งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๔
หน้าแรก » เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๔03 ก.พ. 2559 09:461,235

การรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้แก่ เยาวชนที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในประเทศและ ต่างประเทศ รวมจำนวน ๕๐ คน มีรายละเอียดดังนี้ 
- ๑. เยาวชนไทยที่ศึกษาในประเทศไทย จำนวน ๔๐ คน 
- ๒. เยาวชนไทยที่ศึกษาในต่างประเทศ หรือ เยาวชนที่ศึกษาวิชาเอกไทยศึกษา(Thai Studies) และต้องสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ จำนวน ๑๐ คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ :
๑. เป็นเยาวชนที่ศึกษาระดับอุดมศึกษา 
๒. มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๓ ปี 
๓. มีความมุ่นมั่น อยากเรียนรู้ ตั้งใจลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔. มีจิตอาสา มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดใจรับประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
๕. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา ๒๖ วัน
๖. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ฯ โดย :
๑. ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร ได้ที่ www.ohm.go.th/jitarsa 
เฟตบุ๊ก : โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

๒. เขียนบทความ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษเอสี่ ขนาดตัวอักษร ๑๖ พ้อยท์
หรือ Clip Video ความยาวไม่เกิน ๒ นาที หรือ รูปภาพพร้อมคำบรรยาย ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว หัวข้อ 

“ฉันอยากเรียนรู้งานของพ่อ สานต่องานของแม่ ในถิ่นภูพาน” 

๓. ส่งใบสมัคร รูปถ่ายตนเอง ๑ รูป และเอกสาร (บทความ,Clip Video,รูปภาพ) มาที่E-mail: jitarsa@ohm.go.th ที่อยู่ : กองข่าว สำนักราชเลขาธิการ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ (วงเล็บมุมซอง เยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ ๔)

** ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ **
ทั้งนี้ โครงการ ฯ พร้อมประสานงานไปยังสถานศึกษา หากระยะเวลาการ เข้าร่วม กิจกรรม กระทบช่วงเวลาเรียนหรือการสอบ

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด