งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา
หน้าแรก » องค์การนักศึกษา » สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา

สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา คือ องค์กรหนึ่งของนักศึกษา ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย.... องค์กรนักศึกษาเพื่อการศึกษานั่นเอง บทบาทหน้าที่ ควบคุมดูแลการทำงานขององค์การบริหารองค์การนักศึกษา ชมรมต่างๆรวมถึงสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย พิทักษ์สิทธิ์ต่างๆของนักศึกษา พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา


Facebook สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา https://www.facebook.com/sapa.psu
โทร : 074-282945 (ภายใน 2945)
สถานที่ทำการ : สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา

โดยมีคณะบริหารงานดังต่อไปนี้