งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลูกพระบิดาจิตอาสา ร่วมสืบสานปณิธาน ม.อ.
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ลูกพระบิดาจิตอาสา ร่วมสืบสานปณิธาน ม.อ.12 ก.ย. 62, 10:07 น.4,622
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดหาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วันที่ 21 กันยายน 62
  ช่วงเวลา14.00 - 19.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 548 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 17 กันยายน 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2562
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  3
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  • รหัสชั้นปี: 61, 60
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา ร่วมสืบสานปณิธาน ม.อ.

  วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 14.00 - 19.30 น.

  ณ หาดสมิหลา อำเภอเมือง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  เป็นกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และคัดแยกขยะ

  ** ผู้เข้าร่วมโครงการแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว เสื้อโทนสีบลู

  ลงทะเบียนพร้อมกันที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 14.00 - 14.30 น. 

  นักศึกษารห้ส 60 เป็นต้นไป จะได้รับการบันทึกประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย Y203 จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง

   

   

1.
6010517131
น.ส.นิศรินท์
หะยีมอ
วิทยาการจัดการ
2.
6010517169
น.ส.รัยฮาน
ปูยี
วิทยาการจัดการ
3.
6010517147
น.ส.ริฟฮาน่า
อาแว
วิทยาการจัดการ
4.
6010517116
น.ส.ดาลีลาอ์
มะทา
วิทยาการจัดการ
5.
6110410023
น.ส.จุรีรัตน์
บุญเกิ่ง
พยาบาลศาสตร์
6.
6110110589
นายชนินทร์
หนูแสง
วิศวกรรมศาสตร์
7.
6111110209
น.ส.ปรัญญา
บัวแก้ว
ศิลปศาสตร์
8.
6111310072
น.ส.นิรชา
ยี่แพร
นิติศาสตร์
9.
6111310088
น.ส.พรพรรณ
ศิวิไล
นิติศาสตร์
10.
6111310170
น.ส.อารียา
เหล่าสุวรรณ
นิติศาสตร์
11.
6110210483
น.ส.อนัญญา
หมัดสะแล่หมัน
วิทยาศาสตร์
12.
6110210257
น.ส.ปัทมา
กาษรสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
13.
6110210527
น.ส.อาภัสรา
จินดาพันธ์
วิทยาศาสตร์
14.
6111110153
น.ส.สิริบุญ
อุตรนาค
ศิลปศาสตร์
15.
6111310110
น.ส.ภัสราภรณ์
หลักเพชร
นิติศาสตร์
16.
6110210170
น.ส.ธัญชิตา
สังข์ทอง
วิทยาศาสตร์
17.
6111110008
น.ส.กมลพร
แซ่หลี
ศิลปศาสตร์
18.
6111310162
น.ส.อรณิชา
อุ่นใหม่
นิติศาสตร์
19.
6110518066
น.ส.อารียา
พลเพชร
วิทยาการจัดการ
20.
6110517099
น.ส.สุพรรษา
แซ่เซียว
วิทยาการจัดการ
21.
6111310042
นายณัฐธานนท์
หนูสังข์
นิติศาสตร์
22.
6110517012
น.ส.จารุภา
อุ่นเวสสกุล
วิทยาการจัดการ
23.
6110110605
น.ส.พิชามญชุ์
ศรีขวัญ
วิศวกรรมศาสตร์
24.
6110517040
น.ส.ธนัชชา
ข่ายม่าน
วิทยาการจัดการ
25.
6111311019
น.ส.สิริภัทรา
สุวรรณวงค์
นิติศาสตร์
26.
6111310157
น.ส.สุภาวดี
แก้วงาม
นิติศาสตร์
27.
6111110231
น.ส.สโรชา
ปริชาตินนท์
ศิลปศาสตร์
28.
6110517072
น.ส.พิมศิริ
ตาเหร์
วิทยาการจัดการ
29.
6110517064
น.ส.พรชนิตว์
โพธิ์วิเชียร
วิทยาการจัดการ
30.
6111311036
นายปฏิพล
แก้วโกมล
นิติศาสตร์
31.
6111310005
น.ส.กมลพร
ชูโชติ
นิติศาสตร์
32.
6110517019
น.ส.จุฬาลักษณ์
จินาวงศ์
วิทยาการจัดการ
33.
6111110180
น.ส.กนธิชา
เชื้อบ้านไร่
ศิลปศาสตร์
34.
6110517127
น.ส.นริศษา
รัตะนอง
วิทยาการจัดการ
35.
6110110477
นายสุธัช
แสงสี
วิศวกรรมศาสตร์
36.
6111310013
นายเกศเพชร
เพ็ชรกาศ
นิติศาสตร์
37.
6110517042
น.ส.ธมนวรรณ
ภู่กลาง
วิทยาการจัดการ
38.
6110110317
น.ส.พาตีฮะ
สะดีแม
วิศวกรรมศาสตร์
39.
6110518037
น.ส.วริศรา
สีสัน
วิทยาการจัดการ
40.
6111310169
น.ส.อารัญญา
จันทศิริ
นิติศาสตร์
41.
6110518035
น.ส.ญาณิน
เจริญฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
42.
6111310164
น.ส.อังคณา
มุขสง
นิติศาสตร์
43.
6110110146
น.ส.ณัฐลิน
พรหมคีรี
วิศวกรรมศาสตร์
44.
6110110506
นายอธิชา
แก้วประสิทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
45.
6110110456
นายสรวิชญ์
สุรชัยสติกุล
วิศวกรรมศาสตร์
46.
6110517067
น.ส.พรรณธร
แซ่เอี้ยน
วิทยาการจัดการ
47.
6110515031
น.ส.นฤภร
สังข์แก้ว
วิทยาการจัดการ
48.
6110110516
นายอภิวุฒิ
ดำแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
49.
6111110021
นายเกียรติศักดิ์
รักขุนส่อง
ศิลปศาสตร์
50.
6110515029
น.ส.ธัญทิพย์
วงษ์สวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
51.
6111310106
นายฟัณนีล
หมะเด
นิติศาสตร์
52.
6110110016
น.ส.กัญญาพัชร
เกิดปากแพรก
วิศวกรรมศาสตร์
53.
6110110046
นายคันธารัตน์
หมวดชนะ
วิศวกรรมศาสตร์
54.
6110210095
น.ส.ชาลินี
รัตนพงศ์
วิทยาศาสตร์
55.
6110210032
น.ส.กีนีตาร์
เจ๊ะแม
วิทยาศาสตร์
56.
6110210532
น.ส.อาศิมน
สงสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
57.
6111110166
น.ส.อภิรดี
อัคคนีเสริมแสง
ศิลปศาสตร์
58.
6110210204
น.ส.นอร์มาฮีรัญ
ดือราแม
วิทยาศาสตร์
59.
6110210234
น.ส.นูรีตา
แนหะยอ
วิทยาศาสตร์
60.
6111110160
น.ส.สุภาฎา
ชุมสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
61.
6110110528
นายอรัญ
เร๊ะดุมหลี
วิศวกรรมศาสตร์
62.
6110110362
นายมุสปานี
อาแด
วิศวกรรมศาสตร์
63.
6110210506
น.ส.อัญชิสา
คำแหง
วิทยาศาสตร์
64.
6110210561
น.ส.ญาณิศา
วงศ์พายัพไพบูลย์
วิทยาศาสตร์
65.
6111310174
น.ส.เอื้อการย์
สังข์ทอง
นิติศาสตร์
66.
6110110529
น.ส.อริสา
โกติ
วิศวกรรมศาสตร์
67.
6111311046
นายพิเชษฐ์
สายเหล็ก
นิติศาสตร์
68.
6111311044
นายพัทธนันท์
รักษ์แป้น
นิติศาสตร์
69.
6110410018
น.ส.จิดาภา
สุดไพ
พยาบาลศาสตร์
70.
6110110332
น.ส.ฟิรดาวส์
เจะนิ
วิศวกรรมศาสตร์
71.
6111310167
น.ส.อาคิรา
ห้าวหาญ
นิติศาสตร์
72.
6111311025
น.ส.ทิพวรรณ
ชื่นชม
นิติศาสตร์
73.
6111110170
น.ส.อรณิภา
รัตนชาติ
ศิลปศาสตร์
74.
6111311053
นายรัชด์วิชญ์
ย่องดำ
นิติศาสตร์
75.
6111310100
น.ส.พิมพ์ลภัศ
ยิ่งเรงเริง
นิติศาสตร์
76.
6111310180
น.ส.ชนิกานต์
ดำสาคร
นิติศาสตร์
77.
6111110014
น.ส.กัณฐาภรณ์
ทองลิ้ม
ศิลปศาสตร์
78.
6111310160
น.ส.หทัยชนก
ฉ้วนกลิ่น
นิติศาสตร์
79.
6111311088
นายจักรภัทร
แก้วกลั่น
นิติศาสตร์
80.
6111310111
นายภาณุพงศ์
อำไพรัตน์
นิติศาสตร์
81.
6111310037
น.ส.ณวรรณรัฐ
เดชณภัทรทรัพย์
นิติศาสตร์
82.
6111310053
น.ส.ทิพยดา
ช่วยพนัง
นิติศาสตร์
83.
6110518040
น.ส.สหัสวรรษ
พลหาญ
วิทยาการจัดการ
84.
6111110058
น.ส.ธัญญลักษณ์
ภาฤทัยเจิดจรัส
ศิลปศาสตร์
85.
6110210005
น.ส.กชกร
ยิ้นเสน
วิทยาศาสตร์
86.
6110518002
น.ส.กัญจนา
ฤทธิ์โต
วิทยาการจัดการ
87.
6111311008
น.ส.กัณฐิกา
สังข์ทอง
นิติศาสตร์
88.
6111311113
น.ส.ปิยะธิดา
ประทุมคำ
นิติศาสตร์
89.
6111310184
น.ส.นารา
เสนาทิพย์
นิติศาสตร์
90.
6111310091
นายพลช
เจี้ยงยี่
นิติศาสตร์
91.
6110210041
น.ส.ขวัญสุดา
คงทอง
วิทยาศาสตร์
92.
6110210438
น.ส.สินีนาถ
สิลพัท
วิทยาศาสตร์
93.
6110311320
น.ส.นริศรา
มากชูชิต
แพทยศาสตร์
94.
6111310038
น.ส.ณัฏฐณิชา
โหทอง
นิติศาสตร์
95.
6110311315
นายเดชดนู
แก้วมณี
แพทยศาสตร์
96.
6110311312
น.ส.ชุติวดี
สีหมุ่น
แพทยศาสตร์
97.
6110311318
นายธัญญรัตน์
พงศ์ภัณฑารักษ์
แพทยศาสตร์
98.
6110311307
น.ส.เกวลี
พรทวีโชคสกุล
แพทยศาสตร์
99.
6110311317
น.ส.ธนัญญา
ขุนสมะเหตุ
แพทยศาสตร์
100.
6110210152
นายธนพล
รอดภัย
วิทยาศาสตร์
101.
6110311304
น.ส.รพีภรณ์
เอื้อประเสริฐศิริ
แพทยศาสตร์
102.
6110311308
น.ส.จุฑาทิพย์
แซ่จุ่ง
แพทยศาสตร์
103.
6110311311
น.ส.ชุติกาญจน์
เพชรสีเงิน
แพทยศาสตร์
104.
6110311328
น.ส.วริษา
สุขกาญจนะ
แพทยศาสตร์
105.
6111311136
น.ส.กชกร
มาละวรรณโณ
นิติศาสตร์
106.
6110311305
น.ส.กนกพร
กาญจนประทุม
แพทยศาสตร์
107.
6110311324
น.ส.ภูมิรัตน์
บุญแก้ว
แพทยศาสตร์
108.
6111311070
นายสัมฤทธิ์
เซ่งเอียง
นิติศาสตร์
109.
6110311322
นายปวีร์
หลักบ้าน
แพทยศาสตร์
110.
6110311309
นายชยุตม์
ประชุมทอง
แพทยศาสตร์
111.
6110311314
น.ส.ณัฐชนัน
ธรรมรัตน์
แพทยศาสตร์
112.
6110311332
นายแวอับดุลเลาะห์
ปาลายา
แพทยศาสตร์
113.
6111310132
น.ส.วิจิตรา
วัยวัฒน์
นิติศาสตร์
114.
6110311327
น.ส.รตนชล
วราพงษ์ลิขิต
แพทยศาสตร์
115.
6110210042
นายคณิตสรณ์
ศรีชัย
วิทยาศาสตร์
116.
6110311301
น.ส.จารุพรรณ
บริรักษ์พัฒนกุล
แพทยศาสตร์
117.
6110311302
น.ส.ณัฏฐณิชา
ถีราวุฒิ
แพทยศาสตร์
118.
6110513006
น.ส.ญาตาวี
ศิริวงศ์
วิทยาการจัดการ
119.
6111310049
น.ส.ณัฐรุจา
ขุนไชยแก้ว
นิติศาสตร์
120.
6110513012
น.ส.ธันยพร
ยอดไชย
วิทยาการจัดการ
121.
6110110104
นายซัรฮาน
มะเย็ง
วิศวกรรมศาสตร์
122.
6110513002
น.ส.จรรยาพร
คำแก้ว
วิทยาการจัดการ
123.
6111214035
น.ส.พชร
รักด้วง
เศรษฐศาสตร์
124.
6110513017
น.ส.รัตนาพร
ดำเกษ
วิทยาการจัดการ
125.
6110513029
น.ส.สุธินี
รอดอยู่
วิทยาการจัดการ
126.
6110513018
น.ส.วรศศิ
พบลาภ
วิทยาการจัดการ
127.
6110110482
นายสุรวิชญ์
มณีรวม
วิศวกรรมศาสตร์
128.
6111214029
น.ส.กมลชนก
ขวัญศรีสุทธิ์
เศรษฐศาสตร์
129.
6110110364
นายมูฮำหมัดอะพีฟ
แวอาแซ
วิศวกรรมศาสตร์
130.
6111214042
น.ส.อารียา
เมืองเหล็ก
เศรษฐศาสตร์
131.
6111214001
น.ส.กชกร
จิตโสภา
เศรษฐศาสตร์
132.
6111214011
น.ส.นรมน
รัตนะ
เศรษฐศาสตร์
133.
6110110573
นายฮากีมีน
พิศพรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
134.
6111214036
น.ส.พิมพ์ใจ
ศรีนิทัศน์
เศรษฐศาสตร์
135.
6111214004
น.ส.กุลนันทน์
ศรีเกลี้ยง
เศรษฐศาสตร์
136.
6110210036
น.ส.กูเอมี
พระศรีณวงค์
วิทยาศาสตร์
137.
6110110547
นายอาติฟ
ดาแตสาตู
วิศวกรรมศาสตร์
138.
6110210457
น.ส.สุพิชญา
ขวัญสว่าง
วิทยาศาสตร์
139.
6110410148
น.ส.ณัฐฐา
เทียมเมือง
พยาบาลศาสตร์
140.
6110210115
น.ส.ฐิติพร
โยวัง
วิทยาศาสตร์
141.
6110210084
น.ส.ชนิกานต์
เกิดกัน
วิทยาศาสตร์
142.
6110517065
น.ส.กัลย์ญจรรย์
วีระพันธุ์
วิทยาการจัดการ
143.
6110517036
น.ส.ณิชชา
กุญช์วรรณ์
วิทยาการจัดการ
144.
6110517100
น.ส.อภิสรา
ผิวนวล
วิทยาการจัดการ
145.
6110210633
น.ส.โสภิตา
มานะรุ่งเรือง
วิทยาศาสตร์
146.
6110514013
นายธรรมาธิปต์
พุทธหุน
วิทยาการจัดการ
147.
6110210334
นายยอดฉัตร
ธีระศักดิ์
วิทยาศาสตร์
148.
6110210065
น.ส.จุฑามาศ
ศรีจันทร์
วิทยาศาสตร์
149.
6110210399
นายศรัณยู
แก้วยัง
วิทยาศาสตร์
150.
6110110532
นายอะห์หมัด
ราเซะบิง
วิศวกรรมศาสตร์
151.
6110210215
น.ส.นัสริน
อาแว
วิทยาศาสตร์
152.
6110517086
น.ส.วิภาดา
สิริอาวัชนกุล
วิทยาการจัดการ
153.
6110110249
นายนิรุศดี
นิกะจิ
วิศวกรรมศาสตร์
154.
6110210382
น.ส.วาริศา
จินดารัตน์
วิทยาศาสตร์
155.
6110210148
น.ส.ทักศิกา
เจริญขันธ์
วิทยาศาสตร์
156.
6110210096
น.ส.ชุติกาญจน์
แซ่เตี้ย
วิทยาศาสตร์
157.
6110210373
น.ส.วริศรา
พิสุทธิ์เธียร
วิทยาศาสตร์
158.
6110210348
นายเรวัต
หิรัญวาทิต
วิทยาศาสตร์
159.
6110210125
น.ส.ณัฐธิดา
ศรีทวีศักดิ์
วิทยาศาสตร์
160.
6110210250
นายปัญญธัช
ภูวนพงศ์
วิทยาศาสตร์
161.
6110210503
น.ส.อังคณา
สุขขาว
วิทยาศาสตร์
162.
6110210266
น.ส.เปมิกา
กะลาสี
วิทยาศาสตร์
163.
6110515043
น.ส.พัชรินทร์
แซ่ชี
วิทยาการจัดการ
164.
6110210539
MISSTHARAMONY
NGOUN
วิทยาศาสตร์
165.
6110210175
น.ส.ธันยธรณ์
วัฒนเมธาวี
วิทยาศาสตร์
166.
6010110084
นายชัยพฤกษ์
วรสีหะ
วิศวกรรมศาสตร์
167.
6110110617
นายวาณิชย์
เซ่งขิม
วิศวกรรมศาสตร์
168.
6010110319
นายวรพงษ์
เกิดเนตร
วิศวกรรมศาสตร์
169.
6010110557
นายธเนศ
ตั้งศิริเสถียร
วิศวกรรมศาสตร์
170.
6010110300
น.ส.รัญชิดา
เสน่ห์ภักดี
วิศวกรรมศาสตร์
171.
6110210289
น.ส.ฟาฏอนีย์
เดะแอ
วิทยาศาสตร์
172.
6110110108
นายโซลชาร์
รัตมูหมาด
วิศวกรรมศาสตร์
173.
6110210057
น.ส.จิรัชญา
ได้รูป
วิทยาศาสตร์
174.
6110210636
น.ส.อนุศรา
สาบวช
วิทยาศาสตร์
175.
6010110396
น.ส.อรสิริ
คีรีนารถ
วิศวกรรมศาสตร์
176.
6110210245
นายประธาน
วงศ์สุวรรณ
วิทยาศาสตร์
177.
6010110326
นายวิชชากร
สุวรรณะ
วิศวกรรมศาสตร์
178.
6110210552
นายเจ๊ะอับดุรเราะห์มาน
ฮาเฮาะ
วิทยาศาสตร์
179.
6110210026
น.ส.กัศมา
อุเจ๊ะ
วิทยาศาสตร์
180.
6010110175
นายนพดล
บิลสันหีม
วิศวกรรมศาสตร์
181.
6010110201
น.ส.บุษยา
รังสร้อย
วิศวกรรมศาสตร์
182.
6010110136
นายธณากรณ์
เวียงแก
วิศวกรรมศาสตร์
183.
6110210642
น.ส.อัมรินทร์
สุวรรณภูมิ
วิทยาศาสตร์
184.
6010110156
น.ส.ธยาดา
จันทะกระยอม
วิศวกรรมศาสตร์
185.
6110210293
น.ส.ฟารีญา
นิลสกุล
วิทยาศาสตร์
186.
6110210467
น.ส.สุไรยา
แม็ง
วิทยาศาสตร์
187.
6110110467
นายสินธาดา
รัตนไชย
วิศวกรรมศาสตร์
188.
6110210494
น.ส.อภิสรา
พานิชย์
วิทยาศาสตร์
189.
6110518014
น.ส.ณัฐริกา
โอฐอัด
วิทยาการจัดการ
190.
6110210311
นายภูธเนศ
บำรุงศิริ
วิทยาศาสตร์
191.
6110210419
นายเศรษฐวัฒน์
สุวรรณจินดา
วิทยาศาสตร์
192.
6110210043
น.ส.คณิตา
จำนงค์
วิทยาศาสตร์
193.
6110210470
น.ส.สุวิมล
ระสา
วิทยาศาสตร์
194.
6010110157
นายธรณนทร์
อ้อวิจิตร
วิศวกรรมศาสตร์
195.
6010110596
นายอริยภูมิ
ราชพงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
196.
6010110293
นายยง
ยั่งยืน
วิศวกรรมศาสตร์
197.
6110210581
น.ส.นูรียะ
บินตะสอน
วิทยาศาสตร์
198.
6010110746
นายสุธิพงศ์
วรรณปทุมจินดา
วิศวกรรมศาสตร์
199.
6010110550
น.ส.ณัฐชา
โรยสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
200.
6110210619
น.ส.วาสิตา
ดินเด็ม
วิทยาศาสตร์
201.
6010110306
น.ส.เรณุมาศ
นวลนิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
202.
6010110506
น.ส.ศุวดี
เจ๊ะเล็ง
วิศวกรรมศาสตร์
203.
6110210313
นายภูมินทร์
พงศ์นุรักษ์
วิทยาศาสตร์
204.
6010110723
น.ส.วรกานต์
พันธ์ลำภักดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
205.
6010110039
น.ส.กุลหญิง
พาหุกุล
วิศวกรรมศาสตร์
206.
6010110738
นายศักดิธัช
เมฆสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
207.
6110515027
นายธนพล
จันทรสุราษฎร์
วิทยาการจัดการ
208.
6110210310
นายภิรมย์
ภควานนท์
วิทยาศาสตร์
209.
6110110579
น.ส.ฮูสนา
ตาวา
วิศวกรรมศาสตร์
210.
6110210614
น.ส.รูฮานา
หมัดยุหนุ๊
วิทยาศาสตร์
211.
6110515068
นายเอกภพ
มลิวรรณ์
วิทยาการจัดการ
212.
6110210431
น.ส.สาธิตา
วิระพรสวรรค์
วิทยาศาสตร์
213.
6110210430
น.ส.สาธิดา
ขุนสมาน
วิทยาศาสตร์
214.
6110210500
น.ส.อรัญญา
พันธุชิต
วิทยาศาสตร์
215.
6110518010
น.ส.ชื่นนภา
แซ่อึ่ง
วิทยาการจัดการ
216.
6110210112
น.ส.ฐานิดา
บุญรอด
วิทยาศาสตร์
217.
6111310014
น.ส.ขวัญชนก
พัฒนประดิษฐ์
นิติศาสตร์
218.
6110210514
น.ส.อัสมะ
กูโน
วิทยาศาสตร์
219.
6110210280
น.ส.พิมพกานต์
ทองเสน
วิทยาศาสตร์
220.
6110210040
น.ส.ขนิษฐา
จิตสำรวย
วิทยาศาสตร์
221.
6111311077
น.ส.อภิสรา
เขมะชิต
นิติศาสตร์
222.
6010110047
น.ส.ขวัญดาว
มะแอเคียน
วิศวกรรมศาสตร์
223.
6110210384
นายวิทูร
ลีลาสวัสดิ์สุข
วิทยาศาสตร์
224.
6010110697
นายพีรดนย์
กิ้มปาน
วิศวกรรมศาสตร์
225.
6110110460
นายสราวุธ
สันติเมธาพิพัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
226.
6110110331
นายฟาฮัด
บุญหยาด
วิศวกรรมศาสตร์
227.
6010110251
นายไพพัน
ฟักทอง
วิศวกรรมศาสตร์
228.
6010110603
นายอิรฮัม
มีระยะ
วิศวกรรมศาสตร์
229.
6110210612
นายยูโซะ
ซำเซ็ง
วิทยาศาสตร์
230.
6010110051
นายจักรภัทร
ไชยธานี
วิศวกรรมศาสตร์
231.
6110210555
นายชารีฟ
มูซอดี
วิทยาศาสตร์
232.
6110210606
นายภัทรกร
เสียมไหม
วิทยาศาสตร์
233.
6110110560
นายอิดเรส
เจ๊ะเด๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
234.
6110518053
น.ส.นรีกานต์
บุญญาภิสังขาร
วิทยาการจัดการ
235.
6010110641
น.ส.ณราภรณ์
เอียดจงดี
วิศวกรรมศาสตร์
236.
6111310067
น.ส.นวรัตน์
แซ่พ่าง
นิติศาสตร์
237.
6110110017
น.ส.กัญญารัตน์
หมวดสุข
วิศวกรรมศาสตร์
238.
6110210481
นายอธิวัฒน์
เสมหีม
วิทยาศาสตร์
239.
6110110281
น.ส.ปัญญาพร
เชื้อทอง
วิศวกรรมศาสตร์
240.
6111311090
น.ส.ชญานิษฐ์
ลำเผือก
นิติศาสตร์
241.
6110110033
น.ส.เกวลิน
จันทรโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
242.
6010110493
น.ส.มุฟลีฮะห์
มะทา
วิศวกรรมศาสตร์
243.
6010110245
นายพีรพัฒน์
ตั้งสุขสันต์
วิศวกรรมศาสตร์
244.
6110210183
นายธีรพงค์
สิงสาโร
วิทยาศาสตร์
245.
6010110103
น.ส.ณพรรธน์
สุวรรณอินทร์
วิศวกรรมศาสตร์
246.
6111310101
น.ส.พิยดา
แพเกิด
นิติศาสตร์
247.
6110110063
น.ส.จิราพร
แดงศรี
วิศวกรรมศาสตร์
248.
6110210326
นายมูหมัดฟิตรี
เจ๊ะเละ
วิทยาศาสตร์
249.
6110110609
น.ส.ภีม
สัมพันธรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
250.
6110210618
นายวัสมี
จาหลง
วิทยาศาสตร์
251.
6110110166
นายแทน
ทองรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
252.
6111310004
น.ส.กมลชนก
ขวัญแก้ว
นิติศาสตร์
253.
6010110645
น.ส.ณิชา
กาญจนมิตร
วิศวกรรมศาสตร์
254.
6010110391
น.ส.อภิษฐยา
พรมนุกูล
วิศวกรรมศาสตร์
255.
6110110186
นายธนัย
ด้วงแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
256.
6110517046
นายธีรณัฐ
อินทกรณ์
วิทยาการจัดการ
257.
6010110456
น.ส.ธนพร
ทิพย์พิมล
วิศวกรรมศาสตร์
258.
6110110587
นายเจษฎา
หมาดงะ
วิศวกรรมศาสตร์
259.
6110110122
นายณรงค์ศักดิ์
หลีเหล็ม
วิศวกรรมศาสตร์
260.
6110110326
น.ส.ฟาติมะฮ์
เจะโก๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
261.
6110110030
นายกิตติศักดิ์
โอมาก
วิศวกรรมศาสตร์
262.
6110210644
น.ส.อัสมา
โตะยู
วิทยาศาสตร์
263.
6111214019
น.ส.วรรณกนก
สงแช้ม
เศรษฐศาสตร์
264.
6010110312
นายวงศธร
พงศ์แพทย์ศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
265.
6110110037
นายเกียรติยศ
ยิ้มแย้ม
วิศวกรรมศาสตร์
266.
6010110657
น.ส.ธัญมน
รุกขชาติสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
267.
6111214043
น.ส.เวธกา
แซ่เตียว
เศรษฐศาสตร์
268.
6010110100
น.ส.ฐานิตา
ดาราจิตร
วิศวกรรมศาสตร์
269.
6010110448
นายณัฐวุฒิ
ผลทอง
วิศวกรรมศาสตร์
270.
6010110107
นายณภัทร
เส้งประถม
วิศวกรรมศาสตร์
271.
6110110272
น.ส.ปณิดา
โฉลกคงถาวร
วิศวกรรมศาสตร์
272.
6010110470
นายปฐมพร
บุญโญประสิทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
273.
6111214021
น.ส.วราลี
สื่อมโนธรรม
เศรษฐศาสตร์
274.
6110110282
นายปาณัสม์
ชูรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
275.
6010110444
นายณัฐชนน
วัฒนาวิวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
276.
6111311118
น.ส.มัลลิกา
ประจักษ์เลิศวิทยา
นิติศาสตร์
277.
6010110590
น.ส.สุชัญญา
รักจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
278.
6110517025
นายโชคนิมิต
แซ่คู
วิทยาการจัดการ
279.
6110210252
น.ส.ปัณฑิตา
พรหมอักษร
วิทยาศาสตร์
280.
6111214015
น.ส.ปรีดา
เสือดำ
เศรษฐศาสตร์
281.
6110110451
น.ส.ษาฬิณี
หีมหวัง
วิศวกรรมศาสตร์
282.
6010110655
นายธนากร
ดีหนู
วิศวกรรมศาสตร์
283.
6010110141
นายธนทัต
ชูติการ
วิศวกรรมศาสตร์
284.
6110110490
นายเสฏฐวุฒิ
จุลรอด
วิศวกรรมศาสตร์
285.
6110110296
นายพงศธร
ชดช้อย
วิศวกรรมศาสตร์
286.
6110110200
นายธัญญวัฒน์
สรรพลุน
วิศวกรรมศาสตร์
287.
6010110024
น.ส.กาญจนาภา
บุญฤทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
288.
6110110161
นายทิวัตถ์
ลิม
วิศวกรรมศาสตร์
289.
6010110482
น.ส.พิมพ์ณภัทร
เฉลิมยานนท์
วิศวกรรมศาสตร์
290.
6010110430
นายเจษฎา
อาภาพงษ์
วิศวกรรมศาสตร์
291.
6010110731
นายวิชยุตม์
เดชรัตนวิไชย
วิศวกรรมศาสตร์
292.
6110110566
นายเอกสิทธิ์
อัยสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
293.
6010110126
นายณัฐวุฒิ
หวังอารี
วิศวกรรมศาสตร์
294.
6110110551
น.ส.อาทิตยา
ยอดเสนา
วิศวกรรมศาสตร์
295.
6010110751
นายสุริยา
ครุฑจ้อน
วิศวกรรมศาสตร์
296.
6010110114
น.ส.ณัฐชา
ไชยจิตต์
วิศวกรรมศาสตร์
297.
6010110701
นายไพศาล
โฉมสุข
วิศวกรรมศาสตร์
298.
6110517060
นายปวรุตม์
ปานะบุตร
วิทยาการจัดการ
299.
6110210654
น.ส.ฮาสือน๊ะ
รือแมซา
วิทยาศาสตร์
300.
6110110389
นายวรปรัชญ์
ศิริอารยาภรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
301.
6110110193
นายธนิน
จำปา
วิศวกรรมศาสตร์
302.
6110110311
นายพัชรพล
จริงจิตร
วิศวกรรมศาสตร์
303.
6110110154
นายเดชธนา
ปัตตะพัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
304.
6110110444
นายศุภกิจ
เล่งกูล
วิศวกรรมศาสตร์
305.
6110110597
นายไทยธรรศ
ถนอมวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
306.
6110110549
นายอาทิชน
ปิ่นทอง
วิศวกรรมศาสตร์
307.
6010110628
น.ส.จิราพัชร
ศรีรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
308.
6110110316
นายพันธุ์เลิศ
โล่ห์ตระกูล
วิศวกรรมศาสตร์
309.
6110110469
นายสิปปภาส
หิตาชาติ
วิศวกรรมศาสตร์
310.
6010110343
นายศรุต
สมุทรสาร
วิศวกรรมศาสตร์
311.
6110110402
นายวัชรพล
เจริญธุระกิจ
วิศวกรรมศาสตร์
312.
6111311043
น.ส.พรนภัส
ศรีชัย
นิติศาสตร์
313.
6110110497
น.ส.หฤทัย
แซ่ฮั่น
วิศวกรรมศาสตร์
314.
6110110227
น.ส.นพวรรณ
จันทร์แจ่มศรี
วิศวกรรมศาสตร์
315.
6010110749
นายสุรเชษฎ์
ชุมประยูร
วิศวกรรมศาสตร์
316.
6110210556
น.ส.ซัยมาอ์
มะแซ
วิทยาศาสตร์
317.
6110110038
นายณัฐพงค์
ปิติศรีพัฒนรากุล
วิศวกรรมศาสตร์
318.
6010110674
น.ส.บัณฑิตา
แซ่ลิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
319.
6110210475
น.ส.หัสตญา
สิขาพันธ์
วิทยาศาสตร์
320.
6010110584
นายวิทวัส
เส็นยีหีม
วิศวกรรมศาสตร์
321.
6010110756
นายอภิวัฒน์
เรืองสุข
วิศวกรรมศาสตร์
322.
6010110029
นายกายณุวัฒน์
ปานเนียม
วิศวกรรมศาสตร์
323.
6110210338
น.ส.รติรัตน์
แก้วนก
วิทยาศาสตร์
324.
6110517061
นายปวัน
สุนโท
วิทยาการจัดการ
325.
6110110570
นายฮัสซานัล
อิบราฮิม
วิศวกรรมศาสตร์
326.
6010110357
น.ส.สราลี
ศรีวิเชียร
วิศวกรรมศาสตร์
327.
6110210079
น.ส.ชติกาญจน์
คงรอดเพ็ง
วิทยาศาสตร์
328.
6010517106
นายชนินทร์
สุภาวรีกุล
วิทยาการจัดการ
329.
6010110146
นายธนพล
จิรสุขประเสริฐ
วิศวกรรมศาสตร์
330.
6110210455
น.ส.สุนันทา
ขันทอง
วิทยาศาสตร์
331.
6110517005
นายกฤติน
จันทร์ศิริ
วิทยาการจัดการ
332.
6010110417
นายเอกวุฒิ
สิงห์คุ้ม
วิศวกรรมศาสตร์
333.
6110610132
น.ส.สุวิมล
พรมกำเหนิด
ทรัพยากรธรรมชาติ
334.
6010110046
นายโกวิทย์
ศรีอ่อน
วิศวกรรมศาสตร์
335.
6010517104
น.ส.ชนิกานต์
งามประเสริฐศักดิ์
วิทยาการจัดการ
336.
6010110213
นายปองภพ
เพ็ชรอุไร
วิศวกรรมศาสตร์
337.
6010110595
น.ส.อภิสรา
โกศลศักดิ์สกุล
วิศวกรรมศาสตร์
338.
6010110298
น.ส.รัชติยากรณ์
เรืองไชย
วิศวกรรมศาสตร์
339.
6111310161
นายอนันต์
แวสาและ
นิติศาสตร์
340.
6110610065
นายธีรวัต
ขันติชนะกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
341.
6010110354
น.ส.โศภิษฐา
ไชยนาพงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
342.
6111310073
น.ส.นิรุชา
ไพบูลย์สวัสดิ์
นิติศาสตร์
343.
6010110740
นายศิวกร
ศรีบุญมา
วิศวกรรมศาสตร์
344.
6110610136
นายอภิสิทธิ์
เพ็งสวัสดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
345.
6010110172
นายนนท์ปวิธ
ไชยมงคล
วิศวกรรมศาสตร์
346.
6010517092
น.ส.เกวลี
งามประดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
347.
6010517110
น.ส.ฐิติมา
โกละกะ
วิทยาการจัดการ
348.
6110610105
นายรัชพล
ศรีสวัสดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
349.
6110210465
นายสุรภัสร์พงศ์
ไชยศรี
วิทยาศาสตร์
350.
6110610122
น.ส.สุชานาถ
คงแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
351.
6110110568
น.ส.ไอริณ
อัจนารมย์วาท
วิศวกรรมศาสตร์
352.
6110210155
นายธนภัทร
รัตมะโน
วิทยาศาสตร์
353.
6110110475
น.ส.สุทัตตา
ชูไทย
วิศวกรรมศาสตร์
354.
6110517125
น.ส.ณัฐธิชา
เจริญแพทย์
วิทยาการจัดการ
355.
6010110012
นายกฤตเมธ
รักขะพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
356.
6110110395
น.ส.วรัชยา
รชตะพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
357.
6110517071
นายพิพัฒน์
แซ่เลี้ยว
วิทยาการจัดการ
358.
6110110405
นายวันอัสลัน
แวปา
วิศวกรรมศาสตร์
359.
6110110006
นายกมลภพ
ยิ้มหิ้น
วิศวกรรมศาสตร์
360.
6110110345
นายภูตะวัน
หลำหมัน
วิศวกรรมศาสตร์
361.
6010517140
น.ส.ภัทรวรินทร์
มีผล
วิทยาการจัดการ
362.
6010110726
นายวฤนท์
รักทรัพย์
วิศวกรรมศาสตร์
363.
6110517011
น.ส.เขมสรณ์
จิตร์กระวี
วิทยาการจัดการ
364.
6110517105
น.ส.อารยา
ยะมานนท์
วิทยาการจัดการ
365.
6111310077
น.ส.บุญญธิดา
บุญหาว
นิติศาสตร์
366.
6110610118
น.ส.ศุภลักษณ์
ไชยภูมิ
ทรัพยากรธรรมชาติ
367.
6110110247
นายนิติภูมิ
นิติธรรม
วิศวกรรมศาสตร์
368.
6110610040
น.ส.ณัฎฐธิดา
บุญถึงจิตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
369.
6110110271
นายปฐมพงศ์
ใจห้าว
วิศวกรรมศาสตร์
370.
6110110360
น.ส.มานาล
มาปะ
วิศวกรรมศาสตร์
371.
6010517127
น.ส.นันทิตา
นุ่นจุ้ย
วิทยาการจัดการ
372.
6110517096
น.ส.สุจิกานต์
เมืองแก้ว
วิทยาการจัดการ
373.
6111214022
นายวรินทร์
รอดเจริญ
เศรษฐศาสตร์
374.
6010110620
นายกิตติศักดิ์
ชูหนู
วิศวกรรมศาสตร์
375.
6111214024
นายสรรเพชร
กิจไพบูลทวี
เศรษฐศาสตร์
376.
6110210656
น.ส.ฮีลา
อูเซ็ง
วิทยาศาสตร์
377.
6111214010
นายธีรเมธ
ศุภกุล
เศรษฐศาสตร์
378.
6110517140
นายวริทธิ์ธร
มากทอง
วิทยาการจัดการ
379.
6011311024
น.ส.ณัฎฐาภรณ์
เอียดพวง
นิติศาสตร์
380.
6110110428
นายศราวิชญ์
ชีวรัชชานนท์
วิศวกรรมศาสตร์
381.
6111214009
นายธนาวุฒิ
เรืองรอง
เศรษฐศาสตร์
382.
6110210067
น.ส.จุฑารัตน์
เสียงใหญ่
วิทยาศาสตร์
383.
6110110327
น.ส.ฟาตีฮะ
การิง
วิศวกรรมศาสตร์
384.
6110110441
นายศุภกฤต
ชูชาติวรรณกุล
วิศวกรรมศาสตร์
385.
6110210476
น.ส.หิรัญพร
เรืองจันทร์
วิทยาศาสตร์
386.
6111214006
นายเจ๊ะนาวาวี
มาหิเละ
เศรษฐศาสตร์
387.
6111214028
นายอันดา
หนูด้วง
เศรษฐศาสตร์
388.
6011311023
น.ส.ฐานิตา
ดุจดำเกิง
นิติศาสตร์
389.
6110610038
น.ส.ฐิตารีย์
มุณีกาญจน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
390.
6110210225
น.ส.นิศากร
คงพันธุ์
วิทยาศาสตร์
391.
6110610047
น.ส.ณัฐธิรา
ยอดซ้าย
ทรัพยากรธรรมชาติ
392.
6010110581
นายวรากร
สุวรรณเรืองศรี
วิศวกรรมศาสตร์
393.
6110610075
น.ส.เนาวรัตน์
มณีโชติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
394.
6110610085
น.ส.พรชิตา
แสนทวี
ทรัพยากรธรรมชาติ
395.
6110410046
น.ส.ธิดารัตน์
ทิตพุฒ
พยาบาลศาสตร์
396.
6010517109
น.ส.ชุติมา
หลีกันชะ
วิทยาการจัดการ
397.
6110610034
น.ส.ซอลย่า
โต๊ะหมัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
398.
6110110136
น.ส.ณัฐณิชา
ศรีสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
399.
6111210060
นายธัชนนท์
จันทราช
เศรษฐศาสตร์
400.
6110110618
นายสหัสวรรษ
มีสัจจานนท์
วิศวกรรมศาสตร์
401.
6110110279
นายปราโมทย์
ยุติมิตร
วิศวกรรมศาสตร์
402.
6111310116
น.ส.ภูริชญา
รักษ์ศิริ
นิติศาสตร์
403.
6111311048
น.ส.ภัทธีมา
ทองร่วง
นิติศาสตร์
404.
6110110514
นายอภิพงศ์
เจือสนิท
วิศวกรรมศาสตร์
405.
6111210035
นายรอซีน
ร่าหมาน
เศรษฐศาสตร์
406.
6110110434
นายศักร์สฤษฎิ์
วงค์นิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
407.
6010110743
นายศุภวิชญ์
เพิ่มพูลทวีทรัพย์
วิศวกรรมศาสตร์
408.
6111210041
น.ส.สุธาทิพย์
อินทร์จันทร์
เศรษฐศาสตร์
409.
6110210209
น.ส.นันทกานต์
บรรจงดวง
วิทยาศาสตร์
410.
6111210011
น.ส.ชฎาทิพย์
ชูโชติ
เศรษฐศาสตร์
411.
6111210079
น.ส.สุไรดา
มะอิ
เศรษฐศาสตร์
412.
6111110218
น.ส.ภัทราพร
แซ่โง้ว
ศิลปศาสตร์
413.
6010110412
นายอีซา
มหาศานติ
วิศวกรรมศาสตร์
414.
6110110039
น.ส.แก้วตา
สุดสาคร
วิศวกรรมศาสตร์
415.
6111210040
นายสุชัจจ์
ศรีนคร
เศรษฐศาสตร์
416.
6110110488
นายสุวิจักขณ์
สุขแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
417.
6110110341
นายภานุวัฒน์
ชูชื่น
วิศวกรรมศาสตร์
418.
6111210048
นายอาดีรอน
อิสอ
เศรษฐศาสตร์
419.
6110517107
น.ส.กนกพรรณ
ลิ่มวัฒนา
วิทยาการจัดการ
420.
6111110225
น.ส.วรรษมน
พันธ์บุญมี
ศิลปศาสตร์
421.
6110610021
น.ส.จิรวรรณ
พรหมดวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
422.
6111110233
น.ส.สุทธิดา
ชัยศิริ
ศิลปศาสตร์
423.
6110610133
น.ส.เสาวลีย์
หนูรอด
ทรัพยากรธรรมชาติ
424.
6110110162
นายทิวากร
ยังอยู่
วิศวกรรมศาสตร์
425.
6110210149
น.ส.ทัซนีม
ซอรี 
วิทยาศาสตร์
426.
6111210074
น.ส.ศกลวรรณ
ชีวสุวรรณวงศ์
เศรษฐศาสตร์
427.
6111210030
นายพิชยุตม์
ตันติวิเชียร
เศรษฐศาสตร์
428.
6110613006
น.ส.เกวลี
สมเพชร
ทรัพยากรธรรมชาติ
429.
6110110436
น.ส.ศันสนีย์
เธียรโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
430.
6111210081
น.ส.พิชญธิดา
ทองเรือง
เศรษฐศาสตร์
431.
6111110119
น.ส.วราภรณ์
มณีรัตน์
ศิลปศาสตร์
432.
6111210012
นายชนนน
โรจนปฏิภาณ
เศรษฐศาสตร์
433.
6111310120
น.ส.มานิตา
เพ็ชรัตน์
นิติศาสตร์
434.
6110110489
นายสุฮัยมี
แวยูหนุ
วิศวกรรมศาสตร์
435.
6110110023
น.ส.กาญจนา
กูลเกื้อ
วิศวกรรมศาสตร์
436.
6110110115
น.ส.ณจันทร์
จำดวง
วิศวกรรมศาสตร์
437.
6111210052
นายโอฬาร
เทพหนู
เศรษฐศาสตร์
438.
6111110238
น.ส.อรพินท์
หนูแก้ว
ศิลปศาสตร์
439.
6110110446
นายศุภณัฐ
พรรณราย
วิศวกรรมศาสตร์
440.
6111214025
น.ส.สุพรรษา
อินทสโร
เศรษฐศาสตร์
441.
6110110624
น.ส.หทัยชนก
วงค์นิกร
วิศวกรรมศาสตร์
442.
6110110479
น.ส.สุมล
ยิ้มเกื้อ
วิศวกรรมศาสตร์
443.
6110517150
น.ส.สิริญญา
มะนะโส
วิทยาการจัดการ
444.
6110210263
น.ส.ปิยนันท์
อุดมศรี
วิทยาศาสตร์
445.
6010110679
นายปวรปรัชญ์
จันทรภักดีวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
446.
6111210023
น.ส.ปริชาติ
เทพนวล
เศรษฐศาสตร์
447.
6010110577
น.ส.มารีนาร์
เบ็ญโส๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
448.
6110110417
น.ส.วิลาวรรณ
คชภูมิ
วิศวกรรมศาสตร์
449.
6110110513
น.ส.อภิชญา
สุวรรณรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
450.
6010513031
นายสัพพัญญู
ชูวิรัตน์
วิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
451.
6111110211
น.ส.ปิยาพัชร
ชูจันทร์
ศิลปศาสตร์
452.
6010513043
นายชญานนท์
บุญช่วย
วิทยาการจัดการ
453.
6010110155
น.ส.ธนิสรา
กิจเวช
วิศวกรรมศาสตร์
454.
6010513041
นายเกริกเกียรติ
เหมะรักษ์
วิทยาการจัดการ
455.
6010110340
น.ส.ศริยา
สุวรรณขาว
วิศวกรรมศาสตร์
456.
6110517030
น.ส.ฐิติมณฑ์
หนูแก้ว
วิทยาการจัดการ
457.
6010110248
น.ส.เพชรรัตน์
สวัสดี
วิศวกรรมศาสตร์
458.
6010513006
นายฐิติกร
กิชัยรัมย์
วิทยาการจัดการ
459.
6111311133
น.ส.อัฟนาน
เจาะบองอ
นิติศาสตร์
460.
6110110226
นายนพณัฐ
มิตรเมือง
วิศวกรรมศาสตร์
461.
6010513014
น.ส.ธันยพร
ศรปัญญา
วิทยาการจัดการ
462.
6010110052
น.ส.จารวี
เสือเฒ่า
วิศวกรรมศาสตร์
463.
6010513019
น.ส.นุชดา
บินล่าเต๊ะ
วิทยาการจัดการ
464.
6111210006
นายจรัสพงษ์
เพ็งจันทร์
เศรษฐศาสตร์
465.
6010513030
น.ส.ศิริกมล
ซีญาดา
วิทยาการจัดการ
466.
6010110556
นายธนกฤต
ท่อทิพย์
วิศวกรรมศาสตร์
467.
6110210180
น.ส.ธิดารัตน์
ธรรมโชโต
วิทยาศาสตร์
468.
6110110135
น.ส.ณัฐณิชา
รักบำรุง
วิศวกรรมศาสตร์
469.
6110110359
น.ส.มาตา
แซ่เอี่ยว
วิศวกรรมศาสตร์
470.
6110210171
น.ส.ธัญพิชชา
ฤทธิ์เทวา
วิทยาศาสตร์
471.
6010513061
น.ส.พรทิพย์
พุฒทอง
วิทยาการจัดการ
472.
6110210559
น.ส.ญันนะห์
มะแตหะ
วิทยาศาสตร์
473.
6110110411
นายวิชิตนันทน์
ประกอบวันเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
474.
6110210355
น.ส.วชิรญาณ์
สุวรรณะ
วิทยาศาสตร์
475.
6110210610
น.ส.มุรณีย์
โตะเจะ
วิทยาศาสตร์
476.
6110210418
น.ส.ศุภิสรา
เที่ยงแท้
วิทยาศาสตร์
477.
6110512026
นายสุรยุทธ์
เพียรวุฒิกุล
วิทยาการจัดการ
478.
6110613028
น.ส.รัตนาพร
พลสวัสดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
479.
6010516001
น.ส.กนกอร
หมิและหมัน
วิทยาการจัดการ
480.
6010513021
น.ส.ปิ่นอัปสร
พัฒโน
วิทยาการจัดการ
481.
6110610079
น.ส.ปัทมาวรรณ
อินสะโร
ทรัพยากรธรรมชาติ
482.
6110110354
นายภูสิทธิ
บริสุทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
483.
6110613017
น.ส.ธีร์วรา
ศรีนิ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
484.
6111210037
นายศักดิ์กมล
สุวรรณวงศ์
เศรษฐศาสตร์
485.
6010110579
น.ส.รุจิรา
แดงนวล
วิศวกรรมศาสตร์
486.
6110210519
น.ส.อาดีละห์
มะเร๊ะ
วิทยาศาสตร์
487.
6111310129
น.ส.ลักษณพร
คำแก้ว
นิติศาสตร์
488.
6111210025
น.ส.ปิยะธิดา
ปานรักษ์
เศรษฐศาสตร์
489.
6111210028
นายพศวีร์
ประทุมพร
เศรษฐศาสตร์
490.
6111310112
นายภาณุวัฒน์
เสตะพันธ์
นิติศาสตร์
491.
6110110110
น.ส.ญาณินท์
โนสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
492.
6110210354
น.ส.วชิดา
เพชรอินทร์
วิทยาศาสตร์
493.
6110110062
น.ส.จิรัฐติกาล
ศิลปะ
วิศวกรรมศาสตร์
494.
6110110230
น.ส.นภัสสร
นาเลื่อน
วิศวกรรมศาสตร์
495.
6110613021
น.ส.เบญญาภา
ทศพล
ทรัพยากรธรรมชาติ
496.
6010513039
นายกรวิชญ์
บรภาค
วิทยาการจัดการ
497.
6110517133
น.ส.เปมิกา
วารีศรี
วิทยาการจัดการ
498.
6110610149
น.ส.กนกอร
พัชณี
ทรัพยากรธรรมชาติ
499.
6110519006
นายจิรเมธ
เพชรมณีโชติ
วิทยาการจัดการ
500.
6110210097
น.ส.ชุติกาญจน์
ตั้งขิม
วิทยาศาสตร์
501.
6110610174
น.ส.ปริยาภัทร
ชื่นทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
502.
6110110050
นายจตุมงคล
แสงพุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
503.
6110210450
น.ส.สุดารัตน์
แมะตีเมาะ
วิทยาศาสตร์
504.
6110210583
น.ส.เนตรนภา
ทองชนะ
วิทยาศาสตร์
505.
6111210045
น.ส.อนินทิตา
จันทร์เส้ง
เศรษฐศาสตร์
506.
6111210027
น.ส.พฤกจิกา
นิลลาวรรณ์
เศรษฐศาสตร์
507.
6110210019
น.ส.กัญญาณัฐ
อินทร์ดำ
วิทยาศาสตร์
508.
6110512025
นายสิรภพ
เกิดก่อ
วิทยาการจัดการ
509.
6110210006
น.ส.กนกวรรณ
กาญจนวิจิตร
วิทยาศาสตร์
510.
6111210019
น.ส.ธัญชนก
จิตต์หลัง
เศรษฐศาสตร์
511.
6111311020
น.ส.เชาว์ภา
ปรียากร
นิติศาสตร์
512.
6110110011
นายกฤษฎา
สมิทธิ์เยาวกุล
วิศวกรรมศาสตร์
513.
6110110138
น.ส.ณัฐธิญา
พุทธานุกูล
วิศวกรรมศาสตร์
514.
6111210042
น.ส.แสงเทียน
วิชัยดิษฐ
เศรษฐศาสตร์
515.
6110610107
น.ส.รุ่งรัตน์
รัตนพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
516.
6110110535
นายอัดนาน
หวาเอียด
วิศวกรรมศาสตร์
517.
6110210446
น.ส.สิโรธร
มุสิกวงษ์
วิทยาศาสตร์
518.
6110610082
น.ส.ภัควลัญชญ์
ยิ้มวัลย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
519.
6110110498
นายหัฏฐวิชย์
เกื้ออรุณ
วิศวกรรมศาสตร์
520.
6110210420
น.ส.โศรยา
แซ่อุ่ย
วิทยาศาสตร์
521.
6110613007
น.ส.เกสราพรรณ
สุวรรณโณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
522.
6111210010
นายจิรศักดิ์
แก้วเจริญ
เศรษฐศาสตร์
523.
6110210073
น.ส.เจ๊ะรายา
โต๊ะบู
วิทยาศาสตร์
524.
6110210200
น.ส.นริศรา
สาบวช
วิทยาศาสตร์
525.
6110512019
นายพุฒตาล
ธีรภาพการุณย์
วิทยาการจัดการ
526.
6111210059
นายธนกฤต
นวลปาน
เศรษฐศาสตร์
527.
6010110297
นายรวิชญ์
สุวรรณบำรุง
วิศวกรรมศาสตร์
528.
6110110414
น.ส.วิภาวี
สุภาพ
วิศวกรรมศาสตร์
529.
6110110440
นายศุภกร
แซ่ลิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
530.
6110610073
น.ส.นันทรัตน์
เกษแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
531.
6110613033
น.ส.กนกวรรณ
ทับทิมทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
532.
6110410180
น.ส.รวิภา
ส่งศรี
พยาบาลศาสตร์
533.
6110610091
น.ส.พิชชาภรณ์
บัวแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
534.
6110210627
น.ส.สุทธิดา
กิ้มขู่
วิทยาศาสตร์
535.
6110610178
นายพสิษฐ์
จุนาพงศ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
536.
6110517152
นายสุรพิชญ์
ไชยฤกษ์
วิทยาการจัดการ
537.
6110512024
นายสรรพวัศ
เลิศวีรนนทรัตน์
วิทยาการจัดการ
538.
6110110541
น.ส.อากีละห์
หอมจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
539.
6110518061
น.ส.ศิริพร
เพชรนุ่ม
วิทยาการจัดการ
540.
6110610036
น.ส.โซเฟีย
มูซอ
ทรัพยากรธรรมชาติ
541.
6110610070
น.ส.นัฐชิมา
ย่องสุ้นเจริญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
542.
6111210043
น.ส.หทัยภัทร
แซ่นุ่น
เศรษฐศาสตร์
543.
6110610053
น.ส.ณิชารีย์
สังสกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
544.
6011311059
นายพิพัฒพงศ์
อรทัย
นิติศาสตร์
545.
6111210009
นายจิตรภาณุ
ศรีหวัง
เศรษฐศาสตร์
546.
6110311321
น.ส.บุณญิสา
แซ่ลิ่ม
แพทยศาสตร์
547.
6110110089
นายชวกรณ์
อินทองคำ
วิศวกรรมศาสตร์
548.
6110110472
น.ส.สุชัญญา
อักษรเวช
วิศวกรรมศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
สามารถสมัครเพิ่มในวันที่ทำกิจกรรมได้ไหมครับ?
Chadwai13 ก.ย. 2562 20:34172.24.139.122
 • wongsakorn.s กิจกรรมรับเฉพาะคนที่สมัครผ่านเว็บเท่านั้นครับ
  18 ก.ย. 2562 11:42192.168.66.18
2
รหัส 60 ต้องไปทำเรื่องปลดล็อคทรานสคิปมั้ยคะ หรือว่าสแกนแล้วได้รับY20..เลย
Pop14 ก.ย. 2562 14:35223.24.171.1
 • เจ้าหน้าที่ ให้แจ้งหน้างานตอนเซนต์ชื่อคะ
  18 ก.ย. 2562 11:49192.168.66.22
3
ติดรายชื่อสำรองต้องไปมั้ยคะ
นางสาว19 ก.ย. 2562 15:37182.232.211.26
  สมัคร    |  จำนวนรับ  548 548

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 548
 • เพศหญิง 343
 • เพศชาย 205
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 441
 • รหัส 60 107
 • รวม 9 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์193
 • วิทยาศาสตร์105
 • แพทยศาสตร์20
 • วิทยาการจัดการ77
 • ทรัพยากรธรรมชาติ31
 • พยาบาลศาสตร์5
 • ศิลปศาสตร์17
 • นิติศาสตร์57
 • เศรษฐศาสตร์43