งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จองห้องประชุมศรีตรัง
หน้าแรก » เอกสาร » จองห้องประชุมศรีตรัง

คลิ๊กเพื่อจองห้องประชุม

ระเบียบข้อบังคับการขอใช้สถานที่

  1. ก่อนจองห้องประชุมให้ตรวจสอบตารางการใช้ห้องก่อน

  2. เมื่อจองเสร็จแล้วให้ตรวจสอบปฏิทินอีกครั้ง
  3. สามารถจองห้องติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 วัน / 1 โครงการ (กรณีเกิน 7 วัน ให้ส่งหนังสือฯที่งานพัฒนานักศึกษา)

  4. กรณีจองแล้วไม่ได้ใช้งานให้ยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (2202 / 081-7874140)
  5. กรณีทำกุญแจหายจะไม่อนุญาตให้สังกัดนั้น ๆ ใช้สถานที่เป็นเวลา 20 วันนับตั้งแต่วันที่ใช้สถานที่
  6. หากใช้สถานที่แล้วไม่รักษาความสะอาดและไม่ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ จะไม่อนุญาตให้สังกัดนั้น ๆ ใช้สถานที่เป็นเวลา 20 วันนับตั้งแต่วันที่ใช้สถานที่
  7. ห้ามใช้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ภายในห้องก่อนได้รับอนุญาต
  8. กรณีอุปกรณ์ชำรุดหรือต้องการเคลื่อนย้ายภายในห้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ 089-9769987 คุณปรเมศวร์ สาขุน
  9. กรณีหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกองพัฒนานักศึกษาเมื่อท่านจองสถานที่ในระบบแล้ว กรุณาส่งหนังสือขอใช้สถานที่ จากหน่วยงานของท่าน มายังกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเป็นการยืนยันการจอง