งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โพสต์ทูเดย์ WEALTH CAMPUS ออมเพื่อความมั่นคง
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » โพสต์ทูเดย์ WEALTH CAMPUS ออมเพื่อความมั่นคง24 ต.ค. 61, 13:59 น.4,695
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารกีฬาและนันทนาการ
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 61
  ช่วงเวลา16.00 - 18.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 609 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 7 พฤศจิกายน 61 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมง2 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มลงทะเบียนเวลา 15.30-16.00 น.  แต่งกายชุดนักศึกษา สุภาพ เรียบร้อย

1.
5810710100
นายณัฐกิตติ์
โมฬีย์
เภสัชศาสตร์
2.
6110210441
น.ส.สิริญญา
สิริสุนทราภรณ์
วิทยาศาสตร์
3.
6010512039
น.ส.ลิลดา
เนติสุนทรชัย
วิทยาการจัดการ
4.
6010512040
น.ส.อาภาศิริ
เอี่ยมโชติ
วิทยาการจัดการ
5.
6010512070
น.ส.ภคินี
ศรีเพ็ชร
วิทยาการจัดการ
6.
6010512056
น.ส.ธนัชญา
ตั้งก่อสกุล
วิทยาการจัดการ
7.
5810211008
น.ส.อัสนา
สุระคำแหง
วิทยาศาสตร์
8.
5810517061
น.ส.สวรส
เอื้อชูจิตต์
วิทยาการจัดการ
9.
5810515118
น.ส.ชัญญา
วรรณภาสชัยยง
วิทยาการจัดการ
10.
5810210209
น.ส.นภา
เทพลักษณ์
วิทยาศาสตร์
11.
5810517027
น.ส.ณัฐธิดา
ศรีเมือง
วิทยาการจัดการ
12.
5910511050
น.ส.จิตตินันท์
จันทร์พริ้ม
วิทยาการจัดการ
13.
5910511053
น.ส.ชนากานต์
ทองประดับ
วิทยาการจัดการ
14.
5810210832
น.ส.พรสกาว
มะละ
วิทยาศาสตร์
15.
6010515113
น.ส.ลลิตภัทร
ถีราวุฒิ
วิทยาการจัดการ
16.
6110210252
น.ส.ปัณฑิตา
พรหมอักษร
วิทยาศาสตร์
17.
6111310042
นายณัฐธานนท์
หนูสังข์
นิติศาสตร์
18.
5910511011
น.ส.ชนินาถ
อำไพชัยโชค
วิทยาการจัดการ
19.
5910511060
น.ส.ธมลวรรณ
โอสถาน
วิทยาการจัดการ
20.
5810510191
น.ส.สราลักษ์
เข็มเพ็ชร์
วิทยาการจัดการ
21.
5910511048
น.ส.กรกมล
ทีปไพบูลย์
วิทยาการจัดการ
22.
6111410084
น.ส.ศุภสุตา
ช่วงสันเทียะ
การแพทย์แผนไทย
23.
5910511010
นายชนาธิป
อักษร
วิทยาการจัดการ
24.
6110517073
น.ส.เพ็ญศิริ
แกล้ววาที
วิทยาการจัดการ
25.
5911010060
น.ส.อารียา
เล่งกูล
อุตสาหกรรมเกษตร
26.
5910511056
น.ส.ญาดาภา
ปลัดจิ๊
วิทยาการจัดการ
27.
5911210040
น.ส.วรัญญา
เลี่ยเห้ง
เศรษฐศาสตร์
28.
5911210005
น.ส.กัลยาณี
สีสุกเพชร
เศรษฐศาสตร์
29.
6111310106
นายฟัณนีล
หมะเด
นิติศาสตร์
30.
5911210075
น.ส.สุพิชญา
ประทุมพร
เศรษฐศาสตร์
31.
6111310038
น.ส.ณัฏฐณิชา
โหทอง
นิติศาสตร์
32.
6111310035
น.ส.ฐิติพร
แพ่งเมือง
นิติศาสตร์
33.
6111310040
น.ส.ณัฐฐินันท์
จันธุรส
นิติศาสตร์
34.
6010210663
น.ส.หทัยรัตน์
ฮ่องสาย
วิทยาศาสตร์
35.
6111310094
น.ส.พัชริดา
รอดขาว
นิติศาสตร์
36.
6111310130
น.ส.ลิต้า
สันบู
นิติศาสตร์
37.
5910511068
นายพจน์พงศ์
ประยูรวรรณ์
วิทยาการจัดการ
38.
5910511025
น.ส.ปฐกรณ์
สินธทียากร
วิทยาการจัดการ
39.
6110110571
น.ส.ฮัสนา
เจะพงค์
วิศวกรรมศาสตร์
40.
5810515191
นายศุภวิชญ์
หิรัญเรือง
วิทยาการจัดการ
41.
5810515176
นายราชวัติ
อังกาบกิ่งแก้ว
วิทยาการจัดการ
42.
5911210018
นายธนกฤต
ประดิษฐอุกฤษฎ์
เศรษฐศาสตร์
43.
5910511027
นายปวิตร
มุกดา
วิทยาการจัดการ
44.
6110518011
น.ส.ซัลมา
ขุนแทน
วิทยาการจัดการ
45.
6110518030
น.ส.แพรวรุ่ง
ว่องสกุล
วิทยาการจัดการ
46.
5910511024
น.ส.นนทินี
ใยบัวเทศ
วิทยาการจัดการ
47.
5910511041
น.ส.ศุภากร
นาคพันธุ์
วิทยาการจัดการ
48.
5910511012
น.ส.ชลิตา
สวัสดี
วิทยาการจัดการ
49.
5910511014
น.ส.ญาดา
มาศเมฆ
วิทยาการจัดการ
50.
5910511063
น.ส.นฤมล
คำสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
51.
6010311329
นายวิธวิทย์
แซ่ลิ่ม
แพทยศาสตร์
52.
6010311332
นายสุรดิษ
หอมกลิ่น
แพทยศาสตร์
53.
6010311331
นายศิวพงษ์
สังข์ด้วง
แพทยศาสตร์
54.
6110517028
น.ส.ญาณิศา
อินทสุวรรณ์
วิทยาการจัดการ
55.
6110517089
น.ส.ศศินา
ไพโรจน์
วิทยาการจัดการ
56.
6110517118
น.ส.ชนัญชิดา
สองศรี
วิทยาการจัดการ
57.
6111310194
น.ส.วาณีฎา
วงศ์ปราณี
นิติศาสตร์
58.
5810515099
นายกวิณภพ
พรหมนวล
วิทยาการจัดการ
59.
5911214025
น.ส.ณัฐณิชา
รักแก้ว
เศรษฐศาสตร์
60.
5911214054
น.ส.สุณัชชา
ตั้นสกุล
เศรษฐศาสตร์
61.
5911214056
น.ส.เสาวรัตน์
แสงเกื้อหนุน
เศรษฐศาสตร์
62.
5911214012
น.ส.ศุภิสรา
พรหมมา
เศรษฐศาสตร์
63.
6010311307
นายศุภวิชญ์
เครือบวรรัฐ
แพทยศาสตร์
64.
6010515094
น.ส.ปรมาภรณ์
บางรักษ์
วิทยาการจัดการ
65.
5910210751
น.ส.สกุลกานต์
มติธรรม
วิทยาศาสตร์
66.
6010515123
น.ส.สิริลักขณ์
กิจเวช
วิทยาการจัดการ
67.
6010515025
น.ส.นิติญา
ตุกังหัน
วิทยาการจัดการ
68.
6110518047
น.ส.กษมาพร
เพชรคง
วิทยาการจัดการ
69.
6110518016
น.ส.ทัชดาว
นุ่นรักษา
วิทยาการจัดการ
70.
6010511060
นายนิฮานีฟ
อับดุลรอแม
วิทยาการจัดการ
71.
5811110041
นายธนสรณ์
โอพั่ง
ศิลปศาสตร์
72.
5910210248
น.ส.มนัญญา
ไชยนิรมล
วิทยาศาสตร์
73.
5910210247
น.ส.มณิสร
แซ่แพ
วิทยาศาสตร์
74.
5910210367
น.ส.อรบุษย์
หนักแน่น
วิทยาศาสตร์
75.
5910710025
น.ส.ณัฐรินี
แสงเจริญ
เภสัชศาสตร์
76.
6010511029
น.ส.ภัทรวรรณ
ขนาบแก้ว
วิทยาการจัดการ
77.
6010511046
น.ส.กนกวรรณ
เอียดเหตุ
วิทยาการจัดการ
78.
6010515042
น.ส.สิริพรรณ
สุพินรัส
วิทยาการจัดการ
79.
5810510233
น.ส.อาอีดะ
หมัดศิริ
วิทยาการจัดการ
80.
5910511033
นายพีร์
วัฒนวงศ์อนันต์
วิทยาการจัดการ
81.
6110518010
น.ส.ชื่นนภา
แซ่อึ่ง
วิทยาการจัดการ
82.
6110518014
น.ส.ณัฐริกา
โอฐอัด
วิทยาการจัดการ
83.
6110518002
น.ส.กัญจนา
ฤทธิ์โต
วิทยาการจัดการ
84.
6110518064
น.ส.สุทธิกา
เพ็ชรสัณ
วิทยาการจัดการ
85.
6110515037
น.ส.นูรีต้า
ลาดากามิง
วิทยาการจัดการ
86.
6110515022
น.ส.ณัฐธิดา
บ้านนบ
วิทยาการจัดการ
87.
6110515054
น.ส.ศลิตา
ซุ่ยกลั่น
วิทยาการจัดการ
88.
6110515093
น.ส.ศลิษา
ซุ่ยกลั่น
วิทยาการจัดการ
89.
6110515062
น.ส.หทัยชนก
เย็นทั่ว
วิทยาการจัดการ
90.
5910517086
น.ส.ศิโรวรรณ
สกูลหรัง
วิทยาการจัดการ
91.
5910517024
น.ส.ฐาปนันท์
สว่างเมฆ
วิทยาการจัดการ
92.
5910517007
น.ส.กานต์ธิดา
สมจิตต์
วิทยาการจัดการ
93.
5910517155
น.ส.มนัญชยา
เสริมสุทธิ์
วิทยาการจัดการ
94.
6110512055
น.ส.วริษฐา
ธานะวัน
วิทยาการจัดการ
95.
6110512034
น.ส.ตรีลักษณ์
เขียวขำ
วิทยาการจัดการ
96.
6110512035
น.ส.ทัตฐิดา
คณาพิทักษ์พงศ์
วิทยาการจัดการ
97.
5910513042
นายสันต์ทศน์
กาญจนนิธิสกุล
วิทยาการจัดการ
98.
5910513001
นายกบินทร์
ยกอิ่น
วิทยาการจัดการ
99.
5910513069
นายพงศธร
หอจตุรพิธพร
วิทยาการจัดการ
100.
6110518028
นายพีรพัฒน์
คีรีธรรม
วิทยาการจัดการ
101.
5810210451
นายศรัณยู
บรรเทา
วิทยาศาสตร์
102.
6010515097
น.ส.พนิดา
เปียกบุตร
วิทยาการจัดการ
103.
6111310172
น.ส.อุไรลักษณ์
คงเมือง
นิติศาสตร์
104.
6010519044
นายวงศธร
เครือวาณิชกิจ
วิทยาการจัดการ
105.
6011310015
น.ส.โจซาฟีน
จันทร์อำไพ
นิติศาสตร์
106.
6110310081
น.ส.นูฮา
มะสาพา
แพทยศาสตร์
107.
6010511041
น.ส.อสมาภรณ์
ขาวเต็มดี
วิทยาการจัดการ
108.
6010511010
น.ส.ชลธิรา
แก้วเสน
วิทยาการจัดการ
109.
5911214026
น.ส.ณัฐธิดา
มั่นคง
เศรษฐศาสตร์
110.
6010511022
น.ส.บุษกร
เอียดรักษา
วิทยาการจัดการ
111.
5911214032
น.ส.นันทิยา
ยี่แป้น
เศรษฐศาสตร์
112.
6010511014
น.ส.ณัฐธยาน์
แก้วกลิ่น
วิทยาการจัดการ
113.
6010511025
น.ส.พนิตพิชา
หวานสนิท
วิทยาการจัดการ
114.
6010511031
น.ส.ภารดี
ไชยภักดี
วิทยาการจัดการ
115.
6110110094
นายชัยวัฒน์
วุฒิ
วิศวกรรมศาสตร์
116.
5710110593
นายฮัมบาลี
สาแม
วิศวกรรมศาสตร์
117.
5910210027
นายเกียรติชัย
อักษรไทย
วิทยาศาสตร์
118.
5910512044
น.ส.สุชัญญา
มุสิกภาชน์
วิทยาการจัดการ
119.
5910512054
น.ส.ธนวรรณ
ไกรนุกูล
วิทยาการจัดการ
120.
5910513005
นายจักรภัทร
ทองกิ้ม
วิทยาการจัดการ
121.
5910513007
นายชัยสิทธิ์
แซ่ลิ่ม
วิทยาการจัดการ
122.
6010517082
นายคัมภีร์
อินทนิล
วิทยาการจัดการ
123.
6011110057
น.ส.อรุณี
รักษา
ศิลปศาสตร์
124.
6011110132
น.ส.ณัฐธิดา
ไชยแสง
ศิลปศาสตร์
125.
6011110018
น.ส.ณัฐจิตรา
แก้วสม
ศิลปศาสตร์
126.
6010517096
น.ส.จิดาภา
บูสู
วิทยาการจัดการ
127.
6011110238
น.ส.ปรียาวัลย์
สีอ่อน
ศิลปศาสตร์
128.
6011110058
น.ส.อุสาษณีย์
สังสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
129.
6011110010
น.ส.จารุวรรณ
รับไทรทอง
ศิลปศาสตร์
130.
6011110046
น.ส.ศิริลักษณ์
ลัภบุญ
ศิลปศาสตร์
131.
6111110072
น.ส.บงกชทิพ
เทียนเอก
ศิลปศาสตร์
132.
6111110133
น.ส.ศรัณยา
พัฒนวีรกุล
ศิลปศาสตร์
133.
6111310050
นายณัฐวัฒน์
พฤกษากร
นิติศาสตร์
134.
6010518042
นายฆูชัยฟัร
แตแม
วิทยาการจัดการ
135.
6010511081
นายอับดุลหะกีม
สะนิ
วิทยาการจัดการ
136.
6110210282
นายพิรุณพงษ์
มหาสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
137.
6110210485
นายคณาทร
ศรีกาญจน์
วิทยาศาสตร์
138.
5910210204
น.ส.ปัทมา
หนูช่วย
วิทยาศาสตร์
139.
6010712031
น.ส.สุพิชญา
จันทร์รงค์
เภสัชศาสตร์
140.
6110210077
น.ส.ชญาภิษิกา
พรหมมณี
วิทยาศาสตร์
141.
5910110408
นายอีเดอเรส
เมเฮ
วิศวกรรมศาสตร์
142.
5910110174
น.ส.นิอาซลีม
แวยูโซ๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
143.
5910518008
น.ส.ชมพูนุช
เตชวรรณโต
วิทยาการจัดการ
144.
5910518014
น.ส.ณัฐวดี
เอี่ยมสอาด
วิทยาการจัดการ
145.
6011010121
น.ส.สุนิษา
หัทยา
อุตสาหกรรมเกษตร
146.
5910518054
นายชนนน
ลิ่มวัน
วิทยาการจัดการ
147.
6011010078
น.ส.ซาริยา
โต๊ะหมาด
อุตสาหกรรมเกษตร
148.
6111110177
น.ส.อามีเนาะ
วาหลง
ศิลปศาสตร์
149.
6111410109
น.ส.จินดารัตน์
วงศ์วิภูษณะ
การแพทย์แผนไทย
150.
6111110014
น.ส.กัณฐาภรณ์
ทองลิ้ม
ศิลปศาสตร์
151.
6110311323
น.ส.ภัศรา
เจริญภักดี
แพทยศาสตร์
152.
5710510158
นายสหัสชัย
เกลี้ยงจุ้ย
วิทยาการจัดการ
153.
6110310023
นายชนาธิป
ปาละวงศ์
แพทยศาสตร์
154.
6110310123
นายภาณุพงศ์
ขุนจันทร์
แพทยศาสตร์
155.
6110310110
นายพันแสง
แสงอุทัย
แพทยศาสตร์
156.
6110310041
น.ส.ณัฎฐนิช
ศรีสุริยะ
แพทยศาสตร์
157.
6110310106
นายพงศกร
ส่งศรี
แพทยศาสตร์
158.
6110310092
น.ส.ปวีณ์นุช
ผกามาศ
แพทยศาสตร์
159.
6110310032
น.ส.เชาวเนตร
ทรงสกุล
แพทยศาสตร์
160.
6110310060
น.ส.ธนพรรณ
ฉายวงศ์สว่าง
แพทยศาสตร์
161.
6110310077
น.ส.นารดา
พิชยอนันต์
แพทยศาสตร์
162.
6110310178
น.ส.อัญชิสา
พิชยอนันต์
แพทยศาสตร์
163.
6110310045
น.ส.ณัฐชา
จันทร์พรหม
แพทยศาสตร์
164.
6110310007
น.ส.กุลภรณ์
สิทธิรัตนพงศ์
แพทยศาสตร์
165.
6110310025
น.ส.ชลลดา
แก้วประดิษฐ์
แพทยศาสตร์
166.
6110310049
นายณัฐวุฒิ
อิสโม
แพทยศาสตร์
167.
6110310125
นายภูวรรณ
สุขศิริ
แพทยศาสตร์
168.
6110310062
น.ส.ธนภรณ์
หนูเกลี้ยง
แพทยศาสตร์
169.
6110310149
นายศิวกร
อินพฤกษา
แพทยศาสตร์
170.
6110310158
น.ส.สหัสา
ชุนะเกียรติ
แพทยศาสตร์
171.
6110310132
น.ส.รุ่งไพลิน
เพ็ชรเรือง
แพทยศาสตร์
172.
6110310035
น.ส.ญาดา
อุดมวงศ์ศักดิ์
แพทยศาสตร์
173.
6110310044
น.ส.ณัฐชยา
เลขานุกิจ
แพทยศาสตร์
174.
6111110075
น.ส.ปฏิณญา
เผือกจีน
ศิลปศาสตร์
175.
6111110201
น.ส.ทัศนีย์
ดิษฐสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
176.
6111110237
น.ส.สุวรา
จันทน์ขาว
ศิลปศาสตร์
177.
6111110016
น.ส.กันฐิมา
แซ่เตื้อง
ศิลปศาสตร์
178.
6111110179
น.ส.ริณลดา
หมัดศรี
ศิลปศาสตร์
179.
5910210283
นายวีรศรูต
วรรณศิริ
วิทยาศาสตร์
180.
5910210215
นายพชร
กะตะเวที
วิทยาศาสตร์
181.
5910210067
นายชัยยุทธ์
ก้องประวัติ
วิทยาศาสตร์
182.
5910513054
นายฐิติวัสส์
ดิสรพงค์
วิทยาการจัดการ
183.
5910513061
นายธนกฤต
สุขโสภา
วิทยาการจัดการ
184.
5911110327
น.ส.อภิรดี
ศรีรักษ์
ศิลปศาสตร์
185.
5911110342
น.ส.อาทิชา
รัตนตรัง
ศิลปศาสตร์
186.
6111110046
น.ส.ณัฐธิดา
ศรีผล
ศิลปศาสตร์
187.
6110210142
นายดนุสรณ์
ลี
วิทยาศาสตร์
188.
5911110004
น.ส.กรองกาญจน์
มะกะ
ศิลปศาสตร์
189.
6110517140
นายวริทธิ์ธร
มากทอง
วิทยาการจัดการ
190.
5810510124
น.ส.เปรมนิศา
สาตะโรจน์
วิทยาการจัดการ
191.
5911110113
น.ส.การะเกด
สุวรรณ
ศิลปศาสตร์
192.
6110310131
น.ส.รัตน์ธิดา
บริรักษ์
แพทยศาสตร์
193.
6110310129
น.ส.รสวรรณ
สงวนเขียว
แพทยศาสตร์
194.
6110518063
นายศุภสิน
เลาหวิวัฒน์
วิทยาการจัดการ
195.
5911110217
นายประโยชน์
ชาติวัฒนธรรม
ศิลปศาสตร์
196.
6010110775
นายมูฮัยมี
ดือราแม
วิศวกรรมศาสตร์
197.
6010516022
น.ส.ตีรานี
สุหลง
วิทยาการจัดการ
198.
5810510222
น.ส.อนงค์รัตน์
เพ็ชรแก้ว
วิทยาการจัดการ
199.
6010210319
นายชาลิป
ยาฮังเกียคาน
วิทยาศาสตร์
200.
6010210430
น.ส.ชลลดา
แซ่เดี่ยว
วิทยาศาสตร์
201.
6010210589
น.ส.วณิชยา
ห้วยเจริญ
วิทยาศาสตร์
202.
6010210277
น.ส.เสาวลักษณ์
บัวศรี
วิทยาศาสตร์
203.
6010210269
น.ส.สุพัตรา
บุดดี
วิทยาศาสตร์
204.
5910110160
น.ส.นฤมล
เทพศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
205.
5811214041
นายธรรมสรณ์
พงศ์ธเนศ
เศรษฐศาสตร์
206.
6111110056
น.ส.ธนรัตน์
ศิลา
ศิลปศาสตร์
207.
6111110026
น.ส.จินตพร
ดำเกาะ
ศิลปศาสตร์
208.
5810514040
น.ส.กานต์ธิดา
อนันธขาล
วิทยาการจัดการ
209.
5810510154
น.ส.รัชนีภร
ละอองเทพ
วิทยาการจัดการ
210.
5810510162
น.ส.วรารัตน์
วิบูลย์พันธ์
วิทยาการจัดการ
211.
6010515107
น.ส.มธุลดา
แซ่เขา
วิทยาการจัดการ
212.
6010518079
น.ส.ศุทธินี
ธีระกุลพิศุทธิ์
วิทยาการจัดการ
213.
5910110481
น.ส.บุซรอ
อาแว
วิศวกรรมศาสตร์
214.
6110512019
นายพุฒตาล
ธีรภาพการุณย์
วิทยาการจัดการ
215.
6110512024
นายสรรพวัศ
เลิศวีรนนทรัตน์
วิทยาการจัดการ
216.
6110512026
นายสุรยุทธ์
เพียรวุฒิกุล
วิทยาการจัดการ
217.
5911110097
น.ส.อารยา
บุญแก้ว
ศิลปศาสตร์
218.
6110512065
นายอิสรา
กาชะนะ
วิทยาการจัดการ
219.
6010516035
น.ส.ประณิตา
ภูริปัญญานนท์
วิทยาการจัดการ
220.
6010516040
น.ส.พัณณิตา
พินิจสกุล
วิทยาการจัดการ
221.
6010516013
น.ส.ชนม์นิภา
เขตอำนวย
วิทยาการจัดการ
222.
6011010025
น.ส.สิริมาลิน
ขวัญสง
อุตสาหกรรมเกษตร
223.
6111110012
น.ส.กัญจนา
แซ่ตัน
ศิลปศาสตร์
224.
6111110018
นายกิตติพร
รอดภัย
ศิลปศาสตร์
225.
6110512002
น.ส.เกศสิณี
ผันผ่อน
วิทยาการจัดการ
226.
6111110076
น.ส.ปริชาติ
สาสุธรรม
ศิลปศาสตร์
227.
6111110224
น.ส.รัตน์จิตร
เจริญดี
ศิลปศาสตร์
228.
6110518044
น.ส.อุมาพร
โยธาคง
วิทยาการจัดการ
229.
6110518043
น.ส.อรปรียา
รัตนพันธ์
วิทยาการจัดการ
230.
6110518019
นายธีรพัฒน์
ทองสงฆ์
วิทยาการจัดการ
231.
6110518042
น.ส.สุวัสสา
เสรีรักษ์
วิทยาการจัดการ
232.
6110512018
น.ส.พรรณกาญจน์
ไทรงาม
วิทยาการจัดการ
233.
6110512020
นายฟาอิซ
หิเล
วิทยาการจัดการ
234.
6110512011
นายธฤษณุ
วีรกรศักดา
วิทยาการจัดการ
235.
6011010029
น.ส.นิสาชล
โพธิ์สระคู
อุตสาหกรรมเกษตร
236.
6110310104
น.ส.ผาติรัตน์
ชุมภู
แพทยศาสตร์
237.
6110310147
น.ส.ศิรดา
บัวทอง
แพทยศาสตร์
238.
6110512051
นายฟิรเดาส์
ราเฮงบูแล
วิทยาการจัดการ
239.
6011010054
น.ส.อนงค์นาฏ
เทพทวี
อุตสาหกรรมเกษตร
240.
6011010065
น.ส.ธัญสุดา
กอแก้ว
อุตสาหกรรมเกษตร
241.
6111410069
น.ส.ภิญญดา
บริสุทธิ์
การแพทย์แผนไทย
242.
6110710045
น.ส.มนัสวี
ใบระเหม
เภสัชศาสตร์
243.
6110710021
น.ส.ณัฐณิชา
ยกย่อง
เภสัชศาสตร์
244.
6110512007
น.ส.ญานิกา
มากชิต
วิทยาการจัดการ
245.
6110710024
น.ส.ณัฐริกา
โรจนะ
เภสัชศาสตร์
246.
5910210299
น.ส.ศุภการณ์
ไตรเมศ
วิทยาศาสตร์
247.
5810110123
นายทรงภพ
เสริมวิทยวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
248.
6110310033
น.ส.ซามาณี
แตะ
แพทยศาสตร์
249.
5910210389
นายฮันนาน
ทองสีสัน
วิทยาศาสตร์
250.
6010210393
น.ส.กรกนก
คำนึงคุณากร
วิทยาศาสตร์
251.
6011010111
นายวัชรวิทย์
รุกขชาติสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร
252.
6110210386
น.ส.วิภาวดี
สุขเจริญ
วิทยาศาสตร์
253.
6110512064
นายอิสฟาฮาน
บีรู
วิทยาการจัดการ
254.
6110512038
นายนาธาร
อูอำหมัด
วิทยาการจัดการ
255.
6110710047
น.ส.มาซีต๊ะ
เคี้ยนหิ้น
เภสัชศาสตร์
256.
6110710017
น.ส.โซรายา
เจะแว
เภสัชศาสตร์
257.
6010511059
น.ส.ธีราพร
มณีรักษ์
วิทยาการจัดการ
258.
6111210009
นายจิตรภาณุ
ศรีหวัง
เศรษฐศาสตร์
259.
6111210027
น.ส.พฤกจิกา
นิลลาวรรณ์
เศรษฐศาสตร์
260.
6111210043
น.ส.หทัยภัทร
แซ่นุ่น
เศรษฐศาสตร์
261.
6111210042
น.ส.แสงเทียน
วิชัยดิษฐ
เศรษฐศาสตร์
262.
6111210025
น.ส.ปิยะธิดา
ปานรักษ์
เศรษฐศาสตร์
263.
6111210010
นายจิรศักดิ์
แก้วเจริญ
เศรษฐศาสตร์
264.
6010210435
น.ส.ซะอ์บัญ
ดาโอ๊ะ
วิทยาศาสตร์
265.
5910517114
น.ส.ฮากีมะ
บินล่าเต๊ะ
วิทยาการจัดการ
266.
5910517002
น.ส.กมลชนก
นราภักดี
วิทยาการจัดการ
267.
6111010011
น.ส.ชวัลลักษณ์
ทิพปภาสมิทธิ์
อุตสาหกรรมเกษตร
268.
6111010077
นายคุณานนท์
พูลพิพัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร
269.
6111310081
น.ส.ปรัชญาวดี
วรรณจันทร์
นิติศาสตร์
270.
6111310028
น.ส.ชนัตตา
ฤทธิบูรณ์
นิติศาสตร์
271.
6011010126
น.ส.อรพินท์
บางเลี้ยง
อุตสาหกรรมเกษตร
272.
6011010074
น.ส.จิราญา
ด้วงหรน
อุตสาหกรรมเกษตร
273.
6111210028
นายพศวีร์
ประทุมพร
เศรษฐศาสตร์
274.
6111210017
นายธนวัฒน์
ขุนทองจับ
เศรษฐศาสตร์
275.
6110518020
นายธีรเมธ
บัวสม
วิทยาการจัดการ
276.
6110518023
นายปฏิภาณ
แสงสว่าง
วิทยาการจัดการ
277.
6110515053
นายวีรภัทร
นาชิน
วิทยาการจัดการ
278.
6111310147
นายส่งเสริม
แก้วน้อย
นิติศาสตร์
279.
6111310073
น.ส.นิรุชา
ไพบูลย์สวัสดิ์
นิติศาสตร์
280.
6111210032
นายภัคพล
ตันติวิชช์
เศรษฐศาสตร์
281.
6111310067
น.ส.นวรัตน์
แซ่พ่าง
นิติศาสตร์
282.
6110518022
น.ส.นวพร
วรรณดี
วิทยาการจัดการ
283.
6110518029
น.ส.เพชรรุ้ง
เหลี่ยมสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
284.
6110518018
น.ส.ธันย์ชนก
ปิ่นทองพันธ์
วิทยาการจัดการ
285.
6110518050
นายชวินวิชญ์
ถาวรวิสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
286.
6110110274
นายปธานิน
คินิมาน
วิศวกรรมศาสตร์
287.
6111310011
นายกิตติภพ
จิตต์บวรสว่าง
นิติศาสตร์
288.
6111310105
นายเพทาย
โพธิ์สว่าง
นิติศาสตร์
289.
6110410180
น.ส.รวิภา
ส่งศรี
พยาบาลศาสตร์
290.
6111110228
น.ส.ศศินิภา
รัฐภูมิภักดิ์
ศิลปศาสตร์
291.
6111311128
น.ส.เวธณี
ท่าห้อง
นิติศาสตร์
292.
6111110004
น.ส.กชนันท์
บรรจงการ
ศิลปศาสตร์
293.
6111110234
น.ส.สุนิต้า
ตะแอ
ศิลปศาสตร์
294.
6111110172
น.ส.อริสรา
สงสิงห์
ศิลปศาสตร์
295.
6111311093
น.ส.ญาดา
แซ่ลี้
นิติศาสตร์
296.
6111210037
นายศักดิ์กมล
สุวรรณวงศ์
เศรษฐศาสตร์
297.
6111110181
น.ส.กษมา
คันธฬิกา
ศิลปศาสตร์
298.
6111110191
น.ส.ชลลดา
หาญพล
ศิลปศาสตร์
299.
6111311043
น.ส.พรนภัส
ศรีชัย
นิติศาสตร์
300.
6110110029
นายกิตติภพ
ทองขาว
วิศวกรรมศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
เข้าลงทะเบียนเลทได้ไหมคะ หากเรียนเสร็จช้า
วิดวะ25 ต.ค. 2561 15:35172.22.120.247
2
หากกดยกเลิกกิจกรรมไปแล้ว ไม่สามารถสมัครใหม่ได้เหรอคะ
BB25 ต.ค. 2561 23:28172.24.102.46
 • เจ้าหน้าที่ ใช่คะ
  01 พ.ย. 2561 09:59192.168.66.22
3
วันที่7เกิดติดสอบกะทันหัน ทำยังไงได้บ้างครับ
ECON05 พ.ย. 2561 16:29159.192.247.28
4
ถ้าเข้าสายจะเป็นอะไรมั้ยคะ พอดีติดเรียน 16.00.- 18.00 ติดเรียนค่ะ
จีน07 พ.ย. 2561 21:27172.22.122.87
  สมัคร    |  จำนวนรับ  300 609

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 300
 • เพศหญิง 214
 • เพศชาย 86
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 148
 • รหัส 60 62
 • รหัส 59 67
 • รหัส 58 21
 • รหัส 57 2
 • รวม 11 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์11
 • วิทยาศาสตร์30
 • แพทยศาสตร์32
 • วิทยาการจัดการ125
 • เภสัชศาสตร์8
 • พยาบาลศาสตร์1
 • อุตสาหกรรมเกษตร12
 • ศิลปศาสตร์36
 • นิติศาสตร์21
 • เศรษฐศาสตร์21
 • การแพทย์แผนไทย3