งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กิจกรรมเดินเก็บขยะ (Plogging Hero PSU at HATYAI)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » กิจกรรมเดินเก็บขยะ (Plogging Hero PSU at HATYAI)19 ก.ย. 61, 13:59 น.1,405
 • ชื่อหน่วยงาน ชมรมมุสลิม
  ที่อยู่/สถานที่จัดมหาวิทยาลัยสงขลนาครินทร์
 • วันที่ 23 กันยายน 61
  ช่วงเวลา16.00-18.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 50 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 22 กันยายน 61 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมง2 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  เจอกันใต้ตึกกิจกรรมนักศึกษาเวลา 15.30 น. แต่งกายเสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม ติดต่อเพิ่มเติม อารีฟ อาร์บู 0828333453 ประธานชมรมมุสลิม

1.
5811214024
นายกิติพงษ์
ดำทอง
เศรษฐศาสตร์
2.
6110210501
น.ส.อลิศรา
มะ
วิทยาศาสตร์
3.
6110210515
น.ส.อัสมาวาตี
มะดาโอ๊ะ
วิทยาศาสตร์
4.
5911110136
น.ส.ชนาพร
พิพัฒพงศ์ตระกูล
ศิลปศาสตร์
5.
5911110009
น.ส.กุสุมา
บุญฤทธิ์
ศิลปศาสตร์
6.
5911110008
น.ส.การเกต
บุญฤทธิ์
ศิลปศาสตร์
7.
5911510014
นายตัทพน
เกียรตินิยม
เทคนิคการแพทย์
8.
5810110378
นายอภิสิทธิ์
ติณธนานนท์
วิศวกรรมศาสตร์
9.
5810110050
น.ส.จิรัฌชา
เลิศเมธากุล
วิศวกรรมศาสตร์
10.
5810110211
น.ส.ปริศนา
เพ็ชบูรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
11.
6110210467
น.ส.สุไรยา
แม็ง
วิทยาศาสตร์
12.
6110210239
น.ส.บีบีช่า
มูเก็ม
วิทยาศาสตร์
13.
6110210252
น.ส.ปัณฑิตา
พรหมอักษร
วิทยาศาสตร์
14.
6110210073
น.ส.เจ๊ะรายา
โต๊ะบู
วิทยาศาสตร์
15.
5811214070
นายอิทธิเทพ
ทองนุ่น
เศรษฐศาสตร์
16.
5811214037
นายทรงวุฒิ
หวังดี
เศรษฐศาสตร์
17.
6110210235
น.ส.นูรูลมุมีนะห์
เจ๊ะเด็ง
วิทยาศาสตร์
18.
6110210102
น.ส.ซัมซีย๊ะ
บูบ่ากา
วิทยาศาสตร์
19.
6110410198
น.ส.สุพรรณี
เบญญากาจ
พยาบาลศาสตร์
20.
6110410155
น.ส.นิฮารีนา
โต๊ะลือบาจิ
พยาบาลศาสตร์
21.
6110410143
น.ส.โซเฟีย
มูดอ
พยาบาลศาสตร์
22.
5810610181
น.ส.นูรีซัน
ดือเร๊ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
23.
6110410144
น.ส.ญันนะฮ์
บาราเฮง
พยาบาลศาสตร์
24.
6110210483
น.ส.อนัญญา
หมัดสะแล่หมัน
วิทยาศาสตร์
25.
6110210228
น.ส.นุสริตา
อาดำ
วิทยาศาสตร์
26.
5911410057
น.ส.ฟาติน
แวหามะ
การแพทย์แผนไทย
27.
5810210696
น.ส.ชุติกาญจน์
ชุมแก้ว
วิทยาศาสตร์
28.
6110410050
น.ส.นิมา
แวกาจิ
พยาบาลศาสตร์
29.
6110519040
น.ส.ณัฐิดา
หมัดเม๊าะ
วิทยาการจัดการ
30.
6110712046
น.ส.อลิษา
เจะสนิ
เภสัชศาสตร์
31.
5910210543
น.ส.ฐิดายุ
ยิ้มแก้ว
วิทยาศาสตร์
32.
5910210378
น.ส.อาภรณ์
สุขสว่างผล
วิทยาศาสตร์
33.
5910210228
นายพิทวัส
สิทธิอังกูร
วิทยาศาสตร์
34.
5910210341
น.ส.สุวนันท์
ธรรมสุโข
วิทยาศาสตร์
35.
5810110374
น.ส.อนัญญา
สุขบำรุง
วิศวกรรมศาสตร์
36.
5810110502
น.ส.วิภาวี
มากชูชิต
วิศวกรรมศาสตร์
37.
5910210253
น.ส.ยาสะมิน
หมานระเด็น
วิทยาศาสตร์
38.
5810110164
น.ส.นงนภา
ลักษณะอัมพร
วิศวกรรมศาสตร์
39.
5911410108
น.ส.นาบีร่า
ปาทาน
การแพทย์แผนไทย
40.
5910210793
น.ส.หฤทัย
คำเจริญ
วิทยาศาสตร์
41.
5910210779
น.ส.สุพิชฌาย์
จามพัฒน์
วิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
42.
5910210632
น.ส.บัลกีส
สอหีม
วิทยาศาสตร์
43.
6110410120
น.ส.อัสมะห์
ยูโซ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
44.
5910517025
น.ส.ฐิตาภรณ์
แก้วประพาฬ
วิทยาการจัดการ
45.
5910210749
น.ส.สกาวรัตน์
ปานเกลี้ยง
วิทยาศาสตร์
46.
6110210291
น.ส.ฟาติน
แอสะ
วิทยาศาสตร์
47.
6110410159
น.ส.นูรไลลา
กูแบบาเด๊าะ
พยาบาลศาสตร์
48.
6111410017
น.ส.ซูซันนา
มะจะ
การแพทย์แผนไทย
49.
5910210532
น.ส.ซูรียานี
แนปิแน
วิทยาศาสตร์
50.
5910210501
น.ส.เจ๊ะรูซีลา
เจ๊ะอารง
วิทยาศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  50 50

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 50
 • เพศหญิง 44
 • เพศชาย 6
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 21
 • รหัส 59 18
 • รหัส 58 11
 • รวม 10 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์6
 • วิทยาศาสตร์23
 • วิทยาการจัดการ2
 • ทรัพยากรธรรมชาติ1
 • เภสัชศาสตร์1
 • พยาบาลศาสตร์7
 • ศิลปศาสตร์3
 • เศรษฐศาสตร์3
 • การแพทย์แผนไทย3
 • เทคนิคการแพทย์1