งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)
ภาพกิจกรรม » โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)19 ส.ค. 2565 13:181,020
โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ
(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)
ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักการทรงงาน สู่นิสิตนักศึกษาและสังคม ชุมชนต่าง ๆ
2) เพื่อปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
3) เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และภาคภูมิในในความเป็นคนไทย
4) เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สัมผัสได้ของนักศึกษา เป็นห้องทดลองหรือห้องเรียนมีชีวิตของสถาบันอุดมศึกษา
3. เป้าหมาย
ลักษณะกิจกรรม
โครงการค่ายเรียนรู้ และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ กำหนดเป้าหมายจะดำเนินการในพื้นที่(ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ในลักษณะ “ค่ายเรียนรู้” เป็นค่ายเรียนรู้มีการพักค้างในพื้นที่โครงการเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การอยู่ค่าย และประสานการทำงานร่วมกัน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
1) การปฐมนิเทศ
- ภาพรวมโครงการ
- กิจกรรมที่นักศึกษาจะได้รับ
- ข้อควรปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติตัวของนิสิตนักศึกษา การให้เกียรติสถานที่ การอยู่ร่วมกันในค่ายและการลงชุมชน
2) การบรรยายพิเศษ
- เรื่อง “รู้งานสืบสานพระราชดำริ” โดยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจหลักการ ทรงงาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ
3) การบรรยายเชิงประจักษ์ หัวข้อ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำปากพนัง โดยผู้แทน จากพื้นที่ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยในแต่ละวันจะลงไปสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตการทำงานของผู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จมีชีวิต ที่พอเพียงและมีความสุขอย่างแท้จริง แล้วนำข้อมูลจากพื้นที่มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปเป็นรายงานการปฏิบัติงานโครงการ
- กิจกรรมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- กิจกรรมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติในพื้นที่การเกษตรจริง
- กิจกรรม “การส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมจิตอาสา บรรยายหัวข้อ “จิตอาสางานที่เพิ่มค่าความเป็นมนุษย์”
5) กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษากับชุมชน โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสา พื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช