งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการเยาวชน คนทำดี
หน้าแรก » โครงการเยาวชน คนทำดี10 มิ.ย. 2559 13:401,649

โครงการเยาวชน คนทำดี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

            มูลนิธิเอสซีจีดำเนินโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากมายหลากหลายโครงการ             การปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในโครงการที่มูลนิธิฯให้ความสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มช่วงวัยที่เหมาะสมที่จะพัฒนาจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยิ่ง เพราะอยู่ในวัยที่กำลังเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มูลนิธิเอสซีจีจึงดำเนินโครงการ “เยาวชน คนทำดี” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกด้านความคิด และส่งเสริมให้กลุ่มคนดังกล่าวนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแสดงออกในรูปแบบของกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

  1. นิสิตหรือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือนักศึกษาอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมตัวกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ดำเนินการในนาม กลุ่มนิสิตนักศึกษา ชมรมกิจกรรม องค์กรนิสิตนักศึกษา คณะ หรือสาขาวิชา
  2. ต้องมีอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการลงนามของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอาชีวศึกษาเป็น      ผู้รับรอง และควบคุมการดำเนินโครงการ

เงื่อนไขการขอรับทุนสนับสนุนโครงการ

  1. โครงการที่นำเสนอต้องสอดคล้องกับสาขาวิชา หลักสูตร หรือวิชาชีพ ที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่
  2. ในกรณีนักศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ต้องชี้แจงให้เห็นว่าสามารถบูรณาการความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละสาขาวิชามาแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างชัดเจน
  3. โครงการที่นำเสนอต้องเป็นโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องของชุมชนนั้น
  4. วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

 

 

เกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ

                - นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมได้จริง                - มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ในการทำโครงการ

                - ตอบสนองความต้องการของชุมชน                          - การมีส่วนร่วมของชุมชน

                - แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

หมายเหตุ

1. วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมูลนิธิเอสซีจีจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. มูลนิธิเอสซีจีจะประกาศโครงการที่ผ่านการคัดเลือกผ่านทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ www.scgfoundation.org

3. การพิจารณาของมูลนิธิเอสซีจีถือเป็นสิ้นสุด

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. Download ใบสมัคร โครงการเยาวชน คนทำดี ปี 2559 ได้ที่เว็บไซต์ www.scgfoundation.org
  2. ส่งเอกสารทั้งหมดที่ระบุในใบสมัครให้มูลนิธิเอสซีจีด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ โครงการเยาวชน คนทำดี ปี 2559 มูลนิธิเอสซีจี อาคาร 1 เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรืออีเมล์ khemmanp@scg.co.th
  3. ระยะเวลาการส่งโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด