งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ "ไทยพร้อม"
หน้าแรก » ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ "ไทยพร้อม"27 ก.ย. 2565 09:051,152

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ "ไทยพร้อม"

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ "ไทยพร้อม" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 330,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของประเทศไทย ในปี 2565 (APEC 2022)
 • เพื่อสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมประชาชนชาวไทย ให้เกิดความภูมิใจ และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ทั้งในมิติของ Soft Power และมิติของ Innovation
 • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติ ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพประชุม APEC 2022 ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตลอดจนความเชื่อมั่นต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์โควิด-19
 • เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป  แสดงศักยภาพในการถ่ายเรื่องราว "ไทยพร้อม"

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า–ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าเยาวชนอายุ 15-22 ปี ทีมละไม่เกิน 5 คน (รวมอาจารย์ที่ปรึกษา)
 • ประชาชนทั่วไป ทีมละไม่เกิน 5 คน

รูปแบบกิจกรรม

 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยวางแผนจัดทำคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้ หัวข้อ ไทยพร้อม” แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอด ให้เห็นถึงศักยภาพในแง่มุมต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนชาวไทย และนานาชาติ (1-30 กันยายน 2565)
 • ร่วมฟังกิจกรรม Work Shop  (ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวิทยากรร่วมบรรยาย เพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ผ่านการคัดเลือก เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการผลิตคลิปวิดีโอ อาทิ การสร้างความเชื่อมั่นต่อการเปิดประเทศรับการท่องเที่ยว, เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG ), ความสำคัญในแง่มุมต่างๆ สำหรับการเตรียมตัว ปรับตัวเพื่อประโยชน์ต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 แบ่งเป็น 2 รอบในการเข้าร่วม (วันที่ 29และ30 กันยายน 2565)
 • นำผลงาน โดยจัดทำ เป็นคลิปวีดีโอนำเสนอ ทีมละไม่เกิน 5 นาที
 • ส่งผลงานคลิปวิดีโอมายัง กรมประชาสัมพันธ์ ตามรายละเอียด ช่องทางเว็บไซต์ https://apec2022.prd.go.th/ (ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565)
 • การคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น 50 ทีม จากการโหวตคะแนนจากยอด Like ช่องทาง Youtube ของโครงการ เพื่อแจ้งผลการเข้าร่วมกิจกรรม Work Shop  (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565)
 • ร่วมกิจกรรม Work Shop ทั้ง 50 ทีมจะต้องเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแนวคิดจากคลิปวิดีโอรณรงค์ พร้อมชี้แจงเกณฑ์การตัดสินจากการโหวตคะแนนจากยอด Like ช่องทาง Youtube ของโครงการ และการตัดสินจากเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ
 • ประกาศผลงานและมอบรางวัลชนะเลิศ 14 ผลงาน (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565)

หลักเกณฑ์ผลงาน

 • เนื้อหาคลิปวีดิโอต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาทีรวมไตเติ้ล(ถ้ามี)
 • ขอบเขตของแนวคิดเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ "ไทยพร้อม" โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอผลงาน
 • ชื่อคลิปผลงานขึ้นอยู่กับผู้สมัครเอง โดยต้องมีชื่อ และโลโก้ของ "APEC พร้อม ไทยพร้อม" และ "APEC2022" ในท้ายคลิปวีดีโอ
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องคิดชื่อคลิปและแนวคิดในการผลิตคลิปที่ง่ายต่อการจดจำ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งประเด็นทางการเมือง และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียงคลิป วีดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลคืน
 • คลิปวีดีโอ ที่ส่งเข้าประกวดทุกคลิปวีดีโอ รวมท้ังไฟล์ต้นฉบับเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานและผู้ทำคลิปวีดีโอ ผู้จัดงานสามารถนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ที่ไม่แสวงกำไรโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์คลิปวีดีโอ ให้ผู้ทำเพิ่มเติม
 • ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำ กว่า 720 p (1280 x 720) อัตราส่วน 16:9 ประเภทไฟล์ wmv, mpg mp4, mov, flv
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด สำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการ สมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์

เกณฑ์การตัดสิน รอบคัดเลือก

 • คลิปวีดิโอเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 20 คะแนน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง /ถ่ายทำ /คุณภาพการผลิต 10 คะแนน
 • เกิดประโยชน์และมีความยั่งยืน 20 คะแนน
 • สามารถตามรอยเรื่องราวได้จริง 20 คะแนน
 • Like 1 like = 5 คะแนนสะสม
 • ยอดการชม 1 view  = 1 คะแนนสะสม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 75,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 10 รางวัล
 • รางวัลคลิปที่มียอดวิวสูงที่สุด ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร : 021053833 และ 0898111901
 • อีเมลล์ : APEC2022@cibkk.com
 • www.facebook.com/APECThaiPromp

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด