งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 4 วันที่ 18 ก.ย. 2565)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 4 วันที่ 18 ก.ย. 2565)12 ก.ย. 65, 13:47 น.2,335
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1
 • วันที่ 18 กันยายน 65
  ช่วงเวลา17.30 - 20.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 320 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 15 กันยายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  9th ASEAN Night And International Food 2022

  (Y 3 จำนวน 3 ชม. รอบที่ 4 วันที่ 18 ก.ย.65 เวลา 17.30 – 20.00 น.)

  นักศึกษาสมัครเข้าร่วมได้เพียง 1 รอบ เท่านั้น 

  และจะต้องสมัครผ่าน https://activity.psu.ac.th/ เท่านั้น ไม่รับสมัครเข้าร่วมฯ หน้างาน

  ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1

  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ นำบัตรนักศึกษาด้วยนะคะ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-282208  งานพัฒนานักศึกษา

1.
6310510348
น.ส.เบนาซีร์
วิเชียร
วิทยาการจัดการ
2.
6210516049
นายพงศ์ธนุ
แสงมณี
วิทยาการจัดการ
3.
6310410064
น.ส.ธัญดา
ตู้ประกาย
พยาบาลศาสตร์
4.
6310510183
น.ส.ภาสินี
อิศรางกูร ณ อยุธยา
วิทยาการจัดการ
5.
6310410035
น.ส.โชติกา
พิจิตร
พยาบาลศาสตร์
6.
6310410031
น.ส.ชวนขวัญ
เหล่าทอง
พยาบาลศาสตร์
7.
6310210223
น.ส.บัวบูชา
พรมสะอาด
วิทยาศาสตร์
8.
6311210020
น.ส.ดวงฤทัย
เหล่าจินวงศ์
เศรษฐศาสตร์
9.
6310517008
น.ส.จันทร์ดวงรัตน์
เทียนทอง
วิทยาการจัดการ
10.
6310517119
น.ส.สรัลรัตน์
จุ้ยนาค
วิทยาการจัดการ
11.
6311210049
น.ส.อนัญญา
แสงดำ
เศรษฐศาสตร์
12.
6310517099
น.ส.กวินธิดา
ศรีศักดา
วิทยาการจัดการ
13.
6310517066
น.ส.รุจจิรา
แซ่อึ้ง
วิทยาการจัดการ
14.
6311210058
น.ส.เกษราภรณ์
เจริญ
เศรษฐศาสตร์
15.
6310210562
น.ส.นูรอัยนา
โสดสลาม
วิทยาศาสตร์
16.
6310410063
น.ส.ธนัชชา
ช่วยจันทร์
พยาบาลศาสตร์
17.
6311210044
น.ส.สุทธิณี
ศิริสุข
เศรษฐศาสตร์
18.
6310517126
น.ส.แพรวนภา
จิตตานุภาพ
วิทยาการจัดการ
19.
6311210002
น.ส.กิตติวรา
ศศิธร
เศรษฐศาสตร์
20.
6311210063
น.ส.ณิชวรรณ
จันทร์ช่วย
เศรษฐศาสตร์
21.
6310110196
น.ส.ธนัญญา
พันธุ์ทอง
วิศวกรรมศาสตร์
22.
6311210052
น.ส.อรณัญช์
วงษ์สวัสดิ์
เศรษฐศาสตร์
23.
6310517062
น.ส.มนสิการ
จุลกูล
วิทยาการจัดการ
24.
6310517079
น.ส.ศิริลักษณ์
แซ่อิ้ว
วิทยาการจัดการ
25.
6310110304
น.ส.พรปวีณ์
พรหมสุวรรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
26.
6310110384
น.ส.มนทกานต์
กลับใจได้
วิศวกรรมศาสตร์
27.
6310110374
นายภูริ
ชาโนจุติ
วิศวกรรมศาสตร์
28.
6310510303
น.ส.เอมิกา
ชาลี
วิทยาการจัดการ
29.
6310110626
น.ส.นิวาริน
นฤภัย
วิศวกรรมศาสตร์
30.
6210519036
นายก่อพงศ์
ครูแก้ว
วิทยาการจัดการ
31.
6211110158
น.ส.กนกพิชญ์
แซ่ขู่
ศิลปศาสตร์
32.
6310410065
น.ส.ธัญวรรณ
สิกะพันธ์
พยาบาลศาสตร์
33.
6311210028
น.ส.ปรัชญาภรณ์
ชัยสุตานนท์
เศรษฐศาสตร์
34.
6210519031
นายอดิศร
ใบมะหาด
วิทยาการจัดการ
35.
6310110038
นายกิตตินันท์
พลภา
วิศวกรรมศาสตร์
36.
6310410151
น.ส.ศุภิสรา
จีนใหม่
พยาบาลศาสตร์
37.
6310410143
น.ส.ศริญญา
คงศรี
พยาบาลศาสตร์
38.
6211110162
นายธนวันต์
ศรีมณี
ศิลปศาสตร์
39.
6310610045
น.ส.ณิชชาอร
นวลศรีชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
40.
6310410094
น.ส.ปณิตา
บุญเต็ม
พยาบาลศาสตร์
41.
6310410149
น.ส.ศิรประภา
แต่งแก้ว
พยาบาลศาสตร์
42.
6310610111
น.ส.สโรชา
สงดำ
ทรัพยากรธรรมชาติ
43.
6311210029
น.ส.ปัณฑารีย์
พรหมอินทร์
เศรษฐศาสตร์
44.
6310110008
นายกรกานต์
ชูเกิด
วิศวกรรมศาสตร์
45.
6311110156
น.ส.สุภัสสรา
กิมาคม
ศิลปศาสตร์
46.
6311210061
น.ส.ชนันท์เนตร
เดชสุวรรณ
เศรษฐศาสตร์
47.
6311210013
น.ส.ชนิตา
บุญทอง
เศรษฐศาสตร์
48.
6311110134
นายวรพจน์
กองการะการณ์
ศิลปศาสตร์
49.
6310110758
น.ส.อุไรรัตน์
รณชัยมงคล
วิศวกรรมศาสตร์
50.
6310110392
นายมุมินทร์
หนูหัน
วิศวกรรมศาสตร์
51.
6310515017
น.ส.ชยุดา
วัดจัง
วิทยาการจัดการ
52.
6310110114
น.ส.ชาลิสา
สุทธิรุ่งเรือง
วิศวกรรมศาสตร์
53.
6311110201
นายฐปณพ
สุวรรณโณ
ศิลปศาสตร์
54.
6310410098
น.ส.ปวริศรา
บุปผะโพธิ์
พยาบาลศาสตร์
55.
6210514046
นายอภิสิทธิ์
ลักษณวงศ์
วิทยาการจัดการ
56.
6310110566
น.ส.อลีนา
ขวัญเมือง
วิศวกรรมศาสตร์
57.
6311210014
นายชัสมา
นาคประสม
เศรษฐศาสตร์
58.
6310210484
นายอาบัดดี้
ใบกาเด็น
วิทยาศาสตร์
59.
6310210043
น.ส.แก้วนภา
มีสุข
วิทยาศาสตร์
60.
6310210580
น.ส.ปิยธิดา
โปชะดา
วิทยาศาสตร์
61.
6310515047
น.ส.วิมลมณี
รักงาม
วิทยาการจัดการ
62.
6310515076
นายกีรติ
ถิตย์ประเสริฐ
วิทยาการจัดการ
63.
6310110215
นายธีรธร
มูงัน
วิศวกรรมศาสตร์
64.
6310110461
นายวุฒิภัทร
สนิทงาม
วิศวกรรมศาสตร์
65.
6310210146
น.ส.ถนอมวรรณ
เกื้อสม
วิทยาศาสตร์
66.
6310210531
น.ส.ณิชนันทน์
แท่นทอง
วิทยาศาสตร์
67.
6310110725
น.ส.ชนิฏา
ทรงมณี
วิศวกรรมศาสตร์
68.
6310110336
นายพีรวิชญ์
พงษ์ธนานิกร
วิศวกรรมศาสตร์
69.
6310110624
นายณัฐพงศ์
มะโนเสา
วิศวกรรมศาสตร์
70.
6310210143
น.ส.ตมิสา
แก้วเกิด
วิทยาศาสตร์
71.
6311110150
น.ส.สวิวดาว
ธรรมดี
ศิลปศาสตร์
72.
6310110083
นายชฎาศักดิ์
โชโต
วิศวกรรมศาสตร์
73.
6310110612
นายก.ธนกร
กาญจนภักดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
74.
6310110409
นายรัชชานนท์
ดือมาลี
วิศวกรรมศาสตร์
75.
6310110180
นายทินภัทร
เชาว์ปัญญา
วิศวกรรมศาสตร์
76.
6310110482
น.ส.ศุภกาญจน์
ชัยสวัสดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
77.
6310110158
น.ส.ณัฐริกา
หนูจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
78.
6211710013
น.ส.ชญาฎา
ยกศิริ
สัตวแพทยศาสตร์
79.
6211710023
นายสุกฤษฏิ์
แสงจันทร์
สัตวแพทยศาสตร์
80.
6310110064
น.ส.จิรพรรณ
แสนประเสริฐ
วิศวกรรมศาสตร์
81.
6211710014
น.ส.ชนกนันท์
สุวรรณฤทธิ์
สัตวแพทยศาสตร์
82.
6211710004
น.ส.เจ๊ะฟาเดีย
เจ๊ะอาแว
สัตวแพทยศาสตร์
83.
6211710006
น.ส.นัจญมีย์
อินทโช
สัตวแพทยศาสตร์
84.
6211710010
น.ส.อันธิกา
ศรีปราชญ์
สัตวแพทยศาสตร์
85.
6211710012
น.ส.กันตา
ศุกรีรัตน์
สัตวแพทยศาสตร์
86.
6211710002
น.ส.จิตรกัญญา
เต่งทิ้ง
สัตวแพทยศาสตร์
87.
6211710001
นายคณากร
ธีระโชติ
สัตวแพทยศาสตร์
88.
6211710021
น.ส.เบญญลักษณ์
ปัญจกุล
สัตวแพทยศาสตร์
89.
6211710018
นายณัฐปคัลภ์
แข่งขัน
สัตวแพทยศาสตร์
90.
6211710017
น.ส.ณัฐนันท์
เหาตะวานิช
สัตวแพทยศาสตร์
91.
6310510288
น.ส.อักษราณัฐ
ราชนิกร
วิทยาการจัดการ
92.
6211710003
น.ส.จิราพัชร
ศรีใส
สัตวแพทยศาสตร์
93.
6310210192
น.ส.นัชชา
เวชสุวรรณ์
วิทยาศาสตร์
94.
6310510392
น.ส.อภิสรา
แก้ววิหค
วิทยาการจัดการ
95.
6310110349
นายภัทรพล
แก้วมาลา
วิศวกรรมศาสตร์
96.
6310510254
น.ส.สาธิตา
เดชแก้ว
วิทยาการจัดการ
97.
6310510380
นายศุภฤกษ์
วิจิตรบรรจง
วิทยาการจัดการ
98.
6310510305
น.ส.กชามาส
ด้วงแป้น
วิทยาการจัดการ
99.
6311110221
น.ส.นัฐกานต์
บัวคีรี
ศิลปศาสตร์
100.
6310510336
นายธราดล
แคล้วภัย
วิทยาการจัดการ
101.
6310613011
นายชิติพัทธ์
สุขสุวรรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
102.
6310613076
น.ส.ชนากานต์
อ่องรุ่งเรือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
103.
6311110045
น.ส.ณัฐนิชา
จันทร์เจ้า
ศิลปศาสตร์
104.
6310210413
น.ส.สุดารัตน์
ลักษณะ
วิทยาศาสตร์
105.
6311110099
น.ส.พรสินี
สุดแสน
ศิลปศาสตร์
106.
6311110106
น.ส.เพ็ญพิชชา
เชิดโชติกานต์
ศิลปศาสตร์
107.
6310210018
น.ส.กฤษณา
อนุญาโต
วิทยาศาสตร์
108.
6311110286
น.ส.อัญชนา
มะโร
ศิลปศาสตร์
109.
6311110384
น.ส.ปิยาพัชร
ทัตติพงศ์
ศิลปศาสตร์
110.
6310110446
นายวัชรวิทย์
แซ่จุ้ง
วิศวกรรมศาสตร์
111.
6310110760
น.ส.จัสมิน
วาแวนิ
วิศวกรรมศาสตร์
112.
6310210335
น.ส.รวิวรรณ
จันทร์ภักดี
วิทยาศาสตร์
113.
6311110234
น.ส.โบนัส
พันธ์สามารถ
ศิลปศาสตร์
114.
6310210530
น.ส.ณัฐวรรณ
มัชฌิมาภิโร
วิทยาศาสตร์
115.
6310210578
น.ส.ปรียานุช
พงศ์พ้นภัย
วิทยาศาสตร์
116.
6310210299
น.ส.ฟารีน
เจะโซะ
วิทยาศาสตร์
117.
6310210521
นายฐาปกรณ์
กามูจันดี
วิทยาศาสตร์
118.
6310210313
น.ส.มณฑิตา
จำปาทอง
วิทยาศาสตร์
119.
6311110113
น.ส.ภูฟ้า
เซียะสมาน
ศิลปศาสตร์
120.
6310510347
น.ส.บุศรา
หลงฮัน
วิทยาการจัดการ
121.
6310210536
น.ส.ทัศนีย์
พงเกื้อ
วิทยาศาสตร์
122.
6311210041
น.ส.ศศิพิมพ์
บัวเพ็ง
เศรษฐศาสตร์
123.
6310110710
น.ส.มันนา
ชายยิ๊ด
วิศวกรรมศาสตร์
124.
6310110022
นายกษิดิศ
วงศ์เมฆ
วิศวกรรมศาสตร์
125.
6310110032
น.ส.กันตสุดา
ธรรมขุนนุ้ย
วิศวกรรมศาสตร์
126.
6311210035
น.ส.พิยดา
พหลภักดี
เศรษฐศาสตร์
127.
6311210034
น.ส.พิมพ์มาดา
วัชนะประพันธ์
เศรษฐศาสตร์
128.
6311210053
น.ส.อรณัส
รอดเจริญ
เศรษฐศาสตร์
129.
6310210505
น.ส.เกษรา
ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์
130.
6311210056
นายอามีน
กะลูแป
เศรษฐศาสตร์
131.
6310510331
น.ส.ณัฐธิชา
มีพัฒน์
วิทยาการจัดการ
132.
6310510127
น.ส.นภาวรรณ
จันสุกสี
วิทยาการจัดการ
133.
6311210051
นายอมีรฮูเซน
เจ๊ะ
เศรษฐศาสตร์
134.
6310210498
น.ส.กรกนก
บุญเนือง
วิทยาศาสตร์
135.
6311210069
นายสุทธิภัทร
แป้นพุ่ม
เศรษฐศาสตร์
136.
6310110623
น.ส.ณัฏฐณิชา
เพ็ชรนิล
วิศวกรรมศาสตร์
137.
6311210027
น.ส.ปฐมวรรณ
คำภิธรรม
เศรษฐศาสตร์
138.
6310510132
น.ส.นิภาธร
รอดคงที่
วิทยาการจัดการ
139.
6311210068
น.ส.ศิริลักษณ์
รักคง
เศรษฐศาสตร์
140.
6311210078
น.ส.ศิโรลักษณ์
แดงทองใส
เศรษฐศาสตร์
141.
6311210007
นายคุณาวุธ
วังวราวุธ
เศรษฐศาสตร์
142.
6310510226
นายวิฑูรย์
คูสำโรง
วิทยาการจัดการ
143.
6310110230
นายนรวิชญ์
พาหา
วิศวกรรมศาสตร์
144.
6310510004
น.ส.กนกพร
จิตสำรวย
วิทยาการจัดการ
145.
6310510040
นายจิรศักดิ์
แซ่อุ่ย
วิทยาการจัดการ
146.
6310510391
น.ส.อภิชญา
ภู่เพชร
วิทยาการจัดการ
147.
6310510408
น.ส.ขวัญชนก
หะมะ
วิทยาการจัดการ
148.
6310510280
น.ส.อนุสรา
ขันนุ้ย
วิทยาการจัดการ
149.
6310210016
นายกฤษกมล
แก้วทอง
วิทยาศาสตร์
150.
6310110750
น.ส.สุนิชา
โดยเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
151.
6310210193
นายนัฐวัตร์
หมิแหละหมัน
วิทยาศาสตร์
152.
6310210207
น.ส.นิรัชดา
คล้ายเพชร
วิทยาศาสตร์
153.
6310210020
น.ส.กวิสรา
กมเลศร์
วิทยาศาสตร์
154.
6310210738
น.ส.ปิ่นวดี
สุขการ
วิทยาศาสตร์
155.
6310210411
น.ส.สุชานาถ
ไชยทอง
วิทยาศาสตร์
156.
6310110537
น.ส.สุวิมล
จันทร์แก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
157.
6211710008
นายพรหมวิชญ์
พรหมวิจิต
สัตวแพทยศาสตร์
158.
6310210171
นายธีรภัทร
อินคง
วิทยาศาสตร์
159.
6310517042
น.ส.ปริชญา
รักนิ่ม
วิทยาการจัดการ
160.
6310410106
น.ส.พรพิชชา
แก่นทอง
พยาบาลศาสตร์
161.
6310410113
น.ส.พิมพ์มาดา
มะอาลา
พยาบาลศาสตร์
162.
6310410115
น.ส.เพ็ญชัชชา
ภักดีประชุม
พยาบาลศาสตร์
163.
6310410109
น.ส.พัชรี
มณีสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์
164.
6310410112
น.ส.พิมณรัตน์
ชำนาญกิจ
พยาบาลศาสตร์
165.
6311110145
น.ส.ศิรประภา
ศัทโธ
ศิลปศาสตร์
166.
6311214012
นายสหรัฐ
เขียวจีน
เศรษฐศาสตร์
167.
6311110242
น.ส.พลอยไพลิน
เย็นเอง
ศิลปศาสตร์
168.
6211210002
น.ส.กรรณิการ์
กุลอภิรักษ์
เศรษฐศาสตร์
169.
6310610064
น.ส.นนนลัท
ชัยด้วง
ทรัพยากรธรรมชาติ
170.
6311214021
นายพงศ์พิภพ
สุนทรวร
เศรษฐศาสตร์
171.
6310610003
น.ส.กัญญาภัค
ศิริมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
172.
6310610076
นายพงศธร
อุปชิตกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
173.
6311310124
น.ส.วรินทร์พร
บัวทอง
นิติศาสตร์
174.
6311010058
น.ส.บัณฑิตา
ตั้งกิจเชาวลิต
อุตสาหกรรมเกษตร
175.
6310517118
น.ส.ศุภากาญจน์
เขียวรอด
วิทยาการจัดการ
176.
6311214018
นายณัฐพล
แซ่ลิ่ว
เศรษฐศาสตร์
177.
6310210524
น.ส.ณัฏฐยา
ดำเพชร
วิทยาศาสตร์
178.
6310210008
น.ส.กรชนก
อินทเจริญ
วิทยาศาสตร์
179.
6310517129
น.ส.ศศิกานต์
เจริญกลกิจ
วิทยาการจัดการ
180.
6311010063
น.ส.ปริตา
สู่สม
อุตสาหกรรมเกษตร
181.
6310110148
นายณัฐพงศ์
พรมทอง
วิศวกรรมศาสตร์
182.
6310210347
น.ส.รุ่งทิวา
ชาญบำรุง
วิทยาศาสตร์
183.
6210518022
นายพงศ์ภัค
ศรีบุญญา
วิทยาการจัดการ
184.
6310210344
น.ส.รัตนวรรณ
สุขศิริพัฒน์
วิทยาศาสตร์
185.
6310517087
น.ส.สุธาทิพย์
กาวชู
วิทยาการจัดการ
186.
6311310017
น.ส.ขวัญศิริ
สุวรรณ์
นิติศาสตร์
187.
6311010062
น.ส.ประภาวดี
ทองคำ
อุตสาหกรรมเกษตร
188.
6310210638
น.ส.อรชนก
พรรณราย
วิทยาศาสตร์
189.
6310210501
น.ส.กันติชา
ณ วาโย
วิทยาศาสตร์
190.
6310515089
น.ส.สมฤดี
เทพษร
วิทยาการจัดการ
191.
6310210391
น.ส.ศิโรรัตน์
อุ้ยสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
192.
6310210463
น.ส.อรนลิน
เพ็ชรเสน
วิทยาศาสตร์
193.
6310210076
น.ส.ชนันนัทธ์
เทพเกลี้ยง
วิทยาศาสตร์
194.
6311010054
น.ส.นาเดียร์
ฤทธิโต
อุตสาหกรรมเกษตร
195.
6310110160
นายณัฐวิทย์
จุลวัจน์
วิศวกรรมศาสตร์
196.
6310210602
น.ส.รัตน์จิกาญน์
ทองรัตน์
วิทยาศาสตร์
197.
6311010091
น.ส.มิญกา
บูรณยศกุล
อุตสาหกรรมเกษตร
198.
6310110380
นายภูรีทัศน์
สุวรรณพรหม
วิศวกรรมศาสตร์
199.
6310210007
น.ส.ของขวัญ
ศรีรักษา
วิทยาศาสตร์
200.
6310210197
น.ส.นันทิกานต์
มิตรช่วยรอด
วิทยาศาสตร์
201.
6311010150
น.ส.กานต์พิชชา
ปิลกะพันธ์
อุตสาหกรรมเกษตร
202.
6310110192
นายธนวัฒน์
พัทสระ
วิศวกรรมศาสตร์
203.
6310210494
นายฮานาฟี
ดามาอู
วิทยาศาสตร์
204.
6311310009
น.ส.กวินธิดา
กองเม่ง
นิติศาสตร์
205.
6310110042
นายกิตติ์สุธี
แดงช่วย
วิศวกรรมศาสตร์
206.
6310210433
น.ส.สุวภัทร
ขุนทองจันทร์
วิทยาศาสตร์
207.
6310210576
น.ส.ประภัสสร
ไชยของพรม
วิทยาศาสตร์
208.
6310110495
นายสรวิศ
รัตนประทีป
วิศวกรรมศาสตร์
209.
6311010021
น.ส.ชัญญานุช
จันทร์ทอง
อุตสาหกรรมเกษตร
210.
6310210287
น.ส.พิชญาภา
จุลกัลป์
วิทยาศาสตร์
211.
6311010034
นายณัฐภูมิ
มีทรัพย์
อุตสาหกรรมเกษตร
212.
6310510324
น.ส.ชุติมณฑน์
เพชรเอกอำไพ
วิทยาการจัดการ
213.
6310110040
น.ส.กิตติมา
บึงราษฎร์
วิศวกรรมศาสตร์
214.
6310110132
นายณชพล
ช่อโต
วิศวกรรมศาสตร์
215.
6311214011
น.ส.ศิลป์ศุภา
อิ้วลันตา
เศรษฐศาสตร์
216.
6311214013
น.ส.สิริยากร
คิดขยัน
เศรษฐศาสตร์
217.
6310410155
น.ส.สร้อยฟ้า
สุขการัก
พยาบาลศาสตร์
218.
6310110209
น.ส.ธันย์ชนก
หงส์สุวรรวัธนะ
วิศวกรรมศาสตร์
219.
6310110551
นายอนาวิน
เมืองน้อย
วิศวกรรมศาสตร์
220.
6310110270
นายปภาวิน
หมื่นพัฒนกิจ
วิศวกรรมศาสตร์
221.
6310110139
น.ส.ณัชชา
ด่านศิริวุฒิ
วิศวกรรมศาสตร์
222.
6310210503
น.ส.กุลวธิดา
ศรีสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
223.
6310110473
นายศักดินันท์
เลาลาศ
วิศวกรรมศาสตร์
224.
6310210123
นายณัฐนนท์
จริงกระโทก
วิทยาศาสตร์
225.
6310110636
นายนันทณัฐฐ์
จอสูงเนิน
วิศวกรรมศาสตร์
226.
6310610061
น.ส.ธิราพร
ศรีสวัสดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
227.
6310610039
น.ส.ณัฐพร
สืบสานธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
228.
6310110436
น.ส.วรัญญา
ทิพย์แก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
229.
6310110676
นายสิทธิพงศ์
แก้วทองศร
วิศวกรรมศาสตร์
230.
6310110641
น.ส.ปุณณิศา
ทองแจ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
231.
6210517062
น.ส.วศินี
ล่องชุม
วิทยาการจัดการ
232.
6310110124
น.ส.ญาณิกา
ขวัญพรหม
วิศวกรรมศาสตร์
233.
6310610072
น.ส.ปภาวี
เหมือนทิพย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
234.
6510613007
น.ส.ตวงขวัญ
พันธุเวทย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
235.
6210517071
น.ส.หทัยทิพ
ศรีสุทัศน์
วิทยาการจัดการ
236.
6310110047
นายขรรค์ชัย
ถีราวุฒิ
วิศวกรรมศาสตร์
237.
6210517035
น.ส.นัจวา
ทองศรี
วิทยาการจัดการ
238.
6210517110
น.ส.กนกวรรณ
บุญญตา
วิทยาการจัดการ
239.
6310110690
นายฮัจซัน
บ่าวเบ็ญหมัด
วิศวกรรมศาสตร์
240.
6310110418
น.ส.ลัดดาวรรณ
ทองด้วง
วิศวกรรมศาสตร์
241.
6310610025
น.ส.ชุติมา
สุสินทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
242.
6310110562
น.ส.อรพรรณ
แสนบอโด
วิศวกรรมศาสตร์
243.
6311110371
น.ส.ธัญญารัตน์
ยามาเจริญ
ศิลปศาสตร์
244.
6211214009
น.ส.วิลาวรรณ
สุวรรโณ
เศรษฐศาสตร์
245.
6311110317
น.ส.นิฟารีฮาน
มะกาเจ
ศิลปศาสตร์
246.
6311110407
น.ส.อาซียะห์
แวดือเร๊ะ
ศิลปศาสตร์
247.
6310110532
นายสุรวิทย์
สุเหร็น
วิศวกรรมศาสตร์
248.
6310610121
น.ส.สุพิชชา
ไชยนิรมล
ทรัพยากรธรรมชาติ
249.
6310110656
น.ส.รุ่งรวี
แซ่ชิน
วิศวกรรมศาสตร์
250.
6310710034
น.ส.ปณิดา
ปรางแก้ว
เภสัชศาสตร์
251.
6310510210
น.ส.เลอสิรี
อึ้งพัทธสิงห์
วิทยาการจัดการ
252.
6310110257
น.ส.บุษบากร
ยูถนันท์
วิศวกรรมศาสตร์
253.
6210110447
นายกรพล
สุขขำ
วิศวกรรมศาสตร์
254.
6311010089
น.ส.มัณฑนา
มัชฌิมาภิโร
อุตสาหกรรมเกษตร
255.
6310710002
นายกษิดิ์เดช
คงทอง
เภสัชศาสตร์
256.
6311410044
น.ส.นัสรีดา
โต๊ะมา
การแพทย์แผนไทย
257.
6311410082
น.ส.ยุวรี
สันเกาะ
การแพทย์แผนไทย
258.
6310710027
นายนัธทวัฒน์
เสริมเกียรติวัช
เภสัชศาสตร์
259.
6310710044
นายพลเอก
เดชค้ำ
เภสัชศาสตร์
260.
6310712045
น.ส.ณัฐวรา
เงินละเอียด
เภสัชศาสตร์
261.
6310710024
นายธรรศไท
ขุนอินทร์
เภสัชศาสตร์
262.
6311410128
น.ส.อาริยา
ภัยเนียม
การแพทย์แผนไทย
263.
6310712025
น.ส.ปริสุทธิ์
ยังสังข์
เภสัชศาสตร์
264.
6311410079
น.ส.มิดรอซะห์
ยาโงะ
การแพทย์แผนไทย
265.
6310110463
นายศรพัฒน์
มากเพชร
วิศวกรรมศาสตร์
266.
6311410048
น.ส.นิสรีน
กะสิรักษ์
การแพทย์แผนไทย
267.
6311410006
น.ส.คอรีหต๊ะ
หะมิมะดิง
การแพทย์แผนไทย
268.
6311410049
น.ส.นิสรีน
พลหลา
การแพทย์แผนไทย
269.
6211410058
นายอินทรวัฒน์
ถนอมศักดิ์
การแพทย์แผนไทย
270.
6311410120
น.ส.อัสมาศ
โซะ
การแพทย์แผนไทย
271.
6311410109
น.ส.สุภัทรตา
คงสุวรรณ
การแพทย์แผนไทย
272.
6311410050
น.ส.นิสรีน
หวันแสล๊ะ
การแพทย์แผนไทย
273.
6310110191
นายธนวัฒน์
พละบุญ
วิศวกรรมศาสตร์
274.
6311410107
น.ส.สุนิตา
สุหลง
การแพทย์แผนไทย
275.
6311410111
น.ส.สุไรดา
สะเตาะ
การแพทย์แผนไทย
276.
6311410152
น.ส.วนาลี
โฉมทอง
การแพทย์แผนไทย
277.
6311410016
น.ส.ซอลีฮะห์
สะเตาะ
การแพทย์แผนไทย
278.
6310710064
น.ส.ศุภาพิชญ์
บุญมาก
เภสัชศาสตร์
279.
6311311111
น.ส.ปุณณิศา
แสงจันทร์
นิติศาสตร์
280.
6310510340
น.ส.นวียา
หลีแก้ว
วิทยาการจัดการ
281.
6310510197
นายมูฮำหมัด
ปะจู
วิทยาการจัดการ
282.
6311410052
น.ส.นูรอัยนี
ระยะไมตรี
การแพทย์แผนไทย
283.
6310110099
น.ส.ชลลดา
ล่องวิลัย
วิศวกรรมศาสตร์
284.
6311110109
นายภัคพงศ์
เนื่องจำนงค์
ศิลปศาสตร์
285.
6310110343
น.ส.เฟื่องฟ้า
รองเดช
วิศวกรรมศาสตร์
286.
6310110177
น.ส.ทักษพร
ชูชาติ
วิศวกรรมศาสตร์
287.
6310510290
นายอัครวัฒน์
ทองบุญชู
วิทยาการจัดการ
288.
6210110589
นายศุภกร
ศันสนียพฤกษ์
วิศวกรรมศาสตร์
289.
6311110100
น.ส.พาขวัญ
แซ่ตั้ง
ศิลปศาสตร์
290.
6311110010
น.ส.กัญญณัช
เตชะอังกูร
ศิลปศาสตร์
291.
6311410147
น.ส.ภัทรมน
แก้วเวหา
การแพทย์แผนไทย
292.
6310210132
นายณัฐวุฒิ
สนตอน
วิทยาศาสตร์
293.
6310210341
น.ส.พิมพ์วรัตม์
รักจิตต์
วิทยาศาสตร์
294.
6310610004
นายกันตภณ
คารว์
ทรัพยากรธรรมชาติ
295.
6311410072
น.ส.ฟัตมาห์
เจ๊ะแต
การแพทย์แผนไทย
296.
6310210626
น.ส.สุมารี
บุญพลู
วิทยาศาสตร์
297.
6310110341
นายฟุรกรณ์
สาหวี
วิศวกรรมศาสตร์
298.
6310210119
น.ส.ณัฐชา
อารีชล
วิทยาศาสตร์
299.
6310210406
น.ส.สิริรักษ์
โคมละ
วิทยาศาสตร์
300.
6310110200
นายธรรมธร
พริกบุญจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
301.
6311311027
น.ส.ณัฐกานต์
พรหมวิจิต
นิติศาสตร์
302.
6311311016
น.ส.ชนิตา
ฉิมมี
นิติศาสตร์
303.
6211410064
น.ส.นราวรรณ
ศิริรวม
การแพทย์แผนไทย
304.
6211410111
น.ส.สุทธสิริ
สวัสดิ์ถึก
การแพทย์แผนไทย
305.
6311010085
นายภูริณัฐ
ว่องวรานนท์
อุตสาหกรรมเกษตร
306.
6310517029
นายธนธรณ์
สายวารี
วิทยาการจัดการ
307.
6310510252
นายสรัล
อรัญดร
วิทยาการจัดการ
308.
6211410089
น.ส.นุรมา
อาบู
การแพทย์แผนไทย
309.
6310210125
นายณัฐพล
ปฏิแพทย์
วิทยาศาสตร์
310.
6310710084
นายภัทรวิชญ์
ฉัตรตระกูลไพศาล
เภสัชศาสตร์
311.
6310710080
น.ส.ชูกมล
ชูภักดี
เภสัชศาสตร์
312.
6311110248
น.ส.มงกุฎเกศ
ละอองทอง
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  312 320

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 312
 • เพศหญิง 225
 • เพศชาย 87
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 1
 • รหัส 63 278
 • รหัส 62 33
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์67
 • วิทยาศาสตร์51
 • วิทยาการจัดการ50
 • ทรัพยากรธรรมชาติ14
 • เภสัชศาสตร์10
 • พยาบาลศาสตร์16
 • อุตสาหกรรมเกษตร10
 • ศิลปศาสตร์23
 • นิติศาสตร์6
 • เศรษฐศาสตร์30
 • การแพทย์แผนไทย21
 • สัตวแพทยศาสตร์14