งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง16 ก.ย. 62, 14:55 น.4,412
 • ชื่อหน่วยงาน กองกิจการนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ
 • วันที่ 24 กันยายน 62
  ช่วงเวลา09.30 - 12.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 499 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 20 กันยายน 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2562
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  สติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  1
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมงาน

  “วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
  (Our Soul is for the Benefit of Mankind)"
  ในอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ
  ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30 น.
  รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
  โดยคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

  หมายเหตุ : นักศึกษารหัส 60 และ 62 ได้รับทรานสคริป กิจกรรมเลือกเข้าร่วม 3 หน่วยชม. ดังนี้

  1) กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และการยำเพ็ญประโยน์ จำนวน 2 หน่วยชม.

  2) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภาคภูมิใจในสถาบัน  จำนวน 1 หน่วยชม

   

  นักศึกษารหัส 61 ได้รับทรานสคริป กิจกรรมมหาวิทยาลัย Y203 จำนวน 3 หน่วยชม. 

   
  และให้นักศึกษาทุคนนำบัตรนักศึกษามาด้วย เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.00 - 09.30 น.
1.
6110210241
น.ส.ปภัชญา
เขียวย้อย 
วิทยาศาสตร์
2.
6111110082
น.ส.ปุณณดา
พัทธโน
ศิลปศาสตร์
3.
6111110146
น.ส.สรัลลักษณ์
เอื้อพงษ์พันธ์
ศิลปศาสตร์
4.
6110311330
น.ส.วิภารัตน์
ผลชนะ
แพทยศาสตร์
5.
6110311310
น.ส.ชริตา
ดำแสงสวัสดิ์
แพทยศาสตร์
6.
6111310072
น.ส.นิรชา
ยี่แพร
นิติศาสตร์
7.
6111310162
น.ส.อรณิชา
อุ่นใหม่
นิติศาสตร์
8.
6111310170
น.ส.อารียา
เหล่าสุวรรณ
นิติศาสตร์
9.
6111310110
น.ส.ภัสราภรณ์
หลักเพชร
นิติศาสตร์
10.
5910518065
น.ส.อานีรา
เปรัสมะยา
วิทยาการจัดการ
11.
5910518040
น.ส.สุรีตา
เพียรงาม
วิทยาการจัดการ
12.
5910518038
น.ส.สิริรัตน์
ดำกรั่ง
วิทยาการจัดการ
13.
5910518041
น.ส.สุไรนี
เด็นมานิ๊
วิทยาการจัดการ
14.
5911110199
น.ส.นันทวรรณ
เหมมัน
ศิลปศาสตร์
15.
5911110301
นายสิรวิชญ์
วีระธรรมโม
ศิลปศาสตร์
16.
6111010056
นายสิทธิพงศ์
สุวรรณการ
อุตสาหกรรมเกษตร
17.
6111010016
น.ส.ณิชากร
ทองแก้ว
อุตสาหกรรมเกษตร
18.
5911110279
น.ส.ศรสวรรค์
จำเริญนุสิต
ศิลปศาสตร์
19.
6110110181
นายธนวัฒน์
สันโต๊ะเส็น
วิศวกรรมศาสตร์
20.
5911110200
น.ส.นันทิยา
เพชรไชยา
ศิลปศาสตร์
21.
6111010062
น.ส.อังศุมาลี
อ่อนรักษ์
อุตสาหกรรมเกษตร
22.
6110110214
น.ส.ธีรภัทรา
สุจิตโต
วิศวกรรมศาสตร์
23.
6110210391
น.ส.วิรวรรณ
วรกิจ
วิทยาศาสตร์
24.
6110210019
น.ส.กัญญาณัฐ
อินทร์ดำ
วิทยาศาสตร์
25.
6110110092
น.ส.ช่อผกา
ชูแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
26.
6110110100
นายชิตษณุพันธ์
หวันจิ
วิศวกรรมศาสตร์
27.
6110110366
นายยาซีน
หมัดหลีเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
28.
6110110068
น.ส.เจ้าฟ้า
โสดาศรี
วิศวกรรมศาสตร์
29.
6111010052
น.ส.ศุกลรัตน์
เดชสุธรรม
อุตสาหกรรมเกษตร
30.
6111010042
น.ส.วรางคณา
ศุภรพิพัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร
31.
6110110480
น.ส.สุมาตรา
หาญพล
วิศวกรรมศาสตร์
32.
6110311320
น.ส.นริศรา
มากชูชิต
แพทยศาสตร์
33.
6110110448
น.ส.ศุภลักษณ์
ว่องวัชรกุล
วิศวกรรมศาสตร์
34.
6110110002
นายก.กก
สุวรรณพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
35.
6110210298
น.ส.ภัชริยา
อรุโณทัย
วิทยาศาสตร์
36.
6110110336
นายภาคภูมิ
หงษ์ทอง
วิศวกรรมศาสตร์
37.
6110110522
นายอมรเทพ
ปั้นวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
38.
6010518061
น.ส.นัจมีย์
หวังอีน
วิทยาการจัดการ
39.
6110110149
น.ส.ณิชกมล
อภิชาติโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
40.
5910410139
น.ส.ปวริศา
หวันสมาน
พยาบาลศาสตร์
41.
5910410137
น.ส.เบญจวรรณ
พราหมมณีวงษ์
พยาบาลศาสตร์
42.
6111311118
น.ส.มัลลิกา
ประจักษ์เลิศวิทยา
นิติศาสตร์
43.
6111311133
น.ส.อัฟนาน
เจาะบองอ
นิติศาสตร์
44.
6110110589
นายชนินทร์
หนูแสง
วิศวกรรมศาสตร์
45.
6110110014
นายกษิดิศ
บุญดำ
วิศวกรรมศาสตร์
46.
6211210056
น.ส.อมลณัฐ
เพชรสกุล
เศรษฐศาสตร์
47.
6110210322
น.ส.มาลิตา
คีรีธาร
วิทยาศาสตร์
48.
6110110467
นายสินธาดา
รัตนไชย
วิศวกรรมศาสตร์
49.
6110210350
น.ส.ลักษณพร
รัตนสุนทร
วิทยาศาสตร์
50.
6111311020
น.ส.เชาว์ภา
ปรียากร
นิติศาสตร์
51.
6110210138
น.ส.ณิชกุล
สีเพชร์
วิทยาศาสตร์
52.
6110110587
นายเจษฎา
หมาดงะ
วิศวกรรมศาสตร์
53.
6110110174
นายธนโชติ
พรบุญญานนท์
วิศวกรรมศาสตร์
54.
6110110468
น.ส.สินิทธ์อร
จันทองพูน
วิศวกรรมศาสตร์
55.
6110110080
นายชนินทร์
สินกิจเจริญชัย
วิศวกรรมศาสตร์
56.
6110110474
น.ส.สุทธิดา
รื่นฤทัย
วิศวกรรมศาสตร์
57.
6110110102
นายโชติวิทย์
อิศเรนทร์
วิศวกรรมศาสตร์
58.
6110110219
นายนครินทร์
รัตนมณี
วิศวกรรมศาสตร์
59.
6110110094
นายชัยวัฒน์
วุฒิ
วิศวกรรมศาสตร์
60.
6110110351
นายภูรินทร์
ลู่เกียง
วิศวกรรมศาสตร์
61.
6110110609
น.ส.ภีม
สัมพันธรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
62.
6110110455
นายสรวิชญ์
ไชยวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
63.
6110110237
น.ส.นันทวัน
ทองคำ
วิศวกรรมศาสตร์
64.
6110110154
นายเดชธนา
ปัตตะพัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
65.
6110110330
น.ส.ฟ้าใส
นามโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
66.
6110110558
นายอาลีฟ
ยีดะหมะ
วิศวกรรมศาสตร์
67.
6110110408
น.ส.วิกานดา
จันเสรีกร
วิศวกรรมศาสตร์
68.
6110110141
นายณัฐพล
จันทร์เจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
69.
6110110359
น.ส.มาตา
แซ่เอี่ยว
วิศวกรรมศาสตร์
70.
6110110436
น.ส.ศันสนีย์
เธียรโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
71.
6110110127
น.ส.ณัฏฐณิชา
ตี้ฮ้อ
วิศวกรรมศาสตร์
72.
6110110440
นายศุภกร
แซ่ลิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
73.
6110518053
น.ส.นรีกานต์
บุญญาภิสังขาร
วิทยาการจัดการ
74.
6110110027
นายกิตติธร
ดำอำภัย
วิศวกรรมศาสตร์
75.
6110110135
น.ส.ณัฐณิชา
รักบำรุง
วิศวกรรมศาสตร์
76.
6110110461
นายสหรัถ
นวลละออง
วิศวกรรมศาสตร์
77.
6110110218
นายธีรุตม์
ขุนชู
วิศวกรรมศาสตร์
78.
6110110507
นายอธินัท
เล่าวณิชธนกร
วิศวกรรมศาสตร์
79.
6110110171
นายธนกฤต
เอียดรา
วิศวกรรมศาสตร์
80.
6110110133
นายณัฐชานน
บุญวรรณโณ
วิศวกรรมศาสตร์
81.
6110110401
น.ส.วศินี
คงแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
82.
6110110311
นายพัชรพล
จริงจิตร
วิศวกรรมศาสตร์
83.
6010518062
น.ส.นัชปิญาพร
ผุดผ่อง
วิทยาการจัดการ
84.
6110110091
นายชวัลวิทย์
สุนทรวิทยา
วิศวกรรมศาสตร์
85.
6110110501
น.ส.หิรัญสิริ
หิรัญชัยพิพัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
86.
6110110329
น.ส.ฟ้าใส
ไชยสาลี
วิศวกรรมศาสตร์
87.
6110110221
นายนนทนง
แสงประดับ
วิศวกรรมศาสตร์
88.
6110210323
น.ส.มุกดาวรรณ
กาญสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
89.
6111311124
น.ส.วรรณนิษา
ศักดิ์สุวรรณ
นิติศาสตร์
90.
6110110488
นายสุวิจักขณ์
สุขแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
91.
6110210562
น.ส.ฐิติรัตน์
บุญรัตน์
วิทยาศาสตร์
92.
6110210159
น.ส.ธนัญญา
บุญศิริพันธ์
วิทยาศาสตร์
93.
6110210352
น.ส.ลีลาวดี
ทองสง
วิทยาศาสตร์
94.
6110110124
น.ส.ณัชชา
รัตนเดช
วิศวกรรมศาสตร์
95.
6110110101
นายโชคกตัญญู
ภู่ไพบูลย์
วิศวกรรมศาสตร์
96.
6110210415
น.ส.ศุภิสรา
ขุนไพชิต
วิทยาศาสตร์
97.
6110518060
น.ส.ศรุดา
บุญสิริธนา
วิทยาการจัดการ
98.
6110110606
น.ส.พิมพกานต์
ทองปาน
วิศวกรรมศาสตร์
99.
6110518061
น.ส.ศิริพร
เพชรนุ่ม
วิทยาการจัดการ
100.
6110110202
น.ส.ธัญทิพ
ประชารักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
101.
6110110040
นายโกเมศ
ทองประทีป
วิศวกรรมศาสตร์
102.
6110110086
น.ส.ชลธิชา
เหล่าอุดม
วิศวกรรมศาสตร์
103.
6110210273
น.ส.พรพิมล
อินทวาส
วิทยาศาสตร์
104.
6110110515
นายอภิวัฒน์
ขุนดำ
วิศวกรรมศาสตร์
105.
6110210339
น.ส.รวิสรา
ศรีสัมฤทธิ์
วิทยาศาสตร์
106.
5911110217
นายประโยชน์
ชาติวัฒนธรรม
ศิลปศาสตร์
107.
6110210607
น.ส.ภาพิมล
ขวัญเจริญ
วิทยาศาสตร์
108.
6110110185
น.ส.ธนัญญา
กฤติยารัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
109.
6110210173
น.ส.ธัญศิรัตน์
วงศ์ศิลป์
วิทยาศาสตร์
110.
6110110056
น.ส.จิดาภา
เอียดนุ่น
วิศวกรรมศาสตร์
111.
6110210227
น.ส.นิสรีน
หมัดอะดั้ม
วิทยาศาสตร์
112.
6110210487
นายอนุรักษ์
เสดสัน
วิทยาศาสตร์
113.
6110110491
น.ส.เสาวณีย์
คลิ้งขลิบ
วิศวกรรมศาสตร์
114.
6110110305
น.ส.พนิดา
ชูทอง
วิศวกรรมศาสตร์
115.
6110210402
น.ส.ศศิมาภรณ์
อำพวัน
วิทยาศาสตร์
116.
6110210554
นายชวิศ
จันทร์ศิริ
วิทยาศาสตร์
117.
6110210422
น.ส.สกุณา
มากละเอียด
วิทยาศาสตร์
118.
6110210242
น.ส.ปภาดา
ยอดสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
119.
6110210439
นายสิรวิชญ์
ทองพันธ์
วิทยาศาสตร์
120.
6110210002
น.ส.ขวัญกมล
นิ่มโอ
วิทยาศาสตร์
121.
6110210035
น.ส.กุลวานีย์
ปาทาน
วิทยาศาสตร์
122.
6110210380
น.ส.วาทิตยา
สร้อยเสริมทรัพย์
วิทยาศาสตร์
123.
6110518059
น.ส.วิรชา
น้อยมูสิก
วิทยาการจัดการ
124.
6110110586
นายจิตต์วิสุทธิ์
น้อยสร้าง
วิศวกรรมศาสตร์
125.
6110210111
น.ส.ญาตาวี
ชูบัวทอง
วิทยาศาสตร์
126.
6110210437
นายสิทธินนท์
เอื้ออังกูรศิริ
วิทยาศาสตร์
127.
6110210213
น.ส.นันทัชพร
พูนสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
128.
6110518021
น.ส.นภัสสร
พรหมพฤกษ์
วิทยาการจัดการ
129.
6110210381
นายวาริจญ์
ปากบารา
วิทยาศาสตร์
130.
6110518026
น.ส.ปิ่นขวัญ
หนูพิจิตร์
วิทยาการจัดการ
131.
6110518006
น.ส.จันทิมา
ทวีรัตน์
วิทยาการจัดการ
132.
6110110457
นายสรวิศ
ซุ่นสั้น
วิศวกรรมศาสตร์
133.
6110518030
น.ส.แพรวรุ่ง
ว่องสกุล
วิทยาการจัดการ
134.
6110518034
น.ส.วรรณพร
ชุมภูประสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
135.
6110210009
น.ส.กรภัทร์
มาศเมฆ
วิทยาศาสตร์
136.
6110518003
น.ส.กัญญาภัค
ผุสดี
วิทยาการจัดการ
137.
6110518055
น.ส.นัจญมี
ณ แฉล้ม
วิทยาการจัดการ
138.
6111810001
น.ส.จิรรัตน์
กวดขัน
ยาลัยนานาชาติ
139.
6110518032
นายภูริช
สุวรรณขาว
วิทยาการจัดการ
140.
6110210164
นายธราเทพ
บัวเพชร
วิทยาศาสตร์
141.
6110518031
น.ส.ฟอลริด้า
ยะมันยะ
วิทยาการจัดการ
142.
6110210482
น.ส.อนัญญา
บุญศรี
วิทยาศาสตร์
143.
6110518009
น.ส.ชญานิศ
จักษุกรรณ์
วิทยาการจัดการ
144.
6110110393
น.ส.วรรัตน์
บุญเพ็ชร์
วิศวกรรมศาสตร์
145.
6110210156
นายธนภัทร
ศรีเดช
วิทยาศาสตร์
146.
6110513020
น.ส.วิรัญชนา
มานะศิริพันธุ์
วิทยาการจัดการ
147.
6111810003
นายธัญกร
กฤษณาสีนวล
ยาลัยนานาชาติ
148.
6110210569
นายธนิสร์พงศ์
หลีเส็น
วิทยาศาสตร์
149.
6110518054
น.ส.นัจจิมา
ศรีอาหมัด
วิทยาการจัดการ
150.
6111110044
น.ส.ญาณิศา
แก้วมณี
ศิลปศาสตร์
151.
6110517143
น.ส.วิไลลักษณ์
ทรัพย์เศวตพล
วิทยาการจัดการ
152.
6111810004
นายนราธิป
สันสาคร
ยาลัยนานาชาติ
153.
6110210488
น.ส.อภิชญา
สองเมือง
วิทยาศาสตร์
154.
6110610125
น.ส.สุภนิดา
เลิศณรงค์
ทรัพยากรธรรมชาติ
155.
6110518066
น.ส.อารียา
พลเพชร
วิทยาการจัดการ
156.
6110518028
นายพีรพัฒน์
คีรีธรรม
วิทยาการจัดการ
157.
6110518033
น.ส.วรดา
สุดมาส
วิทยาการจัดการ
158.
6110210458
น.ส.สุพิชญา
พรหมสมบูรณ์
วิทยาศาสตร์
159.
6110518040
น.ส.สหัสวรรษ
พลหาญ
วิทยาการจัดการ
160.
6110518010
น.ส.ชื่นนภา
แซ่อึ่ง
วิทยาการจัดการ
161.
6110518002
น.ส.กัญจนา
ฤทธิ์โต
วิทยาการจัดการ
162.
6110517021
น.ส.ชลพร
หมื่นทอง
วิทยาการจัดการ
163.
6110210012
น.ส.กฤติกา
เพชรโชติ
วิทยาศาสตร์
164.
6110210460
น.ส.สุภาพร
พลเกษตร
วิทยาศาสตร์
165.
6110517161
น.ส.อิสริยาภรณ์
ถาวรมาศ
วิทยาการจัดการ
166.
6110210354
น.ส.วชิดา
เพชรอินทร์
วิทยาศาสตร์
167.
6110518015
นายติณณภพ
รักเกตุ
วิทยาการจัดการ
168.
6110517044
น.ส.ธัญวรัตน์
เอ่งฉ้วน
วิทยาการจัดการ
169.
6110210236
น.ส.นูฮา
พันธ์สามารถ
วิทยาศาสตร์
170.
6110210304
นายภาณุพงศ์
เชตวัน
วิทยาศาสตร์
171.
6110210045
นายคณิน
แซ่ฮ่อ
วิทยาศาสตร์
172.
6110210385
น.ส.วิภาดา
พลด้วง
วิทยาศาสตร์
173.
6110518027
น.ส.พรรณวสี
ศรีวุ่น
วิทยาการจัดการ
174.
6110517158
น.ส.อาทิตยา
เชื้อบ้านเกาะ
วิทยาการจัดการ
175.
6110210449
น.ส.สุชานันท์
เนียมสกุล
วิทยาศาสตร์
176.
6110210172
น.ส.ธัญลักษณ์
ยิ้มเกื้อ
วิทยาศาสตร์
177.
6110210053
น.ส.จิภากานต์
ไกรษร
วิทยาศาสตร์
178.
6110210254
น.ส.ปัทมพร
วุ่นชุม
วิทยาศาสตร์
179.
6110210565
น.ส.ณัฐธิดา
จันทภาโส
วิทยาศาสตร์
180.
6110518062
น.ส.ศิวาพร
บุญอุดร
วิทยาการจัดการ
181.
6110210299
น.ส.ภัททิยา
พลทองหลาง
วิทยาศาสตร์
182.
6110210355
น.ส.วชิรญาณ์
สุวรรณะ
วิทยาศาสตร์
183.
6110517073
น.ส.เพ็ญศิริ
แกล้ววาที
วิทยาการจัดการ
184.
6110515055
น.ส.สาธิกาญจน์
สุขโณ
วิทยาการจัดการ
185.
6110610128
น.ส.สุมิตรา
แก้วโชติรุ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
186.
6110210180
น.ส.ธิดารัตน์
ธรรมโชโต
วิทยาศาสตร์
187.
6110210128
น.ส.ณัฐพร
สมเปลี่ยน
วิทยาศาสตร์
188.
6110210029
น.ส.กิตติ์ธิดา
เรียบร้อย
วิทยาศาสตร์
189.
6110517024
น.ส.ชิดชนก
เชื้อพราหมณ์
วิทยาการจัดการ
190.
6110110209
นายธีรชาติ
ขุนชู
วิศวกรรมศาสตร์
191.
6110517119
น.ส.ชนัสนันท์
แก้วเป็นติ
วิทยาการจัดการ
192.
6110210171
น.ส.ธัญพิชชา
ฤทธิ์เทวา
วิทยาศาสตร์
193.
6110517082
น.ส.ลักษณพร
ธนพัฒน์ศิริ
วิทยาการจัดการ
194.
6111810002
นายธนันท์ชัย
สิทธิพรพันธ์
ยาลัยนานาชาติ
195.
6111810008
นายวิวรรธน์
แก้วอ่อน
ยาลัยนานาชาติ
196.
6110210070
น.ส.เจนจิรา
แป้นนวล
วิทยาศาสตร์
197.
6110610226
น.ส.พิมพ์พิชญา
ช่วยพิชัย
ทรัพยากรธรรมชาติ
198.
6110610169
น.ส.ธัญลักษณ์
ต่วนมิหน้า
ทรัพยากรธรรมชาติ
199.
6110518051
น.ส.ณัฐมน
กิจจาสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
200.
6110110528
นายอรัญ
เร๊ะดุมหลี
วิศวกรรมศาสตร์
201.
6111810005
น.ส.ปิยากร
ดิสสระ
ยาลัยนานาชาติ
202.
6110519004
นายกิตติภพ
ศุภฤกษ์สถาวร
วิทยาการจัดการ
203.
6110210432
น.ส.สายน้ำผึ้ง
อำนวยพูนสุข
วิทยาศาสตร์
204.
6110110230
น.ส.นภัสสร
นาเลื่อน
วิศวกรรมศาสตร์
205.
6110210524
นายอานนท์
เก้าแสง
วิทยาศาสตร์
206.
6111210061
น.ส.ธันย์ชนก
ทองดวง
เศรษฐศาสตร์
207.
6110210083
นายชนายุทธ
หีบเพ็ชร
วิทยาศาสตร์
208.
6110110627
น.ส.อัญรัตน์
สุขเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
209.
6111810009
น.ส.อภิสรา
คมคาย
ยาลัยนานาชาติ
210.
6110210028
น.ส.กานต์พิชชา
แตงทอง
วิทยาศาสตร์
211.
6110110049
น.ส.คุลิกา
พาหุการ
วิศวกรรมศาสตร์
212.
6110110331
นายฟาฮัด
บุญหยาด
วิศวกรรมศาสตร์
213.
6110210611
นายยศสรัล
ราชูพิมล
วิทยาศาสตร์
214.
6110210456
น.ส.สุนิสา
เทพฉิม
วิทยาศาสตร์
215.
6110210409
น.ส.ศุจีภรณ์
ใหม่คง
วิทยาศาสตร์
216.
6110110314
น.ส.พัทธิรา
มนต์แก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
217.
6110210127
นายณัฐพงศ์
หน่อนารถ
วิทยาศาสตร์
218.
6110110045
นายคริษฐ์
สุวลักษณ์
วิศวกรรมศาสตร์
219.
6110518022
น.ส.นวพร
วรรณดี
วิทยาการจัดการ
220.
6110210201
น.ส.นฤภร
แก้วคีรี
วิทยาศาสตร์
221.
6110210498
น.ส.อรวรรณ
พราหมพันธ์
วิทยาศาสตร์
222.
6110518019
นายธีรพัฒน์
ทองสงฆ์
วิทยาการจัดการ
223.
6110110024
น.ส.กาญจนา
ทองกอบ
วิศวกรรมศาสตร์
224.
6110110268
น.ส.เบญจวรรณ
ฮั่นบุญศรี
วิศวกรรมศาสตร์
225.
6110110251
น.ส.นิสาชล
ขวัญอยู่
วิศวกรรมศาสตร์
226.
6110110232
นายนรากร
หมานหมุ้ย
วิศวกรรมศาสตร์
227.
6110518011
น.ส.ซัลมา
ขุนแทน
วิทยาการจัดการ
228.
6110210310
นายภิรมย์
ภควานนท์
วิทยาศาสตร์
229.
6110110479
น.ส.สุมล
ยิ้มเกื้อ
วิศวกรรมศาสตร์
230.
6110110047
น.ส.คีตนันท์
ไชยวงค์แก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
231.
6110515002
น.ส.กรรณาภรณ์
อินทะจักร์
วิทยาการจัดการ
232.
6110110445
นายศุภกิตติ์
พุฒสกุล
วิศวกรรมศาสตร์
233.
6110210408
น.ส.ศิโรรัตน์
ไชยสวนแก้ว
วิทยาศาสตร์
234.
6110210216
น.ส.นาดียา
หวันอะหลี
วิทยาศาสตร์
235.
6111310172
น.ส.อุไรลักษณ์
คงเมือง
นิติศาสตร์
236.
6110210376
นายวัชระ
โตสมบัติ
วิทยาศาสตร์
237.
6110210278
น.ส.พัชริดา
ชื่นจิต
วิทยาศาสตร์
238.
6110210319
น.ส.มัทณา
อ่อนรอด
วิทยาศาสตร์
239.
6110110413
น.ส.วิภาดา
คงรอด
วิศวกรรมศาสตร์
240.
6110110150
น.ส.ณิชากร
ฤดีใจ
วิศวกรรมศาสตร์
241.
6110110531
นายออมสิน
รัตนูปการ
วิศวกรรมศาสตร์
242.
6110110625
น.ส.หทัยรัตน์
ภูมิศิริสวัสดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
243.
6110518050
นายชวินวิชญ์
ถาวรวิสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
244.
6110110400
นายวศิน
เชาว์บวร
วิศวกรรมศาสตร์
245.
6110210392
น.ส.วิลาสินี
หนูสุข
วิทยาศาสตร์
246.
6110210184
นายธีรภัทร
วนโชติตระกูล
วิทยาศาสตร์
247.
6110110615
น.ส.วรัญญา
ถิตย์ประเสริฐ
วิศวกรรมศาสตร์
248.
6110110456
นายสรวิชญ์
สุรชัยสติกุล
วิศวกรรมศาสตร์
249.
6110110354
นายภูสิทธิ
บริสุทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
250.
6110110423
นายวุฒิภัทร
สังข์ทอง
วิศวกรรมศาสตร์
251.
6110110463
นายสัณห์พิชญ์
ซู
วิศวกรรมศาสตร์
252.
6111310038
น.ส.ณัฏฐณิชา
โหทอง
นิติศาสตร์
253.
6110110222
นายนนทพัทธ์
คชฤทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
254.
6111310108
น.ส.ภัทรวดี
คำคง
นิติศาสตร์
255.
6110110186
นายธนัย
ด้วงแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
256.
6110110321
นายพีรกานต์
บุญศรี
วิศวกรรมศาสตร์
257.
6110210237
น.ส.เนตรนภา
ถมทอง
วิทยาศาสตร์
258.
6111310093
นายพัชรภูมิ
นมรักษ์
นิติศาสตร์
259.
6110110238
นายนันทิพัฒน์
พันธรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
260.
6110210224
นายนิรันดร์
มะกาเจ
วิทยาศาสตร์
261.
6110210136
นายณัฐวุฒิ
โบบทอง
วิทยาศาสตร์
262.
6110210451
น.ส.สุทธิกานต์
อ่องรุ่งเรือง
วิทยาศาสตร์
263.
6110210052
น.ส.จินดาพร
สระเลิศ
วิทยาศาสตร์
264.
6110110204
น.ส.ธัญวรัตม์
ทองมี
วิศวกรรมศาสตร์
265.
6111310099
น.ส.พิชญา
แพรกหา
นิติศาสตร์
266.
6110110210
นายธีรโชติ
ชูสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
267.
6110110485
น.ส.สุวรรณดี
หนูสม
วิศวกรรมศาสตร์
268.
6110513023
น.ส.ศุภิสรา
เอี่ยมศิริ
วิทยาการจัดการ
269.
6110513007
น.ส.ณัฐภรณ์
ยังแก้ว
วิทยาการจัดการ
270.
6110210576
น.ส.นัสรีนา
เส็นหล๊ะ
วิทยาศาสตร์
271.
6110110614
น.ส.โรสลีนาร์
โตะแปเราะ
วิศวกรรมศาสตร์
272.
6110210347
น.ส.รูหะนา
หรีมโต๊ะสัน
วิทยาศาสตร์
273.
6110210412
นายศุภมงคล
มีชู
วิทยาศาสตร์
274.
6110110313
นายพัฒน์ธนดล
เกตุแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
275.
6010210537
นายพรชัย
ชัยทอง
วิทยาศาสตร์
276.
6110110564
นายเอกราชันย์
สงจวง
วิศวกรรมศาสตร์
277.
6110515061
นายเสฏฐวุฒิ
ตัญจะโร
วิทยาการจัดการ
278.
6110610031
นายรณกร
รัตนสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
279.
6110110180
นายธนภัทร
หาญสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
280.
6110110059
นายจิรโรจน์
ทับเที่ยง
วิศวกรรมศาสตร์
281.
6110518012
น.ส.ซูฮัยดา
บินต่วน
วิทยาการจัดการ
282.
6110518029
น.ส.เพชรรุ้ง
เหลี่ยมสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
283.
6110110223
นายนนธวัช
ด้วงคำสี
วิศวกรรมศาสตร์
284.
6110513013
น.ส.ปวิชญา
เสนาวัลย์
วิทยาการจัดการ
285.
6110518067
น.ส.ซิมยา
สาเมาะยูโซ๊ะ
วิทยาการจัดการ
286.
6110110611
นายรัฐฉัตร
คงกะพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
287.
6110110376
นายรัชชกานต์
บริรักษ์กิจดำรง
วิศวกรรมศาสตร์
288.
6110518018
น.ส.ธันย์ชนก
ปิ่นทองพันธ์
วิทยาการจัดการ
289.
6110515065
น.ส.กัลยณัฏฐ์
วงศ์ว่องตระกูล
วิทยาการจัดการ
290.
6110110420
นายวุฒิกรณ์
เกษแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
291.
6110110427
นายศรัณย์
ชีวรัชชานนท์
วิศวกรรมศาสตร์
292.
6110110608
นายภควัต
คงดี
วิศวกรรมศาสตร์
293.
6111310131
น.ส.วริษฐา
บัลลังค์
นิติศาสตร์
294.
6110110115
น.ส.ณจันทร์
จำดวง
วิศวกรรมศาสตร์
295.
6110513008
น.ส.ธนพร
เคยคุ้มครอง
วิทยาการจัดการ
296.
6110515014
น.ส.ชลิดา
มะโนมัย
วิทยาการจัดการ
297.
6110513026
น.ส.สิริยากร
ธมามิตร
วิทยาการจัดการ
298.
6110110074
น.ส.ชนกนาฏ
อ่อนทอง
วิศวกรรมศาสตร์
299.
6110210618
นายวัสมี
จาหลง
วิทยาศาสตร์
300.
6110110524
น.ส.อรยา
สกูลหรัง
วิศวกรรมศาสตร์
301.
6110110136
น.ส.ณัฐณิชา
ศรีสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
302.
6110210186
นายนครินทร์
เจริญคำ
วิทยาศาสตร์
303.
6111310026
น.ส.ชญานิศ
ทองเกื้อ
นิติศาสตร์
304.
6110515087
นายพีรภัทร
ดำจันทร์
วิทยาการจัดการ
305.
6110110039
น.ส.แก้วตา
สุดสาคร
วิศวกรรมศาสตร์
306.
6110210282
นายพิรุณพงษ์
มหาสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
307.
6110110512
น.ส.อนุสรา
สุดเสียงแจ้ว
วิศวกรรมศาสตร์
308.
6111310076
น.ส.บงกช
กาญจนานทีพงศ์
นิติศาสตร์
309.
6110110165
นายเทพไท
บุญชูศรี
วิศวกรรมศาสตร์
310.
6111310048
น.ส.พลอยณัฐชาส์
หนูสม
นิติศาสตร์
311.
6111310025
น.ส.เจนนภา
สระอุรัมย์
นิติศาสตร์
312.
6110517148
นายสิทธิพร
เพ็งชัย
วิทยาการจัดการ
313.
6110110012
นายกฤษฏ์
ชัยจิต
วิศวกรรมศาสตร์
314.
6110110114
น.ส.ฑิตยา
พัฒนจร
วิศวกรรมศาสตร์
315.
6110518048
น.ส.คณภรณ์
แซ่ว่อง
วิทยาการจัดการ
316.
6110110543
น.ส.อาซีซะฮ์
จันโส๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
317.
6110517036
น.ส.ณิชชา
กุญช์วรรณ์
วิทยาการจัดการ
318.
6110110207
น.ส.ธิดารัตน์
พรมนุ่น
วิศวกรรมศาสตร์
319.
6110513030
น.ส.สุวรีย์
ศรีสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
320.
6110110120
น.ส.ณภัทรศิริ
หลังลีงู
วิศวกรรมศาสตร์
321.
6110110373
นายรักกวี
บุหงาชาติ
วิศวกรรมศาสตร์
322.
6110515004
น.ส.กัลยกร
วิไลรัตน์
วิทยาการจัดการ
323.
6110512010
น.ส.ทิฆัมพร
พิณสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
324.
6111310167
น.ส.อาคิรา
ห้าวหาญ
นิติศาสตร์
325.
6111310160
น.ส.หทัยชนก
ฉ้วนกลิ่น
นิติศาสตร์
326.
6110110334
นายภัทรพงศ์
ลิ่มเพชรเดชพงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
327.
6110110211
นายธีรภัทร
ขวดใส
วิศวกรรมศาสตร์
328.
6110518068
น.ส.สัลมา
นิยมเดชา
วิทยาการจัดการ
329.
6110110228
น.ส.นภัสกร
ภูเงินอ่อน
วิศวกรรมศาสตร์
330.
6110515075
น.ส.ธนัญญา
ชายเพ็ชรแก้ว
วิทยาการจัดการ
331.
6110518065
น.ส.สุปวีณ์
จงถนอมวิวัฒน์
วิทยาการจัดการ
332.
6110610003
นายกฤษฎา
สุภเพียร
ทรัพยากรธรรมชาติ
333.
6110210055
นายจิรยุทธ
เกษมสุข
วิทยาศาสตร์
334.
6110210017
นายกษิดิส
สังข์สุวรรณ
วิทยาศาสตร์
335.
6110610197
นายศตวรรษ
วังสระปราบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
336.
6110110067
น.ส.เจนติรา
จันทร์แก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
337.
6110210235
น.ส.นูรูลมุมีนะห์
เจ๊ะเด็ง
วิทยาศาสตร์
338.
6111310094
น.ส.พัชริดา
รอดขาว
นิติศาสตร์
339.
6111310028
น.ส.ชนัตตา
ฤทธิบูรณ์
นิติศาสตร์
340.
6111310081
น.ส.ปรัชญาวดี
วรรณจันทร์
นิติศาสตร์
341.
6110514018
นายปองเทพ
เลิศธนะแสงธรรม
วิทยาการจัดการ
342.
6110110159
น.ส.ทัศนา
ถาวรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
343.
6111310020
น.ส.จินต์จุฑา
รอดสงค์
นิติศาสตร์
344.
6110110288
น.ส.ปิยะฉัตร
ถาวรสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
345.
6110110494
น.ส.หนึ่งณัฐยา
อดิศัยพิตรากูล
วิศวกรรมศาสตร์
346.
6111310148
น.ส.สโรชา
ฆังคะ
นิติศาสตร์
347.
6110515098
นายวันลุตฟีย์
บากา
วิทยาการจัดการ
348.
6110515015
นายชานน
ฟองเกิด
วิทยาการจัดการ
349.
6110610105
นายรัชพล
ศรีสวัสดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
350.
6111310113
นายภาณุวิชญ์
สุขคุ้ม
นิติศาสตร์
351.
6110515023
น.ส.ณัฐธิดา
ปลอดมณี
วิทยาการจัดการ
352.
6110512016
น.ส.บุปผารัตน์
สิขิวัฒน์
วิทยาการจัดการ
353.
6110410087
น.ส.วรรณวิภา
ม่องพร้า
พยาบาลศาสตร์
354.
6110410185
นายวรวิทย์
หะยีแสนูสี
พยาบาลศาสตร์
355.
6110210465
นายสุรภัสร์พงศ์
ไชยศรี
วิทยาศาสตร์
356.
6110514013
นายธรรมาธิปต์
พุทธหุน
วิทยาการจัดการ
357.
6110512023
น.ส.ศิริลักษณ์
ณ อาภรณ์
วิทยาการจัดการ
358.
6110610096
นายภานุพงศ์
ไหมเหลือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
359.
6111311113
น.ส.ปิยะธิดา
ประทุมคำ
นิติศาสตร์
360.
6110210371
นายวรินทร
คงยะฤทธิ์
วิทยาศาสตร์
361.
6110512004
น.ส.จันทกานต์
ทองนวล
วิทยาการจัดการ
362.
6110512057
น.ส.ศุภสร
เหลืองหิรัญวุฒิ
วิทยาการจัดการ
363.
6110210071
นายเจฟฟี่
ดาโต๊ะ
วิทยาศาสตร์
364.
6110610166
นายธนพงศ์
บุญแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
365.
6111010021
น.ส.นภสร
ล้วนมณี
อุตสาหกรรมเกษตร
366.
6110515038
น.ส.ประกายกานต์
รักรุย
วิทยาการจัดการ
367.
6110210095
น.ส.ชาลินี
รัตนพงศ์
วิทยาศาสตร์
368.
6110515090
น.ส.รุ้งกินน้ำ
นามตาปี
วิทยาการจัดการ
369.
6111311103
นายธนัช
สวัสดิสุข
นิติศาสตร์
370.
6110514001
นายกฤตภาส
บุญเพชร
วิทยาการจัดการ
371.
6110515078
น.ส.ธิดารัตน์
ปลอดสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
372.
6110610058
นายธนัชชา
เหตุทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
373.
6110515079
น.ส.นริศา
นวลละออง
วิทยาการจัดการ
374.
6110311315
นายเดชดนู
แก้วมณี
แพทยศาสตร์
375.
6110210561
น.ส.ญาณิศา
วงศ์พายัพไพบูลย์
วิทยาศาสตร์
376.
6110110470
นายสิรภพ
เหรียญมโนรมย์
วิศวกรรมศาสตร์
377.
6110210656
น.ส.ฮีลา
อูเซ็ง
วิทยาศาสตร์
378.
6110210435
นายสิทธิชัย
ปุคลิต
วิทยาศาสตร์
379.
6110610205
นายสุทธิรักษ์
ชุมทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
380.
6110110517
นายอภิศักดิ์
สุปัตติ
วิศวกรรมศาสตร์
381.
6110515041
น.ส.ปัณฑิตา
เจษฎานุรักษ์
วิทยาการจัดการ
382.
6111311002
น.ส.กนกพร
อัมพวัน
นิติศาสตร์
383.
6110610210
นายอลงกรณ์
พรหมจรรย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
384.
6110210373
น.ส.วริศรา
พิสุทธิ์เธียร
วิทยาศาสตร์
385.
6110515057
น.ส.ภัสสรา
ผิวงาม
วิทยาการจัดการ
386.
6110610113
นายวัชรา
คำศรีสุข
ทรัพยากรธรรมชาติ
387.
6110210093
นายชัยชาญ
เทพพรหม
วิทยาศาสตร์
388.
6110515063
น.ส.อัฐจรีพร
บรรจงช่วย
วิทยาการจัดการ
389.
6110210532
น.ส.อาศิมน
สงสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
390.
6110518020
นายธีรเมธ
บัวสม
วิทยาการจัดการ
391.
6110110046
นายคันธารัตน์
หมวดชนะ
วิศวกรรมศาสตร์
392.
6110210457
น.ส.สุพิชญา
ขวัญสว่าง
วิทยาศาสตร์
393.
6110210428
นายสหศาสตร์
คำอ่าง
วิทยาศาสตร์
394.
6110311324
น.ส.ภูมิรัตน์
บุญแก้ว
แพทยศาสตร์
395.
6110410122
น.ส.อัสมาอ์
รักและ
พยาบาลศาสตร์
396.
6110210633
น.ส.โสภิตา
มานะรุ่งเรือง
วิทยาศาสตร์
397.
6110210065
น.ส.จุฑามาศ
ศรีจันทร์
วิทยาศาสตร์
398.
6110311323
น.ส.ภัศรา
เจริญภักดี
แพทยศาสตร์
399.
6110311301
น.ส.จารุพรรณ
บริรักษ์พัฒนกุล
แพทยศาสตร์
400.
6110210256
น.ส.ปัทมวรรณ
ชูสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
401.
6110311302
น.ส.ณัฏฐณิชา
ถีราวุฒิ
แพทยศาสตร์
402.
6110311311
น.ส.ชุติกาญจน์
เพชรสีเงิน
แพทยศาสตร์
403.
6110311305
น.ส.กนกพร
กาญจนประทุม
แพทยศาสตร์
404.
6110311327
น.ส.รตนชล
วราพงษ์ลิขิต
แพทยศาสตร์
405.
6110210084
น.ส.ชนิกานต์
เกิดกัน
วิทยาศาสตร์
406.
6110311314
น.ส.ณัฐชนัน
ธรรมรัตน์
แพทยศาสตร์
407.
6110110151
น.ส.ณิชาภัทร
สุขรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
408.
6110410111
น.ส.หุพาภรณ์
เบ็ญจาภรณ์
พยาบาลศาสตร์
409.
6110610136
นายอภิสิทธิ์
เพ็งสวัสดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
410.
6110517099
น.ส.สุพรรษา
แซ่เซียว
วิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
411.
6110517072
น.ส.พิมศิริ
ตาเหร์
วิทยาการจัดการ
412.
6111310130
น.ส.ลิต้า
สันบู
นิติศาสตร์
413.
6110517012
น.ส.จารุภา
อุ่นเวสสกุล
วิทยาการจัดการ
414.
6110515009
น.ส.จิรประภา
จุรุพันธ์
วิทยาการจัดการ
415.
6110110215
นายธีรเมธ
เฉี้ยนเงิน
วิศวกรรมศาสตร์
416.
6110517040
น.ส.ธนัชชา
ข่ายม่าน
วิทยาการจัดการ
417.
6110110509
นายอนิรุต
บวชชุม
วิศวกรรมศาสตร์
418.
6110210013
นายกฤติน
คนึง
วิทยาศาสตร์
419.
6110311309
นายชยุตม์
ประชุมทอง
แพทยศาสตร์
420.
6110210478
นายอดิศักดิ์
อนุกูลอนันต์
วิทยาศาสตร์
421.
6110311318
นายธัญญรัตน์
พงศ์ภัณฑารักษ์
แพทยศาสตร์
422.
6110610042
น.ส.ณัฐชยา
ยาหมิ้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
423.
6110210096
น.ส.ชุติกาญจน์
แซ่เตี้ย
วิทยาศาสตร์
424.
6110515044
น.ส.พิชญธิดา
ราชสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
425.
6110311303
น.ส.นิสรีน
ยานัยฮับ
แพทยศาสตร์
426.
6110210485
นายคณาทร
ศรีกาญจน์
วิทยาศาสตร์
427.
6110210608
นายภาสวี
สุวรรณโณ
วิทยาศาสตร์
428.
6110210543
นายกฤตพจน์
วิลาวรณ์
วิทยาศาสตร์
429.
6110515048
นายเมธาวัฒน์
ทิพย์มณี
วิทยาการจัดการ
430.
6110110179
นายธนภัทธ
จันทนะ
วิศวกรรมศาสตร์
431.
6110515058
น.ส.สุพิชชา
ดิสสระ
วิทยาการจัดการ
432.
6110515016
นายชาเฮท อับดุล
อาหัท
วิทยาการจัดการ
433.
6110515001
น.ส.กนกวรรณ
สมศิริ
วิทยาการจัดการ
434.
6110515039
น.ส.ปรีดา
ศรีอ่อน
วิทยาการจัดการ
435.
6110110201
น.ส.ธัญญาเรศ
ประทุมเทศ
วิศวกรรมศาสตร์
436.
6110110419
นายวีรภัทร
ศรีเมือง
วิศวกรรมศาสตร์
437.
6110110388
นายวรธันย์
ส่งสมใจ
วิศวกรรมศาสตร์
438.
6110610001
น.ส.กนกวรรณ
มะณี
ทรัพยากรธรรมชาติ
439.
6110517128
น.ส.นาเดีย
บะอู
วิทยาการจัดการ
440.
6110311332
นายแวอับดุลเลาะห์
ปาลายา
แพทยศาสตร์
441.
6110517127
น.ส.นริศษา
รัตะนอง
วิทยาการจัดการ
442.
6110210365
นายวรวุฒิ
จึ่งจรูญ
วิทยาศาสตร์
443.
6110517042
น.ส.ธมนวรรณ
ภู่กลาง
วิทยาการจัดการ
444.
6110515066
น.ส.อาทิตยา
ดวงสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
445.
6110517019
น.ส.จุฬาลักษณ์
จินาวงศ์
วิทยาการจัดการ
446.
6110610106
นายรัฐพงศ์
โลหะผล
ทรัพยากรธรรมชาติ
447.
6110515047
น.ส.มัชฌิมา
ชูหนู
วิทยาการจัดการ
448.
6110515011
น.ส.เจนจิรา
หลำหลี
วิทยาการจัดการ
449.
6110517014
น.ส.จิตสุภา
นาวีว่อง
วิทยาการจัดการ
450.
6110110085
น.ส.ชลธิชา
นุ่นสงค์
วิศวกรรมศาสตร์
451.
6110517035
น.ส.ณัฐริกา
ขวดแก้ว
วิทยาการจัดการ
452.
6110515032
น.ส.นฤมล
เพชรมะณี
วิทยาการจัดการ
453.
6110610030
น.ส.ชลธิชา
ทองเพชร
ทรัพยากรธรรมชาติ
454.
6110110432
น.ส.ศศิปรียา
จินดารัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
455.
6110110358
น.ส.มัลลิกา
สีรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
456.
6110110332
น.ส.ฟิรดาวส์
เจะนิ
วิศวกรรมศาสตร์
457.
6110517112
น.ส.กุลวานีย์
อุเซ็ง
วิทยาการจัดการ
458.
6110517064
น.ส.พรชนิตว์
โพธิ์วิเชียร
วิทยาการจัดการ
459.
6110515081
น.ส.นูรอัยนีย์
หวันหมะ
วิทยาการจัดการ
460.
6110517123
น.ส.ฐณิกาญน์
เทศเขร็ม
วิทยาการจัดการ
461.
6110515005
น.ส.กานต์ชนิต
โสพิกุล
วิทยาการจัดการ
462.
6110110590
นายชัชพงษ์
นบนอบ
วิศวกรรมศาสตร์
463.
6110515036
น.ส.นิรมล
เพ็ญจันทร์
วิทยาการจัดการ
464.
6110610049
นายณัฐวุฒิ
แก้วยวน
ทรัพยากรธรรมชาติ
465.
6110517049
น.ส.นรุพร
เกษตรสมบูรณ์
วิทยาการจัดการ
466.
6110517129
น.ส.นาเดีย
บุญทวี
วิทยาการจัดการ
467.
6110610202
นายสาธิต
แซ่ภู่
ทรัพยากรธรรมชาติ
468.
6110515026
นายธนธัช
ภานุศิริวัฒนา
วิทยาการจัดการ
469.
6110610179
นายพันธเวทย์
ชัยภักดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
470.
6110210313
นายภูมินทร์
พงศ์นุรักษ์
วิทยาศาสตร์
471.
6110210568
นายเทวิน
เพชรบูรณ์
วิทยาศาสตร์
472.
6110110576
นายฮามียี
ยูโซะ
วิศวกรรมศาสตร์
473.
6110515020
น.ส.ณัฎฐณิชา
ศรีไพบูลย์
วิทยาการจัดการ
474.
6110210129
นายณัฐพล
เดชประมวลพล
วิทยาศาสตร์
475.
6110110561
นายอิทธิศักดิ์
รักษาภิกษุ
วิศวกรรมศาสตร์
476.
5910210290
น.ส.ศศิมาภรณ์
ทับทอง
วิทยาศาสตร์
477.
6110110235
นายนัทธวุฒิ
หลีหมาน
วิศวกรรมศาสตร์
478.
6110610196
น.ส.วิชญาพร
แตงประดิษฐ์สิริ
ทรัพยากรธรรมชาติ
479.
6110110317
น.ส.พาตีฮะ
สะดีแม
วิศวกรรมศาสตร์
480.
6110610188
น.ส.มณีรัตน์
จิตรตรง
ทรัพยากรธรรมชาติ
481.
6110210132
น.ส.ณัฐริกา
เกตรัตน์
วิทยาศาสตร์
482.
5910210793
น.ส.หฤทัย
คำเจริญ
วิทยาศาสตร์
483.
6110515059
น.ส.สุภาสิริ
มณี
วิทยาการจัดการ
484.
5911410075
น.ส.สุชาดา
ศักดิ์วิจารณ์
การแพทย์แผนไทย
485.
6110110231
นายนรวิชญ์
บัวแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
486.
6110210179
น.ส.ธิดารัตน์
ช้างกลาง
วิทยาศาสตร์
487.
6110515085
น.ส.ปัทมา
หริรักษาพิทักษ์
วิทยาการจัดการ
488.
6110110036
นายเกียรติคุณ
เสนพงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
489.
6110110414
น.ส.วิภาวี
สุภาพ
วิศวกรรมศาสตร์
490.
6110110534
นายอัซรัฟเซากี
อาบ๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
491.
6110110402
นายวัชรพล
เจริญธุระกิจ
วิศวกรรมศาสตร์
492.
6110515049
น.ส.รัชดาภรณ์
ชนะ
วิทยาการจัดการ
493.
5910515064
นายเกียรติศักดิ์
บางกรัก
วิทยาการจัดการ
494.
6110210203
น.ส.นวพรรษ
แก้วศรีอ่อน
วิทยาศาสตร์
495.
6110610161
นายณรงค์ศักดิ์
นิยมเดชา
ทรัพยากรธรรมชาติ
496.
5911410107
น.ส.นันทิชา
สุทธินนท์
การแพทย์แผนไทย
497.
6110311313
น.ส.ญาดา
พันธุ์รักษ์
แพทยศาสตร์
498.
5911410070
น.ส.ศุภนิจ
แซ่จิว
การแพทย์แผนไทย
499.
6111310090
น.ส.พรรทิชา
วิลาวรรณ์
นิติศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ทรานคริปต์ Y2ยังไม่ครบจะได้รับเป็นทรานสคริปY2ได้รึเปล่าคะ
นศ.ปี317 ก.ย. 2562 11:32172.27.30.48
 • เจ้าหน้าที่ ให้แจ้งความประสงค์ที่จะปลดล็อกตอนเชนต์ชื่อทรานสคริปคะ
  19 ก.ย. 2562 15:25192.168.66.22
2
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ทรานคริปต์ Y2ยังไม่ครบจะได้รับเป็นทรานสคริปY2ได้รึเปล่าคะ
นศ.ปี317 ก.ย. 2562 11:32172.27.30.48
3
กดยกเลิกเเล้วสมัครใหม่ได้ไหมคับ
นศ ปี217 ก.ย. 2562 12:45172.24.135.138
4
ขออนุญาติครับ ถ้ากดยกเลิกเเล้วสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกรึปล่าวครับ
นศ.ปี217 ก.ย. 2562 14:01172.31.195.244
5
สวัสดีค่ะ ได้ลำดับสำรอง ไม่ทราบว่า วันที่24 ก.ย.สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ไหมคะ
นศปี218 ก.ย. 2562 11:571.20.15.60
 • เจ้าหน้าที่ ได้คะ
  19 ก.ย. 2562 15:24192.168.66.22
6
ให้แจ้งความประสงค์ที่จะปลดล็อกตอนเชนต์ชื่อทรานสคริปคะ นี้ไปเซ็นตอนสแกนบัตรในงานไหมครับหรือต้องมาแจ้งที่คณะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 320 ก.ย. 2562 17:07122.155.38.109
7
ถ้าติดเรียนแต่สมัครไปแล้วทำไงได้บ้างคะ จะโดนตัดสิทธิ์การสมัครกิจกรรมอื่นมั้ยคะ รหัส61
นักศึกษารหัส6120 ก.ย. 2562 23:40180.183.27.8
8
ถ้าไม่ได้สมัครสามารถเข้าร่วมได้ไหมคะ ? จะได้ทรานสคริปต์หรือป่าว
นศ.22 ก.ย. 2562 14:3927.55.70.151
9
ถ้าสมัคร แล้วมีธุระด่วนไม่ได้เข้าร่วม จะต้อวทำยังไงครับ ฉุกเฉินจริงๆ
นศ.ปี224 ก.ย. 2562 08:561.47.5.57
10
ถ้าไม่ได้ลงชื่อแล้วมีคนไม่ไป สามารถไปแทนได้ไหมครับ
นศ.ปี224 ก.ย. 2562 09:07172.22.154.172
11
สมัครไม่ทันแต่ถ้าไปเข้าร่วมจะได้ทรานสคริปต์ไหมคะ
K18 ต.ค. 2562 00:04172.22.127.30
  สมัคร    |  จำนวนรับ  499 499

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 499
 • เพศหญิง 324
 • เพศชาย 175
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 62 1
 • รหัส 61 478
 • รหัส 60 3
 • รหัส 59 17
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์151
 • วิทยาศาสตร์120
 • แพทยศาสตร์17
 • วิทยาการจัดการ123
 • ทรัพยากรธรรมชาติ25
 • พยาบาลศาสตร์6
 • อุตสาหกรรมเกษตร6
 • ศิลปศาสตร์8
 • นิติศาสตร์31
 • เศรษฐศาสตร์2
 • การแพทย์แผนไทย3
 • ยาลัยนานาชาติ7