งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการงานเวทีคุณภาพฯ "บัณฑิตไทย ไม่โกง"
ภาพกิจกรรม » โครงการงานเวทีคุณภาพฯ "บัณฑิตไทย ไม่โกง"04 ก.พ. 2559 13:371,015
โครงการงานเวทีคุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
หัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง”
และนิทรรศการ “นักศึกษายุคใหม่ หัวใจไม่โกง”
วันที่ 28–29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1ชั้น2อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
-กิจกรรมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทมหาวิทยาลัยกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”การส่งผลงานเข้าประกวด
- กิจกรรมนิทรรศการ “นักศึกษายุคใหม่ หัวใจไม่โกง” โดยสถาบันเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง