งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ชุมชนท่าข้าม ครั้งที่ 1
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ชุมชนท่าข้าม ครั้งที่ 13 ธ.ค. 61, 13:11 น.1,205
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดพื้นที่ชุมชนท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • วันที่ 19 มกราคม 62
  ช่วงเวลา08.00-16.00
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 5 มกราคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมงไม่ระบุ ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม ไม่ระบุ

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ

  ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2561 

  พื้นที่ชุมชนท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  -กิจกรรมรู้จัก ท่าข้าม

  -กิจกรรมท่องเที่ยว ชมธรรมชาติแบบดั้งเดิมตามแบบฉบับบวิถีชุมชน  สะพานไม้กลางทุ่งนา หลาต้นโด

  -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน กิจกรรมด้านภูมิปัญญาศึกษา ซ่อมแซมฝายมีชีวิต “ซั้งกักเก็บน้ำ”

  ***ขึ้นรถหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 08.00 น. 

  **นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับการลงพื้นที่

   

  **สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 60 นักศึกษาจะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัย

  ในหลักสูตร Y 201 โครงการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 6 หน่วยชม.

  และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านจิตสำนึกสาธารณะฯ จำนวน 3 หน่วยชม.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ตู่ 074-282208 ค่ะ

  **นักศึกษาควรตัดสินใจให้รอบคอบก่อนสมัครว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้จริง 

  และหากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้โทรแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันจัดโครงการ 7 วันค่ะ

  **รายชื่อนักศึกษาสำรองจะร่วมโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโทรแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ

1.
6010515006
น.ส.ชนม์นิภา
พรอนันต์
วิทยาการจัดการ
2.
6010515026
น.ส.บัณฑิตา
วรรณทอง
วิทยาการจัดการ
3.
6010515043
น.ส.สิริวิภา
แซ่โง้ว
วิทยาการจัดการ
4.
6010515046
น.ส.สุรัสวดี
ศรีประภา
วิทยาการจัดการ
5.
6010515082
น.ส.ทัตสรวง
ทองรักศรี
วิทยาการจัดการ
6.
6010515054
น.ส.อุมาพร
จันทรโชติ
วิทยาการจัดการ
7.
6010515088
น.ส.บุญนรี
สืบสิงห์
วิทยาการจัดการ
8.
6010515116
น.ส.วราภรณ์
แซ่ชิว
วิทยาการจัดการ
9.
6010515049
น.ส.อรุณรัตน์
ชูศรี
วิทยาการจัดการ
10.
6010515050
น.ส.อัญฐิตา
ยอดประสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
11.
6010515133
น.ส.ชนิษฐา
สาลี
วิทยาการจัดการ
12.
6010515042
น.ส.สิริพรรณ
สุพินรัส
วิทยาการจัดการ
13.
6010515014
นายธวัชชัย
ทองขวัญ
วิทยาการจัดการ
14.
6010515095
น.ส.ปสุดา
โพธิ์พงษา
วิทยาการจัดการ
15.
6010515112
น.ส.ลฎาภา
ชัยกาญจนกิจ
วิทยาการจัดการ
16.
6010513018
นายนิธิศ
แดงแก้ว
วิทยาการจัดการ
17.
6010515105
น.ส.ภัทราภรณ์
บัวงาม
วิทยาการจัดการ
18.
6010515069
น.ส.เจนฤทัย
ประดับวงค์
วิทยาการจัดการ
19.
6010515025
น.ส.นิติญา
ตุกังหัน
วิทยาการจัดการ
20.
6010515123
น.ส.สิริลักขณ์
กิจเวช
วิทยาการจัดการ
21.
6010515119
น.ส.วิยดา
ช่วยการ
วิทยาการจัดการ
22.
6010515027
น.ส.เปรมฤทัย
บัวแก้ว
วิทยาการจัดการ
23.
6010515053
น.ส.อิสริยา
รัตนแก้ว
วิทยาการจัดการ
24.
6010515010
น.ส.ซูไฮดา
หวังยี
วิทยาการจัดการ
25.
6010511026
น.ส.พรรณิภา
วัฒนธีรประสงค์
วิทยาการจัดการ
26.
6010515106
น.ส.ภัสชญาพร
บิลหรีม
วิทยาการจัดการ
27.
6010511053
น.ส.จิราภรณ์
ศรีสัจจัง
วิทยาการจัดการ
28.
6010515103
น.ส.พีรยา
สมประสงค์
วิทยาการจัดการ
29.
6010517112
น.ส.ณัฎฐณิชา
บูรพันธ์
วิทยาการจัดการ
30.
6010517031
น.ส.นิรมล
พานิชชัยกุล
วิทยาการจัดการ
31.
6010515045
น.ส.สุพัตรา
ทองใส
วิทยาการจัดการ
32.
6010517113
น.ส.ณัฏฐณิชา
แก้วช่วย
วิทยาการจัดการ
33.
6010517121
น.ส.ธรรศจรส
บุญไกร
วิทยาการจัดการ
34.
6010517075
น.ส.อัญญาณี
ศรีชุมภู
วิทยาการจัดการ
35.
6010517084
น.ส.เณศรากร
ประกอบแสง
วิทยาการจัดการ
36.
6010515097
น.ส.พนิดา
เปียกบุตร
วิทยาการจัดการ
37.
6010515130
น.ส.ศิริญญา
หมัดหรีม
วิทยาการจัดการ
38.
6010311015
นายชาธิต
วิชิตพงศ์
แพทยศาสตร์
39.
6010311032
นายสานูซี
เบ็ญสะอีด
แพทยศาสตร์
40.
6010311029
นายมูอัส
สาแม
แพทยศาสตร์
41.
6010311030
นายรุสลี
ตาเยะ
แพทยศาสตร์
42.
6010311018
น.ส.สุขนิษฐ์
ทองคำ
แพทยศาสตร์
43.
6010517049
น.ส.มาริษา
อิ่มคูนอก
วิทยาการจัดการ
44.
6010311022
น.ส.นันทิชา
ประทุมชัย
แพทยศาสตร์
45.
6010311026
น.ส.พรนภา
เย็นเกษม
แพทยศาสตร์
46.
6010311013
น.ส.จุฑามาศ
รัตนศิธร
แพทยศาสตร์
47.
6010311025
นายพงศกร
ไกรสุทธิ์
แพทยศาสตร์
48.
6010311031
นายสราวุธ
ร่าหมาน
แพทยศาสตร์
49.
6010519007
น.ส.จารุพิชา
โฉมอุทัย
วิทยาการจัดการ
50.
6010518005
น.ส.ชัชชญา
สุขเผือก
วิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
6010518036
น.ส.อินทิรา
ยั่งยืน
วิทยาการจัดการ
52.
6010515076
น.ส.ณัฏฐา
แก้วสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
53.
6010518006
น.ส.ชุติมณฑน์
สว่างวรรณ์
วิทยาการจัดการ
54.
6010518025
น.ส.มิณฑิรา
มัคคีรี
วิทยาการจัดการ
55.
6010518059
น.ส.ณิชารีย์
สุวรรณสมพงศ์
วิทยาการจัดการ
56.
6010511033
น.ส.วนิสา
ชูจันทร์
วิทยาการจัดการ
57.
6010518030
น.ส.ศิริลักษณ์
รัตนภิรมย์
วิทยาการจัดการ
58.
6010518058
น.ส.ณัฐวดี
พัฒโณ
วิทยาการจัดการ
59.
6010518008
น.ส.ฐิติยา
หลวงชัยสินธุ์
วิทยาการจัดการ
60.
6010519084
น.ส.อรณิชา
ใจดี
วิทยาการจัดการ
61.
6010511021
น.ส.เนตรสกาว
ทองศรีเทพ
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  61 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 61
 • เพศหญิง 53
 • เพศชาย 8
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 60 61
 • รวม 2 คณะ
 • แพทยศาสตร์10
 • วิทยาการจัดการ51