งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี10 ม.ค. 62, 14:56 น.4,388
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดบริเวณหน้าหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินร์
 • วันที่ 14 มกราคม 62
  ช่วงเวลา12.30 น. เป็นต้นไป
 • จำนวนรับสมัคร 305 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 13 มกราคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2561
  ค่าชั่วโมง2 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  นัดรวมตัวเวลา 12.30 น. ณ ใต้ตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ***ให้นักศึกษานำบัตรนักศึกษามาด้วย

  หมายเหตุ  นักศึกษารหัส 60 จะได้รับการบันทึกทรานสคริปกิจกรรมเลือกเข้าร่วม

  กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความความภูมิใจในสถาบัน 2 หน่วยชม.

1.
5810514068
น.ส.อัญทิชา
พิสิฐธาดา
วิทยาการจัดการ
2.
5810210645
น.ส.กัญญาภัค
ขนานชี
วิทยาศาสตร์
3.
5811214054
น.ส.วาริษา
บิลอะหลี
เศรษฐศาสตร์
4.
5910512038
น.ส.รุสนัน
ตามาโระ
วิทยาการจัดการ
5.
6110210480
น.ส.อธิปัตย์
สุวรรณรัตน์
วิทยาศาสตร์
6.
6010210383
น.ส.อรพรรณ
อาภากร
วิทยาศาสตร์
7.
6010210696
น.ส.อินทิรา
วาหะ
วิทยาศาสตร์
8.
6110210445
น.ส.สิริวรรณ
จันทร์ทอง
วิทยาศาสตร์
9.
5910210334
น.ส.สุพิชชา
อนันต์ประเสริฐ
วิทยาศาสตร์
10.
5910210767
น.ส.สุชานันท์
ธัญญภัทรพงศ์
วิทยาศาสตร์
11.
6110517008
น.ส.กุลิสรา
เอ่งฉ้วน
วิทยาการจัดการ
12.
6110517132
น.ส.ปุณยนุช
นราอวิรุทธ์
วิทยาการจัดการ
13.
6110517131
น.ส.ปภาวดี
อ้นทอง
วิทยาการจัดการ
14.
6110517033
น.ส.ณัฐณิชา
หลงละเลิง
วิทยาการจัดการ
15.
6110517013
น.ส.จิตติมา
เดชบุญ
วิทยาการจัดการ
16.
6110517101
น.ส.อริษา
เจียมสุดสุจิตร์
วิทยาการจัดการ
17.
5810210993
น.ส.อรียา
เจ๊ะดีแม
วิทยาศาสตร์
18.
5810210870
น.ส.มารียัม
เม็งปายี
วิทยาศาสตร์
19.
5811214021
นายกฤษชนัชญ์
ทิพย์กระแสสินธุ์
เศรษฐศาสตร์
20.
5811214037
นายทรงวุฒิ
หวังดี
เศรษฐศาสตร์
21.
6110515051
นายวงศธร
สว่างภพ
วิทยาการจัดการ
22.
6110515061
นายเสฏฐวุฒิ
ตัญจะโร
วิทยาการจัดการ
23.
5910517053
น.ส.พจนา
สิกขาพันธ์
วิทยาการจัดการ
24.
5910517029
น.ส.ณัฐณิชา
ติปะวาโร
วิทยาการจัดการ
25.
6010210310
น.ส.อิสริยา
จันทร์กระจ่าง
วิทยาศาสตร์
26.
6010610089
น.ส.อัจฉราวดี
แก้วศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
27.
5811214070
นายอิทธิเทพ
ทองนุ่น
เศรษฐศาสตร์
28.
5810210810
น.ส.ปรางค์วไล
เพียรกิจ
วิทยาศาสตร์
29.
5910517158
น.ส.รุ่งนภา
ตั้งโพธิธรรม
วิทยาการจัดการ
30.
5910517116
น.ส.กชพร
ศรีโรบล
วิทยาการจัดการ
31.
5910210363
น.ส.อมีรา
หะยีมะสาและ
วิทยาศาสตร์
32.
5910210624
น.ส.นูรีดา
แวปูเต๊ะ
วิทยาศาสตร์
33.
6111110134
น.ส.ศศิวรรณ
ศรีรัตน์
ศิลปศาสตร์
34.
6110517007
น.ส.กาญจนวรรณ
แซ่หลี
วิทยาการจัดการ
35.
6110311315
นายเดชดนู
แก้วมณี
แพทยศาสตร์
36.
5810210580
น.ส.อรอุมา
เกศโร
วิทยาศาสตร์
37.
5810210199
น.ส.ธิดา
จินดาวงศ์
วิทยาศาสตร์
38.
5810210315
น.ส.พัชรินทร์
จันเพชร
วิทยาศาสตร์
39.
5910512051
น.ส.ณิชกานต์
แซ่กู
วิทยาการจัดการ
40.
6110517044
น.ส.ธัญวรัตน์
เอ่งฉ้วน
วิทยาการจัดการ
41.
6110517040
น.ส.ธนัชชา
ข่ายม่าน
วิทยาการจัดการ
42.
6110210607
น.ส.ภาพิมล
ขวัญเจริญ
วิทยาศาสตร์
43.
6110311325
น.ส.มณีรัตน์
ทวีทรัพย์
แพทยศาสตร์
44.
6011010091
น.ส.นภัสวรรณ
ศิริมุสิกะ
อุตสาหกรรมเกษตร
45.
6111710009
น.ส.ฮาซีส๊ะ
ยาประจัน
สัตวแพทยศาสตร์
46.
6110710014
น.ส.ช่อมุก
กาธิกาล
เภสัชศาสตร์
47.
6111710001
น.ส.ธัญชนก
ทาแกง
สัตวแพทยศาสตร์
48.
6111710021
น.ส.ปุณณกาญจน์
สุวรรณรัตน์
สัตวแพทยศาสตร์
49.
5910517078
น.ส.รัตนภา
ทองด้วง
วิทยาการจัดการ
50.
6110710084
น.ส.ลลิตา
จริงจิตร
เภสัชศาสตร์
51.
5810110283
นายรัตนพงศ์
แซ่ลิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
52.
5811214025
น.ส.เกตุสุดา
พงษ์นุรักษ์
เศรษฐศาสตร์
53.
5811110087
น.ส.ศรินดา
เทพละออง
ศิลปศาสตร์
54.
5811110043
น.ส.ธัญรัตน์
แสงสว่าง
ศิลปศาสตร์
55.
5811110021
น.ส.ชณัญญา
วิภารัตนาพร
ศิลปศาสตร์
56.
5811110180
น.ส.สุภาภรณ์
คงทน
ศิลปศาสตร์
57.
5810515201
นายอธิพล
ไชยชนะ
วิทยาการจัดการ
58.
5810210699
น.ส.ซอพียา
เยะแล
วิทยาศาสตร์
59.
5810210599
น.ส.อาดีลา
มะลี
วิทยาศาสตร์
60.
5710514016
น.ส.ชนิสรา
กองวิมาน
วิทยาการจัดการ
61.
5910516080
นายเอกฉัตร
ติระพัฒน์
วิทยาการจัดการ
62.
5911110166
นายณัฐนนท์
แซ่ตัน
ศิลปศาสตร์
63.
6111010082
น.ส.อนุชิตา
หะยีหมัด
อุตสาหกรรมเกษตร
64.
6111010057
น.ส.สิรินดา
ยีสมาน
อุตสาหกรรมเกษตร
65.
6111010004
น.ส.กุลวาณีย์
ยะลา
อุตสาหกรรมเกษตร
66.
6111410101
นายฮันนาน
หลงไหม
การแพทย์แผนไทย
67.
6111010069
น.ส.ปนัดดา
แซ่ล่อ
อุตสาหกรรมเกษตร
68.
6111010059
น.ส.สุดารัตน์
ราหีม
อุตสาหกรรมเกษตร
69.
6111010024
น.ส.นาดียา
หะยีมะ
อุตสาหกรรมเกษตร
70.
5911110077
นายศุภกฤต
เพ็ชรสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์
71.
6010110025
น.ส.กาญจนา
แย้มสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
72.
5910516052
น.ส.นันทิยา
แซ่ชี
วิทยาการจัดการ
73.
6111010035
น.ส.ภิรัญญา
มูเก็ม
อุตสาหกรรมเกษตร
74.
6010516038
น.ส.พรลภัส
รัตนนิยม
วิทยาการจัดการ
75.
6010516052
น.ส.วรัญญา
เพชรศรี
วิทยาการจัดการ
76.
6010516042
น.ส.พิมพ์ไทย
ผุดลาภ
วิทยาการจัดการ
77.
5911110178
น.ส.ธมกร
เกียรติกุลยา
ศิลปศาสตร์
78.
6010710111
นายตันติกร
อินทร์ขัน
เภสัชศาสตร์
79.
6111311139
น.ส.นาตาชา
ขาวทอง
นิติศาสตร์
80.
6011311045
น.ส.เนตรอัปสร
ศักดาคงคา
นิติศาสตร์
81.
5911110296
นายสหรัฐ
ไตรสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์
82.
5810110339
นายสวิตต์
สิทธิรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
83.
5810517081
น.ส.ทิพนิภา
ดีแก้ว
วิทยาการจัดการ
84.
5810517060
น.ส.ศิรินภา
เกลี้ยงทอง
วิทยาการจัดการ
85.
5810517003
น.ส.กมลทิพย์
พฤฒิพฤกษ์
วิทยาการจัดการ
86.
6011110205
น.ส.สรัศวรรณ
สิงหการ
ศิลปศาสตร์
87.
5810410118
น.ส.จุฑารัตน์
ประเสริฐ
พยาบาลศาสตร์
88.
5810410010
น.ส.แก้วทิพย์
เดชประภัสสร
พยาบาลศาสตร์
89.
5810110519
น.ส.สุวินา
เรืองศรี
วิศวกรรมศาสตร์
90.
6010410107
น.ส.กัลยรัตน์
วิเวกรวงทอง
พยาบาลศาสตร์
91.
5810610219
นายเมธี
กาญจนบุษย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
92.
6110515055
น.ส.สาธิกาญจน์
สุขโณ
วิทยาการจัดการ
93.
6110511008
นายจิรพงศ์
พิริเกรง
วิทยาการจัดการ
94.
6110511016
น.ส.ธิดารัตน์
กันดำ
วิทยาการจัดการ
95.
6110511026
น.ส.อภิสรา
พุ่มนวล
วิทยาการจัดการ
96.
6110513012
น.ส.ธันยพร
ยอดไชย
วิทยาการจัดการ
97.
6110513029
น.ส.สุธินี
รอดอยู่
วิทยาการจัดการ
98.
6110513017
น.ส.รัตนาพร
ดำเกษ
วิทยาการจัดการ
99.
6110513031
น.ส.ออมทอง
แก้วเกตุ
วิทยาการจัดการ
100.
6110513025
น.ส.สิรินดา
วิทิตปัญญาวงศ์
วิทยาการจัดการ
101.
5910514007
น.ส.ฐิติพร
ศรีรัตนโชติกุล
วิทยาการจัดการ
102.
6110710030
นายธนา
อัครกุลพงศ์
เภสัชศาสตร์
103.
6110712025
น.ส.ปรมัตถ์
พรมสุวรรณ์
เภสัชศาสตร์
104.
6110710056
น.ส.วิลาสินี
อยู่ด้วง
เภสัชศาสตร์
105.
6110710072
น.ส.ชลดา
บรรดาศักดิ์
เภสัชศาสตร์
106.
6110710015
นายชัยตระกูล
จับปรั่ง
เภสัชศาสตร์
107.
6110515087
นายพีรภัทร
ดำจันทร์
วิทยาการจัดการ
108.
6110712015
นายณภัทร
ยืนยงสวัสดิ์
เภสัชศาสตร์
109.
5910110150
นายธีร์ธวัช
สวาสดิ์ธรรม
วิศวกรรมศาสตร์
110.
6110712055
นายวิศิษฏ์
ริมเขต
เภสัชศาสตร์
111.
5810210673
น.ส.จารุดา
ดินนุ้ย
วิทยาศาสตร์
112.
6011010080
น.ส.ฐิติมา
สร้างแก้ว
อุตสาหกรรมเกษตร
113.
5810210547
น.ส.หฤทัย
บัวแก้ว
วิทยาศาสตร์
114.
5810210533
น.ส.สุวิตรี
จิตต์สุวรรณ
วิทยาศาสตร์
115.
5810210334
น.ส.เพ็ญนภา
แก้วรัตน์
วิทยาศาสตร์
116.
6111710018
นายธารายุทธ
นาศร
สัตวแพทยศาสตร์
117.
6010515135
น.ส.พนัชกร
คงสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
118.
6110712023
น.ส.นันท์สินี
คล้ายดอกจันทร์
เภสัชศาสตร์
119.
6110712040
น.ส.สิริวิมล
ชูแก้ว
เภสัชศาสตร์
120.
6110515027
นายธนพล
จันทรสุราษฎร์
วิทยาการจัดการ
121.
6110515068
นายเอกภพ
มลิวรรณ์
วิทยาการจัดการ
122.
6110710055
น.ส.วิมลฉัตร
โพธิ์เรีย
เภสัชศาสตร์
123.
5810211024
น.ส.อิบตีซาม
บาโฮะ
วิทยาศาสตร์
124.
5910517140
น.ส.นภสร
จันทรคีรี
วิทยาการจัดการ
125.
6111710014
น.ส.จิดาภา
ธนศรีวิสา
สัตวแพทยศาสตร์
126.
5810210566
น.ส.อภิษฎา
พรหมรักษ์
วิทยาศาสตร์
127.
6111710005
น.ส.บุษรา
แก่นเมือง
สัตวแพทยศาสตร์
128.
6110210133
น.ส.ณัฐริณี
นิ่งราวี
วิทยาศาสตร์
129.
6111710002
น.ส.ธัญรัตน์
เอี่ยมวัชรินทร์
สัตวแพทยศาสตร์
130.
5910210317
นายสิทธิวัชร์
ธารทองสกุล
วิทยาศาสตร์
131.
6010515136
น.ส.ศุภกานต์
ก่อกุลดิลก
วิทยาการจัดการ
132.
6110515048
นายเมธาวัฒน์
ทิพย์มณี
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
นักศึกษารหัส58 ได้ชั่วโมงทรานสคริปกิจกรรมด้านไหนค่ะ
SnowIce10 ม.ค. 2562 22:0449.230.106.95
2
ไม่ทราบว่านักศึกษารหัสอื่นจะได้ทรานสคริปหรือไม่ครับ
หรือว่าได้เฉพาะรหัส59กับ60เท่านั้น
Chertam11 ม.ค. 2562 15:38172.24.129.234
3
แต่งกายยังไงคะ
Intt13 ม.ค. 2562 09:45182.232.141.125
  สมัคร    |  จำนวนรับ  132 305

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 132
 • เพศหญิง 104
 • เพศชาย 28
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 59
 • รหัส 60 16
 • รหัส 59 21
 • รหัส 58 35
 • รหัส 57 1
 • รวม 13 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์5
 • วิทยาศาสตร์27
 • แพทยศาสตร์2
 • วิทยาการจัดการ46
 • ทรัพยากรธรรมชาติ2
 • เภสัชศาสตร์13
 • พยาบาลศาสตร์3
 • อุตสาหกรรมเกษตร9
 • ศิลปศาสตร์10
 • นิติศาสตร์2
 • เศรษฐศาสตร์5
 • การแพทย์แผนไทย1
 • สัตวแพทยศาสตร์7