งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ ผู้นำกับคุณธรรมแห่งยุคสมัย
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » การบรรยายพิเศษในหัวข้อ ผู้นำกับคุณธรรมแห่งยุคสมัย7 ก.ย. 60, 09:22 น.1,408
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดณ ห้องประชุม FMS3409 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
 • วันที่ 23 กันยายน 60
  ช่วงเวลา09.00 –11.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 183 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 20 กันยายน 60 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2560
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  จิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย
  2
  ทักษะสังคม วิชาการ วิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
  1
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา

  การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำกับคุณธรรมแห่งยุคสมัย” โดย วิทยากร อาจารย์ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

  ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 –11.00 น.

  ณ ห้องประชุม FMS3409 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

  การแต่งกาย : แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

  หมายเหตุ น้องนักศึกษารหัส 60  จะได้รับการบันทึกทรานสคริป กิจกรรมเลือกเข้าร่วม 3 หน่วยชม. ดังนี้

  1) กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการ และวิชาชีพ จำนวน 1 หน่วยชม.

  2) กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  จำนวน 2 หน่วยชม.
1.
5911510014
นายตัทพน
เกียรตินิยม
เทคนิคการแพทย์
2.
6010410026
น.ส.ทัตติญา
ดาวมณี
พยาบาลศาสตร์
3.
6010410081
น.ส.สุวเนตร
สังข์ทอง
พยาบาลศาสตร์
4.
6011311041
นายธีรวัฒน์
แก้วพิทักษ์
นิติศาสตร์
5.
6010410067
น.ส.ศรีสุดา
จั่นแค้น
พยาบาลศาสตร์
6.
5810710087
นายอนวัตร
ลีลาสุธานนท์
เภสัชศาสตร์
7.
5810110058
นายเฉลิม
แซ่หวาง
วิศวกรรมศาสตร์
8.
5710515092
นายอโณทัย
อร่ามเรือง
วิทยาการจัดการ
9.
5810210328
น.ส.พิรุณมาศ
พรสิงหล
วิทยาศาสตร์
10.
6011214001
น.ส.กุลวรา
จันทร์มี
เศรษฐศาสตร์
11.
6011214037
น.ส.วิภาวี
มาลีวัด
เศรษฐศาสตร์
12.
5910210233
น.ส.พุธิตา
อ่อนจันทร์
วิทยาศาสตร์
13.
5910210093
น.ส.ณัฐนิชา
จันทร์สุด
วิทยาศาสตร์
14.
6010110775
นายมูฮัยมี
ดือราแม
วิศวกรรมศาสตร์
15.
6010410140
นายทัศไนย
พรัดเมือง
พยาบาลศาสตร์
16.
5910110607
นายธนวัฒน์
ไชยพร
วิศวกรรมศาสตร์
17.
6011110019
น.ส.ณัฐธิดา
จรเจนเกียรติ
ศิลปศาสตร์
18.
6010517029
น.ส.นาซีลา
เจะและ
วิทยาการจัดการ
19.
6010517139
น.ส.ฟาติน
กาสง
วิทยาการจัดการ
20.
5910514009
น.ส.ธนภคพร
แซ่โยห์
วิทยาการจัดการ
21.
5910511036
น.ส.วนิดา
มาเอียด
วิทยาการจัดการ
22.
5910515002
น.ส.กรัญญา
คชสงคราม
วิทยาการจัดการ
23.
5910515034
น.ส.เพชรลักษณ์
พรหมแก้ว
วิทยาการจัดการ
24.
5810513013
นายณัฐวัตร
เพชรพันธ์
วิทยาการจัดการ
25.
5810513062
นายธนาธิป
วัฒนสิน
วิทยาการจัดการ
26.
6011010098
น.ส.นิษฐปิยากร
ยิ่งจำเริญศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
27.
6010511029
น.ส.ภัทรวรรณ
ขนาบแก้ว
วิทยาการจัดการ
28.
5810710009
นายเฉลิมพร
ดำรงชยานุกุล
เภสัชศาสตร์
29.
5810710051
นายศุภกรณ์
หาดดี
เภสัชศาสตร์
30.
6010310169
นายสิรภัทร
สอและ
แพทยศาสตร์
31.
5810712062
นายสุเพชร
บุญชัย
เภสัชศาสตร์
32.
5910514049
นายลักษณ์
ชลบุตร
วิทยาการจัดการ
33.
6010410010
น.ส.จีรภร
เจตนา
พยาบาลศาสตร์
34.
6010517169
น.ส.รัยฮาน
ปูยี
วิทยาการจัดการ
35.
6010610023
นายธนธัช
ภานุศิริวัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
36.
6010518062
น.ส.นัชปิญาพร
ผุดผ่อง
วิทยาการจัดการ
37.
6010518035
น.ส.อภิญญา
จันแก้ว
วิทยาการจัดการ
38.
6010518022
น.ส.ปุญญิศา
สุทิน
วิทยาการจัดการ
39.
6010518050
น.ส.โชติกา
อธิปอนันต์
วิทยาการจัดการ
40.
6011310164
น.ส.อัยนี
กาซอ
นิติศาสตร์
41.
6011310162
น.ส.เมริสา
โต๊ะเตียะ
นิติศาสตร์
42.
6011310163
น.ส.สุไฟนี
ซาราเซะ
นิติศาสตร์
43.
6010518046
น.ส.ชนากานต์
ชาตรีกุล
วิทยาการจัดการ
44.
5810515174
น.ส.รัตติกาล
หวันโสะ
วิทยาการจัดการ
45.
5810515171
น.ส.อริณดา
เครือโสบ
วิทยาการจัดการ
46.
5811214054
น.ส.วาริษา
บิลอะหลี
เศรษฐศาสตร์
47.
6010310081
นายรัชพล
พานิช
แพทยศาสตร์
48.
5810110616
นายภูริณัฐ
ชาตะเวที
วิศวกรรมศาสตร์
49.
5810110057
นายฉัตวัสส์
อรุณรุจิพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
50.
5810210023
น.ส.กวิสรา
สิขะโต
วิทยาศาสตร์
51.
5810210325
น.ส.พิมลดา
ตรีไวย
วิทยาศาสตร์
52.
6010310103
น.ส.สุนิษา
จันทร์เอียด
แพทยศาสตร์
53.
6010310126
น.ส.ณัฐกานต์
รองสวัสดิ์
แพทยศาสตร์
54.
5810110002
น.ส.กตัญชลี
อินทองแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
55.
6010310125
น.ส.ณัฏฐ์ศศิ
ชูทองฐิติกุล
แพทยศาสตร์
56.
6010310146
น.ส.วรมน
สวัสดี
แพทยศาสตร์
57.
6010310001
น.ส.กนิษฐา
กองจำปา
แพทยศาสตร์
58.
6010310122
น.ส.ชุติศา
ภูวรัตนกุล
แพทยศาสตร์
59.
6010310085
น.ส.วรรษชล
ปัตตะพัฒน์
แพทยศาสตร์
60.
6010310127
น.ส.ณัฐธิดา
สุวรรณศรี
แพทยศาสตร์
61.
6010310093
น.ส.ศิรดา
ศิริรักษ์
แพทยศาสตร์
62.
6010310149
น.ส.วินิธา
นิลวงษ์
แพทยศาสตร์
63.
5811110016
นายเกียรติศักดิ์
จิตรักธรรม
ศิลปศาสตร์
64.
6010310164
น.ส.อาทิมา
นวลแสง
แพทยศาสตร์
65.
5711214017
น.ส.กนกภรณ์
สภาพันธ์
เศรษฐศาสตร์
66.
5710510285
น.ส.ภัสสร
นราธนากร
วิทยาการจัดการ
67.
6010210102
นายธนพล
ชาคโรทัย
วิทยาศาสตร์
68.
5710510313
น.ส.ศรุตา
ภาณุวัฒนากร
วิทยาการจัดการ
69.
6011310025
นายทยากร
ประทีปแก้ว
นิติศาสตร์
70.
6011310004
นายกฤตภาส
เส้งนนท์
นิติศาสตร์
71.
6011310027
นายธนธรณ์
คงจริง
นิติศาสตร์
72.
6010310155
น.ส.สฎาภรณ์
พิบูลย์
แพทยศาสตร์
73.
6011311031
น.ส.ทัตพิชา
แซ่เจา
นิติศาสตร์
74.
6011311045
น.ส.เนตรอัปสร
ศักดาคงคา
นิติศาสตร์
75.
6011110175
น.ส.ภัคจิรา
นิลมานัตต์
ศิลปศาสตร์
76.
5910210289
น.ส.ศศิประภา
วันธุรัตน์
วิทยาศาสตร์
77.
5910210038
นายจักรพันธ์
เจียรชัย
วิทยาศาสตร์
78.
6010210480
นายนทีชา
ปะทะโม
วิทยาศาสตร์
79.
6011310021
นายณัฐกิตติ์
ทองมาก
นิติศาสตร์
80.
6011310003
นายกรดนัย
ประทีปชัยบูรณ์
นิติศาสตร์
81.
6011310160
นายณัฐวัฒน์
เพชรรัตน์
นิติศาสตร์
82.
6011310039
นายโนเบล
นิยมเดชา
นิติศาสตร์
83.
6011310150
น.ส.วศินี
จันทวงศ์
นิติศาสตร์
84.
6011310106
น.ส.พิชชาภา
ท้าวพันแดง
นิติศาสตร์
85.
6011310079
นายสรรเพชร
รัสกิจ
นิติศาสตร์
86.
6011310105
นายพศวีร์
ขาวเรือง
นิติศาสตร์
87.
6011110096
น.ส.กฤตยา
ลือชาการ
ศิลปศาสตร์
88.
6011110075
น.ส.ปฏิมากร
จิตนุรักษ์
ศิลปศาสตร์
89.
6011110041
น.ส.ลลิตา
เพชรแท้
ศิลปศาสตร์
90.
6011210038
นายเมธัส
ลิ้มปาละกูล
เศรษฐศาสตร์
91.
6011010090
นายธีรภัทร
ประเสริฐจริง
อุตสาหกรรมเกษตร
92.
6010410048
น.ส.เพชราภรณ์
เพ็ชรยอด
พยาบาลศาสตร์
93.
6010110278
นายมนสวรรณ
เจริญรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
94.
6010310046
น.ส.นิฟาฏิน
ลิลละฮ์กุล
แพทยศาสตร์
95.
6010310175
น.ส.นินูรลีนา
สาแล
แพทยศาสตร์
96.
6011310135
นายณัฐสิทธิ์
ตรีกุล
นิติศาสตร์
97.
6011311004
นายกฤตภัค
บริสุทธิ์
นิติศาสตร์
98.
6011310123
นายกัณฑ์เอนก
ศรีสอาด
นิติศาสตร์
99.
6011310104
นายนันทิภาคย์
ตัวตน
นิติศาสตร์
100.
6010610081
น.ส.มณีศุกานจ์
ณัฐขจรกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
101.
6011310116
นายเสฏฐวุฒิ
ตั้งเตี้ย
นิติศาสตร์
102.
5810110055
นายฉัตรวิวัฒน์
สุวรรณรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
103.
6011310066
นายเมธา
สุนทรสิงห์
นิติศาสตร์
104.
5910517049
น.ส.ปัณฑิตา
เดชาพร
วิทยาการจัดการ
105.
5910517028
น.ส.ณฐกานท์
หนูเกตุ
วิทยาการจัดการ
106.
6011310083
น.ส.สุภาวดี
เมืองสุวรรณ์
นิติศาสตร์
107.
6011110081
น.ส.พัทธนันท์
จิตนฤมิต
ศิลปศาสตร์
108.
6011110053
น.ส.สุปรียา
สุวรรณโชติ
ศิลปศาสตร์
109.
6011311075
นายศรายุทธ
แซ่เม่า
นิติศาสตร์
110.
6011110091
น.ส.อัญมณี
ดำจ่า
ศิลปศาสตร์
111.
6011110047
น.ส.สรัลชนา
ยามาเจริญ
ศิลปศาสตร์
112.
6011310094
นายชวพัฒน์
อินทรสมบัติ
นิติศาสตร์
113.
6011110036
น.ส.มัญชรี
วรรณสะโร
ศิลปศาสตร์
114.
6011110068
น.ส.ณัฐรดี
แสงดี
ศิลปศาสตร์
115.
5810210504
น.ส.สิรีธร
คงหนู
วิทยาศาสตร์
116.
6011110007
น.ส.กาญจนา
นพภาพันธ์
ศิลปศาสตร์
117.
5910410177
น.ส.สุทธิณี
ชินพงศ์พันธ์
พยาบาลศาสตร์
118.
5710710101
น.ส.อามีนา
ยีหมะ
เภสัชศาสตร์
119.
5710710072
น.ส.ธันยธรณ์
ชุมประมาณ
เภสัชศาสตร์
120.
5911110108
น.ส.กัลยกร
หวังเดหวา
ศิลปศาสตร์
121.
5911110111
น.ส.กานต์ชนก
พูลสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
122.
6010516018
น.ส.ณัฏฐริกา
เตชะพันธุ์
วิทยาการจัดการ
123.
6010410205
น.ส.สุภาวดี
เพ็ชรเรือง
พยาบาลศาสตร์
124.
6010410181
น.ส.วรรษชล
สุขมี
พยาบาลศาสตร์
125.
6010410088
น.ส.อารียา
ห้ากุล
พยาบาลศาสตร์
126.
6010410161
น.ส.ฟาร่าห์
บือโต
พยาบาลศาสตร์
127.
5811110087
น.ส.ศรินดา
เทพละออง
ศิลปศาสตร์
128.
6010410178
น.ส.ลีนา
มุตะวัลลี
พยาบาลศาสตร์
129.
6010410066
น.ส.วีรดา
ลูกหนุมารเจ้า
พยาบาลศาสตร์
130.
6010410103
น.ส.กนกวลิน
คลังข้อง
พยาบาลศาสตร์
131.
6011210035
นายภาณุพงศ์
แก้วประสิทธิ์
เศรษฐศาสตร์
132.
5810712043
น.ส.นภสร
ฐิติรุ่งเรือง
เภสัชศาสตร์
133.
6010519074
น.ส.พัชราวดี
คงรวง
วิทยาการจัดการ
134.
6011310014
นายจีระพัฒน์
คล้ายฉิม
นิติศาสตร์
135.
5711214066
น.ส.สมฤดี
จิตต์ภักดี
เศรษฐศาสตร์
136.
6011310091
นายอานนท์
ยิ้วประพันธ์
นิติศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ถ้าเป็นนักศึกษารหัส58 จะได้รับทรานสคริปเหมือนกันไหมค่ะ
พิมลดา09 ก.ย. 15:49171.7.232.215
 • พิมลดา ขอบคุณค่ะ
  10 ก.ย. 08:02171.7.247.17
 • INY ได้รับเหมือนกันค่ะ
  09 ก.ย. 18:56113.53.77.103
2
พี่ครับคือผมสมัครไปแล้วทีนี่เพิ่งคิดได้ว่าวันที่23กันยามีสอบย่อยเวลาเดียวกันอ่ะครับ คืออยากจะยกเลิกต้องยกเลิกที่ไหนอะครับ
ธนพล12 ก.ย. 12:211.47.79.251
3
พี่ครับ คือผมสมัครไปแล้วและเพิ่งได้รับแจ้งจากอาจารย์ว่าจะมีการเลื่อนสอบแล็บเข้ามาในวันที่23นี้ จากเดิม30 ทำให้อาจชนกัน ผมจะยกเลิกได้ไหมครับ
จิว ทัศไนย18 ก.ย. 12:07172.24.122.240
  สมัคร    |  จำนวนรับ  136 183

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 136
 • เพศหญิง 89
 • เพศชาย 47
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 60 92
 • รหัส 59 16
 • รหัส 58 21
 • รหัส 57 7
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์8
 • วิทยาศาสตร์10
 • แพทยศาสตร์16
 • วิทยาการจัดการ25
 • ทรัพยากรธรรมชาติ2
 • เภสัชศาสตร์7
 • พยาบาลศาสตร์14
 • อุตสาหกรรมเกษตร2
 • ศิลปศาสตร์16
 • นิติศาสตร์28
 • เศรษฐศาสตร์7
 • เทคนิคการแพทย์1