งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมเสน่ห์ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
หน้าแรก » ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมเสน่ห์ภาษาและวัฒนธรรมมลายู30 มี.ค. 2561 13:48795

กิจกรรมมหกรรมเสน่ห์ภาษาและวัฒนธรรมมลายู วันที่ 3-4 เมษายน 61 เวลา 17.00 - 20.30 น.

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมฯ

นักศึกษารหัส 57,58,59

-ทักษะสังคม วิชาการ วิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ..1......  หน่วยชั่วโมง

-พหุวัฒนธรรม ความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ..... 2……หน่วยชั่วโมง     

นักศึกษารหัส 60 

-กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ   จำนวน...... 1..... .หน่วยชั่วโมง                                                                  

- กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ                             จำนวน........1. .... หน่วยชั่วโมง

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนา                                            จำนวน.....1.........หน่วยชั่วโมง

                        รวม 3 หน่วยชม.

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด