งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการ Spring New Gen Reporter
หน้าแรก » โครงการ Spring New Gen Reporter26 มิ.ย. 2558 10:15658

สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่สนามข่าว กับสถานีข่าวระดับประเทศ กับกิจกรรม “Spring New Gen Reporter : หนึ่งก้าวสู่ฝัน สร้างสรรค์นักข่าว” ด้วยกิจกรรม Campus Tour ในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 18 สถาบัน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังนักศึกษาผู้สนใจ และ เพื่อเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าประกวด ด้วยการ Audition พร้อมฟังบรรยายจากผู้ประกาศข้าวแนวหน้าของสปริงนิวส์

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

                ชาย – หญิง ที่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี มีความสนใจงานด้านการเป็นนักข่าว และไม่ได้มีอาชีพประจำด้านสื่อสารมวลชนกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่ได้รับจากโครงการ(ในกิจกรรม Campus Tour ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.springnews.co.th/newgenreporter
 2. แนบเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด พร้อมคลิปวีดิโอการรายงานข่าว ฯ เพื่อการตัดสินรอบคัดเลือก

เอกสารแนบการสมัคร

 1. ใบสมัครพร้อมภาพถ่ายผู้สมัคร ขนาดเต็มตัว 1 ภาพ และ ครึ่งตัว 1 ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 6 นิ้ว
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด / กรณีกำลังศึกษาอยู่ ให้สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
 5. กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือรับรองได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
 6. ชิ้นงานส่งเข้าประกวด : คลิปวีดิโอการรายงานข่าว สถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ หรือ ข่าวตามความคิดสร้างสรรค์ ในแบบตัวตนคุณ ความยาว 1 นาที บรรจุในแผ่น VCD/DVD หรือ UPLOAD File เท่านั้น โดยมีข้อกำหนดดังนี้
 • ต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นมาใหม่ ที่ไม่เคยออกอากาศที่ไหนมาก่อน
 • กระบวนการผลิตต้องผลิตขึ้นเอง ไม่เป็นการลอกเลียนแบบ หรือสำเนาส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
 • นักศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวนผลงาน และทุกครั้งในการเปิดรับผลงานตามช่วงเวลาที่กำหนด
 • การตัดสินของคณะกรรมถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

ช่องทางการรับสมัคร

 • ส่งใบสมัครได้ที่โต๊ะรับสมัคร ในกิจกรรม Campus Tour มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ ในวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา  09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีตรัง อาคารกิจกรรมนักศึกษา
 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558) โดยจ่าหน้าซองถึง

โครงการ Spring New Gen Reporter บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 11 ซ.เฉยพ่วง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร 0-2126-112 , 0-2126-1140

 • ส่งใบสมัครทางอิเลกทรานิคเมล์ (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558) ที่ Email : newgenroporter@springnews.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณเบญจมาศ พรตเจริญ (ดรีม) โทรศัพท์ 09-0952-6856

Email : nu.dream1985@gmail.com

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด