งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career ตอน Career Talk ( หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจY 402 จำนวน 3 หน่วยชม.)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career ตอน Career Talk ( หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจY 402 จำนวน 3 หน่วยชม.)31 ต.ค. 65, 16:43 น.2,706
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 65
  ช่วงเวลา17.00-19.30
 • จำนวนรับสมัคร 400 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 11 พฤศจิกายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน  Getting Ready for a Career ตอน Career Talk 

   หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ Y 402 จำนวน 3 หน่วยชม.)  

  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   

  ระหว่างเวลา 17.00 – 19.30 น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

  สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 16 พ.ย. 65 

  สามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น โดยรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยาย

  หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่อาชีพราชการ ในระหว่างเวลา 17.00 – 19.30 น. จำนวน  400 คน 

  หัวข้อ Career Talk  เส้นทางสู่อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในระหว่างเวลา 17.00 – 19.30 น. จำนวน 400 คน

  นักศึกษารหัส 62,61,60 จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย Y 402 จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง

  นักศึกษาชั้นปีอื่น จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง

1.
6211410058
นายอินทรวัฒน์
ถนอมศักดิ์
การแพทย์แผนไทย
2.
6211410087
น.ส.นัสรินทร์
แดเบ๊าะ
การแพทย์แผนไทย
3.
6211410033
น.ส.รูก้อยยะห์
หะยีดอเล๊าะ
การแพทย์แผนไทย
4.
6211410119
น.ส.อาซียะห์
แวดอเลาะ
การแพทย์แผนไทย
5.
6211410099
น.ส.ฟาตีเมาะ
กะลูแป
การแพทย์แผนไทย
6.
6211410078
น.ส.ซูไรดา
แมเราะ
การแพทย์แผนไทย
7.
6211410095
น.ส.นูไรฮาน
มูซอ
การแพทย์แผนไทย
8.
6211410003
น.ส.กัญญลักษณ์
เกิดเส้ง
การแพทย์แผนไทย
9.
6211410102
น.ส.ฟูสัยฟีซาน
มาดง
การแพทย์แผนไทย
10.
6211010096
น.ส.จุฬารัตน์
รักแก้ว
อุตสาหกรรมเกษตร
11.
6211010132
น.ส.ชไมพร
ไชยยศ
อุตสาหกรรมเกษตร
12.
6311010080
น.ส.เพชรชรัตน์
พึ่งรัตน์
อุตสาหกรรมเกษตร
13.
6210210256
น.ส.ณฐิกา
สิงหวรรณกุล
วิทยาศาสตร์
14.
6211210039
น.ส.พรมาตา
พึ่งบุญ
เศรษฐศาสตร์
15.
6211210025
นายธนกร
วรรณเพชร
เศรษฐศาสตร์
16.
6211210031
น.ส.เนตรนลิน
ณัฏฐนิชากร
เศรษฐศาสตร์
17.
6211210037
นายพงศวัฒน์
ตันธนาภินันท์
เศรษฐศาสตร์
18.
6211210003
นายกฤษณพัฒน์
เลิศวิลัย
เศรษฐศาสตร์
19.
6211210075
น.ส.นารีรัตน์
อินทร์ขาว
เศรษฐศาสตร์
20.
6211210069
น.ส.ซารีนา
สามะอุง
เศรษฐศาสตร์
21.
6211210088
น.ส.อภิสรา
จันโหนง
เศรษฐศาสตร์
22.
6211210009
น.ส.จุฑารัตน์
วงศ์วรณ์
เศรษฐศาสตร์
23.
6210210440
น.ส.ฐาปนี
หลักขัน
วิทยาศาสตร์
24.
6211214007
น.ส.มณฑิรา
ทองสี
เศรษฐศาสตร์
25.
6211214032
น.ส.ศิรัญญา
รัตฉวี
เศรษฐศาสตร์
26.
6211214025
นายนนท์ธฌา
บุญแก้ว
เศรษฐศาสตร์
27.
6210515112
น.ส.วินันท์ญา
ลอยลิบ
วิทยาการจัดการ
28.
6211410120
น.ส.อาบีดะห์
มฮามัด
การแพทย์แผนไทย
29.
6211410106
น.ส.มัสนะห์
เคดาร์
การแพทย์แผนไทย
30.
6211210027
น.ส.ธัญชนก
ดำบัว
เศรษฐศาสตร์
31.
6211010063
น.ส.รุ่งนภา
อนันต์การกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร
32.
6211410015
น.ส.นรินรัตน์
ทองคงเขียว
การแพทย์แผนไทย
33.
6211410126
นายฮาดูฮาร์
บินย่าโก๊บ
การแพทย์แผนไทย
34.
6211410002
นายกรกฤช
จันทมณี
การแพทย์แผนไทย
35.
6211010145
น.ส.ปอรรัตน์
ธรรมกุศลาภรณ์
อุตสาหกรรมเกษตร
36.
6211010158
นายสหัสวรรษ
มุสิกะ
อุตสาหกรรมเกษตร
37.
6210610133
น.ส.ฉัตรทิพย์
ยอดแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
38.
6211010041
น.ส.นารีรัตน์
บุญทอง
อุตสาหกรรมเกษตร
39.
6210515105
น.ส.นุรอัยล่าร์
มะมิง
วิทยาการจัดการ
40.
6210110402
นายอนัส
กาติบภ์
วิศวกรรมศาสตร์
41.
6211210050
น.ส.สหัสวดี
สินทรัพย์
เศรษฐศาสตร์
42.
6210712035
น.ส.เพ็ญพิชชา
สุภาพ
เภสัชศาสตร์
43.
6210610214
นายพิชญุตม์
โทขำ
ทรัพยากรธรรมชาติ
44.
6210712045
น.ส.กวินนา
ศรีวัฒนเวช
เภสัชศาสตร์
45.
6210712034
น.ส.ปุณยวีร์
ช่อผกา
เภสัชศาสตร์
46.
6210110278
นายมัจดี
มูเซะ
วิศวกรรมศาสตร์
47.
6210610160
นายมูฮัมหมัดซุรกัณฑ์
มะเละ
ทรัพยากรธรรมชาติ
48.
6210610186
นายเอกราช
พาณิชย์กุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
49.
6210610218
นายไพฑูรณ์
ปาทาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
50.
6210712028
น.ส.ตะวัน
ฤทธิ์โต
เภสัชศาสตร์
51.
6211210001
น.ส.กนกวรรณ
ศรีม่วง
เศรษฐศาสตร์
52.
6210610234
นายอัครเดช
ทองประพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
53.
6211210017
น.ส.ณญาดา
ภักดี
เศรษฐศาสตร์
54.
6210210485
น.ส.ปริญญารักษ์
เสืออินโท
วิทยาศาสตร์
55.
6210515054
น.ส.อริสา
มีบุญ
วิทยาการจัดการ
56.
6211210032
น.ส.ปภาดา
เจริญพงศ์
เศรษฐศาสตร์
57.
6211210020
น.ส.ณัฐธิดา
มากอำไพ
เศรษฐศาสตร์
58.
6211210087
น.ส.สุชัญญา
ลีลาเกียรติมงคล
เศรษฐศาสตร์
59.
6210110614
นายอภินันท์
เก้าคุณากร
วิศวกรรมศาสตร์
60.
6210410053
น.ส.รตา
ต่อพันธุ์
พยาบาลศาสตร์
61.
6211311118
น.ส.นฤภร
ศุกรวัติ
นิติศาสตร์
62.
6210610176
นายศตายุ
พงษ์ทรัพย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
63.
6210610005
นายกันตินันท์
แก้วไฝ
ทรัพยากรธรรมชาติ
64.
6210311301
น.ส.กาญจนา
ณ นคร
แพทยศาสตร์
65.
6210311327
นายวิธู
อินทะจันทร์
แพทยศาสตร์
66.
6210311328
น.ส.ศศิวิมล
พุกรอด
แพทยศาสตร์
67.
6210311319
น.ส.นาดียา
เบ็ญล่าเต๊ะ
แพทยศาสตร์
68.
6210311306
นายศิวกร
ชินพงศ์
แพทยศาสตร์
69.
6310311331
น.ส.อกนิษฐ์
ทองศรีชุม
แพทยศาสตร์
70.
6210311320
นายบัญญพนต์
บิดาเกิด
แพทยศาสตร์
71.
6310311322
น.ส.ณฐพร
แดงทอง
แพทยศาสตร์
72.
6210311307
นายอาฟีฟ
ลาเต๊ะ
แพทยศาสตร์
73.
6210515058
น.ส.กนกวรรณ
หนูเลี่ยม
วิทยาการจัดการ
74.
6210311334
น.ส.ฮัซวานี
คอลออาแซ
แพทยศาสตร์
75.
6210311312
น.ส.ชื่นนภา
สุภา
แพทยศาสตร์
76.
6210311325
นายภูษณะ
โลหะผล
แพทยศาสตร์
77.
6210311311
น.ส.ชนาทร
แซ่ลิ่ม
แพทยศาสตร์
78.
6210311322
นายพสิษฐ์
แสงสิริฉัตร
แพทยศาสตร์
79.
6210311333
น.ส.อชิรญา
บำรุงศิลป์
แพทยศาสตร์
80.
6210311317
น.ส.ตริตาภรณ์
ปวีณานันท์
แพทยศาสตร์
81.
6210311332
น.ส.หนึ่งฤทัย
บุญทรัพย์เลิศดี
แพทยศาสตร์
82.
6210311329
น.ส.สรวงสุดา
มุสิสุต
แพทยศาสตร์
83.
6210311309
นายก้องศักดิ์
จิรันดร
แพทยศาสตร์
84.
6210311310
น.ส.คณนรรณ
อุดมสิทธิ์
แพทยศาสตร์
85.
6210311330
น.ส.สรินยา
ภักดี
แพทยศาสตร์
86.
6210311302
น.ส.ณิชาภัทร
บุระชัด
แพทยศาสตร์
87.
6210610225
นายเศรษฐพงศ์
ไชยขวัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
88.
6310311332
น.ส.อิสรีย์
วงศ์เตชะนนท์
แพทยศาสตร์
89.
6211010029
นายณัฐวุฒิ
รำเภย
อุตสาหกรรมเกษตร
90.
6211510013
น.ส.สุประวีณ์
วงศ์เตชะนนท์
เทคนิคการแพทย์
91.
6210518018
น.ส.ปวริศา
มะโนโปธาร์
วิทยาการจัดการ
92.
6210311303
น.ส.นภคพรรณ
นิลธนาภิรัฐ
แพทยศาสตร์
93.
6210311315
น.ส.ดรุณี
แซ่ลี้
แพทยศาสตร์
94.
6210610111
น.ส.นารีรัตน์
ไหมทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
95.
6210210110
น.ส.ภัณฑิรา
พูลสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
96.
6210518059
น.ส.เสาวลักษณ์
สุวรรณเมฆ
วิทยาการจัดการ
97.
6210311331
น.ส.สิรีธร
สง่างาม
แพทยศาสตร์
98.
6210518040
น.ส.อภิรุจี
ชูเพ็ชร
วิทยาการจัดการ
99.
6210512067
น.ส.อินทิรา
ชำนัญพิทักษ์วงศ์
วิทยาการจัดการ
100.
6210311305
น.ส.ปภาวี
ชูสวัสดิ์
แพทยศาสตร์
101.
6210518037
น.ส.สภารัตน์
แซ่จั่น
วิทยาการจัดการ
102.
6210518053
น.ส.สุภาวดี
เมืองละออง
วิทยาการจัดการ
103.
6210512017
น.ส.มัลลิกา
พัฒเชียรทอง
วิทยาการจัดการ
104.
6210518056
น.ส.ญาณิศา
แซ่ลิ่ม
วิทยาการจัดการ
105.
6210518042
น.ส.อินทิรา
สุขะปุณพันธ์
วิทยาการจัดการ
106.
6210518028
น.ส.มารีอา
ยะปา
วิทยาการจัดการ
107.
6210518004
น.ส.เกสรา
ฝุกล่อย
วิทยาการจัดการ
108.
6211010069
น.ส.ศณิษา
เพชรยอดศรี
อุตสาหกรรมเกษตร
109.
6210311018
น.ส.กุลชา
อำภามณี
แพทยศาสตร์
110.
6210410212
น.ส.โซไฮดา
วาจิ
พยาบาลศาสตร์
111.
6210311308
น.ส.กฤติพร
แก้วฉ่ำ
แพทยศาสตร์
112.
6211110252
น.ส.อะมิตา
หมานหมิด
ศิลปศาสตร์
113.
6210512050
น.ส.นาตาชา
บิลหมาน
วิทยาการจัดการ
114.
6211010036
นายธนกฤต
แสงประสิทธิ์
อุตสาหกรรมเกษตร
115.
6210311046
น.ส.หยาดเพชร
อินทองปาน
แพทยศาสตร์
116.
6210410215
น.ส.นัสรินทร์
เจะปอ
พยาบาลศาสตร์
117.
6210110111
นายณัฐพล
จุฑาภิรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
118.
6211110314
น.ส.ณัฐพร
หลังเจะนุ้ย
ศิลปศาสตร์
119.
6210311017
น.ส.กิติยา
ตันตะสุทธิ์
แพทยศาสตร์
120.
6210311031
น.ส.ธีรารัตน์
แก้วประดับรัฐ
แพทยศาสตร์
121.
6210110724
น.ส.ภัทรวดี
ทับธนะ
วิศวกรรมศาสตร์
122.
6211110069
น.ส.สุมัยยะฮ์
อุปมา
ศิลปศาสตร์
123.
6210311005
น.ส.พิชชาพร
ลีธนกิจ
แพทยศาสตร์
124.
6210311020
นายคุ้มครอง
รุ่งจิรธนกุล
แพทยศาสตร์
125.
6210210475
น.ส.นิฟิรดาวส์
สามะอาลี
วิทยาศาสตร์
126.
6211110065
น.ส.สุดารัตน์
ศิริรัตน์
ศิลปศาสตร์
127.
6211110042
น.ส.พัทชยา
ไข่แก้ว
ศิลปศาสตร์
128.
6210515104
น.ส.นลินรัตน์
ชูณรงค์
วิทยาการจัดการ
129.
6211110044
น.ส.พิชชญากานต์
รอดรักษ์
ศิลปศาสตร์
130.
6211110016
น.ส.ชลิตา
เตชะสิพันธุ์
ศิลปศาสตร์
131.
6211110276
น.ส.นัสรีน
เจ๊ะโซ๊ะ
ศิลปศาสตร์
132.
6210110686
นายเมษา
สิทธิศักดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
133.
6210311313
น.ส.ซัซวานีย์
สาลีมี
แพทยศาสตร์
134.
6211110312
นายชลธาร
สังวาลย์
ศิลปศาสตร์
135.
6211110073
น.ส.อภิญญา
พุทธสุภะ
ศิลปศาสตร์
136.
6211110172
น.ส.ธิติมา
สุวรรณรัตน์
ศิลปศาสตร์
137.
6210311304
น.ส.นัสรียะห์
ยามาดีบุ
แพทยศาสตร์
138.
6210311028
น.ส.ทิพย์สุดา
หนูสนิท
แพทยศาสตร์
139.
6211110030
น.ส.นฤมล
กาญจนเพชร
ศิลปศาสตร์
140.
6211510061
น.ส.อรวรา
พลละคร
เทคนิคการแพทย์
141.
6210515028
น.ส.ปิยธิดา
ทองแก้ว
วิทยาการจัดการ
142.
6210515056
น.ส.กนกกานต์
มีศรีสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
143.
6210515021
น.ส.ธัญชนก
เหล็กเพ็ชร
วิทยาการจัดการ
144.
6210515064
น.ส.จินต์ศุจี
ศรีใส
วิทยาการจัดการ
145.
6210515071
น.ส.ทักษพิชญ์
สิงหะพล
วิทยาการจัดการ
146.
6210515033
น.ส.พิมพ์ลภัส
ยอมเต็ม
วิทยาการจัดการ
147.
6210210479
น.ส.นูรซาเฮระห์
เจ๊ะหลง
วิทยาศาสตร์
148.
6210512066
น.ส.อามาณี
แวหะยี
วิทยาการจัดการ
149.
6211410094
น.ส.นูรฮูดา
เด่นอดุลย์
การแพทย์แผนไทย
150.
6210512047
นายดาริศ
หมัดอะดัม
วิทยาการจัดการ
151.
6211110129
น.ส.กูอัสมาอามานี
พระศรีณวงค์
ศิลปศาสตร์
152.
6210110015
น.ส.กัญญ์วรา
คงขำ
วิศวกรรมศาสตร์
153.
6211010129
น.ส.กานต์รวี
พรรณมณีลักษณ์
อุตสาหกรรมเกษตร
154.
6211010033
น.ส.ณิชา
ยอดถนน
อุตสาหกรรมเกษตร
155.
6211010048
น.ส.ปวีณา
แสงอรุณ
อุตสาหกรรมเกษตร
156.
6211010031
น.ส.ณิชกานต์
วณิชชานนท์
อุตสาหกรรมเกษตร
157.
6211010043
น.ส.เนตรนภิศ
ยงกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร
158.
6211010117
นายมูฮัมหมัด
โอล่า
อุตสาหกรรมเกษตร
159.
6210110192
น.ส.ปทุมวรรณ
เล่าเทียนไชย
วิศวกรรมศาสตร์
160.
6211010023
น.ส.ณัฐฐา
มีล่อง
อุตสาหกรรมเกษตร
161.
6211010083
น.ส.เสาวลักษณ์
ตันเจริญ
อุตสาหกรรมเกษตร
162.
6211010020
นายซอบีรีนห์
ลีมูสา
อุตสาหกรรมเกษตร
163.
6211010121
น.ส.วิไลวรรณ
ศรีสำราญ
อุตสาหกรรมเกษตร
164.
6210410029
น.ส.ธิดารัตน์
แซ่ตั้น
พยาบาลศาสตร์
165.
6210410062
น.ส.ศศิวิรินทร์
ผักคิ่น
พยาบาลศาสตร์
166.
6211010163
น.ส.สุพิชฌาย์
นุชม่วง
อุตสาหกรรมเกษตร
167.
6210110503
น.ส.นลินี
หงษ์มณี
วิศวกรรมศาสตร์
168.
6211010026
น.ส.ธมกร
วงศ์แข
อุตสาหกรรมเกษตร
169.
6210110207
น.ส.ปุณยาพร
นุ่นมี
วิศวกรรมศาสตร์
170.
6210210102
น.ส.พัชรพร
คงสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
171.
6210110142
นายธัญเทพ
ด้วงเอียด
วิศวกรรมศาสตร์
172.
6210110623
น.ส.อาทิตยา
เพ็งแจ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
173.
6210110269
นายภูนรินทร์
บุญห้าว
วิศวกรรมศาสตร์
174.
6210110007
นายกฤตณัฐ
พัชรพิสุทธิ์สิน
วิศวกรรมศาสตร์
175.
6211410070
นายลุฏฟี
ดอเลาะแม
การแพทย์แผนไทย
176.
6210110293
นายยุทธพงษ์
ดำปาน
วิศวกรรมศาสตร์
177.
6210110277
น.ส.มนัสวี
สงสว่าง
วิศวกรรมศาสตร์
178.
6210110022
นายกานต์ดนัย
วรวิธปิติ
วิศวกรรมศาสตร์
179.
6211410100
น.ส.ฟาตียะห์
เจ๊ะมะ
การแพทย์แผนไทย
180.
6211410114
น.ส.อัลวาณี
ดอเลาะ
การแพทย์แผนไทย
181.
6210110164
น.ส.นันทิชา
ชมชื่น
วิศวกรรมศาสตร์
182.
6210610127
น.ส.อิษฎา
บุญทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
183.
6211010085
นายอภิสิทธิ์
สุวรรณเรืองศรี
อุตสาหกรรมเกษตร
184.
6210110588
น.ส.ศิวาภรณ์
สุดจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
185.
6211110177
น.ส.นินัสรา
มะกาเจ
ศิลปศาสตร์
186.
6210110203
น.ส.ปิยธิดา
เถาว์ราม
วิศวกรรมศาสตร์
187.
6210110225
นายพลวุฑฒ์
พุทธกูล
วิศวกรรมศาสตร์
188.
6210110410
น.ส.อรกช
ประเสริฐศรี
วิศวกรรมศาสตร์
189.
6210110414
นายอรรถสิงห์
สิงห์ขจรวรกุล
วิศวกรรมศาสตร์
190.
6210110445
นายกรกช
คำแหง
วิศวกรรมศาสตร์
191.
6210110608
นายเสฎฐวุฒิ
ทองสม
วิศวกรรมศาสตร์
192.
6210110140
น.ส.ธัญชนก
รัตนบุรี
วิศวกรรมศาสตร์
193.
6210110447
นายกรพล
สุขขำ
วิศวกรรมศาสตร์
194.
6210110227
นายพัทธนนท์
ตั้งภมรจิตร
วิศวกรรมศาสตร์
195.
6210110346
นายศุภกฤต
อารีวัฒนา
วิศวกรรมศาสตร์
196.
6210110069
นายชัยรัตน์
วัฒเพ็ง
วิศวกรรมศาสตร์
197.
6210110699
น.ส.อสมาภรณ์
มูสิกะสงค์
วิศวกรรมศาสตร์
198.
6210110488
นายทัศน์พล
ถาวรนุรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
199.
6210110230
นายพิงพันธุ์
ไกรเกตุ
วิศวกรรมศาสตร์
200.
6210512061
น.ส.สันธิลา
ตรีแจ่มจันทร์
วิทยาการจัดการ
201.
6210511027
นายอรรณพ
มีจิตต์
วิทยาการจัดการ
202.
6210110592
นายศุภวิชญ์
บุตรบุรี
วิศวกรรมศาสตร์
203.
6210110235
นายพิทยุตม์
อัครบวร
วิศวกรรมศาสตร์
204.
6210110039
นายไครีย์
บินมะ
วิศวกรรมศาสตร์
205.
6210110738
นายอับกอรีย์
อากาซา
วิศวกรรมศาสตร์
206.
6210110587
นายศิวพัฒน์
ไกรมาก
วิศวกรรมศาสตร์
207.
6210512053
น.ส.ปุณยนุช
นราอวิรุทธ์
วิทยาการจัดการ
208.
6210512060
น.ส.ศุภิสรา
ศรีสิทธิเวช
วิทยาการจัดการ
209.
6210512010
นายพงษ์สิทธิ์
หมวกเทพ
วิทยาการจัดการ
210.
6210110526
นายปิยราช
บุญช่วย
วิศวกรรมศาสตร์
211.
6210110538
น.ส.ฟารีดา
ยีมะ
วิศวกรรมศาสตร์
212.
6210110219
น.ส.พรชิตา
ชูอินทร์
วิศวกรรมศาสตร์
213.
6210110314
นายวรศักดิ์
ทองสันติ
วิศวกรรมศาสตร์
214.
6210512065
น.ส.โสภิดา
อาหมัด
วิทยาการจัดการ
215.
6210110081
นายซอฟรอน
กูวะ
วิศวกรรมศาสตร์
216.
6210110631
นายกฤติน
ชนาเกียรติกุล
วิศวกรรมศาสตร์
217.
6211010086
น.ส.อริญา
ศิริมะโน
อุตสาหกรรมเกษตร
218.
6211010112
น.ส.พัชชา
เพ็ชรมุณีย์
อุตสาหกรรมเกษตร
219.
6211010115
น.ส.ฟาเดีย
อูมาสะ
อุตสาหกรรมเกษตร
220.
6211010119
น.ส.รัญชนา
เกื้อสุข
อุตสาหกรรมเกษตร
221.
6211010172
น.ส.อัสวาณีย์
นิแม
อุตสาหกรรมเกษตร
222.
6211010116
น.ส.มลินี
เพ็งระวะ
อุตสาหกรรมเกษตร
223.
6211010012
น.ส.จินตพร
พุทธิกฤตยากานต์
อุตสาหกรรมเกษตร
224.
6211010100
น.ส.ณัฐชยา
ชูเชิด
อุตสาหกรรมเกษตร
225.
6211010065
น.ส.วรรณพร
เอี่ยมสุข
อุตสาหกรรมเกษตร
226.
6211010037
นายธนพล
สิริกุล
อุตสาหกรรมเกษตร
227.
6211010128
นายก้องภพ
อนันตพันธ์
อุตสาหกรรมเกษตร
228.
6211010075
น.ส.สวภัทร
มีธัญมาศ
อุตสาหกรรมเกษตร
229.
6211010025
น.ส.ณัฐธิดา
งามประดิษฐ์
อุตสาหกรรมเกษตร
230.
6211010052
น.ส.พรนภา
เกตรามฤทธิ์
อุตสาหกรรมเกษตร
231.
6210514054
น.ส.ภัคสุตา
โยธาทิพย์
วิทยาการจัดการ
232.
6211010045
นายปฏิภาณ
วงศ์พุทธรักษา
อุตสาหกรรมเกษตร
233.
6210514024
นายนรบดี
ศรีนคร
วิทยาการจัดการ
234.
6210110074
นายชิดชนก
แซ่ลี้
วิศวกรรมศาสตร์
235.
6310514010
นายณัฐ
พรหมเขียว
วิทยาการจัดการ
236.
6211010110
นายปุญญพัฒน์
แก่นอินทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
237.
6210110306
น.ส.รุ่งขวัญ
รุ่งเรือง
วิศวกรรมศาสตร์
238.
6210517047
นายพศวัต
สงคง
วิทยาการจัดการ
239.
6210110128
นายธนกฤต
เวียงวีระเกียรติ
วิศวกรรมศาสตร์
240.
6210110691
นายศรัณญ์
พิทยาพิศาล
วิศวกรรมศาสตร์
241.
6210514032
น.ส.รัชพร
สมานรัตน์
วิทยาการจัดการ
242.
6210110525
นายปัณณวิชญ์
ช่วยมาก
วิศวกรรมศาสตร์
243.
6211010038
นายธนาภัทร์
ตันติวรเดช
อุตสาหกรรมเกษตร
244.
6211010134
น.ส.ฐิติณี
อุปถัม
อุตสาหกรรมเกษตร
245.
6210110086
นายไซยิดอับดุร์เราะห์มาน
อัลอิดรุส
วิศวกรรมศาสตร์
246.
6210110271
นายภูมิทัศน์
ใจแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
247.
6210110435
น.ส.อารีนา
พันชั่ง
วิศวกรรมศาสตร์
248.
6210517066
น.ส.ศุภิสรา
บัวดำ
วิทยาการจัดการ
249.
6210110383
นายสุทธิรัก
มัธยวีรเกียรติ
วิศวกรรมศาสตร์
250.
6210110051
นายเจนกิจ
ประกิจถาวรกุล
วิศวกรรมศาสตร์
251.
6210110653
นายณัฐพัฒน์
สุรปรีชากุล
วิศวกรรมศาสตร์
252.
6210110633
นายก้องภพ
ฉายะบุระกุล
วิศวกรรมศาสตร์
253.
6210110062
น.ส.ชลธิชา
คำหวาน
วิศวกรรมศาสตร์
254.
6211110128
น.ส.กุลนันทน์
กลิ่นสัมผัส
ศิลปศาสตร์
255.
6211110230
น.ส.ศุภากร
ช่างสลัก
ศิลปศาสตร์
256.
6211110241
น.ส.สุภา
แซ่หวอง
ศิลปศาสตร์
257.
6210110233
นายพิชัยยุติ
บัวสกัด
วิศวกรรมศาสตร์
258.
6210210121
น.ส.ภูษิดา
ฤทธิเดช
วิทยาศาสตร์
259.
6210518035
น.ส.ศศิมา
อรัญดร
วิทยาการจัดการ
260.
6211110319
นายพสธร
ธารวัฒนพงศ์
ศิลปศาสตร์
261.
6211110059
น.ส.ศรุตา
ชาญณรงค์
ศิลปศาสตร์
262.
6410110733
น.ส.สุพิทยา
ชูช่วย
วิศวกรรมศาสตร์
263.
6210110461
นายจักรพงศ์
โประเทพ
วิศวกรรมศาสตร์
264.
6210311318
น.ส.นันท์นภัส
ทองประเจียด
แพทยศาสตร์
265.
6211110283
น.ส.ภัชลภา
เตชะสุขิตกุล
ศิลปศาสตร์
266.
6211110263
น.ส.จารวี
พันธุ์ทวี
ศิลปศาสตร์
267.
6211110170
น.ส.ธัญลักษณ์
แซ่โง้ว
ศิลปศาสตร์
268.
6210514055
นายภากร
น้อยนาเวช
วิทยาการจัดการ
269.
6210514063
นายธนวิชญ์
แซ่โง้ว
วิทยาการจัดการ
270.
6210515002
นายกษิดิศ
เลี่ยนกัตวา
วิทยาการจัดการ
271.
6210110652
นายณัฐนันท์
สุตันตยาวลี
วิศวกรรมศาสตร์
272.
6211110195
น.ส.พิชญ์สินี
คีรีกิ้น
ศิลปศาสตร์
273.
6211110126
น.ส.กัลยกร
พละเลิศ
ศิลปศาสตร์
274.
6210110512
นายบัญชากานต์
สังขจร
วิศวกรรมศาสตร์
275.
6210610180
นายสืบตระกูล
เอ่งฉ้วน
ทรัพยากรธรรมชาติ
276.
6210410202
น.ส.กามีล๊ะ
สะดอ
พยาบาลศาสตร์
277.
6211110140
น.ส.ชลิตา
จันทนะ
ศิลปศาสตร์
278.
6210110334
นายวิรุฬ
หวังยุนุ้ย
วิศวกรรมศาสตร์
279.
6211410124
น.ส.อาร์อายู
เจ๊ะโก๊ะ
การแพทย์แผนไทย
280.
6210110078
นายชิษณุ
สะแลหมัน
วิศวกรรมศาสตร์
281.
6211410093
น.ส.นูรอาซีกีน
มะแซ
การแพทย์แผนไทย
282.
6210110365
น.ส.สาธิดา
อรุณพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
283.
6310311006
น.ส.แพรวรุ่ง
ช่วยชม
แพทยศาสตร์
284.
6211010003
นายกรวิชญ์
ทองยอด
อุตสาหกรรมเกษตร
285.
6211410081
น.ส.ดามิยาอ์
มะหลี
การแพทย์แผนไทย
286.
6310311022
นายอิทธิพล
พรรณราย
แพทยศาสตร์
287.
6210110420
นายอัฟฟาน
มามะ
วิศวกรรมศาสตร์
288.
6211410084
น.ส.ตัซนีม
ดาแม
การแพทย์แผนไทย
289.
6210410229
น.ส.รอฟีอะห์
ยีตา
พยาบาลศาสตร์
290.
6211214021
น.ส.ชุติมณฑน์
เชาว์ทอง
เศรษฐศาสตร์
291.
6211210072
นายธนบดี
ยงประเดิม
เศรษฐศาสตร์
292.
6210110032
น.ส.ขนิษฐา
ศรีสงคราม
วิศวกรรมศาสตร์
293.
6211010072
นายศัศณัฐ
มณีคุณ
อุตสาหกรรมเกษตร
294.
6210110028
น.ส.เกวลี
มั่งมี
วิศวกรรมศาสตร์
295.
6210110521
น.ส.ปริชาติ
ศรีสว่าง
วิศวกรรมศาสตร์
296.
6210511016
น.ส.ยศวดี
มีแต้ม
วิทยาการจัดการ
297.
6210511023
นายสิทธิพร
หมานเสบ
วิทยาการจัดการ
298.
6210511036
น.ส.ณัฏฐริณีย์
อินทมณี
วิทยาการจัดการ
299.
6310510419
น.ส.นันทิยา
ตั้งเลิศอรุณ
วิทยาการจัดการ
300.
6210511024
น.ส.สิริกาญจน์
สะพะพันธุ์
วิทยาการจัดการ
301.
6210511017
น.ส.รสกร
ณ นคร
วิทยาการจัดการ
302.
6210511034
น.ส.ชนนิกานต์
พรผดุงธรรม
วิทยาการจัดการ
303.
6210511018
น.ส.วิชญ์ญาดา
รอดคง
วิทยาการจัดการ
304.
6210511042
น.ส.ปิ่นสุดา
งามเลิศสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
305.
6210511026
น.ส.สุภัสสรา
ชูทิพย์
วิทยาการจัดการ
306.
6210511032
น.ส.ขวัญจิรา
เต้แก้ว
วิทยาการจัดการ
307.
6210511046
นายวรวุฒิ
หาดเด็น
วิทยาการจัดการ
308.
6210511047
น.ส.วารุณี
หนูชู
วิทยาการจัดการ
309.
6210511007
น.ส.ดายานา
เส็นเหร็ม
วิทยาการจัดการ
310.
6210511035
น.ส.ญาณิศา
แนวบรรทัด
วิทยาการจัดการ
311.
6210511044
น.ส.ภัคจิรา
นิลสุพรรณ
วิทยาการจัดการ
312.
6210110600
น.ส.สิรินยา
แซ่ลิ้ม
วิศวกรรมศาสตร์
313.
6210512006
นายธนกร
นวลจันทร์
วิทยาการจัดการ
314.
6210710034
น.ส.กัลยาณิน
สดุ้งดี
เภสัชศาสตร์
315.
6210517054
น.ส.ภัทราวดี
ศรีสม
วิทยาการจัดการ
316.
6210517043
น.ส.ปวิมล
พรหมแท่น
วิทยาการจัดการ
317.
6210517010
น.ส.ชนกานต์
เหมทานนท์
วิทยาการจัดการ
318.
6210517003
น.ส.กฤตพร
ลำพรหมสุข
วิทยาการจัดการ
319.
6210517037
น.ส.นาราภัทร
สิทธิกุล
วิทยาการจัดการ
320.
6210511009
นายธวัชชัย
นฤมิตร์
วิทยาการจัดการ
321.
6210710045
นายธนัทภณ
กิตติวราพงศ์
เภสัชศาสตร์
322.
6210110541
นายภัทร
ดิษฐ์อำไพ
วิศวกรรมศาสตร์
323.
6210712064
นายภัสธวัช
รัชตเศรษฐกุล
เภสัชศาสตร์
324.
6210710035
นายกิจจา
เลาหวิริยะกมล
เภสัชศาสตร์
325.
6210710041
น.ส.ณัฐนิชา
พงษ์จีน
เภสัชศาสตร์
326.
6210712001
น.ส.กชพรรณ
บรรเจิดลักษณ์
เภสัชศาสตร์
327.
6210710012
น.ส.นันฑมาศ
ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์
เภสัชศาสตร์
328.
6210710078
นายธนาวุฒิ
ธนพิพัฒนศิริ
เภสัชศาสตร์
329.
6210515030
นายพชรพงศ์
เจริญสุข
วิทยาการจัดการ
330.
6411110267
นายยอดชาย
มีแต้ม
ศิลปศาสตร์
331.
6210710076
นายณัฐวัฒน์
ชวศิริ
เภสัชศาสตร์
332.
6210110275
น.ส.มณีรัตน์
ชฎาธร
วิศวกรรมศาสตร์
333.
6210710107
น.ส.อัญชิสา
สงสุวรรณ์
เภสัชศาสตร์
334.
6210710004
นายจิรเมธ
พูลศิริ
เภสัชศาสตร์
335.
6210712062
นายภัทรภณ
สุขพรหม
เภสัชศาสตร์
336.
6210110610
นายอดิเทพ
ประทุมวัลย์
วิศวกรรมศาสตร์
337.
6210110043
นายจักรี
จีนปาน
วิศวกรรมศาสตร์
338.
6210110310
นายวรพล
โกมล
วิศวกรรมศาสตร์
339.
6210810003
น.ส.เกวลิน
ช่อมณี
ทันตแพทยศาสตร์
340.
6210110276
นายมนัสวี
ศรีทอง
วิศวกรรมศาสตร์
341.
6210511051
นายศิวกร
ประเสริฐกุล
วิทยาการจัดการ
342.
6210511028
น.ส.อรอุมา
อ่อนแก้ว
วิทยาการจัดการ
343.
6210311040
นายพีรภาส
ศิริสวัสดิ์
แพทยศาสตร์
344.
6210710060
นายอภิสิทธิ์
เขียวอ่อน
เภสัชศาสตร์
345.
6210710081
นายธีทัต
อัคราธิการ
เภสัชศาสตร์
346.
6210311029
นายธนพล
ศักดิ์แก้ว
แพทยศาสตร์
347.
6411110287
น.ส.สุภัทร
วิชสโร
ศิลปศาสตร์
348.
6410510460
นายอมเรศ
อินทบวร
วิทยาการจัดการ
349.
6210311007
น.ส.วรวดี
ศุภจำรูญ
แพทยศาสตร์
350.
6210311012
น.ส.กฤตยา
พฤกษาพิทักษ์
แพทยศาสตร์
351.
6210311032
นายนพสรณ์
มุนินทรวงศ์
แพทยศาสตร์
352.
6210110662
นายธีธัช
พานิช
วิศวกรรมศาสตร์
353.
6210311044
นายสรรพวัศ
เพชรกาฬ
แพทยศาสตร์
354.
6210311015
น.ส.กันต์รวี
กาเหย็ม
แพทยศาสตร์
355.
6210311011
นายกฤตกานต์
ดวงจันทร์
แพทยศาสตร์
356.
6210311002
นายชนม์ศิริ
คงปราโมทย์
แพทยศาสตร์
357.
6210511001
น.ส.กรรภิรมย์
จันทรัตน์
วิทยาการจัดการ
358.
6210710052
นายภูมิพัฒน์
บุญมาปลูก
เภสัชศาสตร์
359.
6210311006
น.ส.รุ่งจันทร์ฉาย
อรุณลิ่มสวัสดิ์
แพทยศาสตร์
360.
6210710049
นายพชรดนัย
แก้วประดับ
เภสัชศาสตร์
361.
6210712036
นายภัทรพงศ์
ช่วยทอง
เภสัชศาสตร์
362.
6210710030
นายก่อกุศล
กันธะรส
เภสัชศาสตร์
363.
6210311009
น.ส.กนกวรรณ
มานะชำนิ
แพทยศาสตร์
364.
6210712025
น.ส.ณัฐณิชา
มุนินทรวงศ์
เภสัชศาสตร์
365.
6210511054
น.ส.อันวิดา
โต๊ะหะ
วิทยาการจัดการ
366.
6210311027
น.ส.ถาวรีย์
มังคลา
แพทยศาสตร์
367.
6210712054
นายบดินทร์เดชา
ชุ่มใจ
เภสัชศาสตร์
368.
6210311041
นายภูริพล
แซ่ท่อง
แพทยศาสตร์
369.
6210710098
นายมิ่งแมน
ลิมป์กันเอง
เภสัชศาสตร์
370.
6210311004
น.ส.บุญฑริกา
วิจะสิกะ
แพทยศาสตร์
371.
6210110643
นายจิรายุส
สุวรรณสังข์
วิศวกรรมศาสตร์
372.
6210712006
น.ส.ณัฐกุล
ส้มตั้น
เภสัชศาสตร์
373.
6210712044
น.ส.กฤตยา
เลาะปนสา
เภสัชศาสตร์
374.
6210710058
น.ส.สุวรรณา
ถึงถิ่น
เภสัชศาสตร์
375.
6210311014
นายกัณฑ์เอนก
พรัดมะลิ
แพทยศาสตร์
376.
6210311022
น.ส.ชญานิน
โฉลกคงถาวร
แพทยศาสตร์
377.
6210311037
นายปณชัย
มาลัยกนก
แพทยศาสตร์
378.
6210311025
น.ส.โชติกา
บุญประสงค์กิจ
แพทยศาสตร์
379.
6210710094
น.ส.ปิยาพัชร
ชะโนวรรณะ
เภสัชศาสตร์
380.
6210710106
นายอลัม
ฮะอุรา
เภสัชศาสตร์
381.
6210311043
นายวุฒิชาติ
เบ็ญอาบูบาการ์
แพทยศาสตร์
382.
6210311003
น.ส.ธัดดาว
สุขบาล
แพทยศาสตร์
383.
6210311047
นายอภิสิทธิ์
กลิ่นแก้ว
แพทยศาสตร์
384.
6210712005
น.ส.ณัชชา
ยี่ตระกูล
เภสัชศาสตร์
385.
6210712046
น.ส.กุลธิดา
โชควิวัฒนชัย
เภสัชศาสตร์
386.
6210710065
น.ส.กิรณา
ศรียาภัย
เภสัชศาสตร์
387.
6210710032
น.ส.กัณฑรัชต์
ศรีชาย
เภสัชศาสตร์
388.
6210712055
นายบริภัสณ์
จำเดิม
เภสัชศาสตร์
389.
6210712013
นายวัชรกร
โอฬาริกบุตร
เภสัชศาสตร์
390.
6210712041
น.ส.อัญรินทร์
ไพบูรณ์สมบัติ
เภสัชศาสตร์
391.
6210710043
น.ส.ทยากร
ผ่องแผ้ว
เภสัชศาสตร์
392.
6210710024
น.ส.วิสสุตา
ป้อมกระสันต์
เภสัชศาสตร์
393.
6210810004
น.ส.ชนิกา
เพ็ชรราน
ทันตแพทยศาสตร์
394.
6210710014
น.ส.เบ็ญจางศ์
ยกทอง
เภสัชศาสตร์
395.
6210712069
น.ส.อุรัสยา
วิศาลพัฒนะสิน
เภสัชศาสตร์
396.
6210710001
น.ส.กนกพิชญ์
อุทัยเชฏฐ์
เภสัชศาสตร์
397.
6210710031
น.ส.กัญญาพัชร
จรียานุวัฒน์
เภสัชศาสตร์
398.
6210712030
น.ส.นภัสสร
ศักดามาศ
เภสัชศาสตร์
399.
6210511048
นายวีระพล
นิยมปัทมะ
วิทยาการจัดการ
400.
6210710091
น.ส.นิรชา
อัศวโอฬาร
เภสัชศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
พอดีสมัครซ้ำกันครับ สามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ ถ้าเป็นไปได้ต้องการยกเลิกหัวข้อ เส้นทางอาชีพรัฐวิสาหกิจครับ ขออภัยด้วยครับ 6211410058 นายอินทรวัฒน์ ถนอมศักดิ์
อินทรวัฒน์ ถนอมศักดิ์31 ต.ค. 23:05223.24.161.71
  สมัคร    |  จำนวนรับ  400 400

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 400
 • เพศหญิง 258
 • เพศชาย 142
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 64 4
 • รหัส 63 8
 • รหัส 62 388
 • รวม 14 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์78
 • วิทยาศาสตร์8
 • แพทยศาสตร์61
 • วิทยาการจัดการ71
 • ทรัพยากรธรรมชาติ12
 • เภสัชศาสตร์45
 • พยาบาลศาสตร์7
 • ทันตแพทยศาสตร์2
 • อุตสาหกรรมเกษตร43
 • ศิลปศาสตร์27
 • นิติศาสตร์1
 • เศรษฐศาสตร์21
 • การแพทย์แผนไทย22
 • เทคนิคการแพทย์2