งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การพิจารณาโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
หน้าแรก » การพิจารณาโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 256606 ก.พ. 14:461,340

เกณฑ์การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี

เกณฑ์ประกอบการพิจารณา รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

  1. กระบวนการทำงานครบวงจรคุณภาพ PDCA  (20 คะแนน)
  2. การบูรณาการความรู้สู่กิจกรรม  (20 คะแนน)
  3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการ (20 คะแนน)
  4. ความคิดสร้างสรรค์ (15 คะแนน)
  5. การนำเสนอ  (15 คะแนน) 
  6. สามารถนำไปขยายใช้ได้อย่างต่อเนื่อง  (10 คะแนน)  

การนำเสนอ

ลำดับการนำเสนอ ด้านวิชาการ, ด้านอื่นๆ ดาวน์โหลด (n791_17-18_210.pdf)

ลำดับการนำเสนอ ด้านบำเพ็ญประโยชน์,ด้านกีฬา,ด้านศิลปวัฒนธรรม ดาวน์โหลด (n791_17-18_203.pdf)

  1. นำเสนอโครงการดีเด่นตามวันและลำดับการนำเสนอ โดยใช้ไฟล์นำเสนอโครงการละ 10 นาที (ไม่รวมเวลาตอบคำถาม)

             - กรณีเวลาเกิน 10 นาที แต่ไม่เกิน 30 วินาที ไม่ตัดคะแนน

             - กรณีเวลาเกิน 10 นาที 30 วินาที จะตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน จาก คะแนนรวมเฉลี่ย

       2. กำหนดส่ง Link ไฟล์นำเสนอ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 16.00 น. ส่งข้อมูล

       3. กำหนดลงทะเบียนผู้นำเสนอโครงการ ก่อนเวลานำเสนออย่างน้อย 15 นาที

หมายเหตุ

- โครงการที่ได้รับคะแนนเฉลี่ย 80 คะแนนขึ้นไป จึงถือว่าผ่านการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีวงศกร ศรีผ่อง ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา โทรศัพท์ 0-7428-2202 หรือโทรศัพท์มือถือ 08-9466-6336

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด