งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
บุคลากร
หน้าแรก » บุคลากร
 • นายคมกริช ชนะศรี
  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ 2200 khomkrich.c@psu.ac.th
 • น.ส.เยาวลักษณ์ คุณาวรกุล
  รก.หัวงานกิจกรรมนักศึกษา
  นักวิชาการอุดมศึกษา 2208 yaowalak.k@psu.ac.th
 • นางเกตุวดี สิทธิชัย
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 2202 katwcedee.s@psu.ac.th
 • น.ส.สุภาภรณ์ เพ็งทอง
  นักวิชาการอุดมศึกษา 2208 supaporn.pe@psu.ac.th
 • ว่าที่ ร.ต.วงศกร ศรีผ่อง
  นักวิชาการศึกษา 2202 wongsakorn.s@psu.ac.th
 • นางสาวชุลีพร สะสม
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2202 chuleeporn.s@psu.ac.th
 • นายปรเมศวร์ สาขุน
  นายช่างเทคนิค 2202 paramat.s@psu.ac.th