งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการ Grow Global – Sharing Experiences (COVID-19 Series) Y 3
หน้าแรก » ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการ Grow Global – Sharing Experiences (COVID-19 Series) Y 302 ก.พ. 2564 09:341,667

โปรดอ่านรายละเอียดก่อนนะคะ

รายละเอียดกิจกรรมสำหรับโครงการ Grow Global – Sharing Experiences (COVID-19 Series)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเรียนรู้และสร้างเสริมความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย (Internationalization at Home, IaH)

2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นสากล (Global Competency) ให้กับนักศึกษา

3. เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้เข้าร่วมผ่านมุมมองที่แตกต่างจากชีวิตจริงในต่างประเทศ

รูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ MOOC ของมหาวิทยาลัย ผ่าน https://mooc.psu.ac.th/psumooc-0035/

2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

3. รับชมสื่อวิดีโอ Grow Global – Sharing Experiences (COVID-19 Series) อย่างตั้งใจให้ครบทุกตอน

4. ทำแบบทดสอบและตอบคำถามท้ายบท ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในคำถาม

5. ทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

หมายเหตุ

- กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

- นักศึกษาที่ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนและผ่านการประเมิน จะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์จากระบบและการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมฯ 2 หน่วยชั่วโมง (Y3)

- สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส61) และปีที่ 4 (รหัส 60)ที่ประสงค์จะรับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมฯประเภท Y3 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564

- สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 (รหัส 60) ที่ประสงค์จะปลดล็อคกิจกรรมมหาวิทยาลัยประเภท Y3 กรุณาแจ้งความประสงค์มายัง อีเมล์ faisol.b@psu.ac.th หรือโทร 074-282254

-สำหรับนักศึกษา รหัส 60(ไม่ปลดล็อค),62,63 จะได้รับการบันทึกประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านส่งเสริมความเป็นนานาชาติฯ 2 หน่วยชม.

- ให้นักศึกษาตอบคำถามให้ตรงและครบถ้วน หากพบการทุจริตคัดลอกผลงานผู้อื่น จะดำเนินการทางวินัยนักศึกษา

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด