งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการ “ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ”
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » โครงการ “ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ”22 เม.ย. 62, 15:11 น.1,853
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • วันที่ 21-26 พฤษภาคม 62
  ช่วงเวลา08.00-16.00
 • จำนวนรับสมัคร 24 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 6 พฤษภาคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2561
  ค่าชั่วโมง27 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  6
  สติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  6
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  6
  ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
  3
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  6
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันแม่ข่ายในเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ ให้มีการดำเนินงานโครงการ “ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ” ขึ้นโดยนำหลักคุณธรรม 4 ประการ จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาสร้างสังคมแห่งคุณธรรมในรูปแบบค่ายเรียนรู้จากการไปสัมผัสหรือปฏิบัติงานจริง(Activity Based Learning) ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะเห็นสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นฐานรากเชื่อมร้อยให้บ้านเมืองสมานฉันท์และมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป 

  มีการพักค้างในพื้นที่ จำนวน 5 วัน มีการลงพื้นที่ชุมชน รายละเอียดกำหนดการ r236_กำหนดการ.pdf

  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบันทึกทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา

  **ประเภทกิจกรรมบังคับเลือก  จำนวน 6 หน่วยชั่วโมง

  **ประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำนวน 27 หน่วยชั่วโมง (ดังรายละเอียดข้างต้น)  รวมจำนวน 33 หน่วยชั่วโมง

  นักศึกษารหัส 60 ,61 จะได้รับการบันทึกฯ

  กิจกรรมมหาวิทยาลัย หลักสูตร Y201 โครงการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม จำนวน 9 หน่วยชม. 

  และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม

  -ด้านจิตสำนึกสาธารณะฯ 9 หน่วยชม.

  -ด้านทักษะสังคมวิชาการ 9 หน่วยชม.

  -ด้านพัฒนาสุขภาพฯ 3 หน่วยชม.

  -ด้านศิลปวัฒนธรรมฯ 3 หน่วยชม.

  รวมทั้งสิ้น 33 หน่วยชม.

  **ทางโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดโครงการฯ***

  สนใจสมัครออนไลน์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พี่ตู่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจฯ 074-282208 089-7389317

  **หมายเหตุสำหรับน้องที่สมัครขอนัดยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 10 พ.ค. 62 

  เวลา 17.00 น. ณ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

1.
6010311006
นายบริภงป์
คงจันทร์
แพทยศาสตร์
2.
6010311033
นายสิรวิชญ์
ปานยิ่ง
แพทยศาสตร์
3.
6010311021
น.ส.นันท์นภัส
ธูปหอม
แพทยศาสตร์
4.
6010311009
น.ส.สโรชา
บุญพฤกษ์
แพทยศาสตร์
5.
5810514020
น.ส.ฟ้าใส
ลีลาธรรม
วิทยาการจัดการ
6.
5810514086
น.ส.ณัฐชา
ชูชาติ
วิทยาการจัดการ
7.
5810514068
น.ส.อัญทิชา
พิสิฐธาดา
วิทยาการจัดการ
8.
6010311003
น.ส.ชญานี
ทองประดับ
แพทยศาสตร์
9.
6010517114
นายณาธาร
แสวงผล
วิทยาการจัดการ
10.
6010513007
น.ส.ณัฐชา
ทองสะรา
วิทยาการจัดการ
11.
6010516035
น.ส.ประณิตา
ภูริปัญญานนท์
วิทยาการจัดการ
12.
5810610199
น.ส.พรพิมล
ทองสิพพัญญู
ทรัพยากรธรรมชาติ
13.
5911110352
น.ส.กชพรรณ
วรรณรัตน์
ศิลปศาสตร์
14.
6110210022
น.ส.กัญญารัตน์
พูลแก้ว
วิทยาศาสตร์
15.
6110410041
น.ส.ธนัญญา
มั่งมี
พยาบาลศาสตร์
16.
6010519068
น.ส.จารุวรรณ
จันเสนะ
วิทยาการจัดการ
17.
6010517083
น.ส.โซไฮลา
อูเซ็ง
วิทยาการจัดการ
18.
6010517077
น.ส.อาซียะห์
หวังหลี
วิทยาการจัดการ
19.
6010519067
น.ส.คุณาลัย
พฤกษ์อุดม
วิทยาการจัดการ
20.
6010519001
น.ส.กชนิภา
ขุนเจริญ
วิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
21.
6010519052
น.ส.สาวิตตรี
ชูจิต
วิทยาการจัดการ
22.
6010519058
นายอนุรักษ์
หนูจีนเส้ง
วิทยาการจัดการ
23.
6010514064
นายไวยากรณ์
วงค์ขาแก้ว
วิทยาการจัดการ
24.
6010519011
น.ส.ชรินรัตน์
แซ่ก้วย
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  24 24

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 24
 • เพศหญิง 19
 • เพศชาย 5
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 2
 • รหัส 60 17
 • รหัส 59 1
 • รหัส 58 4
 • รวม 6 คณะ
 • วิทยาศาสตร์1
 • แพทยศาสตร์5
 • วิทยาการจัดการ15
 • ทรัพยากรธรรมชาติ1
 • พยาบาลศาสตร์1
 • ศิลปศาสตร์1