งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คู่มือองค์กรกิจกรรมนักศึกษา 2563
หน้าแรก » คู่มือองค์กรกิจกรรมนักศึกษา 256313 เม.ย. 2563 16:012,491

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด (n619_Student Organization Announcement.pdf)

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด (n619_Budget for Student Activity.pdf)

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยธรรมนูญองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด (n619_Student Organization Regulation.pdf)

ประกาศที่เกียวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด (n619_Activity.pdf)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด (n619_Extra-curricular activites.pdf)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน และหลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด (n619_EdocFile.pdf)

 4.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี  (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตหาดใหญ่ ดาวน์โหลด (n619_international.pdf)

5. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด (n619_(COVID-19).pdf)

โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา (ทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา)

1.การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา (ทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา)  ดาวน์โหลด (n619_ACTIVITY TRANSCRIPT.pdf)

แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดาวน์โหลด (n619_Process.pdf)

2. การส่งหลักฐานการบันทึกทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา และประเมินผลโครงการ ดาวน์โหลด (n619_Evalution.pdf)

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด