งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการทัศนศึกษาอาเซียนและร่วมชมกิจกรรม IMT-GT CARNIVAL ครั้งที่ 20
หน้าแรก » โครงการทัศนศึกษาอาเซียนและร่วมชมกิจกรรม IMT-GT CARNIVAL ครั้งที่ 2004 ก.ค. 2561 11:592,051

โครงการทัศนศึกษาอาเซียนและร่วมชมกิจกรรม IMT-GT CARNIVAL ครั้งที่ 20

วันที่ 21 และ 23 กรกฎาคม 2561

ณ รัฐเปอร์ลิส และ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

 

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษาตั้งแต่วันนี้ - 17 กรกฏาคม 2561 พร้อมเงินค่ามัดจำ จำนวน 200 บาท และสำเนา Passport 

ไปเช้า - เย็นกลับ เลือกวันไประหว่างวันที่ 21 กับ 23 กรกฏาคม 2561

ค่ามัดจำคืนให้ในวันเดินทางคะ

นักศึกษาที่สมัครทุกคนให้มาประชุมปฐมนิเทศวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 - 20.00 น. น. ณ ห้องประชุม 210 อาคารสำนักงานอธิการบดี

** หมายเหตุ **

- ได้ชั่วโมงทรานสคริปกิจกรรมกิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำนวน 6 ชั่วโมง ดังนี้

   รหัส 59,58,57
   1)  ทักษะสังคม วิชาการ วิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  .....3........หน่วยชั่วโมง
   2) 
พหุวัฒนธรรม ความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข .......3.....หน่วยชั่วโมง

   รหัส 60
   1)  กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ   จำนวน......3.....หน่วยชั่วโมง
   2)  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล     จำนวน....  3.... หน่วยชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
รหัส 57 นี้ พ้นสภาพแล้ว ไปได้ไหมครับพี่เพียว
เด็กชมรมฯ10 ก.ค. 2561 13:03182.232.141.214