งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เก๋ๆ กรีนๆ ด้วยผ้าผืนเดียว ครั้งที่ 2
หน้าแรก » เก๋ๆ กรีนๆ ด้วยผ้าผืนเดียว ครั้งที่ 221 ส.ค. 2561 14:33986

กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “เก๋ๆ กรีนๆ ด้วยผ้าผืนเดียว ครั้งที่ 2”

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

13.30-14.00 น.

:

 • ลงทะเบียน

14.01-14.30 น.

:

 • กล่าวเปิดงาน
 • อบรมในภาคบรรยาย

14.31-15.00 น.

:

 • แบ่งกลุ่ม อบรมในภาคปฏิบัติช่วงที่ 1

15.01-15.15 น.

:

 • พักรับประทานอาหารว่าง

15.16-16.15 น.

:

 • อบรมในภาคปฏิบัติช่วงที่ 2

16.15-16.30 น.

:

 • ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 

หมายเหตุ        ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต้องมี ผ้ารูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส อย่างน้อยคนละ 1 ผืน โดยเป็นผ้าชนิดใดก็ได้
เพื่อประกอบการอบรม (ถ้ามีหลายผืนก็ให้นำมาด้วย เพื่อฝึกทำหลายๆ แบบ)  ท่านที่ไม่มีผ้า ศูนย์ฯ มี
จำหน่าย คือ ผ้าขาวม้า ราคาผืนละ 80 บาท และ ผ้าปาเต๊ะ ราคาผืนละ 40 บาท (กรุณาแจ้งการสั่งซื้อผ้าล่วงหน้า)
 

*หมายเหตุ   ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต้องมี ผ้ารูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส อย่างน้อยคนละ 1 ผืน โดยเป็นผ้าชนิดใดก็ได้
เพื่อประกอบการอบรม (ถ้ามีหลายผืนก็ให้นำมาด้วย เพื่อฝึกทำหลายๆ แบบ)

***นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม จะได้ลง transcript ดังนี้***

นักศึกษารหัส 59, 58, 57 จะได้กิจกรรมเลือกเข้าร่วม 3 ช.ม. ดังนี้

 • จิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย 1 ช.ม.
 • ทักษะสังคม วิชาการ วิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 2 ช.ม.

นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป จะได้กิจกรรมเลือกเข้าร่วม 3 ช.ม. ดังนี้

 • กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ 1 ช.ม.
 • กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการ และวิชาชีพ 2 ช.ม.
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด