งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
งานเวทีคุณภาพเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ภาพกิจกรรม » งานเวทีคุณภาพเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256425 มี.ค. 11:33107
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่นักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและเสริมกำลังใจแก่นักศึกษาในการทำกิจกรรม ในโครงการเวทีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการมอบโล่เกียรติยศ ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายคมกริช ชนะศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการเวทีคุณภาพเพื่อพัฒนานักศึกษา นอกเหนือจากความพร้อมทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และได้คัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่าง และโครงการกิจกรรมเด่น เพื่อยกย่องนักกิจกรรมที่ได้อุทิศตนในการจัดและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ด้วยความเสียสละโดยมีนักกิจกรรมตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 173 คน และโครงการกิจกรรมดีเด่น จำนวน 27 โครงการ

ชมภาพกิจกรรมการมอบรางวัลเพิ่มเติมได้ที่: https://photos.app.goo.gl/YgEGoyoMSpPs4iVJ6