งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การพิจารณาโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
หน้าแรก » การพิจารณาโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 256403 ก.พ. 2565 15:251,175

เกณฑ์การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 – 21.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

เกณฑ์ประกอบการพิจารณา รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

  1. กระบวนการทำงานครบวงจรคุณภาพ PDCA  (20 คะแนน)
  2. การบูรณาการความรู้สู่กิจกรรม  (20 คะแนน)
  3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการ (20 คะแนน)
  4. ความคิดสร้างสรรค์ (15 คะแนน)
  5. การนำเสนอ  (15 คะแนน) 
  6. สามารถนำไปขยายใช้ได้อย่างต่อเนื่อง  (10 คะแนน)  

การนำเสนอ

ลำดับการนำเสนอวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด (n722_10 Feb 2022.pdf)

ลำดับการนำเสนอวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด (n722_11 Feb 2022.pdf)

1. นำเสนอโครงการดีเด่น ตามวันและลำดับการนำเสนอ (ตามเอกสารแนบ) โดยใช้ไฟล์นำเสนอโครงการละ 10 นาที (ไม่รวมเวลาตอบคำถาม)

    - กรณีเวลาเกิน 10 นาที แต่ไม่เกิน 30 วินาที ไม่ตัดคะแนน

    - กรณีเวลาเกิน 10 นาที 30 วินาที จะตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน จาก คะแนนรวมเฉลี่ย

2. กำหนดส่ง Link ไฟล์นำเสนอ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในเวลา 16.00 น. ไปยัง Email : wongsakorn.s@psu.ac.th

3. กำหนดลงทะเบียนผู้นำเสนอโครงการ ก่อนเวลานำเสนออย่างน้อย 20 นาที ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Zoom ได้ที่ นางสาวชุลีพร สะสม หมายเลขโทรศัพท์ 08-1787-4140

หมายเหตุ

- โครงการที่ได้รับคะแนนเฉลี่ย 80 คะแนนขึ้นไป จึงถือว่าผ่านการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสามารถติดตามผลการพิจารณาได้ที่ https://activity.psu.ac.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีวงศกร ศรีผ่อง ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา โทรศัพท์ 0-7428-2202 หรือโทรศัพท์มือถือ 08-9466-6336 หรือ นางสาวชุลีพร สะสม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 08-1787-4140

 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด