งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมงาน "วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" (Y 203 จำนวน 3 หน่วยชม.)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมงาน "วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" (Y 203 จำนวน 3 หน่วยชม.)14 ก.ย. 65, 13:11 น.3,363
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วันที่ 23 กันยายน 65
  ช่วงเวลา08.30 - 11.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 320 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 20 กันยายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมงาน "วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

  วันที่ 23 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 11.00 น.

  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ. 

  หมายเหตุ 

  เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

  และขอความร่วมมือนักศึกษาตรงต่อเวลา การแต่งกายชุดนักศึกษา และเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ นักศึกษานำบัตรนักศึกษามาด้วยนะคะ

  นักศึกษาจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย Y 2 จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานพัฒนานักศึกษา 074-282208

   

1.
6411110113
น.ส.ศิรภัสสร
พรมสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
2.
6411110162
น.ส.ชญานิษฐ์
เทียนจู
ศิลปศาสตร์
3.
6411110260
น.ส.มทินา
คงสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
4.
6411110193
น.ส.ทิพย์ธิรา
จองเกียรติ์
ศิลปศาสตร์
5.
6411110177
นายณภณัฏฐ์
เจียรวรรณ์
ศิลปศาสตร์
6.
6411110287
น.ส.สุภัทร
วิชสโร
ศิลปศาสตร์
7.
6411110080
น.ส.พัชรินทร์
สุวรรณโณ
ศิลปศาสตร์
8.
6411110065
น.ส.ปณิตา
เพ็ชรสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
9.
6411311138
น.ส.สิราวรรณ
ไกรสนาม
นิติศาสตร์
10.
6411110152
น.ส.จันทมณี
เลิศไกร
ศิลปศาสตร์
11.
6411110315
นายคัมภีรภาพ
แก้วยศกุล
ศิลปศาสตร์
12.
6411311066
น.ส.จิรชยา
แก้วขาว
นิติศาสตร์
13.
6311310038
นายชัยชาญ
อักษรคง
นิติศาสตร์
14.
6411110281
น.ส.สรัญญา
สร้อยสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
15.
6411110267
นายยอดชาย
มีแต้ม
ศิลปศาสตร์
16.
6411110119
น.ส.ศุภิสรา
สุนทรทิพย์
ศิลปศาสตร์
17.
6411110277
น.ส.ศุทาธินี
อ่องสุภารมณ์
ศิลปศาสตร์
18.
6411110221
น.ส.บัณฑิตา
ขุนจันทร์
ศิลปศาสตร์
19.
6411110027
น.ส.ณภัทร
ขวัญชุม
ศิลปศาสตร์
20.
6411110025
น.ส.ญาโณบล
แก้วดวงดี
ศิลปศาสตร์
21.
6411110252
น.ส.แพรวา
สุวรรณรัตน์
ศิลปศาสตร์
22.
6411110091
น.ส.ฟารีดา
หมัดอะดัม
ศิลปศาสตร์
23.
6411110239
น.ส.ปิยาพัชร
จริงจิตร
ศิลปศาสตร์
24.
6411311179
น.ส.ปวีณา
เหร็ม
นิติศาสตร์
25.
6411110373
นายอภิวิชญ์
อวะภาค
ศิลปศาสตร์
26.
6411110294
น.ส.สุไรดา
สาดอาหลี
ศิลปศาสตร์
27.
6410515074
นายเอกรัตน์
อักษรภาลี
วิทยาการจัดการ
28.
6410510256
นายสุรบถ
ดวงจิตร
วิทยาการจัดการ
29.
6411311189
น.ส.สุชาดา
เหร็ม
นิติศาสตร์
30.
6411110069
นายปัณณธร
สาแล๊ะ
ศิลปศาสตร์
31.
6411310070
นายรหัท
บัวสาย
นิติศาสตร์
32.
6411110289
น.ส.สุภัสสรา
สิงห์ศักดิ์ตระกูล
ศิลปศาสตร์
33.
6411110029
น.ส.ณัชกานต์
เหมทานนท์
ศิลปศาสตร์
34.
6410210493
น.ส.ตัสนิม
ร่าหีม
วิทยาศาสตร์
35.
6411310056
นายปุณยวัจน์
สายฟอง
นิติศาสตร์
36.
6410515049
นายพีรพัฒน์
พยัคใหม่
วิทยาการจัดการ
37.
6410515096
น.ส.อ้อมเดือน
งามแท้
วิทยาการจัดการ
38.
6410515080
น.ส.นัฐติยาน์
กาแก้ว
วิทยาการจัดการ
39.
6410515094
น.ส.อรณิชา
ศิริรักษา
วิทยาการจัดการ
40.
6410515012
น.ส.จันฑมาศ
ร่มเย็น
วิทยาการจัดการ
41.
6411110199
น.ส.ธยาน์พัทธ์
อึ่งทอง
ศิลปศาสตร์
42.
6410210240
น.ส.ภัทรพร
แก้วเจริญ
วิทยาศาสตร์
43.
6410515065
น.ส.ศุภสุตา
บรรยง
วิทยาการจัดการ
44.
6410515035
น.ส.นันทิยา
บุญส่ง
วิทยาการจัดการ
45.
6410515069
น.ส.สุชานันท์
พุทธาโร
วิทยาการจัดการ
46.
6411110271
น.ส.วนัสนันท์
กลิ่นสำโรง
ศิลปศาสตร์
47.
6411311008
นายณพวิทย์
แมนเมือง
นิติศาสตร์
48.
6410515068
นายสุชัจจ์
ด้วงเลื่อง
วิทยาการจัดการ
49.
6410515020
น.ส.ณัฏฐณิชา
รักษากิจ
วิทยาการจัดการ
50.
6410510460
นายอมเรศ
อินทบวร
วิทยาการจัดการ
51.
6411311195
นายอับดุลฮาเล็ม
ดือราแม
นิติศาสตร์
52.
6411310186
นายสุวิจักขณ์
แก้วสัตยา
นิติศาสตร์
53.
6411110304
น.ส.อาทิติยา
แวเด็ง
ศิลปศาสตร์
54.
6411311153
น.ส.อารตี
ชุ่มเย็น
นิติศาสตร์
55.
6411110220
น.ส.เนตรนภา
สะเตโช
ศิลปศาสตร์
56.
6410210438
น.ส.ชนกานต์
คงวารินทร์
วิทยาศาสตร์
57.
6411311074
นายชโลทร
จุลแก้ว
นิติศาสตร์
58.
6411310031
น.ส.ณิชกานต์
แสงศรี
นิติศาสตร์
59.
6410510093
นายธัชพล
ธรรมชาติ
วิทยาการจัดการ
60.
6411110132
นายอัดดานาน
อาหรับ
ศิลปศาสตร์
61.
6410210670
น.ส.สุพิชชา
สุวรรณรัตน์
วิทยาศาสตร์
62.
6410510234
น.ส.ศุภรัตน์
สักแสงโสภา
วิทยาการจัดการ
63.
6410510406
น.ส.มาริษา
นุ้ยเลิศ
วิทยาการจัดการ
64.
6410510395
นายภูมิไท
ปานถาวร
วิทยาการจัดการ
65.
6411510015
น.ส.บุณยกร
จริตงาม
เทคนิคการแพทย์
66.
6410510453
น.ส.สุแพรวา
ทองชูช่วย
วิทยาการจัดการ
67.
6410510267
น.ส.อภิชญา
มีสุขศรี
วิทยาการจัดการ
68.
6410515051
นายภัคพล
หน๊งมา
วิทยาการจัดการ
69.
6410515024
นายณัฐพล
รอดรักษา
วิทยาการจัดการ
70.
6410515077
นายถิรธัม
บุญวงศ์
วิทยาการจัดการ
71.
6411210045
นายกายสิทธิ์
รักสุไหอุเป
เศรษฐศาสตร์
72.
6411210013
นายณัฐภัทร
ลือนาม
เศรษฐศาสตร์
73.
6411210043
นายอรรถกร
ช่วยคงทอง
เศรษฐศาสตร์
74.
6411210029
นายภูผา
เล็กกุล
เศรษฐศาสตร์
75.
6411110031
นายณัฐวุฒิ
คงยงค์
ศิลปศาสตร์
76.
6411110148
น.ส.กูทัศนีนาร์
มอหาหมัด
ศิลปศาสตร์
77.
6411110124
น.ส.สุภาวิตา
หนูพุ่ม
ศิลปศาสตร์
78.
6411110107
นายวรายุทธ
เพชรแก้ว
ศิลปศาสตร์
79.
6411110214
น.ส.นารีนาถ
หรีมหนก
ศิลปศาสตร์
80.
6410510386
นายพุฒิพงศ์
เพชรชำนาญ
วิทยาการจัดการ
81.
6411110317
น.ส.ชรินรัตน์
ขวัญจันทร์
ศิลปศาสตร์
82.
6410510102
นายธีรพัฒน์
ทิพย์สังข์
วิทยาการจัดการ
83.
6411110255
นายภควัต
วิลามาต
ศิลปศาสตร์
84.
6411110101
นายราเชน
บินสมาน
ศิลปศาสตร์
85.
6411110178
น.ส.ณภษร
ปิยะพันธ์
ศิลปศาสตร์
86.
6411110203
น.ส.ธัญญพัทธ์
แก้วลิบ
ศิลปศาสตร์
87.
6410510163
น.ส.ฟาร์ติน
หมัดดำรงค์นนท์
วิทยาการจัดการ
88.
6311110166
น.ส.อิชยาการย์
วิเชียร
ศิลปศาสตร์
89.
6410510408
น.ส.เมย์ดินา
หมัดสะหริ
วิทยาการจัดการ
90.
6311110164
น.ส.อัญชิสา
แก้วขวัญศรี
ศิลปศาสตร์
91.
6410510227
นายศาศวัต
พัฒนไทยานนท์
วิทยาการจัดการ
92.
6411110052
น.ส.นฤสรณ์
หวานทอง
ศิลปศาสตร์
93.
6311110274
น.ส.สุกัญญา
แดงสว่าง
ศิลปศาสตร์
94.
6411110285
น.ส.สิริยากร
เกตุโสภิต
ศิลปศาสตร์
95.
6410510211
นายวิรากานต์
แสงทอง
วิทยาการจัดการ
96.
6410510194
น.ส.รอซีย๊ะ
หะยีกาเซ็ง
วิทยาการจัดการ
97.
6410510062
นายณภัทร
จิตต์อารี
วิทยาการจัดการ
98.
6410510017
น.ส.กานต์มณี
ศิริเมธานนท์
วิทยาการจัดการ
99.
6410510082
น.ส.ทิพปภา
แซ่หลี
วิทยาการจัดการ
100.
6311110069
น.ส.นฤมล
แทบทาม
ศิลปศาสตร์
101.
6410510057
น.ส.ซันลมา
อีแต
วิทยาการจัดการ
102.
6411310010
น.ส.กิตติยา
พรมเล็ก
นิติศาสตร์
103.
6411110128
น.ส.อดิวรรณ
เกตุรัตน์
ศิลปศาสตร์
104.
6411310023
นายฐนกร
ศรีสงคราม
นิติศาสตร์
105.
6411110211
น.ส.นันทกาญจน์
บุญมณี
ศิลปศาสตร์
106.
6410510368
น.ส.ปรารถนา
แซ่ลือ
วิทยาการจัดการ
107.
6410510055
นายเชาวภัทร
มีเงิน
วิทยาการจัดการ
108.
6410510170
นายภาสกร
วอง
วิทยาการจัดการ
109.
6410510040
นายจิรายุ
ดำนุ้ย
วิทยาการจัดการ
110.
6411110106
น.ส.วรัญญา
แซ่อื้อ
ศิลปศาสตร์
111.
6410510199
น.ส.รุ่งรวี
ขอบขำ
วิทยาการจัดการ
112.
6411310047
น.ส.นภัสวรรณ
ชูไชยยัง
นิติศาสตร์
113.
6411210037
นายศรัณย์
นวลดุก
เศรษฐศาสตร์
114.
6410510068
น.ส.ณัฐณิชา
พิมชนก
วิทยาการจัดการ
115.
6410510378
น.ส.พัชรี
นพภาพันธ์
วิทยาการจัดการ
116.
6411210051
น.ส.ซอนญ่า
สนยาแหละ
เศรษฐศาสตร์
117.
6410510410
นายรณกร
บุญธรรม
วิทยาการจัดการ
118.
6410510334
น.ส.ธนวรรณ
จิระแพทย์
วิทยาการจัดการ
119.
6410510296
นายจิตตวิสุทธิ์
ฉิมแสง
วิทยาการจัดการ
120.
6410510320
น.ส.ณัฎฐณิชา
สองเมืองสุข
วิทยาการจัดการ
121.
6410510303
น.ส.ชนิกานต์
ปานโบ
วิทยาการจัดการ
122.
6410510315
น.ส.ฐิติพร
ชูช่วย
วิทยาการจัดการ
123.
6410510207
นายวันฟิรฮาน
หะยีแวจิ
วิทยาการจัดการ
124.
6411214014
น.ส.อลิชา
หลีนายน้ำ
เศรษฐศาสตร์
125.
6410510358
น.ส.นิดารานี
ดอเลาะ
วิทยาการจัดการ
126.
6411110270
น.ส.ลักษณศิริ
หอมเกตุ
ศิลปศาสตร์
127.
6410510437
น.ส.ศิริกัญญา
ร่างสง่า
วิทยาการจัดการ
128.
6410510264
น.ส.อธิชา
อาดำ
วิทยาการจัดการ
129.
6410510059
นายฐิติภัค
คงวิทยา
วิทยาการจัดการ
130.
6410515056
น.ส.มาริษา
พรรณราย
วิทยาการจัดการ
131.
6410210776
น.ส.ฮัซมา
อุเซ็ง
วิทยาศาสตร์
132.
6410110067
น.ส.จัสมิน
เบ็ญแสละ
วิศวกรรมศาสตร์
133.
6410510387
น.ส.เพชรลดา
สมบัติ
วิทยาการจัดการ
134.
6410510305
น.ส.ชลพรรษา
ไชยโชติ
วิทยาการจัดการ
135.
6410510275
นายอัครชัย
วรรณสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
136.
6411110308
นายฮัมดาล
ฝาสีน
ศิลปศาสตร์
137.
6410510263
น.ส.อธิชา
วงศ์ประเสริฐ
วิทยาการจัดการ
138.
6410510380
น.ส.พานี
แก้วสีขวัญ
วิทยาการจัดการ
139.
6410510312
น.ส.โซเฟีย
อับดุลคาลิก
วิทยาการจัดการ
140.
6411310040
น.ส.ธนพร
ยกย่อง
นิติศาสตร์
141.
6410510224
น.ส.ศศิประภา
สุวรรณโพยม
วิทยาการจัดการ
142.
6410510229
น.ส.ศิรภัสสร
สารารักษ์
วิทยาการจัดการ
143.
6411310069
น.ส.รชนีกร
ทองเทพ
นิติศาสตร์
144.
6410510193
น.ส.รสิตา
ชินบุตร
วิทยาการจัดการ
145.
6411310121
น.ส.ตะวัน
หอมกลิ่น
นิติศาสตร์
146.
6410510268
น.ส.อภิสรา
สมกำลัง
วิทยาการจัดการ
147.
6311110100
น.ส.พาขวัญ
แซ่ตั้ง
ศิลปศาสตร์
148.
6410510295
น.ส.จามจุรี
ลิม
วิทยาการจัดการ
149.
6411110051
นายนฤสรณ์
จันทร์เพ็ง
ศิลปศาสตร์
150.
6411310058
น.ส.ไปรยา
ทองเอื้อ
นิติศาสตร์
151.
6410110444
น.ส.รัตนาภรณ์
แก้วน้ำรอบ
วิศวกรรมศาสตร์
152.
6411110117
น.ส.ศุภิสรา
จุลทอง
ศิลปศาสตร์
153.
6411110041
นายธนพัทธ์
จันทฑีโร
ศิลปศาสตร์
154.
6410510394
นายภูมิ
เกียรติปิติ
วิทยาการจัดการ
155.
6411810006
นายสิรวิชญ์
หมานมณี
ยาลัยนานาชาติ
156.
6410110251
น.ส.นฤมล
สุวรรณสุโข
วิศวกรรมศาสตร์
157.
6410110439
น.ส.รัชพร
เบิกนา
วิศวกรรมศาสตร์
158.
6410510100
น.ส.ธิดารัตน์
หลิมประเสริฐ
วิทยาการจัดการ
159.
6410110017
น.ส.กฤษณา
แก้วคชชา
วิศวกรรมศาสตร์
160.
6410510088
น.ส.ธนพร
ยิ้มฉ้วน
วิทยาการจัดการ
161.
6410510425
น.ส.วนัชพร
นวนเจริญ
วิทยาการจัดการ
162.
6411110161
น.ส.ชญานิศ
สุวรรณศรี
ศิลปศาสตร์
163.
6410510189
น.ส.ยูนัยดา
ยูดี
วิทยาการจัดการ
164.
6411210054
น.ส.ณัฏฐณิชา
เหล่าแก้ว
เศรษฐศาสตร์
165.
6411210049
นายชิติพัทธิ์
ตั้งอารมณ์มั่น
เศรษฐศาสตร์
166.
6410110648
นายชัยมงคล
เจริญชัยไพศาล
วิศวกรรมศาสตร์
167.
6411210042
น.ส.อรยา
แก้วสีดำ
เศรษฐศาสตร์
168.
6411210075
น.ส.เพชรอุมา
พรหมอินทร์
เศรษฐศาสตร์
169.
6410510462
น.ส.อรนันท์
เหมสลาหมาด
วิทยาการจัดการ
170.
6411110372
น.ส.อภิชฎา
จันทรชาติ
ศิลปศาสตร์
171.
6411110043
น.ส.ธนวรรณ
กิตติรัตนสมบัติ
ศิลปศาสตร์
172.
6410510446
น.ส.สิตางค์
ฮ่องสกุล
วิทยาการจัดการ
173.
6410510285
นายกฤษติณ
เส็นเหล็ม
วิทยาการจัดการ
174.
6410510197
น.ส.รันตา
จรวงษ์
วิทยาการจัดการ
175.
6410510314
น.ส.ฎาริตา
ใจตรง
วิทยาการจัดการ
176.
6410510277
นายอันดามัน
หลีจ้วน
วิทยาการจัดการ
177.
6411110109
น.ส.วิชุดา
โพธิวงษ์
ศิลปศาสตร์
178.
6410510439
น.ส.ศุภสุตา
บุญสุข
วิทยาการจัดการ
179.
6411110154
น.ส.จิดาภา
ยงยศยิ่ง
ศิลปศาสตร์
180.
6410510465
นายอาซูวัน
เต๊ะ
วิทยาการจัดการ
181.
6411110368
น.ส.สุนิตา
โคนพันธ์
ศิลปศาสตร์
182.
6411110110
น.ส.วิภาวี
จิตวิริยาวัฒน์
ศิลปศาสตร์
183.
6411210011
น.ส.ณัฐนิช
จันทร์อุดม
เศรษฐศาสตร์
184.
6411210012
น.ส.ณัฐนิชา
หงษ์สะทาน
เศรษฐศาสตร์
185.
6410510353
น.ส.นรมน
เรืองกระจ่าง
วิทยาการจัดการ
186.
6411110056
น.ส.นัสรี
ศรีมลายู
ศิลปศาสตร์
187.
6411110048
น.ส.ธีริศรา
แซ่เฮ้ง
ศิลปศาสตร์
188.
6410510067
นายณัฏภัทร
พกนนท์
วิทยาการจัดการ
189.
6410510274
น.ส.อริสา
ขำพล
วิทยาการจัดการ
190.
6410510149
น.ส.พิชญากร
ลิมป์สถิต
วิทยาการจัดการ
191.
6410510415
น.ส.รักษณาลี
สำเนากาญจน์
วิทยาการจัดการ
192.
6410510048
น.ส.ชนิกานต์
คณานุโกศล
วิทยาการจัดการ
193.
6411210030
นายภูมิเพชร
แก้วพูล
เศรษฐศาสตร์
194.
6410510166
น.ส.ภัทรวดี
ศรีหนู
วิทยาการจัดการ
195.
6410510186
น.ส.เมทาวดี
กาญจนไพโรจน์
วิทยาการจัดการ
196.
6411210020
นายบริพนธ์
สุทธิเจริญ
เศรษฐศาสตร์
197.
6410510448
นายสิรภพ
เอียบสกุล
วิทยาการจัดการ
198.
6411210034
นายฤทธินัน
วังสะปราบ
เศรษฐศาสตร์
199.
6410510119
น.ส.นุชนาฏ
แก้วกลับ
วิทยาการจัดการ
200.
6410510056
นายโชคอนันต์
แซ่ว่อง
วิทยาการจัดการ
201.
6410510458
นายหยกเงิน
ฉิมทองเมือง
วิทยาการจัดการ
202.
6410510165
น.ส.ภัทรวดี
เพชรขวัญ
วิทยาการจัดการ
203.
6410510429
นายวริศ
ละอองจิตร
วิทยาการจัดการ
204.
6410510269
น.ส.อมรยุพา
กุลพิมพ์ไทย
วิทยาการจัดการ
205.
6410510051
นายชลัช
จันทุรสดี
วิทยาการจัดการ
206.
6410510223
น.ส.ศศิตา
แสงมณี
วิทยาการจัดการ
207.
6410510155
นายพิริยกร
แซ่จัง
วิทยาการจัดการ
208.
6410510248
นายสุเชษฐ์
ชนะถาวร
วิทยาการจัดการ
209.
6411110139
น.ส.กนกวรรณ
สมพล
ศิลปศาสตร์
210.
6410510294
นายจักรภัทร
ชินวิรัตน์ชัย
วิทยาการจัดการ
211.
6410510339
น.ส.ธัญชนก
จารุนันทลักษณ์
วิทยาการจัดการ
212.
6410510112
น.ส.นฤดี
ตันติภิวัฒน์
วิทยาการจัดการ
213.
6410510205
น.ส.วริศรา
ยิ้มฉ้วน
วิทยาการจัดการ
214.
6410510297
นายจิรยุ
สุวรรณรักษา
วิทยาการจัดการ
215.
6410615023
นายนภัสกร
ละออกอ
ทรัพยากรธรรมชาติ
216.
6410510238
นายสกาย
ชาติชนะยืนยง
วิทยาการจัดการ
217.
6411210032
น.ส.ยุสรอ
หลีขาว
เศรษฐศาสตร์
218.
6410510049
น.ส.ชนิกานต์
เทพพูลผล
วิทยาการจัดการ
219.
6410510069
น.ส.ณัฐณิชา
สะทองราง
วิทยาการจัดการ
220.
6410510413
น.ส.รศิตา
อิสกันดาร์
วิทยาการจัดการ
221.
6410210021
น.ส.กัลยรัตน์
ปิ่นทองพันธุ์
วิทยาศาสตร์
222.
6410210659
น.ส.สิรินาถ
บุญเกิด
วิทยาศาสตร์
223.
6411210055
น.ส.ณัฐชาพรรณ
ไลวานิช
เศรษฐศาสตร์
224.
6411110284
น.ส.สิดาพร
หนูประสงค์
ศิลปศาสตร์
225.
6411110244
น.ส.พลอยชมพู
ณ ปานแก้ว
ศิลปศาสตร์
226.
6411210017
น.ส.นันท์นภัส
สุวรรณอักษร
เศรษฐศาสตร์
227.
6411210002
น.ส.กุลธิดา
มณีมาศ
เศรษฐศาสตร์
228.
6411210057
น.ส.ณัฐนันท์
หลักเมือง
เศรษฐศาสตร์
229.
6411210025
น.ส.พัชริดา
ประสาน
เศรษฐศาสตร์
230.
6411210062
นายธนดล
อินทร
เศรษฐศาสตร์
231.
6410510260
น.ส.อชิรญา
นาคแก้ว
วิทยาการจัดการ
232.
6410510261
น.ส.อดิศา
เพชรแก้ว
วิทยาการจัดการ
233.
6411210067
น.ส.นลัทพร
เพชรคง
เศรษฐศาสตร์
234.
6410510309
น.ส.ช่อผกา
ชุมอินทร์
วิทยาการจัดการ
235.
6411110081
น.ส.พัณณิตา
ลิ่มมณีธร
ศิลปศาสตร์
236.
6410210675
น.ส.เสาวณีย์
ชูด้วง
วิทยาศาสตร์
237.
6410210648
น.ส.ศิริประภา
แท่นสุวรรณ์
วิทยาศาสตร์
238.
6410210041
น.ส.ขนิษฐา
บุญมา
วิทยาศาสตร์
239.
6411110115
น.ส.ศุทธินี
จิตสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
240.
6410515085
นายฟิรฮาน
หะยีอาแว
วิทยาการจัดการ
241.
6411110268
น.ส.รินรดา
ดาราไกร
ศิลปศาสตร์
242.
6411210021
น.ส.ผกามาศ
ด้วงสังข์
เศรษฐศาสตร์
243.
6410110432
นายยศธนา
เพ็งเล็ง
วิศวกรรมศาสตร์
244.
6411110167
นายชัยวัฒน์
วัชราคม
ศิลปศาสตร์
245.
6411210073
น.ส.พรพิชา
ดิษฐรักษ์
เศรษฐศาสตร์
246.
6411110011
นายกิตติธร
เกสโร
ศิลปศาสตร์
247.
6410110700
นายภาณุเศรษฐ์
แก้วกาญจน์
วิศวกรรมศาสตร์
248.
6410510461
น.ส.อรญา
สอนสุภาพ
วิทยาการจัดการ
249.
6411110033
น.ส.ดลญา
สุนทรเสนาะ
ศิลปศาสตร์
250.
6411210074
นายพุฒิพงศ์
แสงระวี
เศรษฐศาสตร์
251.
6411210027
น.ส.พิชญ์ชโรทัย
หนูสอน
เศรษฐศาสตร์
252.
6410517114
น.ส.ไอลดา
เศรษฐสระ
วิทยาการจัดการ
253.
6411210082
น.ส.มัซนีย์
ฮานาฟี
เศรษฐศาสตร์
254.
6410510265
นายอนาวิน
คงรอด
วิทยาการจัดการ
255.
6411310155
นายปุณยวีร์
รอดพันธุ์ชู
นิติศาสตร์
256.
6411310017
นายชนัญญู
ช่วยชูหนู
นิติศาสตร์
257.
6411310089
นายสิร
บุญญานุพงศ์
นิติศาสตร์
258.
6410615044
น.ส.จิรภิญญา
ดำทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
259.
6410517011
น.ส.กัลย์สุดา
แสงรุ่ง
วิทยาการจัดการ
260.
6410615026
น.ส.ปิยรัตน์
แสงสุริยันต์
ทรัพยากรธรรมชาติ
261.
6410517110
น.ส.อริสรา
เดวาหมัด
วิทยาการจัดการ
262.
6410510443
น.ส.สโรชา
ตุมอญ
วิทยาการจัดการ
263.
6411110064
นายบรินธร
อึ่งอภิวัฒน์
ศิลปศาสตร์
264.
6411110339
น.ส.ปัณฑิตา
ดินแดง
ศิลปศาสตร์
265.
6411310090
นายสีหนาท
ชูกะนันท์
นิติศาสตร์
266.
6410510099
น.ส.ธาราวรรณ
ศรีหนู
วิทยาการจัดการ
267.
6411110219
น.ส.เนตรชนก
สงวนการ
ศิลปศาสตร์
268.
6411210010
น.ส.ฐิดาพร
ประสมพงศ์
เศรษฐศาสตร์
269.
6410517098
น.ส.สุธิลักษณ์
โขมพัตร
วิทยาการจัดการ
270.
6410510365
น.ส.ปพิชญา
เฉลิมไทย
วิทยาการจัดการ
271.
6410517139
น.ส.นามตะวัน
หมวดรอด
วิทยาการจัดการ
272.
6411110316
น.ส.ชนกวนัน
อินทรักษา
ศิลปศาสตร์
273.
6410517122
น.ส.คณิสรา
จันทรัตน์
วิทยาการจัดการ
274.
6410510283
น.ส.กนกณัฐ
ทองเรือง
วิทยาการจัดการ
275.
6410517070
น.ส.พุทธรัตน์
เหล่าอุบล
วิทยาการจัดการ
276.
6410510240
นายสรอรรจน์
ถิ่นเรืองสิน
วิทยาการจัดการ
277.
6410110162
นายณัฐภัทร
ชูผอม
วิศวกรรมศาสตร์
278.
6411110359
นายวิภู
นวลสมศรี
ศิลปศาสตร์
279.
6410510126
น.ส.เบนซ์
นิลศรี
วิทยาการจัดการ
280.
6411310145
น.ส.ปริมประภา
เกตุแก้ว
นิติศาสตร์
281.
6411110319
นายชานนท์
ทิพย์เนตร
ศิลปศาสตร์
282.
6410510313
นายญาณภัทร
กาญจนะ
วิทยาการจัดการ
283.
6410510096
น.ส.ธัญวรรณ
สุวรรณโชติ
วิทยาการจัดการ
284.
6410517046
นายนราธิป
จิณรัฐ
วิทยาการจัดการ
285.
6410510172
นายภูสิทธิ
ทองเสมอ
วิทยาการจัดการ
286.
6410510381
น.ส.พิชญ์สุกานต์
เจะสอ
วิทยาการจัดการ
287.
6410510145
น.ส.พรรษชล
ขวัญแดง
วิทยาการจัดการ
288.
6411310002
น.ส.กรพินธุ์
ปานหงษ์
นิติศาสตร์
289.
6411110358
นายวันอารีฟ
วรรณมาตร
ศิลปศาสตร์
290.
6410510160
น.ส.เพชรลดา
เชี่ยวชาญ
วิทยาการจัดการ
291.
6410311328
น.ส.ศรศรัตน์
บุญขัน
แพทยศาสตร์
292.
6410510131
นายปรเมศร์
สิวายะวิโรจน์
วิทยาการจัดการ
293.
6411210085
น.ส.วรกานต์
ฉับพลัน
เศรษฐศาสตร์
294.
6410311315
น.ส.ณัฐมน
รุกขสุคนธ์
แพทยศาสตร์
295.
6310510158
นายพงศ์ณภัทร
ไชยสงคราม
วิทยาการจัดการ
296.
6411110047
น.ส.ธัญชนก
ฆังคะมโน
ศิลปศาสตร์
297.
6410510076
นายดนุภพ
ทัศนา
วิทยาการจัดการ
298.
6411110032
น.ส.ณัฐสุดา
พรหมจินดา
ศิลปศาสตร์
299.
6410311334
น.ส.อริสา
เลิศดี
แพทยศาสตร์
300.
6411110087
นายพีรพัฒน์
ว่องวิบูลย์
ศิลปศาสตร์
301.
6410515030
นายธีระดนย์
ยอดราช
วิทยาการจัดการ
302.
6310515088
น.ส.รอดียา
แวดาแม
วิทยาการจัดการ
303.
6310515071
นายอามีรุล
อันทานุวงศ์
วิทยาการจัดการ
304.
6411210024
นายพศุตม์
ปุณยวาทะงาม
เศรษฐศาสตร์
305.
6410515042
นายพลวัตร
สุวรรณรัตน์
วิทยาการจัดการ
306.
6411810003
น.ส.ณัฐนันท์
ตรียุทธ
ยาลัยนานาชาติ
307.
6411810008
น.ส.อัญชุลีกร
ขาวหมดจด
ยาลัยนานาชาติ
308.
6411110028
น.ส.ณภาสุ
เดือนฉาย
ศิลปศาสตร์
309.
6411210064
น.ส.ธนิษฐา
อินทร์เอียด
เศรษฐศาสตร์
310.
6410517084
น.ส.วิชญาพร
รักษาแก้ว
วิทยาการจัดการ
311.
6411210065
น.ส.ธิดารัตน์
นาคช่วย
เศรษฐศาสตร์
312.
6411110164
นายชยานนท์
แซ่ลิ่ม
ศิลปศาสตร์
313.
6411810007
น.ส.สิริกาญจน์
รัตนมุณี
ยาลัยนานาชาติ
314.
6411110002
น.ส.กมลฉัตร
ทองส่งเสริม
ศิลปศาสตร์
315.
6310110006
น.ส.กมลรัตน์
อ่อนทอง
วิศวกรรมศาสตร์
316.
6210512017
น.ส.มัลลิกา
พัฒเชียรทอง
วิทยาการจัดการ
317.
6410712012
น.ส.นาซีต้า
บ่อหนา
เภสัชศาสตร์
318.
6410710111
นายอาซิฟ
ยะยา
เภสัชศาสตร์
319.
6410710010
น.ส.ณอร
จันทร์ส่งแสง
เภสัชศาสตร์
320.
6410710040
น.ส.ชลธิชา
นุกูล
เภสัชศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  320 320

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 320
 • เพศหญิง 218
 • เพศชาย 102
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 64 309
 • รหัส 63 10
 • รหัส 62 1
 • รวม 11 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์10
 • วิทยาศาสตร์10
 • แพทยศาสตร์3
 • วิทยาการจัดการ139
 • ทรัพยากรธรรมชาติ3
 • เภสัชศาสตร์4
 • ศิลปศาสตร์86
 • นิติศาสตร์26
 • เศรษฐศาสตร์34
 • เทคนิคการแพทย์1
 • ยาลัยนานาชาติ4