งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
งานวิ่งการกุศล CPF-VET Run 2019
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » งานวิ่งการกุศล CPF-VET Run 201926 เม.ย. 62, 13:40 น.1,838
 • ชื่อหน่วยงาน กิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
  ที่อยู่/สถานที่จัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วันที่ 30 มิถุนายน 62
  ช่วงเวลาตามกำหนดการ
 • จำนวนรับสมัคร 110 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 12 มิถุนายน 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2561
  ค่าชั่วโมง6 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านกีฬา
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  6
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  รับสมัคร STAFF งานวิ่งการกุศล CPF-VET Run 2019
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับบริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จัดงานวิ่งการกุศล CPF-VET
  Run 2019 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  โดยเปิดรับสมัคร STAFF จำนวน 50 คน 
  ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทรานสคริป จิตสำนึกสาธารณะ 6 ชั่วโมง และเสื้องานวิ่ง
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2562
  

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่ปั๊บ โทร.074-289604 

1.
6010110364
นายสืบศักดิ์
ท้วมพิบูลย์
วิศวกรรมศาสตร์
2.
6010110212
น.ส.ปรีชญา
มหาเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
3.
5810110055
นายฉัตรวิวัฒน์
สุวรรณรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
4.
6010410140
นายทัศไนย
พรัดเมือง
พยาบาลศาสตร์
5.
6010410110
น.ส.กิ่งกาญจน์
หิรัญรัตน์
พยาบาลศาสตร์
6.
6010110641
น.ส.ณราภรณ์
เอียดจงดี
วิศวกรรมศาสตร์
7.
6111110015
น.ส.กัณฐิมา
โลห์
ศิลปศาสตร์
8.
5810515134
นายธัญเทพ
จังเกตุทอง
วิทยาการจัดการ
9.
5911110177
น.ส.ธนิยา
สิรินธราภรณ์
ศิลปศาสตร์
10.
5911110237
นายพันธุ์นภ
คงจันทร์
ศิลปศาสตร์
11.
5911110316
น.ส.สุวิตตา
สุวรรณคง
ศิลปศาสตร์
12.
5911110222
น.ส.ปรียาวดี
วิโรจน์สิน
ศิลปศาสตร์
13.
5911110264
นายรักชาติ
มีบุญ
ศิลปศาสตร์
14.
5911110314
น.ส.สุรภา
ทองรอด
ศิลปศาสตร์
15.
5911110203
น.ส.นิจวรีย์
ฉวี
ศิลปศาสตร์
16.
5911110171
น.ส.ณิชกานต์
แก้วเกิด
ศิลปศาสตร์
17.
5911110320
น.ส.เหมหงส์
ธรรมมนตรี
ศิลปศาสตร์
18.
5911110265
น.ส.รัชฎาพร
ชาติวัฒนา
ศิลปศาสตร์
19.
5911110331
นายอภิสิทธิ์
สังข์ทอง
ศิลปศาสตร์
20.
5911110127
น.ส.จิราวดี
ชินคำ
ศิลปศาสตร์
21.
5911110137
น.ส.ชนิกาญจน์
พัทธโน
ศิลปศาสตร์
22.
5911110270
นายวรเมธ
นวลไม้หอม
ศิลปศาสตร์
23.
5911110188
น.ส.นภัสสร
จันทร์สุข
ศิลปศาสตร์
24.
5911110277
น.ส.เวธกา
จันศร
ศิลปศาสตร์
25.
5911110184
นายธิติเวทย์
พงศ์เศรษฐ์กุล
ศิลปศาสตร์
26.
5911110103
นายกฤษฏิ์
คุ้มพะเนียด
ศิลปศาสตร์
27.
5911110048
นายประโยชน์
ลิ้มรสเจริญ
ศิลปศาสตร์
28.
5911110278
นายไวยวัฒน์
รองสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
29.
6111710010
นายก่อสิน
จันทนะ
สัตวแพทยศาสตร์
30.
6111710001
น.ส.ธัญชนก
ทาแกง
สัตวแพทยศาสตร์
31.
6111710021
น.ส.ปุณณกาญจน์
สุวรรณรัตน์
สัตวแพทยศาสตร์
32.
5911110233
นายพลกฤต
ภาเสโร
ศิลปศาสตร์
33.
6111710022
น.ส.ศศธร
ธรรมธร
สัตวแพทยศาสตร์
34.
6111710002
น.ส.ธัญรัตน์
เอี่ยมวัชรินทร์
สัตวแพทยศาสตร์
35.
6110712026
น.ส.ปิยฉัตร
ร้อยศรี
เภสัชศาสตร์
36.
6110712023
น.ส.นันท์สินี
คล้ายดอกจันทร์
เภสัชศาสตร์
37.
6011010059
น.ส.อริยา
หมัดอะดัม
อุตสาหกรรมเกษตร
38.
6011010119
น.ส.สุทธิดา
เพชรลูก
อุตสาหกรรมเกษตร
39.
6011010012
น.ส.จุฑามณี
ศรนุวัตร
อุตสาหกรรมเกษตร
40.
6011010081
น.ส.ณัฏฐณิชา
มานพศิลป์
อุตสาหกรรมเกษตร
41.
6110110589
นายชนินทร์
หนูแสง
วิศวกรรมศาสตร์
42.
5911110217
นายประโยชน์
ชาติวัฒนธรรม
ศิลปศาสตร์
43.
5910410090
น.ส.กัลยาณี
สุวรรณถาวร
พยาบาลศาสตร์
44.
6010210689
นายอาระฟาน
เหมเหาะ
วิทยาศาสตร์
45.
6111710023
น.ส.รุสนาณี
หะยียะพา
สัตวแพทยศาสตร์
46.
6111710015
น.ส.ชนกนันท์
ถนอมทรัพย์
สัตวแพทยศาสตร์
47.
6111710006
น.ส.วิไลลักษณ์
แสงรุ่ง
สัตวแพทยศาสตร์
48.
6111710020
น.ส.เบญญาภา
ตั้งพัฒนะจิต
สัตวแพทยศาสตร์
49.
6111710005
น.ส.บุษรา
แก่นเมือง
สัตวแพทยศาสตร์
50.
6010710011
น.ส.ณภัค
ธนกุลเลิศ
เภสัชศาสตร์
51.
5810210796
น.ส.นูรมา
วันหวัง
วิทยาศาสตร์
52.
6111110045
น.ส.ณัฏฐธิดา
กันแต่ง
ศิลปศาสตร์
53.
5910110487
น.ส.ปิยะวรรณ
เอียดเสถียร
วิศวกรรมศาสตร์
54.
6010410134
น.ส.ณัฐธิดา
พลพฤกษ์
พยาบาลศาสตร์
55.
5910311312
น.ส.ณัฐฐิตา
แก้วละเอียด
แพทยศาสตร์
56.
6010513007
น.ส.ณัฐชา
ทองสะรา
วิทยาการจัดการ
57.
6010515122
น.ส.สิริกาญจน์
กลิ่นพิทักษ์
วิทยาการจัดการ
58.
6011311050
น.ส.ปาริชาติ
ช่วยภักดี
นิติศาสตร์
59.
6010513038
น.ส.ชญานิษฐ์
ขุนโหร
วิทยาการจัดการ
60.
5910311323
น.ส.สกุลกาญจน์
อินทร์แก้ว
แพทยศาสตร์
61.
6011311023
น.ส.ฐานิตา
ดุจดำเกิง
นิติศาสตร์
62.
6011311006
น.ส.กุลภรณ์
แสงอรุณ
นิติศาสตร์
63.
5810510191
น.ส.สราลักษ์
เข็มเพ็ชร์
วิทยาการจัดการ
64.
6111710016
น.ส.ชลลดา
น้ำดอกไม้
สัตวแพทยศาสตร์
65.
6111710003
นายธีระพร
คงทวี
สัตวแพทยศาสตร์
66.
6111710017
น.ส.ณัฐนันท์
เมธัสพรพงศ์
สัตวแพทยศาสตร์
67.
6111710012
น.ส.เขมจิรา
เครานวล
สัตวแพทยศาสตร์
68.
6111710004
นายนฤภส
นวลจันทร์
สัตวแพทยศาสตร์
69.
5810610241
นายศุภกร
อธิคมวัตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
70.
6011210051
นายสุรเดช
ณ นคร
เศรษฐศาสตร์
71.
6011210037
น.ส.มานิตา
เหลือมปุย
เศรษฐศาสตร์
72.
6011210087
น.ส.สุตาภัทร
โกมล
เศรษฐศาสตร์
73.
6010518061
น.ส.นัจมีย์
หวังอีน
วิทยาการจัดการ
74.
5910311024
นายศรัณย์
สลิลปราโมทย์
แพทยศาสตร์
75.
6010210482
น.ส.ภิญญาพัชญ์
สอนคง
วิทยาศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ต้องเสียค่าสมัครไหมคะถึงจะได้รับเสื้อ
ยู15 พ.ค. 2562 02:46172.22.133.96
  สมัคร    |  จำนวนรับ  75 110

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 75
 • เพศหญิง 53
 • เพศชาย 22
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 20
 • รหัส 60 23
 • รหัส 59 27
 • รหัส 58 5
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์6
 • วิทยาศาสตร์3
 • แพทยศาสตร์3
 • วิทยาการจัดการ6
 • ทรัพยากรธรรมชาติ1
 • เภสัชศาสตร์3
 • พยาบาลศาสตร์4
 • อุตสาหกรรมเกษตร4
 • ศิลปศาสตร์24
 • นิติศาสตร์3
 • เศรษฐศาสตร์3
 • สัตวแพทยศาสตร์15