งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กิจกรรม Workshop ทักษะการพูดในชุมชน
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » กิจกรรม Workshop ทักษะการพูดในชุมชน9 ส.ค. 61, 11:47 น.3,671
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุม FMS 3209 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
 • วันที่ 31 สิงหาคม 61
  ช่วงเวลา13.00-15.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 122 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 29 สิงหาคม 61 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมง2 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ประจำปี 2561

  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น.

  ณ ห้องประชุม FMS 3209 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  รูปแบบกิจกรรม Workshop ทักษะการพูดในชุมชน โดยมีวิทยากร 

  **นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป** จะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการฯจำนวน 2 หน่วยชั่วโมง

1.
6011311073
นายวิศรุต
เหล็มหมาด
นิติศาสตร์
2.
6011311072
น.ส.วิมลรัตน์
สังข์ทอง
นิติศาสตร์
3.
6011310064
น.ส.มณิสร
จันทร์สุข
นิติศาสตร์
4.
5911110353
น.ส.โยษิตา
อุมาบล
ศิลปศาสตร์
5.
6010517071
นายหฤษฎ์
ธารวัฏ
วิทยาการจัดการ
6.
6111110035
น.ส.เจนจิรา
สีราม
ศิลปศาสตร์
7.
6111110049
น.ส.ณิชมน
ชุมแคล้ว
ศิลปศาสตร์
8.
5910514067
น.ส.ชรินชนก
สุทธิธรรม
วิทยาการจัดการ
9.
6011310050
น.ส.พรพิมล
สมคิด
นิติศาสตร์
10.
6011210042
น.ส.ศศิวิมล
เมืองด้วง
เศรษฐศาสตร์
11.
6110515087
นายพีรภัทร
ดำจันทร์
วิทยาการจัดการ
12.
6110515051
นายวงศธร
สว่างภพ
วิทยาการจัดการ
13.
5810515025
นายณรงค์ศักดิ์
กาเส็มส๊ะ
วิทยาการจัดการ
14.
5810510045
น.ส.ชาริตา
ศรีสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
15.
5811110091
นายสถาพร
มงคลบุตร
ศิลปศาสตร์
16.
6111110162
น.ส.โสภาวรรณ
รัตนบุรี
ศิลปศาสตร์
17.
6111110122
น.ส.วริศรา
นัยคุณ
ศิลปศาสตร์
18.
6011310134
นายณัฐศักดิ์
มิลำเอียง
นิติศาสตร์
19.
6011310062
น.ส.ภารวี
สีม่วง
นิติศาสตร์
20.
6011311035
นายธนกฤต
จิตละเอียด
นิติศาสตร์
21.
6010512085
น.ส.ต่วนเกาซัร
อัลอิดรุส
วิทยาการจัดการ
22.
6111210003
นายกันต์ชญุตม์
มากด้วง
เศรษฐศาสตร์
23.
6111110130
น.ส.เวณิกา
ชอบงาม
ศิลปศาสตร์
24.
6111110072
น.ส.บงกชทิพ
เทียนเอก
ศิลปศาสตร์
25.
6111110032
น.ส.จุฑาทิพย์
หนูขาว
ศิลปศาสตร์
26.
6111110133
น.ส.ศรัณยา
พัฒนวีรกุล
ศิลปศาสตร์
27.
6111110189
น.ส.จิรัชยา
แดงเงิน
ศิลปศาสตร์
28.
6111110055
น.ส.ธนพร
นะวาโย
ศิลปศาสตร์
29.
6111110058
น.ส.ธัญญลักษณ์
ภาฤทัยเจิดจรัส
ศิลปศาสตร์
30.
6111110155
น.ส.สุชานันท์
วิเศษสุทธิ์
ศิลปศาสตร์
31.
5810510191
น.ส.สราลักษ์
เข็มเพ็ชร์
วิทยาการจัดการ
32.
5810510001
น.ส.กมลลักษณ์
เรืองโชคอนันต์
วิทยาการจัดการ
33.
6110512043
น.ส.ปานชีวา
ดำหมิด
วิทยาการจัดการ
34.
6110512015
น.ส.นูไรด้า
แซะอาหลี
วิทยาการจัดการ
35.
5910512045
น.ส.อมรรัตน์
เจนศิริเจริญวงศ์
วิทยาการจัดการ
36.
5910512002
น.ส.กรองแก้ว
ศิริอ่อน
วิทยาการจัดการ
37.
5810514007
น.ส.ณฐมน
จันทร์มา
วิทยาการจัดการ
38.
5810514026
น.ส.ศุภฌา
จันทวดี
วิทยาการจัดการ
39.
6110517143
น.ส.วิไลลักษณ์
ทรัพย์เศวตพล
วิทยาการจัดการ
40.
6110517082
น.ส.ลักษณพร
ธนพัฒน์ศิริ
วิทยาการจัดการ
41.
6110517161
น.ส.อิสริยาภรณ์
ถาวรมาศ
วิทยาการจัดการ
42.
6110516004
นายกฤษฎิ์
ภู่พันธ์ตระกูล
วิทยาการจัดการ
43.
6011311031
น.ส.ทัตพิชา
แซ่เจา
นิติศาสตร์
44.
6011311015
น.ส.ชนัญชิดา
วงศ์ชนะ
นิติศาสตร์
45.
6011010098
น.ส.นิษฐปิยากร
ยิ่งจำเริญศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
46.
6111110009
น.ส.กฤติมา
ยลธรรม์ธรรม
ศิลปศาสตร์
47.
5810515061
น.ส.ภาพิมล
กองทอง
วิทยาการจัดการ
48.
5811110185
น.ส.อฑิตตา
ภู่เจริญยศ
ศิลปศาสตร์
49.
5810110283
นายรัตนพงศ์
แซ่ลิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
50.
5910512006
น.ส.จันทกานต์
ปุญญพันธุ์
วิทยาการจัดการ
51.
5910516003
น.ส.กัญญารัตน์
ตันตินราวัฒน์
วิทยาการจัดการ
52.
5910516071
น.ส.วิลาสินี
จันทวิโรจน์
วิทยาการจัดการ
53.
6110712027
น.ส.ปุณยวีร์
ฉัตรินกุล
เภสัชศาสตร์
54.
6010518049
นายชัชนันท์
ชูไชย
วิทยาการจัดการ
55.
6011110092
น.ส.กนกเรขา
รังสิมันตุชาติ
ศิลปศาสตร์
56.
6111110152
น.ส.สิราวรรณ
แซ่พู่
ศิลปศาสตร์
57.
6111110006
น.ส.กนกวรรณ
สงวนเขียว
ศิลปศาสตร์
58.
6111110056
น.ส.ธนรัตน์
ศิลา
ศิลปศาสตร์
59.
6111110178
น.ส.อุบลสินธุ์
เหมือนจันทร์
ศิลปศาสตร์
60.
6111110120
น.ส.วริศรา
จันทรา
ศิลปศาสตร์
61.
6111110135
น.ส.ศศิวิมล
บุญมะโณ
ศิลปศาสตร์
62.
6111110156
น.ส.สุดธิดา
คงน้อย
ศิลปศาสตร์
63.
6010516041
น.ส.พิมทอง
พุทธรักษ์
วิทยาการจัดการ
64.
6011310034
น.ส.นรีกานต์
บรรจงสุทธิ์
นิติศาสตร์
65.
6011110095
น.ส.กรอังกูร
ทองเส็ม
ศิลปศาสตร์
66.
6011110203
น.ส.ศุภรกัญญา
ตรีพงศ์
ศิลปศาสตร์
67.
6011110141
น.ส.ธนพร
แซ่เตี้ยว
ศิลปศาสตร์
68.
6011110178
น.ส.ภัทรวดี
คงแคล้ว
ศิลปศาสตร์
69.
6111110170
น.ส.อรณิภา
รัตนชาติ
ศิลปศาสตร์
70.
6111110041
น.ส.ชวนฝัน
เอ้งฉ้วน
ศิลปศาสตร์
71.
6111110083
น.ส.ผกามาส
หลีสกุล
ศิลปศาสตร์
72.
6110518006
น.ส.จันทิมา
ทวีรัตน์
วิทยาการจัดการ
73.
6110518011
น.ส.ซัลมา
ขุนแทน
วิทยาการจัดการ
74.
6110518034
น.ส.วรรณพร
ชุมภูประสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
75.
6110518045
น.ส.เอเซีย
วัชราภรณ์
วิทยาการจัดการ
76.
6110518003
น.ส.กัญญาภัค
ผุสดี
วิทยาการจัดการ
77.
6110518040
น.ส.สหัสวรรษ
พลหาญ
วิทยาการจัดการ
78.
6110518010
น.ส.ชื่นนภา
แซ่อึ่ง
วิทยาการจัดการ
79.
6110518047
น.ส.กษมาพร
เพชรคง
วิทยาการจัดการ
80.
6110518057
น.ส.พัณณิตา
หนูเพ็ง
วิทยาการจัดการ
81.
6110517095
น.ส.สายขิม
เพิ่มสุข
วิทยาการจัดการ
82.
6110512046
น.ส.พฤกษา
เอมโอ
วิทยาการจัดการ
83.
6110512048
น.ส.พันธิตรา
แสงคงทอง
วิทยาการจัดการ
84.
6110410138
น.ส.ชนิสรา
สังสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์
85.
6110410104
น.ส.สิรีธร
สุวรรณชะนะ
พยาบาลศาสตร์
86.
6011110058
น.ส.อุสาษณีย์
สังสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
87.
6011110132
น.ส.ณัฐธิดา
ไชยแสง
ศิลปศาสตร์
88.
6011110238
น.ส.ปรียาวัลย์
สีอ่อน
ศิลปศาสตร์
89.
6110410023
น.ส.จุรีรัตน์
บุญเกิ่ง
พยาบาลศาสตร์
90.
6110410073
น.ส.ภานุชนาถ
นารี
พยาบาลศาสตร์
91.
6011110010
น.ส.จารุวรรณ
รับไทรทอง
ศิลปศาสตร์
92.
5810517010
น.ส.จรัสศรี
ทองร่วง
วิทยาการจัดการ
93.
6111311064
น.ส.วันเพ็ญ
สีนวล
นิติศาสตร์
94.
6111310071
น.ส.นาเดีย
เบญจอาวัน
นิติศาสตร์
95.
6111310075
น.ส.นุสรา
ไมดุเก็ม
นิติศาสตร์
96.
6111310156
น.ส.สุภาพร
มานะ
นิติศาสตร์
97.
6110518037
น.ส.วริศรา
สีสัน
วิทยาการจัดการ
98.
5910511036
น.ส.วนิดา
มาเอียด
วิทยาการจัดการ
99.
5910511007
น.ส.ฉันทิตา
สังข์ศิริ
วิทยาการจัดการ
100.
6111310107
น.ส.ภัทรลดา
เจ๊ะหะ
นิติศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
101.
6110517073
น.ส.เพ็ญศิริ
แกล้ววาที
วิทยาการจัดการ
102.
5810515141
นายบุญฤทธิ์
เซี่ยงเจ่น
วิทยาการจัดการ
103.
5810517062
น.ส.สิริกาญจน์
ล่องทอง
วิทยาการจัดการ
104.
6110518066
น.ส.อารียา
พลเพชร
วิทยาการจัดการ
105.
6110518033
น.ส.วรดา
สุดมาส
วิทยาการจัดการ
106.
6110518002
น.ส.กัญจนา
ฤทธิ์โต
วิทยาการจัดการ
107.
6110517119
น.ส.ชนัสนันท์
แก้วเป็นติ
วิทยาการจัดการ
108.
5911110081
น.ส.สุทธินุช
กัมมารกุล
ศิลปศาสตร์
109.
5911110058
น.ส.พรยมล
แท่นแก้ว
ศิลปศาสตร์
110.
6110512021
นายวรภพ
แก้วกระจ่าง
วิทยาการจัดการ
111.
6110518022
น.ส.นวพร
วรรณดี
วิทยาการจัดการ
112.
6110518029
น.ส.เพชรรุ้ง
เหลี่ยมสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
113.
6111310151
น.ส.สิรินดา
พระโคตร
นิติศาสตร์
114.
6110517121
น.ส.ชลธิชา
เลื่อนเซ่ง
วิทยาการจัดการ
115.
6110517028
น.ส.ญาณิศา
อินทสุวรรณ์
วิทยาการจัดการ
116.
6110517027
น.ส.โซฟียา
และตี
วิทยาการจัดการ
117.
5810510128
น.ส.พรนิภา
เหลืองศิริ
วิทยาการจัดการ
118.
5810510037
น.ส.จุรีพร
ขาวเรือง
วิทยาการจัดการ
119.
6110517021
น.ส.ชลพร
หมื่นทอง
วิทยาการจัดการ
120.
6010515042
น.ส.สิริพรรณ
สุพินรัส
วิทยาการจัดการ
121.
6010518053
น.ส.ณัฐกมล
สะการัญต์
วิทยาการจัดการ
122.
6010518071
นายพัสกร
คำมณีจันทร์
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
เข้าร่วมฟังเฉยๆไม่ได้ประกวดได้ใช่ไหมคะ
onceT14 ส.ค. 2561 11:33172.22.121.195
 • เจ้าหน้าที่ ใช่คะจะมีวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับทักษะการพูดในชุมชน
  แต่ถ้าสนใจก็สามารถเข้าประกวดได้คะ
  17 ส.ค. 2561 14:01192.168.66.22
2
สมัครไปแล้วล้ะกดยกเลิกไม่สามารถสมัครใหม่อีกรอบได้เหรอค่ะ
Wannn24 ส.ค. 2561 07:04182.232.148.107
 • เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสนใจที่จะไปใช่หรือเปล่าคะ พี่จะได้เพิ่มชื่อให้
  29 ส.ค. 2561 11:02192.168.66.22
3
สมัครกิจกรรมนี้แล้ว แต่ดันไปชนกับกิจกรรมบังคับของคณะ ตอนนี้หมดเวลาการยกเลิกแล้ว ต้องทำยังไงคะ
Freshman 6128 ส.ค. 2561 17:46172.22.123.179
 • เจ้าหน้าที่ พี่ยกเลิกให้คะ
  29 ส.ค. 2561 11:01192.168.66.22
4
พี่คะ ถ้าจะยกเลิกได้มั้ยคะ พอดีมันชนกับเรียนชดค่ะ
...30 ส.ค. 2561 13:0749.230.238.183
 • Fresh แล้วต้องยกเลิกยังไงคะ
  30 ส.ค. 2561 13:0849.230.238.183
5
ต้องการยกเลิกกิจกรรมค่ะ ติดเรียนชดค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ?
หัสที่จะยกเลิก
1. 6011110095
2. 6011110203
3. 6011110141
4.6011110178
5.6011310034
กรอังกูร ทองเส็ม30 ส.ค. 2561 15:28223.24.172.10
  สมัคร    |  จำนวนรับ  122 122

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 122
 • เพศหญิง 107
 • เพศชาย 15
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 68
 • รหัส 60 28
 • รหัส 59 11
 • รหัส 58 15
 • รวม 8 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ60
 • เภสัชศาสตร์1
 • พยาบาลศาสตร์4
 • อุตสาหกรรมเกษตร1
 • ศิลปศาสตร์37
 • นิติศาสตร์16
 • เศรษฐศาสตร์2