งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
โครงการบรรยาย เหลียวหลัง แลหน้า 50 ปี อาเซียน
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » โครงการบรรยาย เหลียวหลัง แลหน้า 50 ปี อาเซียน13 ก.ย. 60, 11:16 น.1,384
 • ชื่อหน่วยงาน โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดณ ห้องบรรยาย BSc 3 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 • วันที่ 20 กันยายน 60
  ช่วงเวลา16.00 – 18.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 305 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 20 กันยายน 60 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2560
  ค่าชั่วโมง2 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  พหุวัฒนธรรม ความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  1
  ทักษะสังคม วิชาการ วิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
  1
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  กำหนดการโครงการบรรยาย หัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า 50 ปี อาเซียน”

  วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 16.00 – 18.00 น.

  ณ ห้องบรรยาย BSc 3 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

               เวลา                    รายละเอียด

        16.00 – 16.15 น.            ลงทะเบียน

        16.15 – 18.00 น.            บรรยาย หัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า 50 ปี อาเซียน”

                                        โดย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา

                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                         ตอบคำถามจากวิทยากร

   

  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

   

  1) กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการ และวิชาชีพ จำนวน 2 หน่วยชม.

  2) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และเสริมสร้างสมรรถนะสากล  จำนวน 1 หน่วยชม.
1.
5711214017
น.ส.กนกภรณ์
สภาพันธ์
เศรษฐศาสตร์
2.
5910310067
นายธนวันต์
พรรณกุลบดี
แพทยศาสตร์
3.
6010210539
น.ส.พวงเพชร
สกุลวงศ์วิริยะ
วิทยาศาสตร์
4.
6010517029
น.ส.นาซีลา
เจะและ
วิทยาการจัดการ
5.
6011010098
น.ส.นิษฐปิยากร
ยิ่งจำเริญศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
6.
6010517139
น.ส.ฟาติน
กาสง
วิทยาการจัดการ
7.
5910210422
น.ส.นภัสสร
สมบูรณ์
วิทยาศาสตร์
8.
5910210450
น.ส.สารีณา
เบ็ญสะอิ
วิทยาศาสตร์
9.
5710515046
นายปฐมพร
ศรีนวลขาว
วิทยาการจัดการ
10.
6010517051
น.ส.รตินันท์
คล้ำงาม
วิทยาการจัดการ
11.
6010517009
น.ส.จิรัชญา
นาวีกิจ
วิทยาการจัดการ
12.
6010517033
น.ส.เบญจมาพร
แท้สูงเนิน
วิทยาการจัดการ
13.
6010517098
น.ส.จิรัชญา
ไชยมุติ
วิทยาการจัดการ
14.
6010517111
น.ส.ณัชชา
ปานขำ
วิทยาการจัดการ
15.
5710515092
นายอโณทัย
อร่ามเรือง
วิทยาการจัดการ
16.
5910210424
ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ
ติ้นหนู
วิทยาศาสตร์
17.
6011310010
นายจักรกฤต
วรรณ์แก้ว
นิติศาสตร์
18.
6011310014
นายจีระพัฒน์
คล้ายฉิม
นิติศาสตร์
19.
6011310149
น.ส.วรินทร
สะอาดแก้ว
นิติศาสตร์
20.
6011310015
น.ส.โจซาฟีน
จันทร์อำไพ
นิติศาสตร์
21.
6010519044
นายวงศธร
เครือวาณิชกิจ
วิทยาการจัดการ
22.
6010210566
น.ส.มณวิรันต์
วิไลรัตน์
วิทยาศาสตร์
23.
5711214066
น.ส.สมฤดี
จิตต์ภักดี
เศรษฐศาสตร์
24.
5711214006
น.ส.ผกาวรรณ
อยู่ด้วง
เศรษฐศาสตร์
25.
5710510318
น.ส.ศิริลักษณ์
โสพิกุล
วิทยาการจัดการ
26.
6010210208
น.ส.วรรณวิสา
สุขเอียด
วิทยาศาสตร์
27.
6010210184
น.ส.ภิรมณ
กลิ่นโกสุม
วิทยาศาสตร์
28.
5910712012
นายธนพัฒน์
เจริญมาก
เภสัชศาสตร์
29.
6010410168
น.ส.รอกีเยาะ
อาแว
พยาบาลศาสตร์
30.
6010516041
น.ส.พิมทอง
พุทธรักษ์
วิทยาการจัดการ
31.
6010518049
นายชัชนันท์
ชูไชย
วิทยาการจัดการ
32.
6010518001
น.ส.กฤติกา
ไพยรัตน์
วิทยาการจัดการ
33.
6010518061
น.ส.นัจมีย์
หวังอีน
วิทยาการจัดการ
34.
5910110013
น.ส.กวิสรา
เกิดทอง
วิศวกรรมศาสตร์
35.
6010210626
นายสรวิศ
กลิ่นสุคนธ์
วิทยาศาสตร์
36.
6010210102
นายธนพล
ชาคโรทัย
วิทยาศาสตร์
37.
6010210390
น.ส.กนกรัตน์
สวนจันทร์
วิทยาศาสตร์
38.
6011110195
น.ส.วาทิณี
เหลือคะเน
ศิลปศาสตร์
39.
6011110196
น.ส.เวธกา
วนาทวาราวดี
ศิลปศาสตร์
40.
6011110182
น.ส.มะลิวัลย์
ชินเกียรติสกุล
ศิลปศาสตร์
41.
5910210453
น.ส.สุทธิดา
แก้วมรกฎ
วิทยาศาสตร์
42.
6010516025
น.ส.ธัญญาเรศ
ไวยวุฒิ
วิทยาการจัดการ
43.
6010516050
น.ส.รุสณี
หมัดอะด้ำ
วิทยาการจัดการ
44.
6010515009
น.ส.ซูจี
บิลหมาน
วิทยาการจัดการ
45.
6010516019
น.ส.ณัฐมน
อ้อมแก้ว
วิทยาการจัดการ
46.
6010210126
น.ส.นัชชา
นิลรัตน์
วิทยาศาสตร์
47.
6010516038
น.ส.พรลภัส
รัตนนิยม
วิทยาการจัดการ
48.
6011410101
น.ส.มนรดา
ทองรอด
การแพทย์แผนไทย
49.
6011410110
น.ส.วราวรรณ
เกิดชู
การแพทย์แผนไทย
50.
6011410135
น.ส.อัสมา
ใจตรง
การแพทย์แผนไทย
51.
6010210558
น.ส.ภัทราพร
แมหะ
วิทยาศาสตร์
52.
6010410140
นายทัศไนย
พรัดเมือง
พยาบาลศาสตร์
53.
5810514100
น.ส.นิจจารีย์
ธรรมสะโร
วิทยาการจัดการ
54.
5810514003
น.ส.กุลนิดา
จินดา
วิทยาการจัดการ
55.
6010110775
นายมูฮัยมี
ดือราแม
วิศวกรรมศาสตร์
56.
5810110058
นายเฉลิม
แซ่หวาง
วิศวกรรมศาสตร์
57.
5810110390
นายอัษฎาเทพ
วิริยะนรอนันต์
วิศวกรรมศาสตร์
58.
6010410205
น.ส.สุภาวดี
เพ็ชรเรือง
พยาบาลศาสตร์
59.
6010410181
น.ส.วรรษชล
สุขมี
พยาบาลศาสตร์
60.
6010210355
นายพลศกร
แกล้วกล้าหาญ
วิทยาศาสตร์
61.
5610710070
นายอุกฤษฎ์
ช่างเรือ
เภสัชศาสตร์
62.
5810514020
น.ส.ฟ้าใส
ลีลาธรรม
วิทยาการจัดการ
63.
6010610044
น.ส.รุสนาณี
หะยียะพา
ทรัพยากรธรรมชาติ
64.
6010610204
น.ส.เสาวณี
บุญสาลี
ทรัพยากรธรรมชาติ
65.
6010610001
น.ส.กนกวรรณ
บูชากรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
66.
6010610099
น.ส.เครือวัลย์
พูนจันทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
67.
6010610185
น.ส.ศมน
อินทร์อักษร
ทรัพยากรธรรมชาติ
68.
6010610193
น.ส.สานีย๊ะ
ดะเจะตู
ทรัพยากรธรรมชาติ
69.
6010610178
น.ส.วนิดา
อินทร์สม
ทรัพยากรธรรมชาติ
70.
6010518052
นายแซมมี
หมัดสู
วิทยาการจัดการ
71.
6010610007
น.ส.กัญจนา
กิ้มแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
72.
6010518042
นายฆูซัยฟัร
แตแม
วิทยาการจัดการ
73.
6010518066
นายปฏิพัทธ์
ฮะยีตำมะลัง
วิทยาการจัดการ
74.
6010610080
น.ส.ภัทรานิษฐ์
อภิรติกร
ทรัพยากรธรรมชาติ
75.
6010610200
น.ส.สุพรรษา
ด้วงสังข์
ทรัพยากรธรรมชาติ
76.
6010610085
น.ส.วิภาวี
แดงดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
77.
6010610137
น.ส.ปณิดา
ชูชื่น
ทรัพยากรธรรมชาติ
78.
6010610009
น.ส.กัญญารัตน์
คุ้มสวัสดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
79.
6010610077
น.ส.ธนิษฐา
ซุ้นสุวรรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
80.
6010610132
น.ส.นิภาพร
ก้งวัตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
81.
6010610142
นายปิยวัฒน์
ผิวเหลือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
82.
6010610076
น.ส.ทิตญาภรณ์
ชูเพชร
ทรัพยากรธรรมชาติ
83.
6010613051
น.ส.สุดารัตน์
ท่อประสิทธิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
84.
6010518085
น.ส.นูรอัยณี
กอและ
วิทยาการจัดการ
85.
6010610159
น.ส.มณีมณฑ์
แซ่แพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
86.
6011110019
น.ส.ณัฐธิดา
จรเจนเกียรติ
ศิลปศาสตร์
87.
6010610013
น.ส.จารุวรรณ
ผลทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
88.
6011110007
น.ส.กาญจนา
นพภาพันธ์
ศิลปศาสตร์
89.
6010610097
น.ส.กัลยาณี
วงศ์ศรีทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
90.
6010610031
น.ส.ผุสดี
พงษ์ศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
91.
6010610126
น.ส.นลินี
ทองบุญชู
ทรัพยากรธรรมชาติ
92.
6010518073
นายพิสิษฐ์
สุนทรสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
93.
6010518037
นายภควัต
มุณีสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
94.
6010610117
น.ส.ทวินันท์
คงรื่น
ทรัพยากรธรรมชาติ
95.
6010610008
น.ส.กัญญพัชร
ชอบทำกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
96.
6010610021
น.ส.ณิชกานต์
อ้นวิเศษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
97.
6010610163
น.ส.มูนา
ทิวาสมาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
98.
6010610201
น.ส.สุภัทธา
ทวีศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
99.
6010518017
น.ส.นิรันดร์รัตน์
จิระภาค
วิทยาการจัดการ
100.
6010610092
น.ส.กมลชนก
คำแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
101.
5810210524
นายสุภลาภ
สมศักดิ์
วิทยาศาสตร์
102.
6010518021
น.ส.ปภาวรินท์
พุ่มทองคำ
วิทยาการจัดการ
103.
6010518003
MISSJEAN DANIELLE
CARREON HIPOLITO
วิทยาการจัดการ
104.
6010610188
น.ส.ศิริลักษณ์
เพชรชนะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
105.
6010610030
น.ส.ปิ่นมนัส
ตันศิริ
ทรัพยากรธรรมชาติ
106.
6010610023
นายธนธัช
ภานุศิริวัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
107.
6010518011
น.ส.ดุฎสิตา
ถิ่นถาน
วิทยาการจัดการ
108.
6010518050
น.ส.โชติกา
อธิปอนันต์
วิทยาการจัดการ
109.
6010518082
น.ส.สุนิษา
ดวงอุปมา
วิทยาการจัดการ
110.
6010610149
น.ส.พลอยพญา
ช่วยชู
ทรัพยากรธรรมชาติ
111.
5910511057
น.ส.ญาตาวี
จันทร์ชู
วิทยาการจัดการ
112.
5910511050
น.ส.จิตตินันท์
จันทร์พริ้ม
วิทยาการจัดการ
113.
5910511022
นายธิติวุฒิ
พรภิรมย์
วิทยาการจัดการ
114.
5910511009
น.ส.ชนัญชิดา
ณ ตะกั่วป่า
วิทยาการจัดการ
115.
5910511053
น.ส.ชนากานต์
ทองประดับ
วิทยาการจัดการ
116.
5910511060
น.ส.ธมลวรรณ
โอสถาน
วิทยาการจัดการ
117.
5910511011
น.ส.ชนินาถ
อำไพชัยโชค
วิทยาการจัดการ
118.
6010518006
น.ส.ชุติมณฑน์
สว่างวรรณ์
วิทยาการจัดการ
119.
6010610062
นายอภิชัย
ชุมภูแดง
ทรัพยากรธรรมชาติ
120.
6010518029
น.ส.ศิริณญา
แจ่มศรี
วิทยาการจัดการ
121.
6010518005
น.ส.ชัชชญา
สุขเผือก
วิทยาการจัดการ
122.
6010610070
นายจีรวิชญ์
แย้มสวัสดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
123.
6010610075
น.ส.ณิชนันทน์
กุลเพ็ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
124.
6010610133
นายนิสฟู
ดือราแม
ทรัพยากรธรรมชาติ
125.
6010610182
นายวันฟุรกอน
บินซาเรฟ
ทรัพยากรธรรมชาติ
126.
6010518036
น.ส.อินทิรา
ยั่งยืน
วิทยาการจัดการ
127.
6010610119
น.ส.ธนาภรณ์
ทองมา
ทรัพยากรธรรมชาติ
128.
6010610174
น.ส.รุ่งทิวา
บริพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
129.
6010613022
น.ส.ซีตีฮาวา
แวมิง
ทรัพยากรธรรมชาติ
130.
6010610064
นายอับดุลรอสัก
สนหละ
ทรัพยากรธรรมชาติ
131.
6010518081
นายสุทธิโชค
สมุหเสนีโต
วิทยาการจัดการ
132.
6010613026
นายธนวัฒน์
ผลสอาด
ทรัพยากรธรรมชาติ
133.
6010613007
น.ส.พรเลิศ
ทาบสุวรรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
134.
6010613012
น.ส.สุชานันท์
เอี่ยมสกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
135.
6010613037
น.ส.รัญญา
อุสมัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
136.
6010610090
นายอัสรอน
สันเจริญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
137.
6010613028
น.ส.นภัสสร
ทองย้อย
ทรัพยากรธรรมชาติ
138.
6010613017
น.ส.จิตา
ชูชื่น
ทรัพยากรธรรมชาติ
139.
6010613024
นายทนงศักดิ์
ไชยมณี
ทรัพยากรธรรมชาติ
140.
6010610025
นายนันทวัฒน์
ชูชื่น
ทรัพยากรธรรมชาติ
141.
6010613019
น.ส.ชนิดา
เหลาะโต๊ะหมัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
142.
6010613047
นายอภิสิทธิ์
ศิริกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
143.
6010613001
น.ส.กนกกร
ศรีนวล
ทรัพยากรธรรมชาติ
144.
6010613002
น.ส.จรรยพร
อินทะสะระ
ทรัพยากรธรรมชาติ
145.
6010610012
นายจักรกฤษณ์
มีคลัง
ทรัพยากรธรรมชาติ
146.
6010610017
นายฐาปกรณ์
อ่อนสนิท
ทรัพยากรธรรมชาติ
147.
6010613018
น.ส.จิรารัตน์
เรืองรุก
ทรัพยากรธรรมชาติ
148.
6010613046
นายสุรชาติ
สินวิสูตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
149.
6010613040
น.ส.วริศรา
เกื้อคลัง
ทรัพยากรธรรมชาติ
150.
6010613038
นายไรยวิณ
เทียนกระสินธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
151.
6010610134
น.ส.นุสริน
สาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
152.
6010613034
นายภาณุวัฒน์
ทองทิพย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
153.
6010613030
นายปริญญา
อสัมภินวัฒน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
154.
6010518084
นายอธิป
แสงสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
155.
6010613003
น.ส.จิรภัทร
ภัทรโกวิท
ทรัพยากรธรรมชาติ
156.
6010613014
น.ส.อัสมา
สามารถ
ทรัพยากรธรรมชาติ
157.
6010613033
น.ส.ภนิตา
ณ สงขลา
ทรัพยากรธรรมชาติ
158.
6010613011
น.ส.สายสุดา
บัวศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
159.
6010613042
นายวิชยุตม์
คนเรียน
ทรัพยากรธรรมชาติ
160.
6011110229
นายอานนท์
ปุสวิโร
ศิลปศาสตร์
161.
5910511015
นายฐิติ
ผิวทอง
วิทยาการจัดการ
162.
5910511031
นายพงศกรณ์
ชูรูป
วิทยาการจัดการ
163.
6010518071
นายพัสกร
คำมณีจันทร์
วิทยาการจัดการ
164.
5910511048
น.ส.กรกมล
ทีปไพบูลย์
วิทยาการจัดการ
165.
6010613016
นายคัมภีร์
มณีกาญจน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
166.
6010518040
น.ส.แก้วกาญจน์
เจริญ
วิทยาการจัดการ
167.
6010518010
น.ส.ณัฐนิชา
ขุนทอง
วิทยาการจัดการ
168.
6010613010
น.ส.วรรณดี
สามารถ
ทรัพยากรธรรมชาติ
169.
6010518015
น.ส.ธันยพร
ยอดแก้ว
วิทยาการจัดการ
170.
6010518012
น.ส.ทัศนา
พันธุ์วงศ์
วิทยาการจัดการ
171.
6010613004
น.ส.นัฐพร
ทองคง
ทรัพยากรธรรมชาติ
172.
6010518007
น.ส.ฐิติพร
ราชรักษ์
วิทยาการจัดการ
173.
6010518002
น.ส.กัญจนา
สมแก้ว
วิทยาการจัดการ
174.
6010613032
นายพีรวิชญ์
เกื้อกูล
ทรัพยากรธรรมชาติ
175.
6010518027
น.ส.รันตาวดี
กลิ่นพงค์
วิทยาการจัดการ
176.
6010518075
นายมานะ
ชูเชิด
วิทยาการจัดการ
177.
6010518064
น.ส.นิพาดา
สมิทธิ์เยาวกุล
วิทยาการจัดการ
178.
6010613035
นายมูฮำหมัดชารีฟ
ดาหะมิ
ทรัพยากรธรรมชาติ
179.
6010610043
น.ส.รุจาภา
เข๊าะหมาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
180.
6010518024
นายไพศาล
ปาลอฆง
วิทยาการจัดการ
181.
6010610082
น.ส.ณธฌา
แก้วบุตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
182.
6010518016
นายธีรุตม์
สังข์แก้ว
วิทยาการจัดการ
183.
6010518022
น.ส.ปุญญิศา
สุทิน
วิทยาการจัดการ
184.
5910511056
น.ส.ญาดาภา
ปลัดจิ๊
วิทยาการจัดการ
185.
6010518060
นายธนกร
เพ็ชรศรี
วิทยาการจัดการ
186.
5910511068
นายพจน์พงศ์
ประยูรวรรณ์
วิทยาการจัดการ
187.
6010518009
นายณภัทร
แก้วพรรณราย
วิทยาการจัดการ
188.
5910511063
น.ส.นฤมล
คำสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
189.
6010613031
น.ส.พิไลวรรณ
ประวัติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
190.
6010518062
น.ส.นัชปิญาพร
ผุดผ่อง
วิทยาการจัดการ
191.
5910511025
น.ส.ปฐกรณ์
สินธทียากร
วิทยาการจัดการ
192.
6010518033
น.ส.สุดารัตน์
บิลยะแม
วิทยาการจัดการ
193.
6010518076
น.ส.รอยฮาน
โต๊ะหีม
วิทยาการจัดการ
194.
6010518018
น.ส.บุญสิตา
บัวดำ
วิทยาการจัดการ
195.
6010518080
นายสัณหณัฐ
วงศ์เลิศประดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
196.
6010518077
น.ส.รัยมี
สะหีม
วิทยาการจัดการ
197.
6010518013
น.ส.ทิฆัมพร
แก้ววิเชียร
วิทยาการจัดการ
198.
6010610175
นายโรจน์
รัตนมา
ทรัพยากรธรรมชาติ
199.
6010610095
น.ส.กัญญารัตน์
คงพันธ์ทะระ
ทรัพยากรธรรมชาติ
200.
6010518046
น.ส.ชนากานต์
ชาตรีกุล
วิทยาการจัดการ
201.
6010518069
นายพชรพล
เกิดกมลคุปต์
วิทยาการจัดการ
202.
6010518031
น.ส.ศุภวรรณ
มากวิจิตร
วิทยาการจัดการ
203.
6010613043
น.ส.ศศิธร
ศิริโรจน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
204.
6010610208
นายอภิวัฒน์
สุวรรณกำเนิด
ทรัพยากรธรรมชาติ
205.
6010613045
น.ส.สุธาทิพย์
สุกสำราญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
206.
6010613050
นายศุภกร
ศิรินุพงค์
ทรัพยากรธรรมชาติ
207.
6010613039
นายฤทธิเดช
วงค์ปิยะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
208.
6010613013
นายอภิสิทธิ์
ทองดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
209.
6010613029
น.ส.นิซุลฟา
คางา
ทรัพยากรธรรมชาติ
210.
6010518067
นายปณิธิ
ลิขิตธรรมวาณิช
วิทยาการจัดการ
211.
6010518043
นายจิรกร
มีพร้อม
วิทยาการจัดการ
212.
6010518055
นายณัฐพงศ์
ก้องพงศธร
วิทยาการจัดการ
213.
6010518020
นายบูคอรี
อาลี
วิทยาการจัดการ
214.
6010613015
นายเกริกเกียรติ
โตสุจริตธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
215.
6010518014
นายธนกร
บุญสุวรรณสกุล
วิทยาการจัดการ
216.
6010613044
น.ส.ศิยากร
ไชยจักร
ทรัพยากรธรรมชาติ
217.
6010518048
นายชยณัฐ
บินมามะ
วิทยาการจัดการ
218.
5910511062
น.ส.ธันยากร
เพ็ชรขาว
วิทยาการจัดการ
219.
6010518044
น.ส.จุรีรัตน์
หมาดง๊ะ
วิทยาการจัดการ
220.
6010610122
น.ส.นนทนิดา
ทิพย์วรกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
221.
6010518026
นายรัชชานนท์
เพ็ชรสุข
วิทยาการจัดการ
222.
6010518056
นายณัฐภวัต
ดุจธังกร
วิทยาการจัดการ
223.
6010518004
น.ส.จุฑาทิพย์
เดชพิชัย
วิทยาการจัดการ
224.
6010610213
น.ส.อังสนา
คงย้อย
ทรัพยากรธรรมชาติ
225.
6010610067
น.ส.กัลยรัตน์
รอดรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
226.
6010610071
นายณทศร
สุวรรณมณี
ทรัพยากรธรรมชาติ
227.
6010610068
น.ส.กานต์รวี
คงไข่
ทรัพยากรธรรมชาติ
228.
6010613008
น.ส.พลอยไพลิน
ขำแผลง
ทรัพยากรธรรมชาติ
229.
6010610116
นายถิรวิทย์
เทพนรินทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
230.
6010613025
นายธนนนท์
นพรัตน์ไพสิฐ
ทรัพยากรธรรมชาติ
231.
5910210401
นายกฤษณะ
พันดุส๊ะ
วิทยาศาสตร์
232.
6010518065
นายบัณฑิต
วิริยะสรรค์สกุล
วิทยาการจัดการ
233.
6010518079
น.ส.ศุทธินี
ธีระกุลพิศุทธิ์
วิทยาการจัดการ
234.
6010518053
น.ส.ณัฐกมล
สะการัญต์
วิทยาการจัดการ
235.
6010518083
นายหฤหรรษ์
ทองสงฆ์
วิทยาการจัดการ
236.
6010518028
น.ส.ศาวนีย์
สุขไสย
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ใส่ชุดอะไรค่ะ
เด็กปี120 ก.ย. 11:421.46.105.188
2
ขอสอบถามหน่อยนะคะ คือว่า เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่ทรานสคริปยังไม่ขึ้นเลยค่ะ เพื่อนที่ไปด้วยกันมีทรานสคริปแล้ว รบกวนตรวจสอบให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
นักศึกษาปี409 ต.ค. 09:46171.7.247.170
  สมัคร    |  จำนวนรับ  236 305

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 236
 • เพศหญิง 156
 • เพศชาย 80
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 60 200
 • รหัส 59 23
 • รหัส 58 6
 • รหัส 57 6
 • รหัส 56 1
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์4
 • วิทยาศาสตร์16
 • แพทยศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ96
 • ทรัพยากรธรรมชาติ96
 • เภสัชศาสตร์2
 • พยาบาลศาสตร์4
 • อุตสาหกรรมเกษตร1
 • ศิลปศาสตร์6
 • นิติศาสตร์4
 • เศรษฐศาสตร์3
 • การแพทย์แผนไทย3