งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ หัวข้อ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ 5 วิทยาเขต
ภาพกิจกรรม » ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ หัวข้อ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ 5 วิทยาเขต30 พ.ค. 2559 14:17890
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ หัวข้อ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม รับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์
ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2559
ณ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
- การบรรยายพิเศษหัวข้อ “กรอบนโยบาย แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของ ม.อ. ปีการศึกษา 2559”
- กิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวดีๆในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของแต่ละวิทยาเขต
-กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดหัวข้อดังต่อไปนี้
1.ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขในการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์
2.เกณฑ์การวัดความสำเร็จในการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์
3.แนวทางการพัฒนากิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์
4.บทบาทและหน้าที่ในการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ (องค์การบริหาร องค์การ นักศึกษา 5 วิทยาเขต )
5.แนวทางการกำกับและตรวจสอบการดำเนินการประชุมเชียร์(สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 5 วิทยาเขต )
-กิจกรรม 5 วิทยาเขต มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน