งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ
หน้าแรก » เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ22 เม.ย. 2563 11:312,666

โครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ดาวน์โหลด (n621_โครงการ-เรียนรู้ชุมชน.pdf)

หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง ตามแผนการพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรแบบขั้นบันได โดยกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัดได้กำหนดไว้ จึงจะสำเร็จการศึกษา โดยมีประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัยในหลักสูตรตามชั้นปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขั้นการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักการเตรียมตัวเองเข้าสู่ชุมชน สังคมให้นักศึกษารู้จักการใช้เครื่องมือ เขียนโครงการ และทำงานร่วมกับชุมชนได้ การลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ โดยเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากพื้นที่ชุมชน

                   งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักศึกษา  ตามโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของทุกสถาบันการศึกษา จึงได้กำหนดจัดโครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ โดยมีกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ ดูงาน ชุมชนเข้มแข็ง โดยเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากพื้นที่ชุมชน เรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ที่มีความเสียสละ  มีคุณธรรม และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน จนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน

2.วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการดำเนินงานพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง จากผู้นำชุมชนที่มีความเสียสละ  มีคุณธรรม  และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน
  2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชุมชน

3.ผู้เข้าร่วมโครงการ

                    นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน  200 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6

4. ระยะเวลาปฏิบัติงาน/สถานที่

          ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 

- พื้นที่ชุมชนบ้านจังโหลน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา        จำนวนนักศึกษา 50 คน

- พื้นที่ชุมชนท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา          จำนวนนักศึกษา 50 คน

- พื้นที่ชุมชนรำแดง ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา            จำนวนนักศึกษา 50 คน

- พื้นที่ชุมชนคูเต่า ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา               จำนวนนักศึกษา 50 คน

5. ลักษณะกิจกรรม

ทัศนศึกษาลงพื้นที่ เรียนรู้ ชุมชนต้นแบบชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองในด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และชุมชนที่มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดสงขลา

สามารถดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://activity.psu.ac.th/?q=photos&n=51

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด