งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
หน้าแรก » เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ31 มี.ค. 15:53315
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในกิจกรรม “การประกวดผลงานวิชาการ ด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างประเทศ” จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อให้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งจากนักวิชาการและผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
 
เห็นควรประชาสัมพันธ์ไปยังทุกคณะ/หน่วยงาน ผู้สนใจส่งผลงานได้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก   https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1Cmc8kzcNCbXnmmZ_8NLVYSFc3i7Kcu9Y?usp=sharing
 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ หมายเลขโทรศัพท์ 02-6596741 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด