งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรม » ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 256222 เม.ย. 2563 10:31494
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562
---------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา (Orientation) ให้นักศึกษาใหม่เป็นกิจกรรมที่สำคัญและถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้แก่นักศึกษาใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นของนักศึกษาใหม่ที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่ทุกสถาบันจะต้องดำเนินการและจัดโครงการให้เกิดความประทับใจในครั้งแรก (First Impression) หรือครั้งเดียวที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ ได้เรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น รู้จักสถาบันที่ตนเองเข้ามาศึกษาเล่าเรียน ได้รู้จักอาจารย์ เจ้าหน้าที่รุ่นพี่และเพื่อนๆ ร่วมสถาบันเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้เกิดความประทับใจในโครงการให้ได้ที่ไม่มีวันลืมตลอดไป เพราะการเริ่มต้นที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง
การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้ ทั้งนี้เพราะการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างจากในระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวในหลายด้านทั้งด้านวิธีการเรียน สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมที่ดีช่วยให้นักศึกษาปรับตัวได้มีความสุข มีทัศนคติที่ดี สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างราบรื่นลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุของการไม่สามารถปรับตัวได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เห็นความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดจัดรูปแบบบูรณาการการจัดกิจกรรมที่ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมของโครงการ เช่น กิจกรรมต้อนรับให้มีความอบอุ่น/ประทับใจ การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน การมีส่วนร่วมกับชุมชน ฯลฯ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การต้อนรับ สร้างความอบอุ่นและความประทับใจให้แก่นักศึกษาใหม่
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน การปรับตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ
3. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสถาบัน
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและประโยชน์ส่วนรวม
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันรุ่นพี่และรุ่นน้อง

3. กลุ่มเป้าหมาย จำนวนประมาณ 5,023 คน ดังนี้
1. นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้นปีที่ 1 (ประมาณ)
จำนวน 4,023 คน (ข้อมูลจองหอพักวันที่ 17 มิ.ย.61)
2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา
คณะกรรมการหอพัก สโมสรนักศึกษาทุกคณะ และ Staff นักศึกษารุ่นพี่ทุกคณะ จำนวน 1,000 คน

4. วันที่ และสถานที่จัดโครงการ
กำหนดจัด ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาฯ อาคารยิมเนเซี่ยม ศูนย์ประชุมนานาชาติ และภายนอกมหาวิทยาลัย (กิจกรรมบำเพ็ญ)