งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการเสวนาประชาธิปไตย ตอน เสรีชนก้าวไกลส่งเสริมประชาธิปไตยไปกับ กกต.
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » โครงการเสวนาประชาธิปไตย ตอน เสรีชนก้าวไกลส่งเสริมประชาธิปไตยไปกับ กกต.26 ธ.ค. 61, 09:21 น.4,976
 • ชื่อหน่วยงาน ชมรมเสรีชน คนประชาธิปไตย
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุม FMS3409 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วันที่ 15 มกราคม 62
  ช่วงเวลา17.00 - 20.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 365 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 13 มกราคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  1
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

1.
5910515005
นายคอยรุดดีน
แวยูโซ๊ะ
วิทยาการจัดการ
2.
6110515061
นายเสฏฐวุฒิ
ตัญจะโร
วิทยาการจัดการ
3.
5911510014
นายตัทพน
เกียรตินิยม
เทคนิคการแพทย์
4.
5910515126
นายมัสอัน
อัลฮารูน
วิทยาการจัดการ
5.
6010515061
น.ส.กนกวรรณ
แซ่ลิ่ม
วิทยาการจัดการ
6.
6010515093
น.ส.ปนิษฎี
พงษาวดาร
วิทยาการจัดการ
7.
6010515099
น.ส.พรรษชล
สังข์ทิพย์
วิทยาการจัดการ
8.
6011010126
น.ส.อรพินท์
บางเลี้ยง
อุตสาหกรรมเกษตร
9.
6011010074
น.ส.จิราญา
ด้วงหรน
อุตสาหกรรมเกษตร
10.
6011010108
น.ส.มารีแย
สิเดะ
อุตสาหกรรมเกษตร
11.
6110515073
นายไตรภาคีย์
ด้วงสา
วิทยาการจัดการ
12.
6110515077
นายธันว์
ทิพย์มณเฑียร
วิทยาการจัดการ
13.
6110515040
น.ส.ปัณฑารีย์
อนิสงค์
วิทยาการจัดการ
14.
6110515053
นายวีรภัทร
นาชิน
วิทยาการจัดการ
15.
6110517145
น.ส.ศิริพร
สิงห์สาย
วิทยาการจัดการ
16.
6110517155
น.ส.อลิสา
ลิ่มไทย
วิทยาการจัดการ
17.
6110517135
น.ส.พรทิวา
ทองแก้ว
วิทยาการจัดการ
18.
6110515048
นายเมธาวัฒน์
ทิพย์มณี
วิทยาการจัดการ
19.
6110515071
น.ส.จารุมาศ
เชิญกลาง
วิทยาการจัดการ
20.
5811110138
น.ส.ธญานี
รัตนคุณ
ศิลปศาสตร์
21.
6110515089
น.ส.รมิดา
ฉิมยินดี
วิทยาการจัดการ
22.
6011010078
น.ส.ซาริยา
โต๊ะหมาด
อุตสาหกรรมเกษตร
23.
5810210353
น.ส.ภาปกรณ์
ภูมิศิริไพบูลย์
วิทยาศาสตร์
24.
5810210350
น.ส.ภัทราภรณ์
ภาสโร
วิทยาศาสตร์
25.
6010519033
น.ส.ปัณฑารีย์
อารีรักษ์
วิทยาการจัดการ
26.
6011010121
น.ส.สุนิษา
หัทยา
อุตสาหกรรมเกษตร
27.
6110515090
น.ส.รุ้งกินน้ำ
นามตาปี
วิทยาการจัดการ
28.
6110515064
นายอัฟฟาน
ยูนุ
วิทยาการจัดการ
29.
5910515056
นายอลงกรณ์
เพชรวโรทัย
วิทยาการจัดการ
30.
6110515055
น.ส.สาธิกาญจน์
สุขโณ
วิทยาการจัดการ
31.
6110517159
น.ส.อาทิตยา
ยาหลี
วิทยาการจัดการ
32.
6010515005
น.ส.จิราภา
สินธุ์ประเสริฐ
วิทยาการจัดการ
33.
6010517055
น.ส.ศศิภา
รัตนสุทธิพรชัย
วิทยาการจัดการ
34.
6010517128
น.ส.นัยน์ชนก
บุตรพินธ์
วิทยาการจัดการ
35.
6110515065
น.ส.กัลยณัฏฐ์
วงศ์ว่องตระกูล
วิทยาการจัดการ
36.
6111110177
น.ส.อามีเนาะ
วาหลง
ศิลปศาสตร์
37.
6010311330
น.ส.ศิรภัสสร
เชาว์นิธิศักดิ์
แพทยศาสตร์
38.
6010311309
น.ส.อภิสรา
พะสะโร
แพทยศาสตร์
39.
6010311323
น.ส.พัทธนันท์
จันทร์เวชวิโรจน์
แพทยศาสตร์
40.
6010311336
น.ส.อัญธิกา
เขียวขำ
แพทยศาสตร์
41.
6010311305
น.ส.ปาลมุก
ศรีวิโรจน์
แพทยศาสตร์
42.
6010311302
น.ส.จิรัศยา
บัวทอง
แพทยศาสตร์
43.
6010311306
น.ส.มาวารี
ฤดูดี
แพทยศาสตร์
44.
6010311327
น.ส.เมตาปราณ
แซ่ตัน
แพทยศาสตร์
45.
6010311310
น.ส.กนกวรรณ
คล้ายจินดา
แพทยศาสตร์
46.
6010311315
น.ส.ฐาวดี
หมัดหมาน
แพทยศาสตร์
47.
6010311324
น.ส.พิชชานันทิ์
คงชัยวัชร์
แพทยศาสตร์
48.
6010311303
น.ส.ณัฐณิชา
แก้วประดิษฐ์
แพทยศาสตร์
49.
6010311319
น.ส.นงนภัส
นันทะศรี
แพทยศาสตร์
50.
6010311318
น.ส.ธนภรณ์
จุ้ยส่องแก้ว
แพทยศาสตร์
51.
6010311329
นายวิธวิทย์
แซ่ลิ่ม
แพทยศาสตร์
52.
6010311332
นายสุรดิษ
หอมกลิ่น
แพทยศาสตร์
53.
6011214017
น.ส.ชนิกานต์
ราชรองวังนุชิต
เศรษฐศาสตร์
54.
6010518049
นายชัชนันท์
ชูไชย
วิทยาการจัดการ
55.
5810110178
นายนวพล
อิสระธนาชัยกุล
วิศวกรรมศาสตร์
56.
6010311311
นายกฤติเดช
หัสดีวิจิตร
แพทยศาสตร์
57.
6010311322
น.ส.นีรนารา
เพิ่มพูล
แพทยศาสตร์
58.
6010311308
น.ส.สหัสศร
แสงสุริฉาย
แพทยศาสตร์
59.
6010311313
นายเจษฎา
นนทสิทธิ์
แพทยศาสตร์
60.
6010515033
น.ส.เพชรรีภรณ์
แซ่จิ้น
วิทยาการจัดการ
61.
6010515012
น.ส.ณัชชา
ด้วงแก้ว
วิทยาการจัดการ
62.
6011310031
น.ส.ธันยพร
มณีรัตน์
นิติศาสตร์
63.
5811110016
นายเกียรติศักดิ์
จิตรักธรรม
ศิลปศาสตร์
64.
6110515045
น.ส.พีรดา
ลีชา
วิทยาการจัดการ
65.
6110515018
น.ส.ฐิดาพร
สังข์ทอง
วิทยาการจัดการ
66.
6110515067
น.ส.อาริยา
รอดริน
วิทยาการจัดการ
67.
6010517126
น.ส.นันท์นภัส
อินทรักษา
วิทยาการจัดการ
68.
6010517097
น.ส.จิรดา
ชัยธีระยานนท์
วิทยาการจัดการ
69.
6110515024
น.ส.ณัฐรัตน์
วัชระนิมิต
วิทยาการจัดการ
70.
6110515023
น.ส.ณัฐธิดา
ปลอดมณี
วิทยาการจัดการ
71.
6110515041
น.ส.ปัณฑิตา
เจษฎานุรักษ์
วิทยาการจัดการ
72.
6110515057
น.ส.ภัสสรา
ผิวงาม
วิทยาการจัดการ
73.
6110515087
นายพีรภัทร
ดำจันทร์
วิทยาการจัดการ
74.
6110515027
นายธนพล
จันทรสุราษฎร์
วิทยาการจัดการ
75.
6110512021
นายวรภพ
แก้วกระจ่าง
วิทยาการจัดการ
76.
5810110577
นายถาวร
ศิริรักษ์โสภณ
วิศวกรรมศาสตร์
77.
5810110575
นายติณณ์
รัตนสำเนียง
วิศวกรรมศาสตร์
78.
5810110024
นายกันตพงศ์
ไชยถาวร
วิศวกรรมศาสตร์
79.
5810110505
นายศรัณย์
เพ็ชร์รัตนมุณี
วิศวกรรมศาสตร์
80.
5810110448
นายต่อพงศ์
สมบัติยานุชิต
วิศวกรรมศาสตร์
81.
5810110254
นายภคพล
หรดี
วิศวกรรมศาสตร์
82.
5810510023
น.ส.เกวลิน
อุดมอักษร
วิทยาการจัดการ
83.
5810515187
นายศักดา
จริตงาม
วิทยาการจัดการ
84.
6111010056
นายสิทธิพงศ์
สุวรรณการ
อุตสาหกรรมเกษตร
85.
6111010042
น.ส.วรางคณา
ศุภรพิพัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร
86.
6111010052
น.ส.ศุกลรัตน์
เดชสุธรรม
อุตสาหกรรมเกษตร
87.
6111010062
น.ส.อังศุมาลี
อ่อนรักษ์
อุตสาหกรรมเกษตร
88.
5810510185
นายศุภวัชร์
จันทร
วิทยาการจัดการ
89.
6110311315
นายเดชดนู
แก้วมณี
แพทยศาสตร์
90.
6111010031
นายภัทดา
หมอเต๊ะ
อุตสาหกรรมเกษตร
91.
6010311334
น.ส.อลิษา
จันทร์ศรี
แพทยศาสตร์
92.
5810110055
นายฉัตรวิวัฒน์
สุวรรณรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
93.
5810110378
นายอภิสิทธิ์
ติณธนานนท์
วิศวกรรมศาสตร์
94.
5810110050
น.ส.จิรัฌชา
เลิศเมธากุล
วิศวกรรมศาสตร์
95.
6110512034
น.ส.ตรีลักษณ์
เขียวขำ
วิทยาการจัดการ
96.
6110512035
น.ส.ทัตฐิดา
คณาพิทักษ์พงศ์
วิทยาการจัดการ
97.
5810110445
น.ส.ณัฐณิชา
เอกอัจฉริยา
วิศวกรรมศาสตร์
98.
6110515068
นายเอกภพ
มลิวรรณ์
วิทยาการจัดการ
99.
5911214059
น.ส.อัจจิมา
หีมหลี
เศรษฐศาสตร์
100.
6011110078
น.ส.ปัณฑามณฑ์
สุวรรณโชติ
ศิลปศาสตร์
101.
6011110200
น.ส.ศิริลักษณ์
ศรีชูรส
ศิลปศาสตร์
102.
5911214015
น.ส.กิตติยา
จาวิสูตร
เศรษฐศาสตร์
103.
5810110477
นายพลพีร์
วงศ์กระจ่าง
วิศวกรรมศาสตร์
104.
6010515105
น.ส.ภัทราภรณ์
บัวงาม
วิทยาการจัดการ
105.
6010515042
น.ส.สิริพรรณ
สุพินรัส
วิทยาการจัดการ
106.
6010110640
นายฐิติพงศ์
จันทร์ขาว
วิศวกรรมศาสตร์
107.
5910512054
น.ส.ธนวรรณ
ไกรนุกูล
วิทยาการจัดการ
108.
6011110181
น.ส.มนัสวิมล
อักษรถึง
ศิลปศาสตร์
109.
6110311322
นายปวีร์
หลักบ้าน
แพทยศาสตร์
110.
5811110281
น.ส.อัจจิมา
พิมพร
ศิลปศาสตร์
111.
5810515025
นายณรงค์ศักดิ์
กาเส็มส๊ะ
วิทยาการจัดการ
112.
5810514028
นายสถิตย์พงศ์
เรืองบ้านโคน
วิทยาการจัดการ
113.
6110810037
นายสิทธิพล
กิจงาม
ทันตแพทยศาสตร์
114.
6110810010
นายชัยธนาธัชช์
ไตรญาณสิริ
ทันตแพทยศาสตร์
115.
6110810042
น.ส.เก็จกานต์
หลิมประเสริฐศิริ
ทันตแพทยศาสตร์
116.
6110810009
นายฉาย
เลาประสพวัฒนา
ทันตแพทยศาสตร์
117.
6110810045
น.ส.บุญธิดา
สุวรรณะบุณย์
ทันตแพทยศาสตร์
118.
6110810044
น.ส.นงนภัส
จิรทีปต์ณิชกุล
ทันตแพทยศาสตร์
119.
6110810046
น.ส.พลอยงาม
ชีวรุ่งนภากุล
ทันตแพทยศาสตร์
120.
6011010098
น.ส.นิษฐปิยากร
ยิ่งจำเริญศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
121.
6110512004
น.ส.จันทกานต์
ทองนวล
วิทยาการจัดการ
122.
6110512027
น.ส.สุอัยดะฮ์
แขกพงค์
วิทยาการจัดการ
123.
6110512016
น.ส.บุปผารัตน์
สิขิวัฒน์
วิทยาการจัดการ
124.
6110512057
น.ส.ศุภสร
เหลืองหิรัญวุฒิ
วิทยาการจัดการ
125.
6110512010
น.ส.ทิฆัมพร
พิณสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
126.
6110512023
น.ส.ศิริลักษณ์
ณ อาภรณ์
วิทยาการจัดการ
127.
5910515034
น.ส.เพชรลักษณ์
พรหมแก้ว
วิทยาการจัดการ
128.
5910515087
น.ส.ธัญชนก
ทองแกมแก้ว
วิทยาการจัดการ
129.
6110610046
น.ส.ณัฐธิดา
แสงทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
130.
6110610088
น.ส.พลอยไพลิน
อั้นทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
131.
6110610065
นายธีรวัต
ขันติชนะกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
132.
5910512078
น.ส.อัสมะ
วาโซะ
วิทยาการจัดการ
133.
6011010107
น.ส.ภิภัทรินทร์
วงศ์ลีลากรณ์
อุตสาหกรรมเกษตร
134.
5811210069
น.ส.ปิยนันท์
จันทร
เศรษฐศาสตร์
135.
5811210001
นายกรพิศาล
คงดำ
เศรษฐศาสตร์
136.
6110210473
น.ส.หงษ์
เฮ้ามณี
วิทยาศาสตร์
137.
5811110087
น.ส.ศรินดา
เทพละออง
ศิลปศาสตร์
138.
5910210027
นายเกียรติชัย
อักษรไทย
วิทยาศาสตร์
139.
5911110352
น.ส.กชพรรณ
วรรณรัตน์
ศิลปศาสตร์
140.
6110210047
น.ส.จารุวรรณ
นุ่นทองหอม
วิทยาศาสตร์
141.
6110712045
นายอภิสิทธิ์
นิยมเดชา
เภสัชศาสตร์
142.
6110712023
น.ส.นันท์สินี
คล้ายดอกจันทร์
เภสัชศาสตร์
143.
6110712026
น.ส.ปิยฉัตร
ร้อยศรี
เภสัชศาสตร์
144.
6110515085
น.ส.ปัทมา
หริรักษาพิทักษ์
วิทยาการจัดการ
145.
6110515007
นายเกษมศักดิ์
ดาโหะ
วิทยาการจัดการ
146.
6110410071
น.ส.ภัททิยา
เฒ่าต้นเดิม
พยาบาลศาสตร์
147.
5910515039
น.ส.รัตนา
หนูสิงห์
วิทยาการจัดการ
148.
5910515120
น.ส.สุดารัตน์
ชื่นชม
วิทยาการจัดการ
149.
6110410067
น.ส.พรวิตา
หนูช่วย
พยาบาลศาสตร์
150.
5910517086
น.ส.ศิโรวรรณ
สกูลหรัง
วิทยาการจัดการ
151.
5910517155
น.ส.มนัญชยา
เสริมสุทธิ์
วิทยาการจัดการ
152.
5910517007
น.ส.กานต์ธิดา
สมจิตต์
วิทยาการจัดการ
153.
5910517024
น.ส.ฐาปนันท์
สว่างเมฆ
วิทยาการจัดการ
154.
6110512062
น.ส.อนุชชิตา
หวันลิโสะ
วิทยาการจัดการ
155.
6110512066
น.ส.ฮุซัยฟะฮ
แกมะ
วิทยาการจัดการ
156.
6110512063
น.ส.อาฟียะห์
เจ๊ะแม
วิทยาการจัดการ
157.
6110512050
น.ส.ฟาตีฮะห์
แวกือจิ
วิทยาการจัดการ
158.
6110410157
น.ส.นุรอารีญา
วาเงาะ
พยาบาลศาสตร์
159.
6110410181
น.ส.รอยมี
รอซิ
พยาบาลศาสตร์
160.
6110512048
น.ส.พันธิตรา
แสงคงทอง
วิทยาการจัดการ
161.
6110512012
น.ส.ธัญธร
เทพไพฑูรย์
วิทยาการจัดการ
162.
6110512001
นายกรภัทร์
บุญญคง
วิทยาการจัดการ
163.
6110512020
นายฟาอิซ
หิเล
วิทยาการจัดการ
164.
6110512051
นายฟิรเดาส์
ราเฮงบูแล
วิทยาการจัดการ
165.
5911010060
น.ส.อารียา
เล่งกูล
อุตสาหกรรมเกษตร
166.
6010110672
น.ส.นูรุลอีมาน
วาฮะ
วิศวกรรมศาสตร์
167.
6010512086
น.ส.สุตนันท์
อินทุเศรษฐ
วิทยาการจัดการ
168.
6010513038
น.ส.ชญานิษฐ์
ขุนโหร
วิทยาการจัดการ
169.
6010513007
น.ส.ณัฐชา
ทองสะรา
วิทยาการจัดการ
170.
6010513058
น.ส.นูรีนา
หมาดโท่ง
วิทยาการจัดการ
171.
6111311135
นายอารอฟัต
นิยมเดชา
นิติศาสตร์
172.
6111214033
นายนิอาดัม
อีปง
เศรษฐศาสตร์
173.
5911310020
นายเจษฎาวุธ
แก้วยัง
นิติศาสตร์
174.
5910517071
น.ส.มานิตา
พรหมรัตน์พรรณ์
วิทยาการจัดการ
175.
6011110124
น.ส.ญารีนา
แท่นทอง
ศิลปศาสตร์
176.
6010516035
น.ส.ประณิตา
ภูริปัญญานนท์
วิทยาการจัดการ
177.
6010110189
น.ส.นันท์นภัส
รัศมีสุนทรางกูล
วิศวกรรมศาสตร์
178.
6010110397
น.ส.อรอุมา
กลับจิตร
วิศวกรรมศาสตร์
179.
5811214025
น.ส.เกตุสุดา
พงษ์นุรักษ์
เศรษฐศาสตร์
180.
6010517012
น.ส.ชวิศา
บุญศิริ
วิทยาการจัดการ
181.
6010517115
น.ส.ดวงพร
แดงขาว
วิทยาการจัดการ
182.
6011110029
น.ส.เปมิกา
พิเชฐวาณิชย์
ศิลปศาสตร์
183.
6011110044
น.ส.ศรัณญา
ปริญญา
ศิลปศาสตร์
184.
6010517081
น.ส.ไอรดา
สมจริง
วิทยาการจัดการ
185.
6010517073
น.ส.อมลรดา
ยวงทอง
วิทยาการจัดการ
186.
6010517071
นายหฤษฎ์
ธารวัฏ
วิทยาการจัดการ
187.
5810510045
น.ส.ชาริตา
ศรีสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
188.
6010517013
น.ส.ชาริตา
วงศ์วาน
วิทยาการจัดการ
189.
6010513037
น.ส.อรุณี
วิสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
190.
5811210054
นายอนวัช
วงศ์ทวิชาติ
เศรษฐศาสตร์
191.
6010517015
น.ส.ณัฏฐณิชา
ทองอนันต์
วิทยาการจัดการ
192.
6010110401
นายอัตตพล
ธงไชย
วิศวกรรมศาสตร์
193.
6010517082
นายคัมภีร์
อินทนิล
วิทยาการจัดการ
194.
6011110210
น.ส.สิริลักษณ์
เตปินยะ
ศิลปศาสตร์
195.
6110518032
นายภูริช
สุวรรณขาว
วิทยาการจัดการ
196.
6110518009
น.ส.ชญานิศ
จักษุกรรณ์
วิทยาการจัดการ
197.
5910515040
น.ส.รัตนาวดี
มานะวี
วิทยาการจัดการ
198.
5810515024
น.ส.ณภัทรา
สุขเขียว
วิทยาการจัดการ
199.
6011010089
น.ส.ธิตินันท์
สินไชย
อุตสาหกรรมเกษตร
200.
6110710014
น.ส.ช่อมุก
กาธิกาล
เภสัชศาสตร์
201.
6110710084
น.ส.ลลิตา
จริงจิตร
เภสัชศาสตร์
202.
6110311323
น.ส.ภัศรา
เจริญภักดี
แพทยศาสตร์
203.
6111210010
นายจิรศักดิ์
แก้วเจริญ
เศรษฐศาสตร์
204.
6110710085
น.ส.วรวลัญช์
ทองเดช
เภสัชศาสตร์
205.
5811214070
นายอิทธิเทพ
ทองนุ่น
เศรษฐศาสตร์
206.
5810513028
นายฟาซิล
หวังนุรักษ์
วิทยาการจัดการ
207.
5810110384
น.ส.อัญจิดา
ดำเอี่ยม
วิศวกรรมศาสตร์
208.
5810210758
น.ส.ธัญญลักษณ์
สุขสำเภา
วิทยาศาสตร์
209.
5810210756
น.ส.ธัญชนก
กุลทอง
วิทยาศาสตร์
210.
5810110504
นายศรัณย์ภัทร
หิรัณย์รักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
211.
5910210626
น.ส.นูรุลฮูดา
บาซอ
วิทยาศาสตร์
212.
5910210055
น.ส.ชนิดา
สกุลหรัง
วิทยาศาสตร์
213.
5810110513
น.ส.สิรินภา
ตรียาวณิชย์
วิศวกรรมศาสตร์
214.
5810110235
น.ส.พัชรีพร
อินทมโน
วิศวกรรมศาสตร์
215.
6010210181
น.ส.ภัททิยา
ขุนฤทธิ์
วิทยาศาสตร์
216.
6010210218
น.ส.วลัยลักษณ์
บัวบุตร
วิทยาศาสตร์
217.
6010210384
น.ส.อรวรรณ
สุขบำเพ็ญ
วิทยาศาสตร์
218.
6010210271
น.ส.สุภาวิณี
ผดุงชาติ
วิทยาศาสตร์
219.
5810510057
น.ส.ณฐินี
ศรีมุงคุณ
วิทยาการจัดการ
220.
5810513015
น.ส.ธีระรัตน์
หัตถิยา
วิทยาการจัดการ
221.
5810513012
น.ส.ณัฐธิดา
บุญธรักษา
วิทยาการจัดการ
222.
5810513017
น.ส.นาถฤดี
แก้วยศกุล
วิทยาการจัดการ
223.
6011010136
น.ส.แอนจิรา
แซ่จุ่ง
อุตสาหกรรมเกษตร
224.
6110710083
น.ส.มณทิชา
จันต๊ะวงค์
เภสัชศาสตร์
225.
6110710029
น.ส.ธนภรณ์
รัชดาจิรโรจน์
เภสัชศาสตร์
226.
6110710043
น.ส.ภัทรลภา
วิวราวรณ์
เภสัชศาสตร์
227.
5710514016
น.ส.ชนิสรา
กองวิมาน
วิทยาการจัดการ
228.
5911110166
นายณัฐนนท์
แซ่ตัน
ศิลปศาสตร์
229.
5911110077
นายศุภกฤต
เพ็ชรสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์
230.
5911110178
น.ส.ธมกร
เกียรติกุลยา
ศิลปศาสตร์
231.
5810513074
นายวงศกร
กีรติกานต์
วิทยาการจัดการ
232.
5810610110
น.ส.กุลชญา
สาริบุตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
233.
6111110248
น.ส.นาอามร์
หมอเต๊ะ
ศิลปศาสตร์
234.
6111110007
น.ส.กมลชนก
ไชยพุทธ
ศิลปศาสตร์
235.
5911110258
น.ส.มนทกร
ครุอำโพธิ์
ศิลปศาสตร์
236.
6011410141
น.ส.อุรุณี
ใหม่ชู
การแพทย์แผนไทย
237.
6011410022
น.ส.พนิตตา
กีรติธราธร
การแพทย์แผนไทย
238.
6011110205
น.ส.สรัศวรรณ
สิงหการ
ศิลปศาสตร์
239.
6011110173
น.ส.พีรญาพร
เตชาภณ
ศิลปศาสตร์
240.
5810510060
น.ส.ณัฏฐิรา
เที่ยงธรรม
วิทยาการจัดการ
241.
5810110339
นายสวิตต์
สิทธิรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
242.
6111110200
น.ส.ทักษพร
เนียมสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
243.
6111110247
น.ส.ธนิษฐา
เสตะพันธ์
ศิลปศาสตร์
244.
6111110253
น.ส.สุธัญญา
แก้วชู
ศิลปศาสตร์
245.
6111110252
น.ส.สิริศิลป์
คำสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
246.
6110410138
น.ส.ชนิสรา
สังสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์
247.
6111110242
น.ส.ชนติกานต์
ลิ่มซิ้ว
ศิลปศาสตร์
248.
6111110255
นายอิลฮัมม์
ลาเตะ
ศิลปศาสตร์
249.
6110512046
น.ส.พฤกษา
เอมโอ
วิทยาการจัดการ
250.
5810510357
น.ส.สมิตา
สุริยันยงค์
วิทยาการจัดการ
251.
6110610095
นายไฟซอล
สาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
252.
5911310113
น.ส.สรวรรณ
ศรีเมือง
นิติศาสตร์
253.
5911310042
น.ส.ดวงกมล
แก้วสุวรรณ
นิติศาสตร์
254.
6010517057
น.ส.ศิตานันท์
บุญส่ง
วิทยาการจัดการ
255.
5810515180
นายวชรวี
คงปาน
วิทยาการจัดการ
256.
5911110355
น.ส.จัยดา
สินพงศธร
ศิลปศาสตร์
257.
6111110024
น.ส.จินดา
หยาตา
ศิลปศาสตร์
258.
6110210461
น.ส.สุภาพิชญ์
ร่มโพธิ์ทอง
วิทยาศาสตร์
259.
6111110138
น.ส.ศิรดา
ทองขาวบัว
ศิลปศาสตร์
260.
6111110011
น.ส.กษมา
อรุณจิตร
ศิลปศาสตร์
261.
6111110131
น.ส.ศดานันท์
หีตช่วย
ศิลปศาสตร์
262.
6111110112
น.ส.ยศธร
ไสยวงศ์
ศิลปศาสตร์
263.
6111110084
น.ส.ผลัฏฐา
หนูจีน
ศิลปศาสตร์
264.
5810211019
น.ส.อารีซ่า
หมัดอะดั้ม
วิทยาศาสตร์
265.
5810210262
น.ส.ปฐมาวดี
จันทร์คง
วิทยาศาสตร์
266.
6110511020
น.ส.ลภัสรดา
พรหมวงศ์
วิทยาการจัดการ
267.
6110511014
น.ส.ทิพวรรณ
ศรีหะรัญ
วิทยาการจัดการ
268.
6110511047
น.ส.พิชญา
อักษรชู
วิทยาการจัดการ
269.
6110511025
น.ส.อนันตา
กุมชาด
วิทยาการจัดการ
270.
5811110091
นายสถาพร
มงคลบุตร
ศิลปศาสตร์
271.
5910110016
น.ส.กัญจนาภรณ์
ตันภิบาล
วิศวกรรมศาสตร์
272.
6111410101
นายฮันนาน
หลงไหม
การแพทย์แผนไทย
273.
5811110184
น.ส.หทัยภัทร
ดำขำ
ศิลปศาสตร์
274.
5811110196
น.ส.กานต์พิชชา
รักษาธรรม
ศิลปศาสตร์
275.
6011110184
น.ส.มัสตูรา
บุหงารำไพ
ศิลปศาสตร์
276.
5910515002
น.ส.กรัญญา
คชสงคราม
วิทยาการจัดการ
277.
6011110101
น.ส.กูฮาซามี
กูจิ
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ถ้าผมติดเรียนเลิกตอน6โมง สามารถตามไปภายหลังได้ไหมครับ??
Chaiwat13 ม.ค. 2562 16:58172.24.130.35
 • กรรมการชมรม สามารถตามมาที่หลังได้ค่ะ โดยกิจกรรมจะเลิกประมาณ1ทุ่มนะคะ
  14 ม.ค. 2562 19:26172.22.10.254
2
พอดีติดธุระค่ะ. สามารถเเจ้งแก้ไขยังไงคะ
ชนติการน13 ม.ค. 2562 20:32122.155.35.231
 • กรรมการชมรม ติดธุระมาไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
  14 ม.ค. 2562 19:28172.22.10.254
3
ติดเรียนวิชาเสรีค่ะ ถ้าไปไม่ได้ควรแก้ไขยังไงคะ
รุ้ง15 ม.ค. 2562 15:34182.232.156.91
  สมัคร    |  จำนวนรับ  277 365

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 277
 • เพศหญิง 206
 • เพศชาย 71
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 108
 • รหัส 60 83
 • รหัส 59 33
 • รหัส 58 52
 • รหัส 57 1
 • รวม 14 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์23
 • วิทยาศาสตร์16
 • แพทยศาสตร์24
 • วิทยาการจัดการ115
 • ทรัพยากรธรรมชาติ5
 • เภสัชศาสตร์9
 • พยาบาลศาสตร์5
 • ทันตแพทยศาสตร์7
 • อุตสาหกรรมเกษตร15
 • ศิลปศาสตร์39
 • นิติศาสตร์5
 • เศรษฐศาสตร์10
 • การแพทย์แผนไทย3
 • เทคนิคการแพทย์1