งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบ สานพระราชดําริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12
หน้าแรก » ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบ สานพระราชดําริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 1211 มี.ค. 2565 09:25428

ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบ สานพระราชดําริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการพัฒนาวิถีชีวิตคน
ในลุ่มนํ้าที่แตกต่างกัน 4 นํ้ า 3 รส นอกจากนี้กิจกรรมการประกวดโครงการของทีมเยาวชนที่ได้น้อมนําแนว
พระราชดําริไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมหรือนําไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่หรือชุมชนของตนเอง
ผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษารวมมูลค่าทั้งสิ้นกวา่ 150,000 บาท

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นผู้ที่ศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
  2. อายุระหว่าง 18–25 ปี
  3. รวมทีมในสถาบันเดียวกนให้ได้ทีมละ  4 คนและมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจําทีม

เข้าร่วมกิจกรรมที่จะ จัดขึ้นในระหวางวันที่  4-10 เมษายน 2565

สามารถดูรายละเอียดของโครงการ RDPB Camp รุ่นที่ 12 ได้ตามลิงค์ที่ส่งมาให้นี้ หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่>>>พี่ก่อง 096-769-9182, พี่จ้าน 063-780-3866 และพี่มิ้น 092-854- 5298
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้– 15 มีนาคมนี้ Link เอกสารโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดําริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 https://drive.google.com/drive/folders/1M96SiLnhvbiPNUoT_kuSnUzPu2pigdNs?usp=sharing Link
ใบสมัครโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดําริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 https://forms.gle/YSXmo26GZceKnDsSA

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด