งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการศึกษาเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกพระบิดาจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ภาพกิจกรรม » โครงการศึกษาเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกพระบิดาจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง22 ธ.ค. 2565 16:04923
โครงการศึกษาเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกพระบิดาจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล
และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
กิจกรรมแบ่งกลุ่มศึกษาเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ
- กิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 1 ผลิตสัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่าง วิทยากรโดย ส.ท. วินยู ทองสุกแสง
- กิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 2 ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่าง วิทยากรโดย ร.ท.ปรีชา เปียสี
- กิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 3 ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อ
วิทยากรโดย จ.ส.อ.ปฐวพล กั่วพานิช
- กิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 4 ฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็กโครงการฟาร์มตัวอย่าง
วิทยากรโดย ร.อ.สมคิด พุมมณี
-กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกพระบิดาจิตอาสา ประกอบกิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ กิจกรรมเพาะต้นกล้ามะพร้าว
กิจกรรมถอดบนเรียน สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม