสุนทร
วิทยาการจัดการ
51.
6310110141
น.ส.ณัฐกมล
จุลนันโท
วิศวกรรมศาสตร์
52.
6311010152
น.ส.ณัฐยา
กุศลสุข
อุตสาหกรรมเกษตร
53.
6310410200
น.ส.ซูวัยบ๊ะห์
อาลีซู
พยาบาลศาสตร์
54.
6310110425
น.ส.วนิดา
เด่นจักร
วิศวกรรมศาสตร์
55.
6310110625
นายณัฐภัทร
อ่อนแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
56.
6310510430
น.ส.วริษฐา
อุทัยสหัส
วิทยาการจัดการ
57.
6310510232
นายวุฒิพงศ์
รักษาชุม
วิทยาการจัดการ
58.
6310410012
น.ส.กานต์พิชชา
เอกทัต
พยาบาลศาสตร์
59.
6310210226
น.ส.บุณยาพร
ขุนทวี
วิทยาศาสตร์
60.
6310210108
น.ส.ญาลินดา
โบบทอง
วิทยาศาสตร์
61.
6310210134
นายณัฐสิทธิ์
เอี้ยวเหล็ก
วิทยาศาสตร์
62.
6310510201
น.ส.รวิสรา
นราสฤษฏ์กุล
วิทยาการจัดการ
63.
6310210216
น.ส.นูรีต้า
หลังปูเต๊ะ
วิทยาศาสตร์
64.
6310210401
น.ส.สายชล
แท่นแก้ว
วิทยาศาสตร์
65.
6310210263
น.ส.ปิยะนันท์
ภิรมรักษ์
วิทยาศาสตร์
66.
6310510055
น.ส.ชนิสรา
หิ้วพงศ์
วิทยาการจัดการ
67.
6310110367
น.ส.ภาสินี
ธรรมโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
68.
6310510001
น.ส.กชกร
ทองพรหม
วิทยาการจัดการ
69.
6310210128
น.ส.ณัฐวดี
คงพันธุ์
วิทยาศาสตร์
70.
6310515045
นายวาลิด
นาวินพัฒนรัตน์
วิทยาการจัดการ
71.
6311010151
น.ส.ณัฏฐ์ทิตา
ศรีสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร
72.
6311010149
น.ส.กันต์กนิษฐ์
จันทร์นวล
อุตสาหกรรมเกษตร
73.
6311010143
น.ส.ศรัญญา
ยีมะหมัด
อุตสาหกรรมเกษตร
74.
6311010135
น.ส.นูรมีย์
สาอิ
อุตสาหกรรมเกษตร
75.
6310110761
น.ส.มัสตูรา
บินดาโอ๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
76.
6310510070
น.ส.ณภัสสรณ์
มูเก็ม
วิทยาการจัดการ
77.
6310410134
น.ส.ลักษณารีย์
บรรณกิจ
พยาบาลศาสตร์
78.
6311010080
น.ส.เพชรชรัตน์
พึ่งรัตน์
อุตสาหกรรมเกษตร
79.
6310510240
น.ส.ศิรประภา
แร่ทองคำ
วิทยาการจัดการ
80.
6310510088
น.ส.ณิชากร
แก้วประกอบ
วิทยาการจัดการ
81.
6310510117
นายธีรเดช
รุ่งโรจน์วัฒนากุล
วิทยาการจัดการ
82.
6310410230
น.ส.รมย์ชลี
ชูอำนาจ
พยาบาลศาสตร์
83.
6310210318
น.ส.มันตรินี
สหกโร
วิทยาศาสตร์
84.
6310210110
น.ส.ณัชชา
ชีวรุ่งโรจน์
วิทยาศาสตร์
85.
6310210305
น.ส.ภัทธิราภรณ์
คงรอด
วิทยาศาสตร์
86.
6310510385
น.ส.สุทธิดา
ศิริวัฒน์
วิทยาการจัดการ
87.
6310210117
น.ส.ณัฐกฤตา
หวานแก้ว
วิทยาศาสตร์
88.
6211210068
นายชยุตม์
มณีพงศ์
เศรษฐศาสตร์
89.
6310210141
น.ส.ดรัลพร
ยกแก้ว
วิทยาศาสตร์
90.
6310210184
น.ส.นรีทิพย์
นวนแก้ว
วิทยาศาสตร์
91.
6310410079
น.ส.นำชน
ตัณศิลา
พยาบาลศาสตร์
92.
6310510406
นายกิตติพศ
หนูแก้ว
วิทยาการจัดการ
93.
6311110085
น.ส.ประภัสสร
สายัณห์
ศิลปศาสตร์
94.
6311010120
น.ส.อัมรีน่า
อุมาร์
อุตสาหกรรมเกษตร
95.
6311010057
น.ส.โนรซัลมีมีย์
ตากูจิง
อุตสาหกรรมเกษตร
96.
6311010061
น.ส.ปทิตตา
เจ้าสวน
อุตสาหกรรมเกษตร
97.
6310110596
นายอิบรอเฮง
เจ๊ะบู
วิศวกรรมศาสตร์
98.
6310510189
นายภูริณัฐ
ธรรมการ
วิทยาการจัดการ
99.
6310110762
น.ส.วรรณธิณี
ทุมมาลี
วิศวกรรมศาสตร์
100.
6310410023
น.ส.จันทกานติ์
ไม่มีนามสกุล
พยาบาลศาสตร์
101.
6310510277
น.ส.อทิตยา
อนันต์วิลาส
วิทยาการจัดการ
102.
6310110231
นายนรวิชญ์
หวังสวาสดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
103.
6311010086
น.ส.มณีรัตน์
พึ่งรัตน์
อุตสาหกรรมเกษตร
104.
6310110546
น.ส.อจิรา
ทองอุ่น
วิศวกรรมศาสตร์
105.
6211010092
น.ส.กรวรรณ
ปัญจมณี
อุตสาหกรรมเกษตร
106.
6310110300
น.ส.พณารัตน์
พุทธมณี
วิศวกรรมศาสตร์
107.
6310110739
น.ส.พรรณนิสา
สุขทอง
วิศวกรรมศาสตร์
108.
6310210418
น.ส.สุธาทิพย์
แก้วรักษ์
วิทยาศาสตร์
109.
6310210486
น.ส.อารีรัตน์
เสนะพันธ์
วิทยาศาสตร์
110.
6211010122
น.ส.วิสสุตา
บัวตูม
อุตสาหกรรมเกษตร
111.
6310110071
น.ส.จุฑาทิพย์
ศรีรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
112.
6310110661
นายวาลิด
เหงบารู
วิศวกรรมศาสตร์
113.
6310210005
น.ส.กนกวรรณ
บุญมาก
วิทยาศาสตร์
114.
6310110145
น.ส.ณัฐฒิกานต์
เอียดชูทอง
วิศวกรรมศาสตร์
115.
6310510357
น.ส.พรรณวสา
จันทร์คง
วิทยาการจัดการ
116.
6311310058
นายธนกฤต
พิทักษ์
นิติศาสตร์
117.
6310410015
น.ส.กุลิสรา
ดีไร่
พยาบาลศาสตร์
118.
6310110737
นายปัญจพล
ทับไทย
วิศวกรรมศาสตร์
119.
6310210398
นายสรวิศ
จิตรรักษ์
วิทยาศาสตร์
120.
6310210383
น.ส.ศศิวิมล
รุ่งเรือง
วิทยาศาสตร์
121.
6310110637
น.ส.นาดา
เก็บทรัพย์
วิศวกรรมศาสตร์
122.
6310510033
น.ส.ขยานี
เงินธีรโชติ
วิทยาการจัดการ
123.
6310110049
น.ส.ขัตติยากร
ปลอดวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
124.
6211010077
นายสหัสวรรษ
จินเดหวา
อุตสาหกรรมเกษตร
125.
6310110143
นายณัฐกฤษฏิ์
ศากยโรจน์
วิศวกรรมศาสตร์
126.
6311310172
น.ส.ปิ่นธิตา
พ้นภัย
นิติศาสตร์
127.
6310110318
น.ส.พัชรมัย
ศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
128.
6310110570
น.ส.อังคณา
บุญญา
วิศวกรรมศาสตร์
129.
6310110514
น.ส.สิริพรรณ
ทองนอก
วิศวกรรมศาสตร์
130.
6310110469
น.ส.ศศิธร
ชูฟอง
วิศวกรรมศาสตร์
131.
6310110088
น.ส.ชนัญญา
เหล่าไพบูลย์กุล
วิศวกรรมศาสตร์
132.
6310110358
นายภาณุวรรธน์
เพชรโยธา
วิศวกรรมศาสตร์
133.
6210110371
นายสิทธิศักดิ์
ภู่เกียรติกุลศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
134.
6310510432
น.ส.ศิรินท์ชญา
แสงอำไพ
วิทยาการจัดการ
135.
6310110245
นายนาธาร
นิยมเดชา
วิศวกรรมศาสตร์
136.
6310110278
นายปัณณวัฒน์
แท่นอ่อน
วิศวกรรมศาสตร์
137.
6310110472
นายศักดิ์กรินทร์
แซ่แจ่น
วิศวกรรมศาสตร์
138.
6310110587
นายอายุวัฒน์
สุขขี
วิศวกรรมศาสตร์
139.
6310110749
น.ส.สุชาดา
ทองสังข์
วิศวกรรมศาสตร์
140.
6310110019
น.ส.กวิสรา
แผ่ดิลกกุล
วิศวกรรมศาสตร์
141.
6310410127
น.ส.มณีรัตน์
ชูจันทร์
พยาบาลศาสตร์
142.
6310510125
น.ส.นภัสสร
เกตุเชื้อจีน
วิทยาการจัดการ
143.
6310510121
น.ส.ธีรลักษณ์
รอดคล้าย
วิทยาการจัดการ
144.
6310110547
นายอดิลัน
แวเลาะมะ
วิศวกรรมศาสตร์
145.
6310110052
นายจงเซวียน
ลี
วิศวกรรมศาสตร์
146.
6310110351
น.ส.ภัทรวดี
จันทร์ประกอบ
วิศวกรรมศาสตร์
147.
6310110643
นายพชรพล
ปวีณานันท์
วิศวกรรมศาสตร์
148.
6310110492
น.ส.สยามินทร์
คงนุกูล
วิศวกรรมศาสตร์
149.
6310110186
นายธนบดี
โกยผล
วิศวกรรมศาสตร์
150.
6310110667
นายศิรชัช
อมรเวช
วิศวกรรมศาสตร์
151.
6311110088
นายปัฐพงษ์
วงศ์บุญฑริก
ศิลปศาสตร์
152.
6310110658
นายวรท
ชินนาพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
153.
6311010088
น.ส.มลธิดา
ลายกายศ
อุตสาหกรรมเกษตร
154.
6311010101
น.ส.วริษฐา
จินดาพล
อุตสาหกรรมเกษตร
155.
6310110503
น.ส.สัณห์จิตตา
รองเมือง
วิศวกรรมศาสตร์
156.
6310110484
นายศุภกิตติ์
เวชรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
157.
6310110277
น.ส.ปองกานต์
สุขทอง
วิศวกรรมศาสตร์
158.
6310510435
นายสรรเพชญ
วิทยะพงศ์
วิทยาการจัดการ
159.
6310510157
น.ส.ฝอรีด้า
เล่งกูล
วิทยาการจัดการ
160.
6310110731
นายธีรภัทร
พุทธชาติ
วิศวกรรมศาสตร์
161.
6311010099
น.ส.วรรณษา
ทองมี
อุตสาหกรรมเกษตร
162.
6310210436
น.ส.สุวิญญาณ์
แก้วมณี
วิทยาศาสตร์
163.
6310210518
น.ส.โซรียา
สาและ
วิทยาศาสตร์
164.
6310210414
น.ส.สุดารัตน์
วรรณสุทธิ์
วิทยาศาสตร์
165.
6310110677
นายสิรภพ
ไหมดี
วิศวกรรมศาสตร์
166.
6210110229
น.ส.พัสตราภรณ์
คงนาค
วิศวกรรมศาสตร์
167.
6310510308
น.ส.กรกนก
สาริบุตร
วิทยาการจัดการ
168.
6310110688
น.ส.อาทิตยา
แต้ตระกูล
วิศวกรรมศาสตร์
169.
6310510260
น.ส.สุชัญญา
ยิ้มยิ่ง
วิทยาการจัดการ
170.
6310510416
น.ส.ณาดาฉัตร
มากชุมนุม
วิทยาการจัดการ
171.
6310510128
น.ส.นรภัสร
สุธิตานุกุล
วิทยาการจัดการ
172.
6311110147
น.ส.ศิรินภา
นวลแก้ว
ศิลปศาสตร์
173.
6310510243
นายศิวัช
ตุลารักษ์
วิทยาการจัดการ
174.
6210110292
นายยรรยง
บัวทอง
วิศวกรรมศาสตร์
175.
6310510043
นายเจตน์สฤษฏิ์
เกียรติไพศาลโสภณ
วิทยาการจัดการ
176.
6310210142
นายดลย์สุใหรหมาน
หมัดอาด้ำ
วิทยาศาสตร์
177.
6310210158
น.ส.ธนัญญา
พนาลี
วิทยาศาสตร์
178.
6310613049
น.ส.อรศิญา
หลังหวา
ทรัพยากรธรรมชาติ
179.
6310110030
นายกันตภณ
ชาญกาญจน์
วิศวกรรมศาสตร์
180.
6310110597
นายอิมรอน
นาคเสวี
วิศวกรรมศาสตร์
181.
6310613066
น.ส.พรทิพย์
บุรีรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
182.
6310517093
นายอัฐสิทธิ์
เพชรเรืองตระกูล
วิทยาการจัดการ
183.
6310110363
น.ส.ภาวิณี
ชุ่มชื่น
วิศวกรรมศาสตร์
184.
6310210199
น.ส.นัสรีนา
บินอาหวา
วิทยาศาสตร์
185.
6310210569
น.ส.นูรูลอินซาร์
เจ๊ะเล๊าะ
วิทยาศาสตร์
186.
6310110424
น.ส.วณิชชา
ปราบสงคราม
วิศวกรรมศาสตร์
187.
6310110120
นายซานูฟี
วาเด็ง
วิศวกรรมศาสตร์
188.
6310510054
น.ส.ชนิกานต์
ศรีเกลี้ยง
วิทยาการจัดการ
189.
6311311163
น.ส.พัสวี
บัวสุวรรณ
นิติศาสตร์
190.
6310510274
น.ส.หัสนีม
กอลาบันหลง
วิทยาการจัดการ
191.
6311010055
นายนิอาริฟ
แวอุเซ็ง
อุตสาหกรรมเกษตร
192.
6311010105
นายศักระพี
คงลิขิต
อุตสาหกรรมเกษตร
193.
6310110029
นายกันตพงศ์
สนองคุณวรกุล
วิศวกรรมศาสตร์
194.
6310510384
นายสุขุม
จะสอ
วิทยาการจัดการ
195.
6310210106
น.ส.ซูเฟียณีย์
มูซอ
วิทยาศาสตร์
196.
6310210369
น.ส.วิลัยรัตน์
หวันสมัน
วิทยาศาสตร์
197.
6310210783
น.ส.โรสลินทร์
มะจะ
วิทยาศาสตร์
198.
6310510122
นายธีรัช
ก้อนดุก
วิทยาการจัดการ
199.
6310110074
นายจุรินทร์
ไลยโฆษิต
วิศวกรรมศาสตร์
200.
6310510008
น.ส.กมลเนตร
หนูวงค์
วิทยาการจัดการ
201.
6310110356
นายภากร
จารุรักษา
วิศวกรรมศาสตร์
202.
6310510388
น.ส.สุภัสสรา
คงมี
วิทยาการจัดการ
203.
6311010126
น.ส.กวิสรา
ชะนะพาล
อุตสาหกรรมเกษตร
204.
6310510424
นายฟรานดี้
ขาหรีดาโอ๊ะ
วิทยาการจัดการ
205.
6311010098
น.ส.รัตนาวลี
หนูคล้าย
อุตสาหกรรมเกษตร
206.
6310510003
น.ส.กฎกติกา
ชนะสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
207.
6310510262
น.ส.สุชานรี
สงจันทร์
วิทยาการจัดการ
208.
6310110198
นายธนิสร
จุลศรี
วิศวกรรมศาสตร์
209.
6310510363
น.ส.ฟาตีฮะ
วาจิ
วิทยาการจัดการ
210.
6310210230
น.ส.เบญจรัตน์
เต็มดี
วิทยาศาสตร์
211.
6311010122
น.ส.อัสมา
สุระคำแหง
อุตสาหกรรมเกษตร
212.
6311010107
น.ส.ศุภาพิชญ์
สาขะมุต
อุตสาหกรรมเกษตร
213.
6310510257
น.ส.สิรินยา
ยอดสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
214.
6310510169
นายพันธกานต์
วรรณะ
วิทยาการจัดการ
215.
6311310008
นายกฤษณพงศ์
สิทธิทวีกุล
นิติศาสตร์
216.
6310311002
น.ส.ณัฐชา
กิ้มเถี้ยว
แพทยศาสตร์
217.
6210110721
น.ส.พิชชาวลัย
นิลทจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
218.
6311010087
น.ส.มนธิชา
คงเกตุ
อุตสาหกรรมเกษตร
219.
6310110326
น.ส.พิมพ์พิศา
ทองน้อย
วิศวกรรมศาสตร์
220.
6310311003
น.ส.ธันยา
แซ่ตั้ง
แพทยศาสตร์
221.
6310210302
น.ส.ฟิรดาว
อุเซ็ง
วิทยาศาสตร์
222.
6310311004
น.ส.นัทนียา
รัตนขวัญ
แพทยศาสตร์
223.
6310110591
น.ส.อารีซาร์
หวังแอ
วิศวกรรมศาสตร์
224.
6310110696
นายจีรวัฒน์
พรหมเรือง
วิศวกรรมศาสตร์
225.
6310311017
น.ส.ภัททิยา
สงวนวงศ์
แพทยศาสตร์
226.
6211010063
น.ส.รุ่งนภา
อนันต์การกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร
227.
6310517067
นายฤกษ์ชัย
เพชรสุวรรณพร
วิทยาการจัดการ
228.
6310311016
นายพานิชกิจ
บุตรฤทธิ์
แพทยศาสตร์
229.
6310510268
นายสุรเกียรติ
อ่อนทอง
วิทยาการจัดการ
230.
6210110189
นายปฏิพัทธ์
ชูทุ่ง
วิศวกรรมศาสตร์
231.
6310210605
น.ส.ลัคนา
ยิ่งไทย
วิทยาศาสตร์
232.
6210110563
น.ส.รุ่งภัทรา
ช่วยนาค
วิศวกรรมศาสตร์
233.
6310210570
น.ส.นูฮา
แย้มจังหวัด
วิทยาศาสตร์
234.
6310210470
น.ส.อวิภาวดี
ศรีสุข
วิทยาศาสตร์
235.
6310613018
น.ส.นภสร
มีรุ่งเรือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
236.
6310613009
น.ส.ชลัดดา
ศรีแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
237.
6310210083
น.ส.ชมพูเนกข์
แก้วจันทร์
วิทยาศาสตร์
238.
6310110508
นายสันติสุข
ไชยสิทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
239.
6310410154
น.ส.สมฤดี
ศรีสะอาด
พยาบาลศาสตร์
240.
6211110292
นายวรเมธ
วิจักษณานนท์
ศิลปศาสตร์
241.
6310613067
น.ส.พรพิมล
สุวรรณโณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
242.
6210210237
นายจิราธิป
วิทยานุศักดิ์
วิทยาศาสตร์
243.
6310613028
น.ส.พรรณวิภา
เขียวมาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
244.
6310613068
น.ส.พรศิริ
เซ่งขิม
ทรัพยากรธรรมชาติ
245.
6310510369
นายมูฮัมหมัดฟิรดุณยา
ทศพรรณ
วิทยาการจัดการ
246.
6310210057
น.ส.จารุวรรณ
นำพล
วิทยาศาสตร์
247.
6210519027
น.ส.ศิรภัสสร
ขจรสุวรรณ์
วิทยาการจัดการ
248.
6310613042
น.ส.เสาวลักษณ์
ศรีชนะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
249.
6310613090
นายยชญ์
วิภูษณะภัทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
250.
6310613063
นายนรเศรษฐ์
มีประดิษฐ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
251.
6310210019
น.ส.กวินนาฏ
ภู่ภักดีพันธ์
วิทยาศาสตร์
252.
6310311011
น.ส.ญาศมินทร์
เบนตี้อับดุลมาเล็ค
แพทยศาสตร์
253.
6310613089
นายกฤษณะ
ฉลอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
254.
6310311032
น.ส.วาสนา
สุวัฒนกุล
แพทยศาสตร์
255.
6310311022
นายอิทธิพล
พรรณราย
แพทยศาสตร์
256.
6310210212
น.ส.นุจรีย์
ชุมประมาณ
วิทยาศาสตร์
257.
6310311014
น.ส.นภัส
พันนุกิจ
แพทยศาสตร์
258.
6310613053
น.ส.กมลพรรณ
เชื้อชิด
ทรัพยากรธรรมชาติ
259.
6310311019
น.ส.ลักษมี
แก้วชะโน
แพทยศาสตร์
260.
6310210239
น.ส.ปลายฟ้า
ชัยกำธร
วิทยาศาสตร์
261.
6310210140
นายดนุวศิน
ลิ่มนา
วิทยาศาสตร์
262.
6310210015
นายกฤติน
ชัยฤทธิ์
วิทยาศาสตร์
263.
6310210147
นายถิรพงศ์
ไทยทอง
วิทยาศาสตร์
264.
6311010031
น.ส.ญาณิศา
เทพรัตน์
อุตสาหกรรมเกษตร
265.
6311010045
น.ส.ธิดารัตน์
ชุมทอง
อุตสาหกรรมเกษตร
266.
6310110460
นายวุฒิพร
ธิจันเปียง
วิศวกรรมศาสตร์
267.
6310311013
น.ส.ธัญชนก
จันวัฒนะ
แพทยศาสตร์
268.
6310210181
นายนราธร
หนูพุ่ม
วิทยาศาสตร์
269.
6311010096
น.ส.รวิพัชร์
บุณยสิทธิ์เศวต
อุตสาหกรรมเกษตร
270.
6310613091
น.ส.รสิกา
สรรพเศียร
ทรัพยากรธรรมชาติ
271.
6311010083
น.ส.ภัณฑิลา
ไกรนุกูล
อุตสาหกรรมเกษตร
272.
6210110355
นายสมัตถ์
สมันตรัฐ
วิศวกรรมศาสตร์
273.
6310110438
นายวรัญญู
กิตติโรจน์เกษม
วิศวกรรมศาสตร์
274.
6310210329
น.ส.เมธาพร
สกุลกาญจน์
วิทยาศาสตร์
275.
6311010141
น.ส.วิมลสิริ
แก้วขำ
อุตสาหกรรมเกษตร
276.
6310110521
น.ส.สุดารัตน์
แก้วประดับ
วิศวกรรมศาสตร์
277.
6310311020
นายวนานนท์
วุ่นเจริญ
แพทยศาสตร์
278.
6210110304
น.ส.รัตติกาล
เล๊าะสา
วิศวกรรมศาสตร์
279.
6310311023
นายกรุณา
ชัยกิจวัฒนะ
แพทยศาสตร์
280.
6310613008
นายชยณัฐ
ดีเบา
ทรัพยากรธรรมชาติ
281.
6311810007
นายปรินทร์
ชินวร
ยาลัยนานาชาติ
282.
6211810013
นายพีรพัฒน์
ตั้งสกุลนุรักษ์
ยาลัยนานาชาติ
283.
6310510134
น.ส.นูรอัยนี
เอียดวารี
วิทยาการจัดการ
284.
6310610063
นายธีระศักดิ์
เป็ดสุวรรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
285.
6310517064
น.ส.มารีนาร์
ขัตติยะ
วิทยาการจัดการ
286.
6310110437
น.ส.วรัญญา
พันธุ์ทอง
วิศวกรรมศาสตร์
287.
6310517014
น.ส.ญาตาวีร์
ศรีวัชรวงศ์
วิทยาการจัดการ
288.
6310210220
นายเนรมิต
นิติไชย
วิทยาศาสตร์
289.
6310410156
น.ส.สรัญญา
เห้งขาว
พยาบาลศาสตร์
290.
6310210148
น.ส.ทิพย์มณี
แดงไพบูลย์
วิทยาศาสตร์
291.
6310210279
น.ส.พัตราภรณ์
กูมุดา
วิทยาศาสตร์
292.
6310517089
น.ส.หนึ่งสวรรค์
กิจวิจิตร
วิทยาการจัดการ
293.
6310210090
นายชัยวัฒน์
นวลศรี
วิทยาศาสตร์
294.
6310210367
น.ส.วิมลสิริ
ทองเนื้อขาว
วิทยาศาสตร์
295.
6310517076
น.ส.วิชุนันท์
รุ่งเรือง
วิทยาการจัดการ
296.
6310517114
น.ส.ฟิรดาวร์
ดือระปุปิ
วิทยาการจัดการ
297.
6310210404
น.ส.สิริภัทร
อันตรเสน
วิทยาศาสตร์
298.
6310110404
นายรวินท์
ว่องวโร
วิศวกรรมศาสตร์
299.
6310311030
น.ส.พรชิตา
เชิดชู
แพทยศาสตร์
300.
6310110516
น.ส.สิริมา
บุญสนอง
วิศวกรรมศาสตร์
301.
6310110723
น.ส.จารุกัญญ์
ดวงพลอย
วิศวกรรมศาสตร์
302.
6310110005
น.ส.กมลนัทธ์
ดวงพลอย
วิศวกรรมศาสตร์
303.
6310110674
น.ส.สมฤทัย
สายชนะพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
304.
6310110276
น.ส.ปวันรัตน์
บัวดวง
วิศวกรรมศาสตร์
305.
6310210115
นายณัฏฐ์ฐพล
อุทัยรัตน์
วิทยาศาสตร์
306.
6310110227
น.ส.นภสร
อุทัยรังษี
วิศวกรรมศาสตร์
307.
6210110555
นายยอดชาย
ทองอ่อน
วิศวกรรมศาสตร์
308.
6411310168
นายพีระพล
อ่อนภักดี
นิติศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  308 320

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 308
 • เพศหญิง 206
 • เพศชาย 102
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 64 1
 • รหัส 63 287
 • รหัส 62 19
 • รหัส 61 1
 • รวม 11 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์94
 • วิทยาศาสตร์59
 • แพทยศาสตร์14
 • วิทยาการจัดการ59
 • ทรัพยากรธรรมชาติ19
 • พยาบาลศาสตร์12
 • อุตสาหกรรมเกษตร30
 • ศิลปศาสตร์8
 • นิติศาสตร์8
 • เศรษฐศาสตร์3
 • ยาลัยนานาชาติ2