งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 6
หน้าแรก » โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 630 มี.ค. 2559 11:572,069

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 6 (RDPB CAMP6)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถและพระบรมวงศ์
 • เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริ และผลสาเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • เพื่อสร้างเยาวชนเครือข่ายรู้งานสืบสานพระราชดำริไปทั่วประเทศ

การรับสมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
โปรแกรม 1 เส้นทางการเรียนรู้ “นวัตกรรมความรู้ สู่เส้นทางความคิดตามแนวพระราชดำริ”

 • นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • อายุ 18 ถึง 25 ปี
 • สมัครเป็นทีมทีมละ 4 คน
 • สมาชิกในทีมศึกษาในสถาบันการศึกษาเดียวกันและมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม
 • ผู้สมัครจะต้องสรุปโครงการสืบสานพระราชดำริที่เคยดาเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณา 1 โครงการ และผู้สมัครในทีมไม่น้อยกว่า 2 คนต้องเคยเข้าร่วมค่ายฯ RDPB CAMP ของสานักงาน กปร. ไม่น้อยกว่า 2 คน และจะต้องมีการนำความรู้ไปพัฒนาเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมในลักษณะโครงการสืบสานพระราชดำริด้วย
 • ดาวน์โหลด (n470_1.pdf)

 
โปรแกรม 2 เส้นทางการเรียนรู้ “พลิกฟืนผืนป่า พัฒนาผืนน้ำ ก่ออาชีพอย่างยั่งยืน”

 • นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • อายุ 18 ถึง 25 ปี
 • สมัครเป็นทีมทีมละ 4 คน
 • ผู้สมัครจะต้องเรียนในสถาบันการศึกษาเดียวกันและมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาทีม
 • ผู้สมัครจะต้องเขียนโครงการเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริมาเพื่อประกอบการพิจารณา 1 โครงการ
 • ดาวน์โหลด (n470_2.pdf)

 
หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครฟอร์ม 01 (ใบสมัครแบบทีม) 1 ใบ และใบสมัครฟอร์ม 02 (ใบสมัครแบบบุคคล) 4 ใบ
 • รูปถ่ายสมาชิกภายในทีม (ขนาด 2 นิ้ว) คนละ 1 ใบ
 • โครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว (สำหรับโปรแกรม 1)
 • โครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” ทีมละ 1 โครงการ (สำหรับโปรแกรม 2)

การคัดเลือก
คัดเลือกจากคุณสมบัติผู้สมัคร และจากโครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ”

 • โปรแกรม 1 รับ 20 ทีม ส่งหลักฐานการสมัครถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
 • โปรแกรม 2 รับ 25 ทีม ส่งหลักฐานการสมัครถึงวันพุธที่ 20 เมษายน 2559

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rdpbcamp.com/rdpb6/index.php

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด