งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
บุคลากร
หน้าแรก » บุคลากร
 • ดร.พนิดา สุขศรีเมือง
  ผช.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  อาจารย์ 2821 phanida.s@psu.ac.th
 • นายคมกริช ชนะศรี
  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ 2200 khomkrich.c@psu.ac.th
 • น.ส.เยาวลักษณ์ คุณาวรกุล
  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
  นักวิชาการอุดมศึกษา 2208 yaowalak.k@psu.ac.th
 • น.ส.สุภาภรณ์ เพ็งทอง
  นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ 2208 supaporn.pe@psu.ac.th
 • ว่าที่ ร.ต.วงศกร ศรีผ่อง
  นักวิชาการอุดมศึกษา 2202 wongsakorn.s@psu.ac.th
 • นางสาวชุลีพร สะสม
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2202 chuleeporn.s@psu.ac.th
 • นายชาญวิทย์ จันทร์เกตุ
  นักวิชาการศึกษา 2208 chanwit.ja@psu.ac.th
 • นายปรเมศวร์ สาขุน
  นายช่างเทคนิค 2202 paramat.s@psu.ac.th
 • นางสาวชนิตา หัวเขา
  นักศึกษาช่วยงาน 2202 6211311094@psu.ac.th