งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.26 ก.พ. 62, 14:06 น.1,280
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วันที่ 12 มีนาคม 62
  ช่วงเวลา16.00 - 18.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 11 มีนาคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2561
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม อื่น ๆ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  1
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  *** หมายเหตุ 

  รับสมัครนักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ศูนย์อาหารศรีตรัง ประตูศรีทรัพย์ ในวันที่ 12 มี.ค. 62  โดยในเวลา 16.00น. พร้อมกันบริเวณใต้อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

  นักศึกษารหัส 60,61 จะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ

  -ด้านเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะฯ จำนวน 1 หน่วยชม.

  -ด้านเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยฯ จำนวน 2 หน่วยชม.   รวม 3 หน่วยชม.

1.
5810210353
น.ส.ภาปกรณ์
ภูมิศิริไพบูลย์
วิทยาศาสตร์
2.
5910512006
น.ส.จันทกานต์
ปุญญพันธุ์
วิทยาการจัดการ
3.
5811610042
นายปวีร์
ศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
4.
5810510104
น.ส.นูรฟิตเราะห์
ตามหามะ
วิทยาการจัดการ
5.
5811610045
นายภาณุพงศ์
สุทธิธรรมสถิต
วิทยาลัยนานาชาติ
6.
5811610050
นายศิรวิญญ์
โต๊ะเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ
7.
5810510053
น.ส.ฐิติมา
หมื่นพรหม
วิทยาการจัดการ
8.
5811610055
น.ส.พิมพ์ลภัส
ภัยชำนาญ
วิทยาลัยนานาชาติ
9.
5910512021
น.ส.นภัสสร
ปัญญาวุทโส
วิทยาการจัดการ
10.
5810210224
นายนัทธชาติ
สุขท่ากอ
วิทยาศาสตร์
11.
5810210310
น.ส.พราวนภา
แก้วขุนทอง
วิทยาศาสตร์
12.
5811214021
นายกฤษชนัชญ์
ทิพย์กระแสสินธุ์
เศรษฐศาสตร์
13.
5811214070
นายอิทธิเทพ
ทองนุ่น
เศรษฐศาสตร์
14.
5810210350
น.ส.ภัทราภรณ์
ภาสโร
วิทยาศาสตร์
15.
6010410140
นายทัศไนย
พรัดเมือง
พยาบาลศาสตร์
16.
5811214027
น.ส.จินัฐติภรณ์
ทองเขียว
เศรษฐศาสตร์
17.
5811214025
น.ส.เกตุสุดา
พงษ์นุรักษ์
เศรษฐศาสตร์
18.
5811110281
น.ส.อัจจิมา
พิมพร
ศิลปศาสตร์
19.
5811110060
น.ส.พัฒน์นรี
ทองเพ็ง
ศิลปศาสตร์
20.
5810515134
นายธัญเทพ
จังเกตุทอง
วิทยาการจัดการ
21.
6011310094
นายชวพัฒน์
อินทรสมบัติ
นิติศาสตร์
22.
5911110138
น.ส.ชนิศรา
แซ่ลิ่ม
ศิลปศาสตร์
23.
5810210962
น.ส.สุทธิดา
ชูทับ
วิทยาศาสตร์
24.
5810210941
น.ส.ศุภรัตน์
เพ็ชรโยธา
วิทยาศาสตร์
25.
6011311035
นายธนกฤต
จิตละเอียด
นิติศาสตร์
26.
5811110206
น.ส.ชนกคนางค์
ไทรทอง
ศิลปศาสตร์
27.
5810110091
น.ส.ณัฏศรา
พัศระ
วิศวกรรมศาสตร์
28.
5810210599
น.ส.อาดีลา
มะลี
วิทยาศาสตร์
29.
5810210947
น.ส.สาปีน๊ะ
เลาะมะอะ
วิทยาศาสตร์
30.
5810110436
น.ส.ชุลีวัน
ลิมปิติ
วิศวกรรมศาสตร์
31.
5811110235
น.ส.พนิดา
ประชุมทอง
ศิลปศาสตร์
32.
5810110283
นายรัตนพงศ์
แซ่ลิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
33.
5910512051
น.ส.ณิชกานต์
แซ่กู
วิทยาการจัดการ
34.
5810513028
นายฟาซิล
หวังนุรักษ์
วิทยาการจัดการ
35.
5810513024
น.ส.ปาริฉัตร์
แตงตาด
วิทยาการจัดการ
36.
5810513074
นายวงศกร
กีรติกานต์
วิทยาการจัดการ
37.
5810610110
น.ส.กุลชญา
สาริบุตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
38.
5911210053
นายอริยะ
จริยะกุล
เศรษฐศาสตร์
39.
5911210003
นายกษิดิศ
วงค์จารุสถิตย์
เศรษฐศาสตร์
40.
5710110614
น.ส.ญาณิสา
เป้งย้อง
วิศวกรรมศาสตร์
41.
5911110090
น.ส.อรทัย
คำวุ่น
ศิลปศาสตร์
42.
5911110252
น.ส.ภัณฑิรา
เมืองแก้ว
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  42 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 42
 • เพศหญิง 27
 • เพศชาย 15
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 60 3
 • รหัส 59 8
 • รหัส 58 30
 • รหัส 57 1
 • รวม 9 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์4
 • วิทยาศาสตร์8
 • วิทยาการจัดการ9
 • ทรัพยากรธรรมชาติ1
 • พยาบาลศาสตร์1
 • ศิลปศาสตร์7
 • นิติศาสตร์2
 • เศรษฐศาสตร์6
 • วิทยาลัยนานาชาติ4