งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการ JENESYS 2016 ณ ประเทศญี่ปุ่น
หน้าแรก » โครงการ JENESYS 2016 ณ ประเทศญี่ปุ่น04 ก.ค. 2559 16:032,645

โครงการ JENESYS 2016 ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านค่านิยม ภาพลักษณ์ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และนโยบาบการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น
 3.  เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆอย่างใกล้ชิด โดยการพักกับครอบครัวเจ้าภาพ การเยี่ยมครอบครัวในท้องถิ่น และการเรียนรู้จากนิทรรศการจัดแสดงวัฒนธรรม
 4.  เพื่อถ่ายทอดข้อมูลประสบการณ์ต่างๆระหว่างอยู่ในประเทศญี่ปุ่นผ่านสังคมออนไลน์

กิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

 1. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 2. กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 3. กิจกรรมทัศนศึกษา ดูงาน สถานที่สำคัญต่างๆ

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
 3. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆ ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลญี่ปุ่น
 4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรค์ในการเข้าร่วมโครงการ
 5. ต้องเป็นผู้ที่ทำงาน หรือนักศึกษาในระดับปริญญาตรี/โท หรือผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สมัคร
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับดี
 7. มีอายุ 15 - 35 ปี

นักศึกษาที่สนใจให้ส่งรายชื่อมาที่กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 

ดำเนินการคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัยในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเยาวลักษณ์ เบอร์โทร 074-282208

ดาวน์โหลด (n478_EdocFile.pdf)

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด